l’àp

Meaning: 
bread
Gender: 
m
Lexeme: 
Number: 
sg

Lines where l’àp appears

Golica 5: 76 - às š ìdə də vi dunsɛ̀ mɑ̀lku l’àp əmə vujnìst’ȅ
Golica 5: 85 - ni jədɛ̀t l’àp n’èməd bràšnu əmi kɑ̀šə kərtòhenə rəzbɛ̀rkələ
Kozičino 1: 12 - tr’àva da iskɑ̀rvə l’àp
Kozičino 1: 14 - tr’àva da iskɑ̀rvə l’àp tr’àbə dɑrvɑ̀ dɑ dokɑ̀ra zìmətə ìd’e
Kozičino 1: 51 - mə ed’ɛ̀hm’e slàdək l’àp
Kozičino 1: 53 - slàdək l’àp jed’ɛ̀hm’e nìj si pruizv’ed’èm žìtutu vìkəm’ə hrənɛ̀tə čìstə
Kozičino 1: 108 - kòz’enikə i s kòz’ənikə pukrìt ša wɑ̀di l’àp
Kozičino 1: 110 - ku n’i l’iž’ì nə bùctȅ tàm l’àp n’èma
Kozičino 1: 113 - n’èmə l’àp
Kralevo 2: 25 - ə kət səs məìcə gàt kàkto prài sə nòə l’àp be
Šumnatica 3: 119 - kàk se prài l’àp
Šumnatica 3: 143 - pu id’ìn l’àp ednà tavà gul’àma
Šumnatica 3: 150 - ə s’à s’à s’à mnògu l’àsnu vàr si kùpi l’àp i gutòvu
Šumnatica 3: 156 - abe skɤ̀p ne skɤ̀p kənà gà ìmə l’àp
Šumnatica 3: 158 - zə l’àp vìkə še ìmə pərì bàbətə pək pək drùguto
Šumnatica 3: 159 - zə l’àp še ìmə
Vŭglarovo 1: 33 - à sigɛ̀ də ɨ̀dim dòrə mòže li l’àp də m’ès
Vŭglarovo 1: 37 - hùbəv l’àp stànə mnògu hùbəv l’àp
Vŭglarovo 1: 37 - hùbəv l’àp stànə mnògu hùbəv l’àp
Vŭglarovo 1: 46 - l’àp də m’èsi
Vŭglarovo 1: 61 - n’è̝məše m’àrkə tugàvə nə nàšijə l’àp
Vŭglarovo 1: 67 - fùrnətə upeč’è sə tòu l’àp iskàrəž gu pitnàes duši̥ pu ədɨ̀n l’àp
Vŭglarovo 1: 67 - fùrnətə upeč’è sə tòu l’àp iskàrəž gu pitnàes duši̥ pu ədɨ̀n l’àp
Malevo/Asg 1: 94 - də sə m’èsi xùbəvu də stàn’e xùbəf l’àp
Vasiljovo 1: 40 - m’èsvame pa krəvàje m’èsvat krəvàj l’àp t’àsto zamèsile

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut