li

Clitic: 
clt
Particle: 
interr
Lexeme: 

Lines where li appears

Kolju Marinovo 5: 2 - zemim tə si zəkòlim jègne li žə i əkòt sme si zəklàli
Kolju Marinovo 4: 8 - tə sə vlɤ̀v’ət pɤk ə zə vulòviti li tàm tìj
Kolju Marinovo 1: 10 - ìma li xl’àp f məgəzìnə
Kolju Marinovo 3: 13 - stòrime li čàs
Kolju Marinovo 4: 15 - əxə mì trevà ne ponìkvələ li pòsle pàk kəto gu takòvə
Kolju Marinovo 5: 16 - a predì ìmalo li e v sèlo sèlo sèloto vudà mnogo
Kolju Marinovo 5: 21 - à nè li gu zabel’àzə tuvà e rezervuàra è tùka du nàs
Kolju Marinovo 1: 27 - [laughter] tòlkovə golèmi li b’àha
Kolju Marinovo 2: 28 - imaš li? [laughter]
Kolju Marinovo 5: 31 - li idìn mi ìməmi si upridilèn čuv’èk zə č’ušmìti̥
Kolju Marinovo 2: 32 - čètiri ìmate li
Kolju Marinovo 5: 34 - a ednò vrème ìmalu li ìmalu li e takòva po kɤ̀štite
Kolju Marinovo 5: 34 - a ednò vrème ìmalu li ìmalu li e takòva po kɤ̀štite
Kolju Marinovo 4: 39 - amà n’àkoj ìma se e pukačìl gòre li
Kolju Marinovo 4: 50 - à znàjš li tì
Kolju Marinovo 4: 52 - vid’à li
Kolju Marinovo 5: 54 - ni znàjə vìždəl li si gi bɤ̀rim
Kolju Marinovo 5: 62 - i l’èsnu li e rikɤ̀ ìməjmi tùkə blìzu
Kolju Marinovo 1: 63 - i kakvò znàči pu nàj naprèt xl’àba go zamìsəš tɤ̀j li
Kolju Marinovo 3: 69 - tùrci̥t’e li bèši cìgəni li b’àhə ne znàm ne mòə vi kàžə
Kolju Marinovo 3: 69 - tùrci̥t’e li bèši cìgəni li b’àhə ne znàm ne mòə vi kàžə
Kolju Marinovo 1: 73 - tàm zə pìtkə li žə e zə kvəsnìk li mu
Kolju Marinovo 1: 73 - tàm zə pìtkə li žə e zə kvəsnìk li mu
Kolju Marinovo 4: 74 - zəgùbila li si ja nèjde
Kolju Marinovo 2: 78 - a sigà li
Golica 2: 1 - ot tùka li si
Golica 3: 1 - tàm do pɛ̀t'a vìždaš li
Golica 2: 3 - ot tùka li si
Golica 2: 5 - tùka i tì li si ot tùka
Golica 5: 5 - žỳvu li e kəd’à e ə č’i̥ xòdime nə ednà wrɑ̀čkə
Golica 3: 5 - tì kato mlàda predèše li
Golica 3: 6 - Kòj ɑ̀s li
Golica 4: 9 - ama ɑ̀s ni ni gù znɑ̀m s'ɛ̀jə̟t li
Golica 6: 18 - kòlku decà ìməh li
Golica 2: 19 - ud d'è ste hòra sìčkitɛ̏ ud' enò s'èlo li ste
Golica 3: 24 - ne mù li slàgate nèkoj pɤ̀t ednò takòva da težì oddòlu
Golica 3: 30 - bòlče li slàgət
Golica 2: 32 - po erkèčanski li go vìkate kàg go vìkate po erkèčki
Golica 2: 39 - tàm natàtək valì li
Golica 2: 45 - valì li natàtək
Golica 3: 47 - da zaval'ə̀t li
Golica 5: 50 - i sigà tɑ̀m nìe ne gì znàemi žỳvi li sa kakvì sa
Golica 5: 56 - kakvì sa nìj žỳvi li sa n’èma pìsmu n’èma nìštu
Golica 5: 61 - ž’ỳvi li sa i tɛ̀z gledɑ̀čka kɑ̀zəla ž’ỳvi sa reklà
Golica 3: 69 - tùj segà dèt gu prikàzvə zapìsuva li se
Golica 5: 77 - s’è gi tɛ̀rsili izl’àzli tàm žinà i mɛ̀š vìdehte li riklì
Golica 3: 80 - kət zəvalì dɛ̀š li
Golica 3: 136 - am tɛ̀j li
Kozičino 1: 7 - utòd’ə li ša hòdi za dɑrvɑ̀ ili pək na n’ìvəta
Kozičino 1: 57 - [cough] gəgrìci li kəkòtu i rɛ̀s’et žitàta s’è sɤs utròwə i tɤ̀j
Kozičino 1: 154 - səs dɤ̀lgi rəkàvi li
Trŭnčovica 1: 46 - dètu žə spɨ̀ i čùpət nə vrətàtə gərnè̟ li bɨlò
Trŭnčovica 1: 47 - pənɨ̀cə li bɨlò čùpət nə vrətàtə tɤ̀j e bilò zəkònə [laughter]
Trŭnčovica 2: 82 - tòj kusɨ̀ dvà trɨ d’è̟ òtkusə nèču žə kusɨ̀š li
Stakevci 4: 1 - a ne sè li namìrat tekvòj zmìje po žètvu
Stakevci 4: 3 - zmìe n’èma li
Stakevci 3: 12 - rùmene ùmeš li da govòriš a òn rekɤ̀l če da oràtim
Stakevci 1: 15 - tì li išlà
Stakevci 3: 15 - če da o prodḷžìm ako li nè ama če pìšem jà
Stakevci 2: 23 - òx rèče àla ti si nè.znaš li kvò je
Stakevci 4: 29 - pa dvà pùt idòmo u brazè ubìmo sèdam li òsam li
Stakevci 4: 37 - a na žètva bòsa li òdiš
Stakevci 4: 39 - na žètvu bòsa li si
Repljana 1: 2 - išlà li si tùkə po
Repljana 4: 7 - e pa stanìšina dùpka tàj ne è li
Repljana 1: 8 - tòj s òpašɤt li kìmnu
Repljana 1: 32 - nò štò rovèš kvò ti e bòlna li si
Repljana 2: 32 - a nèma li takòvo zìdano vùrn'a nèma li m zìdano
Repljana 2: 32 - a nèma li takòvo zìdano vùrn'a nèma li m zìdano
Repljana 1: 33 - kvò ti e bì li te nèkoj kvò ti e
Repljana 3: 35 - kədè e tùka tùka li f sèlo šivàčka ìmaše
Repljana 3: 38 - do tɤrgòvište li
Repljana 1: 52 - òn nè e li kròtək vòlət
Repljana 1: 54 - ama tegàj štò tekà od mùe li se zàvardi
Repljana 1: 58 - štṛk štṛklìci li kvì sa tìe mùi ə tìja mùje
Repljana 3: 59 - a vɤ̀lnata ofcète go strìžat a prolettɤ̀ li lèto kogà
Repljana 2: 68 - doòdәt li decàta segà za sɤbòra
Vŭrbovo 2: 3 - bèmo gòre kòpašemo li kvò li a nò se pòkaza oddòle
Vŭrbovo 2: 3 - bèmo gòre kòpašemo li kvò li a nò se pòkaza oddòle
Vŭrbovo 2: 4 - nèkvo nò ìmaše ukràse kvò li nè jà dùmaše
Vŭrbovo 3: 8 - za svàdbite li e pisàl
Vŭrbovo 2: 21 - pa tì kvò pomìsli če e tì dùmaše če če madžìja takà li
Vŭrbovo 2: 32 - kogà e madžìja kvò e tovà e li što sa dvè razlìčni
Srebŭrna 2: 1 - a kugàtu ìmaxte ovcè ə strižèš li gi
Srebŭrna 2: 4 - təkà li
Srebŭrna 2: 14 - i kəkwò jə prirəbòtuə pək sià n’àə kòj də jə prirəbòtuə li
Srebŭrna 2: 22 - i nòsim tùkətɤ̀jki i sjà n’àma məšìni li n’àmə də jə prirəbòtvət
Srebŭrna 2: 28 - aku ìmə dv’è ufc’è čèti̥ri pu dv’è kilà li kòlku sɤ
Srebŭrna 1: 56 - kàk šə sə zɤ̀mət še e dədɤ̀t li
Srebŭrna 2: 70 - tùka li slàgəš
Srebŭrna 2: 78 - a tì prèla li si
Garvan 1: 9 - drèškətə katu pàltu li
Garvan 1: 30 - a na glavàta slàgaxa li i nèšto
Garvan 1: 78 - wòd'il'i l'i sti znàjti li č'èrkvə kəkò j
Garvan 1: 103 - u kòj u mòməkə li ili u
Garvan 1: 113 - u jèslite li slàgət màsite
Garvan 1: 125 - tam edɤ̀t təkà li
Garvan 1: 172 - pòsle pokàzvat li tàm rìzə li kəkvò li
Garvan 1: 172 - pòsle pokàzvat li tàm rìzə li kəkvò li
Garvan 1: 172 - pòsle pokàzvat li tàm rìzə li kəkvò li
Garvan 1: 193 - mə sedɤ̀t li
Dolno Draglište 3: 4 - əmi jà fùrnədžìite ne sì li vidèl nà pekà
Bansko: 132 - za pràznik li da pìtam
Markovo: 2 - kak ste jə stroìli kɤ̀štətə tùka li si rodèna tì
Markovo: 49 - tɤ̀j ə i bàbo mìlke tì u xòdila li si nə učìlište
Markovo: 104 - v’èčər v’èčər nə sid’ànkətə əmə tò kòlku idìn m’èsəc li
Markovo: 105 - dvà m’èscə li b’eši b’à sidènki̥te
Markovo: 112 - ami če na tɤ̀mnoto mòžexte li da se vìite ə se ərèsate
Markovo: 149 - i kɤ̀k ne sɤ̀ li ubìčat
Markovo: 164 - màjkə i bəšta i že gə dədɤ̀t li i tìj əku rikɤ̀t
Markovo: 202 - a tàtkoto n’àkoj pɤ̀t ne kàzvaše li àz n’àmam živòtno za pròdan
Malevo/Xsk 1: 1 - dobrè a sjà mòjš li pɤ̀rvo da ni raskàžeš
Malevo/Xsk 1: 4 - pòmni li se
Malevo/Xsk 1: 51 - tì kàza za balkànskətə vojnà baštà ti učàstvəl li e v nèja
Malevo/Xsk 1: 66 - a a tòj ucàstvəl li e d’àdo ti na vojnàta
Malevo/Xsk 1: 67 - xòdil li e
Malevo/Xsk 1: 73 - sè tovà ìme li ìmaše sèloto màl’evo ili
Malevo/Xsk 1: 84 - tì kàk si go zapòmnila sèlutu pò màlko li bèše ot segà
Malevo/Xsk 1: 89 - [laughter] otkədè sə došlì znàeš li pumàcite
Malevo/Xsk 1: 123 - kàk ja kàzvaxte na vrèmeto càrevica li i vìkaxte
Malevo/Xsk 1: 128 - mɤ̀škə li e žènskə li e kòj xòdi da sèe
Malevo/Xsk 1: 128 - mɤ̀škə li e žènskə li e kòj xòdi da sèe
Malevo/Xsk 1: 151 - pamùka prodàvali li ste go ili za vàs
Malevo/Xsk 1: 208 - əmhəm ə tùka vəv dvòra li se vɤršè
Eremija 2: 1 - a ednò vrème kato nèmaše dɤ̀š dɤ̀lgo vrème ìmaše li
Eremija 1: 1 - na učìlište odìla li si
Eremija 4: 1 - če prasètata mesò jadàt li
Eremija 2: 4 - pòmniš li
Eremija 4: 9 - ama ne ì li strošì nogàta
Eremija 4: 22 - i idnò vrème pàk ìmaše li takìva pòrove
Eremija 5: 24 - ta znàe li se jà ne sàm po tìja ràboti
Eremija 3: 26 - kùčeto li
Eremija 2: 27 - znàm li kakvò e tò
Eremija 4: 36 - ne gì li lov'àxa ednò vrème tìja
Eremija 2: 36 - əmxəm [sigh] a kartòfki sèexte li ili nè
Eremija 6: 39 - a konète vɤ̀rzani li sa nèjde
Eremija 5: 44 - na učìlište odìla li si
Eremija 6: 47 - ama tòj se navìva li
Eremija 2: 48 - do pràgo òda li si jà trevàta če dòjde do tùka
Eremija 1: 99 - nèmaxte li nèšto da si sədìnki da si tùrite vodìčka
Eremija 5: 101 - takìva kòne ìmaše li
Mogilica 6: 1 - tì pòsle tr'àəše li sə i xl'àp kàk mèsexte ot tvà
Mogilica 5: 5 - nèmə li də dədèš də sə nəjədɔ̀t ili də sə nəjədèm
Mogilica 6: 19 - əxə̀ a fùrnənə nèmə li žàr vɤ̀tre
Mogilica 5: 20 - razbìraš li
Mogilica 6: 21 - nèma li žàr vəf fùrnana
Mogilica 1: 25 - kədèl'ə ne è li kədèl kədèl'ka
Mogilica 5: 33 - a ne mòže li də se ub'asnì təkà
Mogilica 3: 35 - ne sè li vèe pòsle
Mogilica 3: 37 - ne sè li vèe pòsle kəto
Mogilica 1: 38 - ami vɤ̀lnata ìma li razlìčni imenà v zavìsimost ot tovà otkədè
Mogilica 3: 42 - takà li mu kàaxa xambàr
Mogilica 6: 42 - əxə̀ i tàm ostàvaše mɛ̀k takà li
Mogilica 3: 44 - i vəf vəf fs'àka kòšta li si imɛ̀še təkòvə
Mogilica 3: 46 - vəf fs'àka kòšta li imɛ̀še
Mogilica 1: 52 - vìe mnògo li ofcì gl'ɔ̀dahte ednò vr
Mogilica 3: 59 - a kučèni sèexte li
Mogilica 1: 59 - kakvì mahalì ìmaše vəf sèloto pòmniš li gi kàk se kàzvaha
Mogilica 1: 61 - əmhəm a gòrna mahalà n'àma li
Mogilica 6: 75 - nə nɛ̀kuj bəìr də hi də iskàrət kulànə vòlskə mùleštə li
Mogilica 5: 76 - t'à m bì li moglà da kàže stàrite
Mogilica 3: 77 - ednò vrème ìmaxte li kràvi mnògo
Mogilica 5: 84 - tr'àbva da e kədè tr'àbva da e tùka li
Mogilica 3: 94 - segà ne gò li vɤ̀rnaxa
Mogilica 5: 107 - rəzbìrəš li mə pàk kàzvə stàrecə
Mogilica 3: 108 - tr'àbva li da ja mìeš nèšto da ja čìstiš
Mogilica 3: 115 - tàm s mašìnə li bèše
Dolno Ujno: 6 - praì li bànicata
Dolno Ujno: 17 - ìmaše li ràzni ràzni vìdove bànici pràvixte li
Dolno Ujno: 17 - ìmaše li ràzni ràzni vìdove bànici pràvixte li
Dolno Ujno: 20 - bòlen dèdo nèmaše li takà bòlen dèdo
Dolno Ujno: 38 - tì prèla li si
Dolno Ujno: 49 - a perèš li
Dolno Ujno: 53 - kədèl'ata u rəkà li je dɤržìš
Dolno Ujno: 81 - čoràpi pràili li ste
Dolno Ujno: 102 - petàta li
Dolno Ujno: 124 - a pèe li se
Dolno Ujno: 134 - a a drùgi pèsni pèjat ə li se na xorò
Dolno Ujno: 168 - làmbi ne znàm vidèli li ste [laughter]
Dolno Ujno: 170 - visì li
Dolno Ujno: 172 - səz gàs li
Dolno Ujno: 198 - a pìen'e imàlo li e
Dolno Ujno: 200 - pìen'e imàlo li e
Dolno Ujno: 202 - ami če tè takà rəz razrešàvaxa li stàrite
Dolno Ujno: 218 - na sedènkite li se zapoznàvaa momìte i ergènite
Dolno Ujno: 224 - imaše li
Dolno Ujno: 240 - stàva li na tupàn
Dolno Ujno: 244 - a tì igràeše li
Dolno Ujno: 262 - tìja ne sɤ̀ li sɤ̀rdia stàrite
Dolno Ujno: 263 - ema kòj kòj gi pìta [laughter] sà pìtaa li
Dolno Ujno: 265 - [laughter] če pìtaš li
Dolno Ujno: 279 - nèšto nòsia li nòsixa li kato ìdat u
Dolno Ujno: 279 - nèšto nòsia li nòsixa li kato ìdat u
Dolno Ujno: 289 - nèšto e čoràpi li rìza li kɤ̀rpa li nèšto če ìma
Dolno Ujno: 289 - nèšto e čoràpi li rìza li kɤ̀rpa li nèšto če ìma
Dolno Ujno: 289 - nèšto e čoràpi li rìza li kɤ̀rpa li nèšto če ìma
Dolno Ujno: 292 - nèma li celùfki ili
Dolno Ujno: 303 - na godèža li opredèl'at kogà če e svàdbata
Drabišna 2: 14 - znàči tovà e grànicata tùka takà li
Drabišna 2: 48 - kəkò li màmo šte gi pràjət
Drabišna 2: 52 - a prìkaski znàeš li
Drabišna 1: 52 - mnògo li e tovà
Drabišna 1: 54 - mnògo li e kòlko e nìe ne smè vìždali
Drabišna 2: 54 - prìkaski prìkaski znàeš li
Drabišna 1: 55 - əm mnògu sə màlku li sə
Drabišna 1: 63 - təncùvət i igràət jà nəigràhte li sə ìkəm v'èk'e
Drabišna 2: 71 - vìdiš li ədnɤ̀ mɤ̀ninkə kɤ̀štičkə tàm ìkə ìmə tàm zə ìiš ìkə
Drabišna 1: 72 - ama čàjə vìnagi li takà si presɤ̀xvaše
Drabišna 1: 74 - vìnagi li presɤ̀xvaše tovà tvà pès
Drabišna 1: 76 - presɤ̀xvaše li vìnagi r'àkətə
Drabišna 1: 78 - r'àkata tùka presɤ̀xvaše li
Drabišna 2: 78 - tùkə ìmə li č'uv'èk əh n'àmə kəkɤ̀f č'uv'èk n'àmə
Drabišna 1: 81 - takà li
Drabišna 2: 81 - də mi dàvəš' ìkə mòmə nèrud'ènə znàiš' li kəd'è ìmə
Drabišna 2: 87 - izl'àlə ədnɤ̀ mòmə t'à vìkə ubìč'əš m'ène wòdə ìməš li
Drabišna 2: 88 - hl'àp ìməš li sòl' ìməš li n'àməlu nìštu
Drabišna 2: 88 - hl'àp ìməš li sòl' ìməš li n'àməlu nìštu
Drabišna 2: 93 - gà izl'àlə ud jàbəlkətə ubìčəš li m'ène ubìčəm tì mène ubìčəš
Drabišna 1: 94 - stànət li zə sɤ̀n t'è zəspɤ̀t s'ètne zəspàvət gà sə rəzbùd'ət
Drabišna 2: 145 - i tòj s'àknal li ja
Drabišna 2: 160 - pòmnite li təkà pulìcə də ìmə kɤ̀štətə [laughter]
Godeševo 4: 4 - i fpr'àgəš vulòve li šè e kòn'e li šè e
Godeševo 4: 4 - i fpr'àgəš vulòve li šè e kòn'e li šè e
Godeševo 4: 5 - məgàretə li še e kəkvò də è kəkòtu ìməš prìmer živòtnu
Godeševo 1: 16 - i ə zəmòrknuvà li se pà slòncetu də sə nəved'è̝
Kovačevo 1: 4 - vìj tùka glavèš li mu vìkaxte gudèš li
Kovačevo 1: 4 - vìj tùka glavèš li mu vìkaxte gudèš li
Kovačevo 1: 26 - ama tè ne sɤ̀ li se xarèsali vèče momčèto i momìčeto
Kovačevo 2: 47 - dvà lèvə li ti gi fàštə tòj dvà lèvə
Kovačevo 1: 71 - e dobrè pràštat stròjnici i i stròjnicite nòs’at li nèšto
Kovačevo 1: 97 - k’i dukàrət ubùfki li k’e e
Kovačevo 1: 106 - bužìk li k’e e
Kovačevo 1: 152 - axà i tovà dòlnoto kòpče tuka sə zakopčàva li
Kovačevo 1: 174 - xurìštetu li vi bèše tvà tùkə
Kralevo 3: 19 - kɤ̀rk e četìrese takà li
Kralevo 2: 21 - pɨ̀tə znàeš li kvò znàči pɨ̀tə
Kralevo 3: 35 - n’àmə li n’àkəv g’aùrin də izl’èze sə pubòrim
Kralevo 2: 35 - bànica li gu vìkate ili
Kralevo 3: 40 - tìjə gu nəmràzili reklìli kɤ̀k tɤ̀j li ne
Kralevo 3: 56 - lènče kàk sə kàzvə tvà be kàk bə ràkjuvu li
Kralevo 2: 63 - centrafùga li go vìkat tovà
Kralevo 1: 86 - səs məgàre nə gərbɤ̀ òdə nòs’ li sə
Kralevo 1: 88 - ìməme li pərɨ̀ də kùpim tràktur sigɛ̀ n’àməme
Kralevo 2: 105 - ženìte hòdeha li togàvə pu takòva
Kruševo 2: 2 - tàka li
Kruševo 3: 5 - vse òšte li təčèš
Kruševo 3: 7 - təkà li nə nə kvò
Kruševo 3: 9 - nə stan kàk golèm li e kažì kàk e stanɤ̀ kakvì sə čàsti
Kruševo 4: 10 - p’èd dèn’ə ne sm’è puč’ìnuvàli i ə znàeš li
Kruševo 2: 31 - hɤ̀ tàka li
Kruševo 1: 34 - š’ès li sə s’èd’em lì sə
Kruševo 1: 55 - dùm bàbo ìskəš’ li dònesì mi še ìzberə
Kruševo 3: 56 - i sə nəprìdət məkərìč’ki nəprìdət se məkərìč’kit’e i š’e gi ugòneš’ li
Kruševo 3: 57 - ud ədìn kàt li kàktu ku təč’èš kilìm ud ədìn kàt
Kruševo 3: 63 - a tì li gi vàpcaš
Kruševo 1: 69 - z bàbətə ùbəfkè li e i t’à kàzvə əmi t’à e dubrè
Kruševo 1: 70 - kàə dubrè e dùməm wòti tì li jə gl’èdəš
Kruševo 3: 71 - takà li
Kruševo 1: 72 - pə t’à kàzvə à sìč’ki kàzvə dùməm puupràvi lì sə màlku
Kruševo 3: 75 - a takà li a ednò vrème pràvat ot trevà li
Kruševo 3: 75 - a takà li a ednò vrème pràvat ot trevà li
Kruševo 3: 88 - tì vìdelà li si
Kruševo 1: 90 - tàka li
Kruševo 1: 99 - stànə li stàrə dùməm i jà š’ ìdə zə suc’àl’ni grìž’i
Kruševo 3: 100 - a ofcìte mnògo li ìmaš
Kruševo 3: 111 - c a ednò vrème pòveče òfce ìma li
Kruševo 4: 114 - tə bòp li si ne nə nəkòcəh də si nàprəə burkàne
Kruševo 4: 115 - tə dumàti li nè tə pip’èrki li misìrč’e stànə mi
Kruševo 4: 115 - tə dumàti li nè tə pip’èrki li misìrč’e stànə mi
Kruševo 3: 145 - t’à mìrno li še sedì
Kruševo 3: 157 - takà li
Kruševo 3: 168 - takà li
Leštak 2: 3 - na učìlište hòdila li si
Leštak 3: 5 - e košìnə e tovà e nə nìvətə li
Leštak 1: 13 - a drùgata dèto e s nèja pò mlàda li e
Leštak 2: 22 - dobìtəkə zèxa li go
Leštak 1: 23 - dà əmə tì pòmniš li mə às də t gu kàžə jɛ
Leštak 3: 29 - čèkaj segà tò vər vərhu kàməkə li sàmo se takòvə
Leštak 3: 30 - snòpjetu li
Leštak 3: 33 - a zem’àta n’ s səs trevàtə li kàkto e
Leštak 3: 41 - a trevà ne ponìkvə li nə harmànə
Leštak 2: 45 - əmhəm a na tàa rəkà nèšto slàgaš li
Leštak 3: 53 - i pòsle li bagàščeta se pùskat ili tàm volòve
Leštak 2: 53 - kòj məžète li hòd’ət sled vàs
Leštak 3: 56 - i pùsnət ə pùštət tugàvə kunète kòn’e li kətɤ̀re li nezəvìsimu
Leštak 3: 56 - i pùsnət ə pùštət tugàvə kunète kòn’e li kətɤ̀re li nezəvìsimu
Leštak 2: 60 - a znàči səs mùleto a mùleto ə vɤ̀rzano li e
Leštak 3: 61 - i kàg gu pàzehte ìmahte li uddèlni mestà kədèto
Leštak 1: 64 - zə hl’àp n’àmə li də dədèš
Leštak 2: 71 - ne tr’àbva li da go izmetèš də pu
Leštak 2: 75 - a vodenìcətə kədè bèše tùkə nablìzo li bèše
Leštak 3: 75 - zə həjvàne li zə kukòški li
Leštak 3: 75 - zə həjvàne li zə kukòški li
Leštak 3: 80 - pri vàs čùval li si tàja dùma
Leštak 3: 87 - čìsti li se po drùk nàčin n’àkəf prìmerno kət zərnòtu
Leštak 3: 90 - vìkaxte li mu sòr ednò vrème ili kàk dùma ìmaše li zə
Leštak 3: 90 - vìkaxte li mu sòr ednò vrème ili kàk dùma ìmaše li zə
Leštak 3: 107 - à na tovà rešèto ìməše li mu speciàlnə dùmə
Leštak 3: 128 - ne sɤ̀ li učìstvəše trevàta predi
Leštak 3: 148 - tovà ə glàtko li e ili
Leštak 3: 150 - glàdko li e ili təkòvə
Leštak 3: 156 - na l’àvata rɤ̀ka nad’àvahte li nèšto
Leštak 3: 160 - sàmo za tovà li
Leštak 3: 173 - vìždəl li si nè
Leštak 3: 203 - əmhəm əmhəm a vəf.kɤ̀šti ìmaxte li si vodenìci təkìva
Leštak 3: 213 - čorbɤ̀ ste mu vìkali n’àmaše li tà’a màndža speciàlno ìme
Leštak 3: 235 - təkà li mu kàzvaxte
Leštak 3: 247 - ud ednò dərvò ednò odgòre dərvò tɤ̀j li
Leštak 3: 260 - žègəl li se kàzvə kàk
Leštak 3: 271 - sidžìm e tovà takà li
Leštak 3: 288 - uttùkə flàz’a f uràloto čuvìjata kədè e tùka li
Leštak 3: 299 - i pòsle takà li e
Leštak 3: 320 - tò e takà li e
Leštak 3: 331 - ne sɤ̀ li zgɤ̀vət kato kàraš
Leštak 3: 333 - debèli ne sɤ̀ li potpr’àni tùkə səs nèšto təkà
Leštak 3: 349 - drùgo ìma li dubrè tùka tovà tò ne sɤ̀ li
Leštak 3: 349 - drùgo ìma li dubrè tùka tovà tò ne sɤ̀ li
Leštak 3: 368 - takà li
Leštak 3: 390 - tovà tùka dòlu n’àmaše li si odèlno ìme kàk se kàzva
Leštak 3: 401 - a n’àmaše li n’àkakəv
Šumnatica 3: 1 - ja kažì znàeš li da pràiš klìn
Šumnatica 2: 5 - də gu zəver’àvəte rəzbìrəš li predì kò bèše
Šumnatica 3: 6 - f tepc’àta li e f təvàtə li še gu sìpeš
Šumnatica 3: 6 - f tepc’àta li e f təvàtə li še gu sìpeš
Šumnatica 2: 12 - l’àbə rəzbìš li uveličàvəd gu uveličàvəd go təkòvə è go rəzbìš li
Šumnatica 2: 12 - l’àbə rəzbìš li uveličàvəd gu uveličàvəd go təkòvə è go rəzbìš li
Šumnatica 2: 14 - tùkə trìese i pèt li e pri vàs
Šumnatica 3: 15 - nèšto ne mù li klàvaš sìrene də
Šumnatica 1: 17 - ut amèrika li
Šumnatica 2: 27 - a lìnijata germàncite li ja napràviha do podkòva
Šumnatica 2: 32 - ne gì li prečùkaha germàncite
Šumnatica 3: 39 - a takòva pràexte li səs ə listò ot zèle da go zavìeš
Šumnatica 2: 44 - ne gì təkòvu ut itàlijə razbìž li tè gi izmɤ̀čiə mnògu
Šumnatica 3: 50 - ne gò li kàlcaš ə tvà
Šumnatica 2: 52 - [laughter] a tugàvə tuvà ti rəspràəm rəzbìrəš li às sə uplàših
Šumnatica 2: 55 - pəg bràt rəzbìš li dòjdəh si às tùkə pùsnəə nə màlku
Šumnatica 1: 65 - ùbəu amèrikə čùvəli go səmè rəspràjət rəzbìrəš li
Šumnatica 1: 67 - priznàvət sìčki či i bugàta ednò vrème rəzbìš li prez
Šumnatica 1: 71 - germàncite dà tugàvə rəzbìš li əmèrikə bləgudərènie nə əmèrikə i
Šumnatica 3: 72 - kurkmàč pràexte li
Šumnatica 1: 82 - ednì səš čèrni krilè drùgi səz bèli i pudred’èni təkà rəzbìəš li
Šumnatica 3: 137 - ə tugàvə f sòbətə li e fùrnə li še go mùšneš
Šumnatica 3: 137 - ə tugàvə f sòbətə li e fùrnə li še go mùšneš
Šumnatica 3: 141 - ama vìe po edìn hl’ab sàmo li pečàxte
Šumnatica 3: 169 - a čeverm’à pràix pràixte li
Šumnatica 3: 171 - na vrèmeto n’àmaxte li vìe
Šumnatica 3: 193 - c’àlə təkàvə pìtičkə rəzbìrəš li
Šumnatica 3: 224 - f r’àkata li
Šumnatica 3: 238 - a na stàn rabòtila li si
Šumnatica 3: 258 - mòe li də kàe
Skrŭt 2: 7 - sàmo k’i i gòdat gudìna li dvè li òdat gòdeni
Skrŭt 2: 7 - sàmo k’i i gòdat gudìna li dvè li òdat gòdeni
Skrŭt 2: 17 - ama kàk im vikaxa na tìja ne pràštaxa li speciàlni xòra
Skrŭt 3: 37 - što sè e štò ostàne na prasèto li e
Skrŭt 3: 38 - na kokòški li e izmìem panìci̥te togàj nèmaše pràx s pèpel
Skrŭt 3: 41 - papùda znàiš li kakvò e
Skrŭt 3: 47 - nèmaš li
Skrŭt 3: 55 - a tvà kato kato b’àl bòp nèšto li
Skrŭt 3: 56 - ne sì li jàl tì
Skrŭt 3: 64 - tàa vèčer k’e napràim bànica isprɤ̀žim petèl li k’e zakòl’at
Skrŭt 3: 83 - e to za pròsene nè ma stančinàri ne stànvat li tùka
Skrŭt 2: 89 - i vednàga li im ja dàvaxa momàta
Skrŭt 2: 121 - svàdbinskata rùba i a iskàraa vònka šàfero li e
Skrŭt 2: 156 - òn’i tùrat togàj màsata tàm sofrà li šo k’è da e
Skrŭt 1: 201 - k’e kàža na decàta a znàeš li a tàa e trakàlo pò trakàlo
Stalevo 2: 1 - umorì li se
Stalevo 4: 1 - n’àkoja smèšna slùčka sèštaš li se ut tɤ̀j
Stalevo 3: 9 - ami če tò ne n’àma li kɤ̀k səs kòsmite
Stalevo 2: 10 - dòktoret ìmaše li dòktore f sè
Stalevo 3: 12 - n’àma li k od vɤ̀lnata da takòva
Stalevo 4: 15 - əhə ama čèstu li gu stàvaše tvà
Stalevo 3: 16 - i go šìjət sled tovà li
Stalevo 2: 17 - tugàva burkàni ìmaše li
Stalevo 2: 19 - am f kvò gi pɤ̀lnaxte l’ùtenica pràexte li
Stalevo 2: 32 - jàbəlka li e
Stalevo 1: 35 - n’àmaxte li nèšto da slàgate vɤ̀lnata tàm da ja vrɤ̀zvate
Stalevo 2: 37 - krùša li krùša li
Stalevo 2: 37 - krùša li krùša li
Stalevo 2: 39 - tvà li sa karamànkite
Stalevo 3: 43 - tɤ̀j li nàj gɤ̀sto nə tovà
Stalevo 4: 49 - əm dà kə št’àlu i ut’ɨ̀dəh vìkəm t’ànu znàeš li
Stalevo 2: 52 - žə gi nəpʌ̀l’niš kòš li žə è kòt žə è i zìm’e
Stalevo 2: 58 - ošàf li se kàzva
Stalevo 2: 60 - i prez zìmata sàmo tovà li jad’àxte
Stalevo 2: 62 - kogà var’àxte takìva pò speciàlni màndži ìmaxte li za n’àkoi pràznici
Stalevo 2: 66 - sèloto pràznik ìma li si
Stalevo 2: 68 - ama mesò mesò jad’àxte li ili tvɤ̀rde ili nè
Stalevo 1: 124 - tɤ̀j i navìvaš na krosnòto tɤ̀j li
Stalevo 1: 139 - meždu krosnòt meždu dvète krosnà ìma li nèšto drùgo
Huhla 6: 1 - znàeš li kòlku ràbuta ìməm glèdaj [unintelligible]
Huhla 5: 1 - ə tvòjta màjka trimìreše li
Huhla 3: 2 - tvà vèk'e səà kumunìzmə li d'è də znàm kəkòt ìskə
Huhla 3: 7 - telènce ìmaxte li
Huhla 2: 11 - kòj gu dukàrə tvà bè tì li gu dukàrə
Huhla 2: 12 - jà li gu dukàrə drùk li gu dukàrə dəržàvətə
Huhla 2: 12 - jà li gu dukàrə drùk li gu dukàrə dəržàvətə
Huhla 2: 16 - vìe ut kujà gudìnə ste ràdəni gol'ami mòmčetə li ste̥
Huhla 6: 19 - nə sìčko na rəkà li perèš
Huhla 1: 21 - takɤ̀v li bèše tòlko lòš
Huhla 2: 24 - təkà li ohò
Huhla 2: 29 - kòj še e nə əpərtəm'ènt li kòj e nə kɤ̀štə
Huhla 1: 30 - tò ike dub'è li usvet'ènu tòj ne znàm kəkò bỳlu
Huhla 5: 32 - takà li go kàzvaxte ednò vrème blàgovec kàk se kàzvaše
Huhla 1: 34 - ud jàden'tu li mnòg jàd'en'e mnòg dròb'en'e jà
Huhla 2: 39 - də mògə də bàrəm rəkɤ̀tə [unintelligible] ne sè li se
Huhla 2: 48 - ìma li pò stàri ot tèbe v sèloto
Huhla 2: 62 - ama na učìlište pùskəha li vi da òdite
Huhla 1: 63 - i kogàto go tovà kato go kopàeš li ili
Huhla 2: 70 - tùka ìmaše li učìlište v xùxla
Huhla 1: 71 - ud jàden'tu li ut pìen'tu li ud nèràpten'tu li [laughter]
Huhla 1: 71 - ud jàden'tu li ut pìen'tu li ud nèràpten'tu li [laughter]
Huhla 1: 71 - ud jàden'tu li ut pìen'tu li ud nèràpten'tu li [laughter]
Huhla 2: 79 - ìməše li si tùkə dàskal mèsten ili
Huhla 6: 80 - durd'è sə izučìli znàeš li kòlku pərɨ̀ sə dàli
Huhla 1: 84 - əmə mlàd'te pək hìč ne bìwət li
Huhla 1: 85 - mlàdite xìč ne ìdvət li
Huhla 6: 99 - d'è e tràkturə mà ìməme li tràktur mà
Oreše: 1 - tì ottùka li si ot òreše
Oreše: 14 - us’ètəš li ràbutə̥tə̥ ədnì sə mil’unèri pə ednì š’e umìrət òdgladi
Vŭglarovo 1: 2 - vəv hambàr’a tɤ̀j li vəv g’ò g’òz
Vŭglarovo 2: 26 - vìj ni pòmnit’e li
Vŭglarovo 1: 33 - à sigɛ̀ də ɨ̀dim dòrə mòže li l’àp də m’ès
Vŭglarevo 1: 55 - hùo tovà sìčkutu si gu umèsila sìčkutu za edìn hl’àp li e
Vŭglarovo 1: 58 - n’è te udel’è̝ni pu dvà kilugràmə li sə pudèleni təkà
Vŭglarovo 2: 83 - s’àko m’àsto li stàva harmàn
Vŭglarovo 2: 109 - əm zəpɨ̀svə jà vìj ni zə rəzbràhte li
Vŭglarevo 2: 130 - sekɤ̀t li se ili nè
Vŭglarovo 1: 136 - əhə zahl’ùpvaxte li go s nèšto ili nè
Vŭglarovo 2: 157 - č’è̝tiri li sə p’è̝d g’òzə təkà təkà mu kàzvəme nìj g’òz həmbàr
Bangejci 2: 1 - predì vɤv àm ednò vrème sɤ sɤbìraxte li se
Bangejci 2: 4 - dà vi ə vìždaxte li se sɤs t'àx čèsto
Bangejci 2: 6 - à takà li
Bangejci 1: 13 - a predì vrème pò gol'àmo li bilò sèloto
Bangejci 2: 22 - zətovà ste mu vìkəli pr'èdenkə təkà li
Bangejci 2: 23 - əm či ili še plit'è n'àkujə čuràpi li kəkvòtu šə plit'è
Bangejci 1: 32 - tùkə səmìčkə li pudɤ̀ržəš sìčko
Bangejci 2: 33 - ne sɤ̀ li slàgəše
Bangejci 2: 47 - mi kətu isɤ̀:ni i še si plit'èš blùzə li
Bangejci 1: 47 - ne xòdiš li nə dòkturi
Bangejci 2: 48 - še si plit'èš čuràpi li še s plit'èš kəkvòtu ìskəš
Bangejci 2: 55 - ìgli zə čuràp ni znàiš li kəkvò i
Brŭšljan 4: 28 - xòdi li
Brŭšljan 4: 32 - takà li
Černovrŭx: 16 - vrɤ̀zvət im kəkvò li ni štèš
Černovrŭx: 27 - pòmniš li
Černovrŭx: 49 - v bɤlgàrijə təkà li e bilò nəfs'àkədi vìš tùj ni znàm
Černovrŭx: 51 - n'àma značènie rodnìni li sɤ
Gela 3: 1 - əmə ut kədɛ̀ ste ìnače be bɤ̀lgari li ste
Gela 3: 34 - nèma ə čìstu rudòpsku li m guvòriš
Stikŭl 4: 12 - əm kvòtu ìma ìmaš li n’àkvi dokumènti
Stikŭl 4: 14 - ìmaš li dokumènti
Stikŭl 4: 26 - èj čùvəš li tì zìməš senòtu də də gu hràniš
Stikŭl 3: 50 - əm pu gelà pìtahte li nɛ̀kva bàpka kvò s mène
Stikŭl 4: 53 - n’àmaš li sukmàni
Stikŭl 3: 67 - znàeš li ja tàa legènda
Stikŭl 2: 69 - pràite li gi na burkàni ne
Stikŭl 2: 76 - slàtko pràiš li
Stikŭl 2: 92 - sùšite li gi
Stikŭl 2: 96 - isɤ̀xvət li
Stikŭl 2: 102 - a iskàrvate li im kostìlkite
Stikŭl 3: 109 - ami znàeš li zə zaštò se kàzva tùrlata tàm gòre
Stikŭl 3: 127 - vid’è li zgà asvà
Stikŭl 3: 132 - esvà kakvò sa kàzva tò sa kàzva strelì li kakvò i
Stikŭl 3: 145 - tovà tàa češmà tùka li e
Stikŭl 3: 152 - tèbe ìma li te tùka
Stikŭl 3: 159 - vìg’e li ma tùka
Gorno Vŭršilo 1: 32 - vidɛ̀ li bàba ràjna kàk artìsa segɤ̀
Gorno Vŭršilo 2: 37 - à kogà se ožènixme li takà četìrese i šèsta godìna
Gorno Vŭršilo 1: 45 - nè e ùbavo bràšno sam si zèla bɛ̀lo priedè li mi se
Graševo: 7 - təkà li
Graševo: 13 - a na učìlište xòdila li si bàbo atidžè
Graševo: 32 - sɤs bàba atidžè a učìlišteto tùka li bèše bàbo atidžè
Graševo: 68 - a vìe xòdexte li navɤ̀nka ə da ràbotite n'àkɤde
Graševo: 82 - dobrè a vìe ne pràvex pràvexte li si vɤ̀lnata tùka vìe
Graševo: 97 - dà e dobrè a s'àka vɤ̀lna li s ednàkvə li sa vɤ̀lnite
Graševo: 97 - dà e dobrè a s'àka vɤ̀lna li s ednàkvə li sa vɤ̀lnite
Graševo: 103 - dà dà vìe ìmaxte òfci taka li
Graševo: 130 - tì tì čù čùvaš li si st stanɤ̀ čùvaš li go stanɤ̀
Graševo: 130 - tì tì čù čùvaš li si st stanɤ̀ čùvaš li go stanɤ̀
Stoilovo 2: 1 - a da da mi kàžeš li kàk vɤršète
Stoilovo: 8 - tòlkova li sɤ
Stoilovo 2: 15 - tɤ̀j li mu vìkate
Stoilovo: 34 - bùlkətə kətu se venč’àvə li
Malevo/Asg 3: 16 - i nəbližɤ̀t li s’èlusu i pòčvəd də pujʌ̀t
Malevo/Asg 3: 32 - də də vrì kàš’ə li šə bɤ̀rkəš dròp li še pràviš
Malevo/Asg 3: 32 - də də vrì kàš’ə li šə bɤ̀rkəš dròp li še pràviš
Malevo/Asg 3: 50 - i kò š’e ràbutiš’ š’e ràbutiš’ dòde li slɤ̀nceno təkà vìkəm
Malevo/Asg 1: 80 - stàne li pò gul’àmu vɤ̀ržeme pàk drùk si nəpràvim
Pavelsko 2: 4 - i də puisc’ìne màlku i š’e gu slòž’im f ədnɤ̀ t’èndžurə li
Pavelsko 4: 34 - š’e bàrəme s prɤ̀stə kɤ̀k se istìnəlu li e ne lì e
Pavelsko 2: 34 - lèšta n’àma li
Hvojna 2: 6 - i priglàd’i sə vərhù səs n’àštu dɤ̀skə li kəkvò li
Hvojna 2: 6 - i priglàd’i sə vərhù səs n’àštu dɤ̀skə li kəkvò li
Hvojna 2: 8 - i pu l’àtutu v’èč’e cəft’ì i zəvɤ̀rzuvə uzr’èe li l’èštətə
Hvojna 2: 37 - i č’ɛ̀kəm’e veterʌ̀ dùhne li veterʌ̀ udv’àvəme gu̥
Hvojna 1: 48 - ubìč’əš’ li gu tì mumč’ètu i mumč’ètu š’e pìtət
Hvojna 1: 49 - ubìč’əš’ li jə tàjə mumà də sə venč’ɛ̀ete səs n’èe
Prestoj: 1 - a ovoštàrstvo rabòtil li si ovòški
Prestoj: 77 - na slɤ̀nce pàk li go ostàv’at
Stančov Han 1: 1 - tì ne mì dorazkàza za kòleda tàm minàvaxa li
Stančov Han 1: 3 - na kòleda minàvaxa li koledàri takìva
Stančov Han 3: 13 - ne sì li glèdaš segà nèkakɤv dobìtɤk
Stančov Han 3: 21 - a predì ìmaše li èdɤr dobìtɤk kolà karùca nèšto
Stančov Han 2: 25 - na stənɤ̀ t’à kài məri bùlka tì kəd gà či li [laughter]
Stančov Han 3: 29 - četìrisi čìftə kɤtɤ̀ri kɤtɤ̀ri znàiš li gu kvò e kɤtɤ̀r
Stančov Han 1: 42 - tì znàeš li da tәčèš takòva
Stančov Han 1: 65 - a stànove ìmat li da tɤkɤ̀t pòsle
Stančov Han 1: 67 - stànove ìma li òšte stàri stànove tù̥kə̥
Sŭrnica 2: 2 - sàmo mɤžète li nə xòdexa v nə goràta na ràbota
Sŭrnica 1: 16 - xòdila li si n’àkɤde na drùgi mestà
Sŭrnica 3: 18 - čakɤ̀m li na čakɤ̀m li mu vìkate kat se nared’ɤ̀t
Sŭrnica 3: 18 - čakɤ̀m li na čakɤ̀m li mu vìkate kat se nared’ɤ̀t
Sŭrnica 2: 26 - a segà vèče slàgate li nè
Sŭrnica 3: 32 - zəletì li dɤ̀š’ tr’àə də ə vɤ̀rzətù i də gu skləd’èš’
Sŭrnica 2: 34 - vɤ̀lnətà li
Sŭrnica 1: 56 - dobrè pobratèn ə pràite li nèšto
Sŭrnica 2: 60 - pr’èž’dətə buedìsvəme zel’ènə li s’ìnə li č’ərv’ènə li urànževà li
Sŭrnica 2: 60 - pr’èž’dətə buedìsvəme zel’ènə li s’ìnə li č’ərv’ènə li urànževà li
Sŭrnica 2: 60 - pr’èž’dətə buedìsvəme zel’ènə li s’ìnə li č’ərv’ènə li urànževà li
Sŭrnica 2: 60 - pr’èž’dətə buedìsvəme zel’ènə li s’ìnə li č’ərv’ènə li urànževà li
Sŭrnica 3: 65 - sèexte li
Sŭrnica 4: 80 - znàči jèdeneto sèki dèn li go
Sŭrnica 1: 86 - a mòže li decàta im da se žèn’ɤt slet tovà
Sŭrnica 3: 110 - takà li
Sŭrnica 3: 118 - a ìmaxte li vìe ednì pràznici po n’àkoi selà pə pàz’at
Sŭrnica 1: 120 - ìma li go tovà tùka
Sŭrnica 1: 163 - da a ìmaše li takɤ̀f običàj ako ə ednà ženà
Trjavna: 1 - vìe od gradɤ̀ li ste tr’àvna
Trjavna: 56 - a slùšat li vi slùšat li vi
Trjavna: 56 - a slùšat li vi slùšat li vi
Trjavna: 70 - màrta tɤ̀s li
Trjavna: 120 - a kaškavàl pràvite li
Trjavna: 136 - i natàm ne rastè li nèšto drùgo sàmo kapìni
Trjavna: 152 - po imenà poznàvat li se kato im vìkaš
Trjavna: 174 - a predì znàete li kàk e stàvalo
Trjavna: 193 - bàbə də dəd’è li nə b’èčku də dəd’è li bàbə
Trjavna: 193 - bàbə də dəd’è li nə b’èčku də dəd’è li bàbə
Trjavna: 229 - kàzəə li gu xə
Trjavna: 239 - a nə na tìja ràboti oddòlu ne ìm li vrɤ̀zvate nèštu̥
Vasiljovo 1: 1 - nàj napr’èt ə da kàža li nàj napr’èt ə kugàto beme
Vasiljovo 1: 27 - seà za momìčeata li za momìčeata nìe beme momìčeta
Vasiljovo 1: 80 - še ja ustàvat v’è̝ke t’èa ìmaa koto za c’àr li ìmaa
Vŭrbina 1: 46 - bràt ìmaš li
Vŭrbina 1: 52 - həltmɯ̀š’ jedì li e nə znàm kòlko
Belica 3: 4 - emi mlekòto mlekòto kato ìzdoa ofcìte dnèska pèt òfci li sa
Belica 3: 5 - šès li sa ìzdoa go ako mì trèbe sìrene jà si go pòtsira
Belica 3: 8 - à e pò ràno ìmaše li magazìni
Belica 3: 28 - šte sìpeš vɤf kazàn li e f kotèl li e
Belica 1: 28 - e n tovà òdene kàk mu vìkaxte na ro romanìja li
Belica 3: 28 - šte sìpeš vɤf kazàn li e f kotèl li e
Belica 1: 38 - pèš li òdite do tàm
Belica 2: 39 - vɤ̀rzani li sa vɤ̀rzani li sa
Belica 2: 39 - vɤ̀rzani li sa vɤ̀rzani li sa
Belica 1: 48 - sèki si e fanàl čorbadžìata i dòde li mu
Belica 1: 61 - čekɤ̀m li mu vìkate
Belica 1: 78 - ot parapàndofci znàeš li a
Belica 2: 79 - ma kakvò se sèeše ə esèn'oto žìto li e
Belica 1: 81 - žìva li e ili umrèla
Belica 1: 83 - odàvna ama sestrà li ti bèše
Belica 3: 85 - təkà li
Belica 2: 85 - ja sàmo žìto li se sèeše
Belica 2: 90 - žìto i pšenìca ednò i sɤ̀što li e
Belica 2: 96 - znàči na na rɤštà vìkate vìe žìto takà li
Belica 2: 100 - tò se le èseni ne sèe dòde li aprìl
Belica 2: 118 - a ìmaše li vìe da mèlite fkɤ̀šti takɤ̀v edìn màlki kàmɤk
Belica 1: 119 - tovà slùša li slùša
Belica 3: 129 - tì mìsliš če seà kàk si tì li
Belica 2: 130 - xambàr nèmaše li
Belica 2: 134 - emi mèsihmè go nìe sme si omèsile da kàem fčèra li
Belica 2: 158 - a mèsexte li edìn xl'àp bès kvàs kòjto e
Belica 2: 179 - ìmaše li dèn v godìnata vɤf kòjto se pràv'at pòdnici
Oborište 2: 14 - xòdexa li mu na vrèmeto momìčeta
Oborište 1: 32 - a pràexte li xl’àp bes kvàs n’àkəkəf
Oborište 1: 35 - i n’àkɤde pàk u fùrnata li
Oborište 1: 41 - e tì pòdnica ìmaš li si tùka
Oborište 1: 55 - ìmaše sɤs odžàci takà li
Oborište 1: 67 - a tɤ̀zi nè e ìmalo odžàk takà li
Oborište 2: 82 - takà a ako ìma mnògo gol’àma sùša ìmaše li
Oborište 2: 120 - è ə s’àko momìče li mòže da bɤ̀de vàjdudùlka
Oborište 1: 162 - a dobrè a màslo pràexte li
Oborište 1: 167 - a n’àmaše li ednò takòva visòko takòva kato
Oborište 1: 172 - butàlka li se kàzva
Oborište 1: 176 - tò ne mòe po pèt šès v’àdra ml’àko mòže li
Sveta Petka 2: 10 - tɤ̀j li
Sveta Petka 2: 38 - a ne pràvexte li od bòr takìva
Sveta Petka 3: 41 - znàči elèšničɛ̀ni takà li
Sveta Petka 2: 42 - bòrina li i vìkate
Sveta Petka 2: 45 - sɤs nèja svètexa li si
Sveta Petka 1: 46 - i sè ot tàm li ste xòdili tùka vàšte stàrite
Sveta Petka 1: 60 - aha e tovà sa vɤ̀lneni takà li
Sveta Petka 2: 63 - dobrè ako tr’àbva da večèr’ate na tàja svetlinà li
Sveta Petka 3: 74 - kòla ili stòžero li tàm
Sveta Petka 1: 136 - takà i tì mòžeš li da si napràiš
Sveta Petka 1: 147 - i sàmo vɤ̀lna li rabòtixte vìe
Arčar 2: 12 - i znàeš li kvò ot tàm sa donèle bòlestite pṛ̀vo francùzite
Arčar 1: 42 - emi šès li sèdem tṛbì svalì gi jà nanòu
Gradec 1: 6 - še mòš li
Gradec 2: 43 - vìdiš li bòži znàk čovèk kato si imàl dnì
Gradec 2: 44 - zakàčil e povòjɤ povòjɤ vìdiš li zatovà trèbva da ìma povòj
Drjanovec 2: 12 - bàče b’elɤ̀ ni b’elɤ̀ šə vìdim sètn’e t’àw li šə màwnɤ
Drjanovec 2: 13 - u grɤdɤ̀ dvàməta pàk dɤ si ìmɤt sim’èstu às li še sə màjnɤ
Drjanovec 2: 33 - dɤ kàɤt dònkɤ šɤ ìd zɤ snɤɤ̀ či nìj li
Petrov Dol 1: 12 - dàdi n’ pàk kò stò lèə li kòlku b’àa pàk
Petrov Dol 1: 18 - ftòru li trètu li i wìkɤm’e dàj dɤ i xvɤ̀rlim nɤ ùlicə̥tȁ
Petrov Dol 1: 18 - ftòru li trètu li i wìkɤm’e dàj dɤ i xvɤ̀rlim nɤ ùlicə̥tȁ
Petrov Dol 1: 40 - kàktu gu kàktu žinàta ìmetu i tudòrka li p’ènkə li ivànkə li
Petrov Dol 1: 40 - kàktu gu kàktu žinàta ìmetu i tudòrka li p’ènkə li ivànkə li
Petrov Dol 1: 40 - kàktu gu kàktu žinàta ìmetu i tudòrka li p’ènkə li ivànkə li
Petrov Dol 3: 61 - n’i znàjš li tò n’àəm ìməm pələmàrka ìməm às s’ìčku
Petrov Dol 1: 61 - ama tovà za da da bɤ̀de detètu žìvo li da da da
Petrov Dol 2: 62 - š’ə sèdn’iš li [unintelligible]
Petrov Dol 1: 79 - ako e georgi kàg gu krɤštàvət gàna tɤ̀j li
Petrov Dol 2: 105 - a nòsexte li go àgneto kato go opečete nòsexte li go
Petrov Dol 2: 105 - a nòsexte li go àgneto kato go opečete nòsexte li go
Petrov Dol 2: 129 - a na àgneto slàgaxte li mu nèšto na vrətɤ̀ venčètə n’èšto
Petrov Dol 2: 142 - na rogàta li
Petrov Dol 3: 150 - s nintìrite li otnèmate
Petrov Dol 2: 152 - na pòpə ostàv’axte li mu ut
Petrov Dol 2: 154 - na pòpə ostàvaxte li mu ot pèčenoto
Vladimirovo 3: 1 - bàra bàra ìma li tùka nablìzo
Vladimirovo 1: 4 - noèmvri li bèše ne znàm
Vladimirovo 3: 5 - bàra tùka lòvexa li rìba vɤf nèja
Vladimirovo 1: 13 - alì nèšto kokòški li gɤ̀ski kòj ako si kòj si e čuvàl
Vladimirovo 2: 15 - dà igràexte li
Vladimirovo 1: 23 - a vìe xòdite li na tèxnite səbòri
Vladimirovo 3: 24 - u kotèlɤ kačamàk jàl li si
Vladimirovo 1: 31 - a oddèlnite ròdove ìmaxa li si nèšto kato svetèc
Vladimirovo 1: 34 - tovà ìmaše li go
Vladimirovo 3: 44 - kàk kàk im vìkaxte kvì vìdove rìba pòmniš li kàg gi vìkaxa
Vladimirovo 1: 47 - ìma li loz’à da slàgat ə ə xòrata lòzeta ìmat li tùka
Vladimirovo 1: 47 - ìma li loz’à da slàgat ə ə xòrata lòzeta ìmat li tùka
Vladimirovo 1: 48 - lozjà li
Vladimirovo 1: 60 - ə lòzjeto li
Vladimirovo 3: 68 - čìstiš li jə rìbətə pɤ̀rvo
Vladimirovo 1: 69 - ami tìja li filìzite pròlet prə kə frɤ̀ frɤ̀gɤme nìe
Vladimirovo 3: 74 - əmhəm a a ot pìle ako pràiš če ja zastròjvəš li čorbàta
Vladimirovo 3: 75 - za ot pìle li
Vladimirovo 1: 76 - a a decàta ìskaxa li ə da pìjat tovà predì da
Vladimirovo 3: 86 - takà zelèn li go edèxte na šušùlki ili ilì kato uzrèe
Vladimirovo 3: 87 - kogì go bèreme li
Vladimirovo 2: 93 - kvà še bɤ̀de zìmata ìma li takòva nèšto
Vladimirovo 3: 96 - pòsle nèšto prài li se tàm vèe
Vladimirovo 1: 98 - ne sì li faštàla dèn na
Vladimirovo 1: 118 - nèšto e bilò bòlno li ə
Vladimirovo 2: 131 - a risùvaxte li gi sɤs sɤs vòsɤk ili
Gorna Krušica 3: 1 - a tì li predèše
Gorna Krušica 2: 37 - ta sètne dèca li k’e ràždam mnògo
Gorna Krušica 1: 75 - ìma li običàj pràvi li nèšto
Gorna Krušica 1: 75 - ìma li običàj pràvi li nèšto
Gorna Krušica 1: 84 - a svekɤ̀rvata i cvèkɤra nèšto pràvexa li
Gorna Krušica 1: 93 - a na vrətàta pràvi li nèšto màza li na vratàta
Gorna Krušica 1: 93 - a na vrətàta pràvi li nèšto màza li na vratàta
Gorna Krušica 1: 94 - slàgaxa li nešto na vratàta
Gorna Krušica 1: 131 - vère vrɤzàte li šùmata
Gorna Krušica 1: 155 - tì kvò si se nèšto udàrila li
Tihomir 1: 47 - i ajl’ɔ̀kət i brašnòto i dərvòto at tɤjì pò ìma li
Tihomir 1: 61 - i aràpka edɔ̀t i pàk li agà nagòtviš pàk bᵊìva
Tihomir 2: 62 - i kakvì bànici ìmaše vìe kàk i vìkaxte bànica li
Tihomir 1: 84 - nòsi li nèšto tàja
Tihomir 1: 93 - əm tì tɤčèš li
Tihomir 1: 140 - səgà da vìdiš kanà pràvet as tòka li kimì s kanà
Tihomir 1: 171 - i sɤs tòo čòp otstranì li dɤržìš
Tihomir 1: 173 - a na prèdnoto kròsno pàk li ìma nèkade
Tihomir 1: 185 - da t kàž'e li erbiti tkànɯ l'è
Tihomir 1: 218 - vìe žìčka li kàzvate
Tihomir 1: 266 - i kàk bàgrexte li
Nasalevci 1: 3 - sùtrin ràno li u kòj dèn u kòj dɤ̀n pòčva
Nasalevci 1: 10 - nèšto mèsexa li
Nasalevci 1: 13 - i nèkakɤf speciàlen lèp li se mèseše
Nasalevci 1: 27 - nìe li
Nasalevci 1: 40 - kàzvat li mu nèšto kakvò kàzvat
Nasalevci 2: 45 - kòleda ìmate li takɤ̀f pràznik
Nasalevci 2: 52 - kvò li pràimo
Nasalevci 2: 59 - razbìraš li
Nasalevci 2: 66 - bràdva li se òka sek’ìra li nìe sek’ìra
Nasalevci 2: 66 - bràdva li se òka sek’ìra li nìe sek’ìra
Nasalevci 2: 73 - pogàčutu sɤs kvasɤ̀c li
Nasalevci 2: 79 - dvàese stotìnk’i li su dèset li se tùru tàm
Nasalevci 2: 79 - dvàese stotìnk’i li su dèset li se tùru tàm
Nasalevci 1: 84 - arèkše li te onà takà pa jà če te n
Nasalevci 1: 88 - razbìraš li me
Nasalevci 1: 91 - zèmi ta ga nèče li se brìči s vòdu lùp
Nasalevci 2: 112 - takà li
Nasalevci 1: 138 - plodnìca li bèše takòva nèkakvo bèše
Nasalevci 2: 139 - i ùznu kandìlo kandìlo znàeš li ga kandìlo
Nasalevci 2: 143 - pòpɤt ne sì li vidèl pòp sɤs kvò onòde
Nasalevci 1: 146 - tɤ̀j i nèšto slàgaha li m i f kakvò go zavìvaxte detèto
Nasalevci 1: 174 - rìza li slàgaxa
Nasalevci 2: 182 - načùpi kòj ga nàjde bogàt stàva razbrà li
Nasalevci 1: 185 - kòj tì li
Nasalevci 1: 215 - a litàkɤ kòlko e tòj dlɤ̀k li e kɤ̀s li e
Nasalevci 1: 215 - a litàkɤ kòlko e tòj dlɤ̀k li e kɤ̀s li e
Nasalevci 1: 233 - a tòj litàkɤt litàkɤt takà takà li litàkɤt
Nasalevci 1: 259 - a na glavàta slàgaxa li nèšto ženìte
Iskrica 1: 7 - d’è də znàjə slùšəhmi sə štòd b’àw səmà li
Iskrica 1: 31 - kìtkə l’ə bèše però li bèše d’è də znàm
Iskrica 1: 32 - pìtaə mə tì ìskəš li gu ìskəm gu sètn’a pìtət i n’ègu
Iskrica 3: 48 - səs percà li s kəkvòtu štè də e i gu slàgət
Iskrica 3: 77 - əmə nìj gi pumɤ̀čim tàm pun’àu ku nè sùči li ti sə
Iskrica 3: 89 - c’àlə vèčer du səbà:ləm səbà:ləm nəpečè li slɤ̀ncitu tè tr’àvə sə pribìrət
Iskrica 3: 94 - pičè li slɤ̀nci ufcà ni pəsèš
Baskalci 2: 1 - ami kàg gi belèžexte ufcète belèžexte li gi da gi poznàvate
Baskalci 1: 10 - tì znàeš li nèšto
Baskalci 1: 12 - tì znàeš li nèšto
Baskalci 1: 17 - kɤ̀k se e zәselìlu sèloto znàeš li
Baskalci 1: 29 - kɤdè li nèma xòra ut ut selòtu
Baskalci 2: 45 - i drùgi drùg drùgi ìmaše li drùgi bèlezi
Baskalci 2: 50 - ìmaše ednò vrème kәtràn’ znàeš li kәtu si
Baskalci 1: 51 - [laughter] zә kәkvà rabòta òdiš tì po drùgo òdiš li à
Baskalci 2: 64 - ami a drùgi nèmaše li drùgi belèzi pu pu uxòtu
Baskalci 1: 71 - prez letòtu mɤzničàre si ì̥mә̥še̥ ufčàre dvàmә li trìmә li ke mɤ̀zәt
Baskalci 1: 71 - prez letòtu mɤzničàre si ì̥mә̥še̥ ufčàre dvàmә li trìmә li ke mɤ̀zәt
Baskalci 2: 79 - ə vid’à li a drùgo
Baskalci 1: 123 - takà li vratìčki li vìkaxte
Baskalci 1: 123 - takà li vratìčki li vìkaxte
Baskalci 1: 204 - sìčkәtә vɤ̀lnә ednàkvә li e dèto jә ustrìgvәš
Baskalci 1: 275 - i i kakvò sә nèšto po rogìte pràexte li im
Tǔrnjane 2: 1 - a gṛ̀sti gledàli li ste
Tŭrnjane 1: 34 - təkà li im vìkət vɤršàčki
Tǔrnjane 2: 59 - tì tkàla li si
Tǔrnjane 2: 67 - a po prèpis tɤkàla li si
Salaš: 1 - ot tùka li si
Salaš: 22 - (laughter) da ni raskàžeš za ednò vrème pòmniš li predì stopànstvoto
Salaš: 103 - tì znàeš li kvò e l’ùl’ka
Salaš: 111 - da sèdne dòle onò če pìka li kvò če prài
Salaš: 119 - tè i tòj da kàem znàeš li kvò e sṛ̀p znàeš
Salaš: 133 - pa vìš li kàk sa se izobret’àvali òrata da da
Salaš: 139 - kvò jùže jùže li mu vìkate
Salaš: 172 - takìva i sɤ̀k smo si takìva ɤ vìdite li
Salaš: 176 - ne vìdite li če e takà
Salaš: 248 - no nèma odèla i jurgàni i kakvò li ne
Salaš: 271 - takà li stàn li mu vìkaxte na tovà kɤdè se tkàe na n’èga
Salaš: 271 - takà li stàn li mu vìkaxte na tovà kɤdè se tkàe na n’èga
Salaš: 272 - ə ne è li raz kvò mu vìkaxte
Salaš: 278 - mène li me tràži sìgurno dɤšteràta
Bela 2: 1 - xodìla li si u u granìtovo kvò mu vìkaxa pò ràno
Bela 1: 3 - na vrèmeto ot rekàta sìgurno ste polivàli ili kvò ìma li
Bela 2: 15 - da pò drùgo li govòrat tàm
Bela 1: 39 - ò znàeš li če sɤm se cenìl za ofčàr abe kәg bòže
Bela 1: 71 - iskàralo trevojàk i o òn ottùka vìka òdi li òdi pìta
Bela 1: 101 - ne im li rèžat na takìva tovà ne im li rèžat
Bela 1: 101 - ne im li rèžat na takìva tovà ne im li rèžat
Bela 1: 104 - e kòj e imàlo do tovà segà u tovà vrème li znàeš
Rajanovci 2: 3 - pràveše li a
Rajanovci 1: 21 - na žètva odìla li si
Rajanovci 1: 24 - da gi pasèš li kvò
Rajanovci 1: 38 - vṛšàčkata onà na too na tòško na na dèdu li e b
Rajanovci 1: 41 - na na na krìnu li na kvò li tòj ne mòm da vi kàžem
Rajanovci 1: 41 - na na na krìnu li na kvò li tòj ne mòm da vi kàžem
Rajanovci 2: 47 - štò e prefermentìralo li kòj znàe kvò i tè tekà
Rajanovci 2: 48 - ama ne pretàkaš li ga ne pretàkaš li ga nò takà takà
Rajanovci 2: 48 - ama ne pretàkaš li ga ne pretàkaš li ga nò takà takà
Rajanovci 2: 51 - a zaštò mòrska sòl sàmo mor̀ska sòl li
Rajanovci 2: 55 - pò fkùsna li e
Rajanovci 2: 81 - a ot plodovè ne sù li umejàli ne znàm kvò e
Breste 3: 6 - jà kažì se sedènki ednò vrème kàk pràexte sedènki li mu vìkahte
Breste 3: 14 - ònia.dènka li kvò jà si go znàm na ftòri
Breste 3: 15 - što li štò pa promenìa tìa àsɤl nèmat ràbota
Breste 1: 21 - ga plàte:me li ti kaam kùpi mi tàto tovà
Breste 2: 22 - a po po zvezdìte orientìraxte li se kakvò še e
Breste 1: 31 - e edìn tovà èto tovà krivàk li e tam [unclear]
Breste 2: 46 - a na na drùgata rɤ̀ka slàgaxte li nèšto ili nè
Breste 3: 57 - ama ne gì li pràexte po kɤ̀štite ili na vɤ̀nka na megdàn’a
Breste 3: 68 - a sedènka i tlakà razlìčni ràboti li sa
Breste 2: 80 - i pòsle go čàkaš da isɤ̀xne tɤ̀j li
Breste 2: 91 - a na rɤkà mèlexte li
Breste 1: 97 - màni vìkat li na nèšto ili
Breste 2: 97 - a bulgùr pràexte li
Breste 1: 115 - a tò ne sɤ̀ li st’àga platnòto katò
Dolna Sekirna 2: 1 - tùka kogà praìa tovà tèkezesè imàlo li e da gònat òrata
Dolna Sekirna 3: 12 - i sìčko ne tè li poznàva nèma da ti dadè mlekòto
Dolna Sekirna 3: 14 - i òvce smo mùzli əm tṛlà pe zagòn znàete li
Dolna Sekirna 3: 15 - što e zagòn ne znàete li
Dolna Sekirna 1: 28 - a če go nòsiš li u tovà pri tòo kɤdè
Dolna Sekirna 3: 50 - ə kartòfi se dvà pùti kòpaju ma ednò li e ràbota
Dolna Sekirna 2: 53 - a tùka dèzesè ìmaše li
Dolna Sekirna 3: 65 - dòjdu lovdžìje ìma li kaškavàl pràveno e pa ìma
Dolna Sekirna 3: 70 - limòntùs li se slàga u tovà u kaškavàlɤt
Dolna Sekirna 2: 73 - a tùka odìli li sa mlàdi ə devojčetìja u sòviju da glèdaju
Dolna Sekirna 2: 89 - tàm pred vratàta òn stàne li da se obùe
Dolna Sekirna 2: 103 - ne znàm kikò ne ne vèruje ta bèoše lèkar li izvikàli
Dolna Sekirna 2: 115 - a mène mi se edè edè edè ta znàe li se
Dolna Sekirna 2: 116 - a zèlnik znàeti li što è
Glavanovci 1: 1 - a ot rɤ̀ženici hl’àp se pečèše li ot rɤ̀ženici
Glavanovci 2: 1 - pòpɤt si ə ə tùka li si bèuše
Glavanovci 2: 3 - pòpɤt tùka li si bèše
Glavanovci 1: 14 - i ot càrevica li ste pravìli
Glavanovci 1: 19 - kvò li ne sè e jàlo [laughter]
Glavanovci 1: 24 - a fsèki dèn li se ə xlèp lèb se pečè
Glavanovci 2: 30 - à če kòsiš li
Glavanovci 3: 32 - slagàli li sa nèkoj pɤ̀t sekìru tè takà
Glavanovci 2: 33 - ne umèeš li
Glavanovci 3: 36 - tùrate li
Glavanovci 1: 37 - ama gi nèma kɤdè kikò e nè e li imàl
Glavanovci 3: 39 - tì si ùškim mlàda ženà kakvò vìka dobrè še go spreš li
Glavanovci 1: 41 - kà stàde stopànstvoto dva trinàes li bèxme pedesè i sèdma li bèše
Glavanovci 1: 41 - kà stàde stopànstvoto dva trinàes li bèxme pedesè i sèdma li bèše
Glavanovci 1: 51 - rukòl’k’ete le rukòl’k’ete li žetvàrkete
Glavanovci 1: 54 - ìma li nèkoja kojà e nàj naprèt
Glavanovci 2: 55 - a kòseneto e mùška ràbota takà li
Glavanovci 1: 59 - pòstat li kɤdè trèbe edìn da go tekvòj
Glavanovci 1: 85 - i pòsle min’ùju sɤs kolà li če e s kamiòne li če
Glavanovci 1: 85 - i pòsle min’ùju sɤs kolà li če e s kamiòne li če
Glavanovci 1: 106 - za ovɤ̀s za za limɤ̀c smo sàmo ednùš dvà puti li sejàli
Glavanovci 1: 108 - kà naròdi le [laughter] ama izlèze li visokà ta ju uskubèmo
Bosnek 1: 2 - za dètstvoto li tr’àva da ti kàžem dètstvoto
Bosnek 2: 7 - če stàpime u pòdnica znàe li momìčeto što e pòdnica nè
Bosnek 2: 22 - na čìf i tèk znàeš li što è čìf i tèk
Bosnek 2: 35 - lokùma e vàžen takà li
Bosnek 3: 40 - tì klan’àla li si se ne sì nè ne me lɤ̀ži ne sì
Bosnek 1: 52 - po trì dèna se pràveše svàdba razbìraš li
Bosnek 1: 55 - i teferìč znàeš li kakvò e
Bosnek 3: 56 - i pogàča se mèseše̥ pogàčḁ e osvèn pa samokòfski znàeš li
Bosnek 1: 83 - ìdexme po žìvata vodà odìla li si na žìvata vodà
Bosnek 1: 89 - i po klàdnica ìdexme ə kadè li ne sè lùtaxme i igràeme
Bosnek 1: 116 - sɤdèbnata palàta znàeš li kadè e
Bosnek 1: 118 - à takà fli flizàla li si dòleka u mazèto kadè sa golemcìte miž
Bosnek 1: 138 - u vòda živèja tì ne išlà li si tàm da vìiš kakvò e

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut