kvò

Meaning: 
what
Gender: 
n
Particle: 
interr
Lexeme: 
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where kvò appears

Kolju Marinovo 6: 32 - kvò ubištàvəš [laughter]
Kolju Marinovo 6: 34 - tr’àbvə da kàžiš kvò e
Kolju Marinovo 6: 36 - kvò žə i pudar’àvəš na m’èčkətə fàn’i rəc’èt’e i takà
Kolju Marinovo 6: 41 - i à kvò žə obeštàjə kvò ìməm f.kɤ̀šti kvò ə
Kolju Marinovo 6: 41 - i à kvò žə obeštàjə kvò ìməm f.kɤ̀šti kvò ə
Kolju Marinovo 6: 41 - i à kvò žə obeštàjə kvò ìməm f.kɤ̀šti kvò ə
Kolju Marinovo 4: 48 - nə nìvətə vìj i sɤ̀rpuvi ni znàjti kvò i
Golica 4: 11 - ɑ̀z s'àh ama s'à kvò š stàne
Golica 3: 16 - kvò pràvite
Kozičino 1: 79 - kvò
Stakevci 4: 2 - kvò
Stakevci 2: 17 - [laughter] nè.znam kvò da vi
Stakevci 2: 22 - jà nè.znam tòj kakò se zovè kvò e tòj
Stakevci 4: 36 - e tekà podi podi kàmenɤ otdòle kvò bɤ̀rkam
Stakevci 4: 42 - obùemo nèšto kvò onò odàvna smo
Stakevci 4: 60 - a a drùgo kvò nòsexa ženìte enò vrème
Stakevci 4: 62 - o sìne kvò smo nosìli nìštu nìštu nèmaše
Stakevci 4: 68 - tṛ̀licata kvò e
Stakevci 4: 92 - i odgòre kvò če slòiš
Stakevci 4: 106 - a kvò e tòj ə elbrevenèci
Stakevci 4: 115 - znàete kvò e te tekà
Stakevci 4: 116 - i tùka odgòre kvò če navìje na nogàta
Stakevci 4: 124 - a ženàta otprèd kvò slàga tùka
Repljana 4: 1 - ama dùpkete kvò se zovèšeu u glàmu
Repljana 1: 16 - a onà si nò kvò stànu kvò stànu jà ne smèem
Repljana 1: 16 - a onà si nò kvò stànu kvò stànu jà ne smèem
Repljana 1: 18 - rèko nè.znam kvò stànu pa g’u ne kazùjem
Repljana 1: 23 - rukà mi ot kṛ̀v rèko onà no kvò ti e
Repljana 1: 24 - štò ti e rèko no vòlɤt me ubòl jàle kvò mi e
Repljana 2: 27 - a jàgneto u kvò go pečèš
Repljana 1: 32 - nò štò rovèš kvò ti e bòlna li si
Repljana 1: 33 - kvò ti e bì li te nèkoj kvò ti e
Repljana 1: 33 - kvò ti e bì li te nèkoj kvò ti e
Repljana 1: 34 - jà g’u ne mòk kàžem kvò mi e če me vòlɤd bòl
Repljana 1: 45 - za kvò mi e mèn vòl da mi utrèpe detè
Repljana 2: 59 - kvò predstavlj'àva
Repljana 1: 64 - ta na rodzìte mu kvò stànu štò stànu štò me
Repljana 1: 66 - tàj drugàrkata mi àna se zovè onà se čùdeše kvò
Repljana 2: 70 - nò mì kvò smo praìli no imà stàčka golemà za zbòrɤt
Repljana 1: 72 - i drùgo kvò čùvašete nàj mnògo
Repljana 1: 79 - ot kvò stànu stopànstvo svèki magàre [laughter]
Repljana 1: 84 - bòb kompirɤ̀k čorbìca kvò ìma [laughter]
Vŭrbovo 2: 3 - bèmo gòre kòpašemo li kvò li a nò se pòkaza oddòle
Vŭrbovo 2: 4 - nèkvo nò ìmaše ukràse kvò li nè jà dùmaše
Vŭrbovo 2: 21 - pa tì kvò pomìsli če e tì dùmaše če če madžìja takà li
Vŭrbovo 2: 27 - kvò stanà kvì sa rabotìle
Vŭrbovo 2: 31 - ta da vìdim znàči kvò e kogà e nišàn kvò e
Vŭrbovo 2: 31 - ta da vìdim znàči kvò e kogà e nišàn kvò e
Vŭrbovo 2: 32 - kogà e madžìja kvò e tovà e li što sa dvè razlìčni
Vŭrbovo 2: 59 - na mrek’è kvò e tovà
Srebŭrna 1: 10 - i kvò e tovà
Srebŭrna 1: 12 - ama kvò mu e tovà utgòre àz zə pɤ̀rv pɤ̀t vìždam
Srebŭrna 1: 15 - pək togàs ne znàm kvò pək unùj e jurdèčki
Srebŭrna 2: 109 - səm gi tɤkàla kvò də ti kàža
Garvan 1: 152 - ami dobrè aku sə e slùčvəlu kvò sə jə pràjəli tìjə
Markovo: 70 - a bàbo mìlke kato svɤ̀rši trèto uddelènie kvò pràeše
Markovo: 71 - kato ne xòdeše na učìlište kvò si pràila togàva
Markovo: 72 - mə kvò pràim mi p’èt ə dvàmə bràt’ə sm’e i trì s’èstri
Markovo: 76 - i kvò pràt katu vìkat
Markovo: 78 - əm kvò pràət pìet
Markovo: 101 - kvò znàči tuvà də sə zglèduvate
Markovo: 147 - mi kvò stàvə rəbòtim ràbutə du du šèjə
Markovo: 176 - kvò
Markovo: 189 - a tè kvò
Malevo/Xsk 2: 98 - əmə kvò də pràim də ne rəbòtiš e
Malevo/Xsk 2: 113 - səkrət’è̝ni ud ràbutə i kvò də pràət mlàtte tr’àvə sə ž’uv’è̝j
Malevo/Xsk 1: 183 - a kato dòjde tvà na žètva kato dòjde kvò se rabòti
Malevo/Xsk 1: 228 - kvò se prài pòsle
Malevo/Xsk 1: 258 - gul’àm gul’àm trùt b’èše tugàvə gul’àm kvò də vi kàžə [laughter]
Malevo/Xsk 1: 271 - sigɛ̀ kvò mu e də z’è̝meš l’àbə ut fùrnətə gòtuf
Eremija 6: 1 - i slèt kato ožnète kvò pràite žnète i sə səbìrate
Eremija 3: 65 - s kvò ja izmìtaxte i isčìstvaxte
Mogilica 6: 49 - s kvò s kvò or'àxte
Mogilica 6: 49 - s kvò s kvò or'àxte
Mogilica 3: 86 - kràvite s kvò gi xrànexte
Dolno Ujno: 75 - è kvò se pletè
Dolno Ujno: 186 - oddòle sos kvò da vi go kàžem tè zabravìla səm
Dolno Ujno: 239 - [laughter] i kvò stàva i kvò stàva
Dolno Ujno: 239 - [laughter] i kvò stàva i kvò stàva
Drabišna 1: 92 - əmhəm i kato gi izpìliš kato gi izpìliš bùbite kvò stàvə
Drabišna 1: 93 - kvò stàvə nà zə hi hràniš də i hràniš zəhràniš
Godeševo 1: 2 - kvò ìmə də vɤ̀rši fkɤ̀šti
Godeševo 4: 10 - i gu slàgəš f əmbàrə i tvà e drùgu kvò
Kralevo 2: 21 - pɨ̀tə znàeš li kvò znàči pɨ̀tə
Kralevo 2: 32 - dèto tòčiš kvò tòčiš na nègo
Kralevo 2: 123 - kvò e tovà bòmbə kvò predstavl’àva
Kralevo 2: 123 - kvò e tovà bòmbə kvò predstavl’àva
Leštak 3: 8 - kvò go pràat kušìnətə
Leštak 3: 14 - tɤ̀j dobrè e kvò predstavl’àvə harmànə
Leštak 1: 53 - a sià ìiš f ùstuvu kvò še zɤ̀meš də jədèš
Leštak 1: 55 - də z’ɤ̀mət də jədɤ̀t də vìdim kvò še jədɤ̀t
Leštak 3: 59 - ìmaš ə kvò drùgo tàm kəzəldžà vi ne stè sèjali
Leštak 1: 80 - i səs kakvò se pàli tovà nèšto s kvò s opàli
Leštak 3: 282 - əhə tɤ̀j segà tuvà dèto flàz’a i otprède kvò se
Leštak 3: 283 - kvò se takòva da ne sè izmɤ̀kva
Leštak 3: 292 - takà tùka segà kvò prodəlžàva na oràlutu tovà dèto takòva
Leštak 3: 405 - a volòvete s kvò gi pətkàrvat
Šumnatica 1: 11 - kvò à
Šumnatica 3: 176 - i kvò go pràixte tèleto agà go zakòl’əte
Šumnatica 3: 235 - i pòsle kato go navìeš na vretènoto kvò go pràiš
Stalevo 3: 1 - əmi kato e n’àmalo tenekìi sìreneto v kvò sa go dəržàli
Stalevo 1: 17 - i kvò ja pràiš pòsle
Stalevo 1: 44 - tègliš kvò iztègliš ot vɤ̀lnata
Stalevo 4: 51 - kvò zə mi kàžeš vìkəm zə ti kàžə i də znàeš
Stalevo 1: 76 - tè ama za kvò na masùre go navìvate
Stalevo 1: 84 - s kvò go zakòpčuvaxte
Stalevo 1: 101 - tvà snòjuvəj ni znàm kvò də ti kàžə kòlku čùdo
Huhla 1: 5 - kvò də nap nəlì təkà
Huhla 6: 10 - kvò imaž za peràne
Huhla 1: 19 - um'èsiə l'àp l'àbə b'àše pròstu kvò də ti kàžə
Huhla 5: 41 - kvò stànə s'àkutri rìbətə kət hòrətə
Huhla 2: 85 - i kət ne vɤ̀ pùskəxə na učìlište kvò praexte
Vŭglarovo 1: 12 - s kvò go mèsiš
Vŭglarovo 1: 77 - i kakvò i pòsle kɤ̀k f fùrnata kvò ima po fùrnata
Vŭglarevo 1: 124 - kvò vikaxte
Vŭglarovo 2: 149 - kvò e tvà g’òs
Bangejci 2: 31 - ɤ əm nə vr'etèntu kvò sə slàgə uddòlu
Bangejci 2: 38 - əmi pòsl'e kət sə ispred'è pr'èždətə kvò jə pràit'e
Bangejci 2: 63 - stənuv'èti sə uništužìə i n'àmə stàn n'àmə nìštu n'àmə kvò də təčèm
Bangejci 2: 66 - n'àmə kəkvò də təčèm n'àmə kvò də prid'èm
Bangejci 1: 68 - əm tùkə kvò rabòtite kvì ud neštà udgl'èždət'e
Bangejci 1: 75 - əm kvò kvò s'èexte
Bangejci 1: 75 - əm kvò kvò s'èexte
Brŭšljan 3: 1 - otnačàlo èsennoto vr'àme kvò pràiš
Gela 3: 4 - e kàžite kvò ìskate segà da vi prikàzvame
Gela 3: 11 - i kvò ža pràite segà fìlm nɛ̀kaf
Gela 2: 15 - s kvò gi povìvahte bèbetata
Gela 3: 23 - è kvò da kàža
Gela 1: 44 - tì kvò zapìsvaž be
Gela 2: 93 - pu càl dèn' kvò da pàk varì jadè
Stikŭl 2: 119 - na dimìtrovdèn kvò kvò stàva
Stikŭl 2: 119 - na dimìtrovdèn kvò kvò stàva
Stikŭl 2: 121 - na dimìtrovdèn kvò pràixte
Stikŭl 2: 122 - na dimìtrovdèn kvò pràixte
Gorno Vŭršilo 2: 2 - za sedènkite kvò da ti raspràv'am kà gi kladɛ̀xme ednò vrème
Gorno Vŭršilo 1: 6 - ami kvò sam rabotìla mi lòzje ìma:me kòpa:me žàne:me
Gorno Vŭršilo 2: 8 - kvò ìmam s skòpam ja nàsada pipèra a polìvam gu
Stoilovo 2: 41 - kvò e tuvà bandrɤ̀k
Malevo/Asg 2: 65 - də ìmə kvò də gi rànime
Malevo/Asg 1: 66 - i jəd’ème kvò də pràim [laughter]
Pavelsko 2: 33 - mòž də e vəsùl’ kvò drùgu
Petŭrnica: 19 - sɤs tòo sɤs tɛ̀a dvuìcata kvò sa nagovaràxte koto fanàxte
Stančov Han 1: 17 - b’èši tùkәnәk b’èdnu tò n’èmә ut kvò dә tәkòvә
Stančov Han 2: 22 - kvò da napràiš pr’èždatḁ
Stančov Han 3: 23 - i sìčku fəlìrə i n’èmə v’èči s kvò də sə ràbuti
Stančov Han 1: 28 - n’èmә ràbutә m nə̥ dicàtә gu uvòlniә i sidì kvò dә prài
Stančov Han 3: 29 - četìrisi čìftə kɤtɤ̀ri kɤtɤ̀ri znàiš li gu kvò e kɤtɤ̀r
Stančov Han 3: 44 - kvò də prài n’èmə kəd’è màjkə mu gu izdɤ̀ržə ùči gu
Sŭrnica 2: 142 - emi kvò še pràiš
Trjavna: 6 - kvò də pràim n’èštu tr’àbvə də iskàrvəmi vèči
Trjavna: 24 - pu bəlkànə kvò e vid’àl à
Trjavna: 86 - kvò pràite səs ml’àkoto
Trjavna: 94 - əmi kvò də pràim bàbe kvò də pràim mòjtə p’ènsijə n’àmə
Trjavna: 94 - əmi kvò də pràim bàbe kvò də pràim mòjtə p’ènsijə n’àmə
Trjavna: 96 - kvò də kùpiš pò nəpr’èt kəžì d’è
Trjavna: 145 - martìno martìno vìš vìš martìno kvò šə ti dàm elà
Trjavna: 147 - elà vìš kvò šə ti dàm elà è vìš
Trjavna: 162 - a ə nə sìrenetu kvò mu slàgate̥ z zə də stàne
Trjavna: 205 - əm kvò də gi pràim ni mòi sìčkite bà də gi ustàim
Trjavna: 207 - nəlì səzdàdenu də sə kòli də ìmə miscè kvò də id’èš
Trjavna: 219 - kvò də pràiš
Trjavna: 233 - ə be pàk e dubr’è kvò də pràiš
Trjavna: 240 - kvò də im
Trjavna: 250 - ə kvò də gi pràiš živòtni t’è sə mnògu prijàtni
Vŭrbina 3: 18 - za kvò glèdaxte kòtki ednò vrème f kɤ̀štite
Vŭrbina 2: 32 - dà pòsle kvò stàva na ednà godìna kàk mu kàzvate
Vŭrbina 4: 95 - s kvò ne šteš i takà sə e grədìlu pò nəpr’èš
Oborište 1: 119 - kvò stàva čàkaj da pòčvam narèd
Sveta Petka 2: 61 - i kòjtu kvò si ìskә prài
Arčar 2: 12 - i znàeš li kvò ot tàm sa donèle bòlestite pṛ̀vo francùzite
Arčar 2: 27 - ama kvò sme /unintelligible]̀/
Arčar 1: 31 - a nìe ne smè se razbràle z džòni kvò trèbva da bɤ̀de
Arčar 1: 35 - ònija izbèga natàm tòo izbèga natàm i jà kvò pràim sɤ̀gḁ
Arčar 1: 37 - ednì gṛdìčki tɤkìva a onìja znàaš kvò ne sɤ̀ gi betonìrale
Gradec 1: 1 - ò bàbo i sià kvò sàkaš da ma pìtaš pàk
Gradec 1: 25 - kažète mi kvò tovà nè e tvòjta ràbota
Gradec 1: 56 - kvò mi e ne mòe da kàžem i sɤ̀ga jà zinà
Gradec 1: 57 - i òn koto vidè òn kàe màlè kvò e tavà be
Gradec 1: 58 - jà si mìrno no jà bì mu kazàla kvò
Gradec 1: 93 - bòže bòže kvò sa e mɤčìl s mène ma a nosìl
Gradec 1: 111 - če ta kàrame u bòlnica rèko nè ami kvò
Petrov Dol 3: 35 - kɤkvò kvò e tovà čakɤ̀m čakɤ̀m dètu vìkəš
Vladimirovo 2: 22 - ako znàete kvò e cɤrvùli
Vladimirovo 3: 23 - à i lovìli sme znàš kvì u kvò sa bṛ̀kə̥ ə kačəmàk
Vladimirovo 1: 41 - kvò da ti kàam koto re rečèš da ə da si e
Vladimirovo 3: 41 - kvò da a ima
Vladimirovo 1: 59 - kvò trèbva da go pràiš
Vladimirovo 1: 68 - filìzite kvò gi pràite
Vladimirovo 1: 89 - kàk si fàštate svetèc i kvò pràvite za ček
Vladimirovo 2: 132 - risùvame gi [laughter] sɤs sveštìci pa kvò stàne takòvo
Tihomir 3: 43 - da rastvàra da razdɛ̀l’a zèm’ata ušà drùgo kvò
Iskrica 3: 16 - àz zəvɤ̀rših sèdmi klàs n’àmə kədè də ìdə kvò də pràa
Iskrica 3: 22 - kvò də ti rəspràvəm pòsle nə kɤ̀rɤ mi nəpràia tàm è təkòvu
Iskrica 1: 57 - a brɤs nə brəsnèlata kvò se e pràilu
Iskrica 2: 60 - zə zətvà nə bul’ɤ̀t seà əmə kvò də gi nəpràim
Iskrica 1: 73 - gd’è kvò bèše i ut’ùvəmi da kàžem vɤf mòjti xòrə večertɤ̀ sɤ̀buttə
Iskrica 3: 101 - a s kvò ste sa oblìčali ofčàrskoto obleklò kakvò e
Baskalci 1: 128 - tɤ̀j tòj kvò prài
Tǔrnjane 2: 62 - tkàla sɤm i navòtki tkàla sɤm i kvò mu vìkame litò
Salaš: 23 - čàsnoto kogà bèše kvò ste rabotìli
Salaš: 27 - e pa kvò sme rabotìli orèš kòpaš ə kvò si sàdiž
Salaš: 49 - svì pràznici ivànovden dragànof tàm nàj nalì znàeš kvò si e
Salaš: 85 - pa òfci pa kozì pa a mì nèma kvò màjka dùma
Salaš: 97 - sɤs n’ù ìdem da kòpam a kvò sɤm kopàla pa
Salaš: 101 - kvò smo jèli à mì pokùsamo ot kosàčkoto kìselo i
Salaš: 103 - tì znàeš li kvò e l’ùl’ka
Salaš: 111 - da sèdne dòle onò če pìka li kvò če prài
Salaš: 113 - pa če pòsle nèma lèp ə zìmata kvò da se edè
Salaš: 119 - tè i tòj da kàem znàeš li kvò e sṛ̀p znàeš
Salaš: 134 - da gim e pò lèsno što kòj znàe kvò e bilò odnačàlo
Salaš: 139 - kvò jùže jùže li mu vìkate
Salaš: 180 - kvò kvò e ə kogà nè e imàlo vɤršàčki a kòni
Salaš: 180 - kvò kvò e ə kogà nè e imàlo vɤršàčki a kòni
Salaš: 188 - s kvò če gi kàru tìja dṛ̀va
Salaš: 190 - s kvò gi kàru tìja dṛ̀va tùj u ìžu
Salaš: 211 - kvò drùgo gòre
Salaš: 223 - nòg’e nalì znàeš kvò e nòg’e
Salaš: 247 - nò nèmaše kvò da si zav da se zavìemo
Bela 1: 1 - a kvò glèdate u gradìnata
Bela 2: 1 - xodìla li si u u granìtovo kvò mu vìkaxa pò ràno
Bela 2: 2 - stàroto mu ìme kvò bèše
Bela 1: 3 - na vrèmeto ot rekàta sìgurno ste polivàli ili kvò ìma li
Bela 2: 18 - za kvò si zabelèzala da e razlìčno ot tùka od bèla nèkoja
Bela 2: 29 - po tùj žepeto ili kvò
Bela 2: 32 - pa to ìmaše i jà ne znàm kvò ìmaše tàm
Bela 1: 50 - jà òdim tì idì i kupì prasè e kvò da pràim vìka
Bela 1: 51 - no òn mlàt pensionèr kvò da pràim da sedìm tùka te tekà
Bela 1: 74 - a tò ìma zelèno takòvo ne znàm kvò se kàzva
Bela 1: 75 - kvò be plamene se kàzva
Bela 1: 117 - òn se òn se ràdvaše takà u ə nèma kvò da prài
Bela 1: 161 - zìmat krɤ̀f na kràvite islèdvat tàm kvò pràat ofcìte gledat a
Rajanovci 1: 1 - u čàsnoto kvò bèše tegàj
Rajanovci 1: 2 - u čàsnoto kvò e bilò
Rajanovci 1: 3 - tegàj kvò bèše u čàsnoto
Rajanovci 1: 4 - e pa kvò da ti kàžem jà sɤm bilà
Rajanovci 2: 15 - slàgam mu sìrište tàm kvò pèt šès kàpki zavìsi od mlekòto kòlko e
Rajanovci 1: 24 - da gi pasèš li kvò
Rajanovci 1: 41 - na na na krìnu li na kvò li tòj ne mòm da vi kàžem
Rajanovci 2: 47 - štò e prefermentìralo li kòj znàe kvò i tè tekà
Rajanovci 2: 64 - nè e čàk takà blàgo kvò si go turàla tì bàba stàjno
Rajanovci 2: 66 - kvò pri vàs kažùvam tòj a be tàa kalìnka mi e davàla
Rajanovci 2: 70 - kvò si mu tùri (laughter) rèko kvò sɤm ga
Rajanovci 2: 70 - kvò si mu tùri (laughter) rèko kvò sɤm ga
Rajanovci 2: 71 - kvò sɤm si izveštàla a nè če mi e kazàl nèkoj kato fàne
Rajanovci 2: 80 - nò ednò vrème se nè e varìlo slàtko tekà kvò sɤ̀ga
Rajanovci 2: 81 - a ot plodovè ne sù li umejàli ne znàm kvò e
Rajanovci 1: 90 - kvò sa gim plaštàli ne znàm i tè tekà e bilò
Breste 2: 4 - kàk poznàvaxte vrèmeto kvò še bɤ̀de kogà še e na dɤ̀š
Breste 2: 13 - kakvò še bɤ̀de vrèmeto po kvò poznàvaš kogà sl̀nceto ìde vɤf òblak
Breste 2: 14 - ili kàk kvò ili kogàto e červ̀eno na v’àtɤr
Breste 3: 25 - tòo živòt skɤ̀p segà na zbòr tà kvò kvò vìkaše tì
Breste 3: 25 - tòo živòt skɤ̀p segà na zbòr tà kvò kvò vìkaše tì
Breste 1: 65 - tàm prez bɤ̀rdoto kvò minàva
Breste 2: 66 - i s tàa kùčka kvò sa prài
Dolna Sekirna 1: 1 - a detè kat se ròdi kvò se kogà go a a
Dolna Sekirna 1: 16 - a kòj če kàže kvò ìme da bɤd da bùde
Dolna Sekirna 1: 29 - tàm da mu četì kvò da
Dolna Sekirna 3: 68 - òn s kvò se prài limòntùs
Glavanovci 3: 1 - tùka kvò slàgat
Glavanovci 2: 14 - a ednò vrème za kvò če go òkneš
Glavanovci 2: 46 - kvò da kòsi e pa rekòx onò trèbe svè da znàm
Glavanovci 1: 87 - vɤršìdba s kvò səs kòn’i sɤs dòma sɤs volòve i
Glavanovci 1: 116 - a lèča na kvò mestò se sèe
Glavanovci 1: 131 - o tovà e mnògo stràšno ečmìkɤt kvò da

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut