màjkə

Meaning: 
mother
Gender: 
f
Lexeme: 
Number: 
sg

Lines where màjkə appears

Rakovski: 26 - ùs'em d'əcà sme nə màjkə i nə tèjkə sɨruməšìjə nemutìjə
Rakovski: 38 - zəvàrih gu sàmu səz bəštà mu màjkə mu pučɨ̀nələ
Trŭnčovica 2: 3 - i mojtə màjkə jə prinuždàvət òšte edìn pɤ̀t də jə prevè̟ždət
Trŭnčovica 2: 31 - kətu prevè̟denə mòjtə màjkə ftòrijə pɤ̀t às vəz nè̟gu
Trŭnčovica 2: 73 - vɤ̀rlə si ednɤ̀ drèjə udgòre ednɤ̀ beše mi ušɨ̀lə màjkə mɨ
Trŭnčovica 2: 83 - ə če že kusɤ̀ gul’àmətə sestrà nə mòjtə màjkə
Srebŭrna 2: 38 - à nìj màjkə dàwə kɑ̀rəme nə sìren’e i nə dumàti
Markovo: 164 - màjkə i bəšta i že gə dədɤ̀t li i tìj əku rikɤ̀t
Drabišna 2: 75 - i à tòj ut'ỳə nə màjkə mu nə slənc'èt màjkə mu nəpràilə
Drabišna 2: 75 - i à tòj ut'ỳə nə màjkə mu nə slənc'èt màjkə mu nəpràilə
Drabišna 2: 127 - t'à s vl'àlə pri màjkə si tàə cìgənkə tàm bìlə
Drabišna 2: 137 - če d'èt fərlìlə kòkəlètu̥ màjkə m izl'àlə ədnɤ̀ zlàtnə jàbəlkə
Drabišna 2: 147 - màjkə mu utšɤ̀lə nə ràbotə t'à izm'èlə fs'àkəde
Drabišna 2: 167 - màjkə mu ìkələ sìnko jàlə jàlə
Kovačevo 1: 196 - [unintelligible] štò də pràiš nèmə ni sèsrə nèəm ni màjkə
Kralevo 2: 94 - nìe màjkə i d’adut č’e t’e sə̥ si z bàbə i d’àt
Kruševo 4: 58 - i pə ədnò vr’ème bè dòjdi ž’ɤ̀tvə mòjtə màjkə eš’t səbìrəhme
Kruševo 4: 80 - š’e č’ùkət š’e trìjət nàšə màjkə še mi nəprài bànici
Stalevo 4: 24 - mòjtə màjkə e prem’èn’ələ t’àhnətə dʌ̀šter’ə kugàt bəštà ni e pučɨ̀nəl
Huhla 2: 1 - jɛ̀ če gà f kàzvəm pòvn'ə či màjkə stɤ̀rže stɤ̀rže stɤ̀rže
Huhla 2: 3 - i utìdəhə sm'èlihə i um'èsi màjkə l'àb də id'ème
Huhla 1: 17 - à təkà i nəsɤ̀rgənə i màjkə utìde i kəl'èg
Huhla 5: 36 - d'è də znàm kàk b'àše tə səm pìtələ màjkə
Huhla 1: 41 - səkà žə gu učùkəne učùkəne i màjkə bòg də jə pròsti
Huhla 2: 94 - də vìj sə kàrə tə òt mari̥ si gu ustàjlə
Bangejci 2: 37 - kàktu mə i ùčilə màjkə mi [laughter]
Graševo: 40 - màjkə mì e ut cvètin'u
Stančov Han 2: 26 - stò gudìni si təkàlə [laughter] rèku ìmələ səm màjkə də mə ùči [laughter]
Stančov Han 2: 28 - əm či màjkə mi me ùči̥ ə sigà kugàtu gi gl’èdəm
Stančov Han 3: 44 - kvò də prài n’èmə kəd’è màjkə mu gu izdɤ̀ržə ùči gu
Drjanovec 1: 39 - dòdi i prebràwme sɤ bràtt’ȅ fsìčkit’ȅ kɤt zɤròviwmi màjkə prɤbràwmi sɤ
Petrov Dol 1: 48 - inò c’àlu ròt ròt kət màjkə nàči màjka sə kàzvə v’èči
Iskrica 2: 22 - màjkə mi i bəštà mi sə nə drùgə ràbuta
Iskrica 1: 25 - pr’əstànuvə b’àgə b’èz də kàže nə màjkə i nə bəštà

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut