mi

Pragmatic: 
disc
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where mi appears

Kolju Marinovo 1: 22 - mi jèməmi təkɤ̀vi kurìtə də ti kàžə
Kolju Marinovo 5: 31 - li idìn mi ìməmi si upridilèn čuv’èk zə č’ušmìti̥
Kolju Marinovo 1: 32 - mi ni sɤ̀m òdilə
Kolju Marinovo 4: 34 - mi tè sə šəròki tè ut unuvà duvàrči
Kolju Marinovo 2: 42 - mi n’àmə kvò də sə žèni sià
Kolju Marinovo 6: 53 - mi tvà živòt’ə drùgu ìskaš
Kolju Marinovo 4: 69 - ɤhɤ̀ mi pukažì pukažì
Golica 4: 12 - mi n mamùl':t'ȅ mòž də sə dəržɛ̀t ma drùga gùnna sùša
Golica 3: 17 - mi predèm
Golica 3: 57 - mi òn'a dèn ìmaše ednà ednì drùgi
Trŭnčovica 2: 10 - mi ža dòjde strikà mi čìči tòj že me udmenì ud ulòvete
Stakevci 2: 19 - mi onà počekàla počekàla pa me nèma onà dojdè
Srebŭrna 1: 33 - às mi às òd’uw u luz’àtə i kət sə vrɤ̀štəm kòj ja utrèpɤl
Dolno Draglište 1: 9 - mi mɤškì dècə žèncki dèca mòtə i kəžùvə tàm što ì mòtə
Bansko: 69 - mi drùgu sme pr pravìli fasùl sus ɤ č'ekàn
Bansko: 135 - mi sɛ̀nga go edème i vèč'er i na òbet i sɛ̀nga
Bansko: 239 - tòlkua bɤ̀rže tòj rèkal mi ut mi ut svìncka màs
Bansko: 239 - tòlkua bɤ̀rže tòj rèkal mi ut mi ut svìncka màs
Bansko: 240 - mi tovà e vìka nàj sìlnata xranà
Markovo: 72 - mə kvò pràim mi p’èt ə dvàmə bràt’ə sm’e i trì s’èstri
Markovo: 147 - mi kvò stàvə rəbòtim ràbutə du du šèjə
Markovo: 150 - mi kɤ̀k mi žə žènim mi žə ur’èm mi žə vɤrš’èm
Markovo: 150 - mi kɤ̀k mi žə žènim mi žə ur’èm mi žə vɤrš’èm
Markovo: 150 - mi kɤ̀k mi žə žènim mi žə ur’èm mi žə vɤrš’èm
Markovo: 150 - mi kɤ̀k mi žə žènim mi žə ur’èm mi žə vɤrš’èm
Markovo: 188 - ku n’è [laughter] n’àmə mi təkà b’èši inò vr’èmi
Markovo: 206 - mi ə kàzvaa ami vìkət à nì gə dàvəmi
Malevo/Xsk 1: 13 - ut t’àh i prèdàdufcite nè mi òšte prè.prèdàdufcɨ
Kovačevo 1: 139 - mi tvà
Kralevo 2: 116 - ə fkɤ̀šti mi jə nɤ̀l’ ìməme loz’è əmi šə zgɤ̀čiš
Kruševo 3: 2 - mi tkàlə səm əmi kà
Kruševo 4: 33 - à kàk se prài mi mi bànicə š’ə tùriš sìrence
Kruševo 4: 33 - à kàk se prài mi mi bànicə š’ə tùriš sìrence
Kruševo 2: 34 - mi kàk ə pres p'èt vèč'erə tuvà gu pràeh redòvnu
Kruševo 1: 92 - t’è i putsigur’ènə n’èi jàdene kàzvə suc’al’ni grìž’i mi kàk
Skrŭt 2: 18 - spiciàlni òra kòj mi nìa si òdime i
Skrŭt 2: 21 - mi sròjnici de sròjnici na tava se vìka sròjnici
Skrŭt 2: 27 - mi tòa štò e ošèl da pròsi momàta
Skrŭt 2: 59 - mi sobìrat se
Skrŭt 2: 132 - mi kat sa vɤ̀rnat u mumčètu vìki togàj džumbìš càla nòš
Skrŭt 2: 161 - mi nàj glàvnite sa kumò màjkata tàtkoto
Skrŭt 2: 176 - mi taka si bèše kumò se vìka kùm si
Stalevo 1: 32 - mi s vr’etè̝nu
Huhla 1: 22 - i əm òt' mi cɤ̀rn ud m'ètlə ut s'up'urg'ɛ̀ s'àme
Huhla 2: 36 - pò hùbəvu mi jà mi jà sià zəštò hòd'əm tàm še ìdə
Huhla 2: 36 - pò hùbəvu mi jà mi jà sià zəštò hòd'əm tàm še ìdə
Huhla 2: 86 - mi òt' kò də pràim še pred'ène be čèpkəne vɤ̀lnə še prid'ène
Vŭglarovo 2: 33 - mi às səm pedesè i òsmə
Bangejci 2: 47 - mi kətu isɤ̀:ni i še si plit'èš blùzə li
Brŭšljan 1: 2 - mi kətu ufč'àr' rəbòtih pəs'àh ufc'ète i iskàrvəhne xùbəvi jàgnetə
Brŭšljan 4: 42 - ò mi tuvà vr'ɛ̀me ìməš'e tùkə č'ètiri hìl'ədi ufc'è
Brŭšljan 1: 92 - mi tugàvə sə nə nə izdrɤ̀škə ž'ivòtnite səfs'èm màlku pràim ednì lìšnici
Stikŭl 1: 5 - mi da pugovòrim za tɤ̀rsim
Stikŭl 2: 125 - hà nə dimìtruvdèn mi rəzlɔ̀čət sə ustàv’ət kràvɤne
Gorno Vŭršilo 1: 6 - ami kvò sam rabotìla mi lòzje ìma:me kòpa:me žàne:me
Gorno Vŭršilo 1: 16 - nèma vrɛ̀me mi ulìsani sa i ne pàda se i takà
Gorno Vŭršilo 1: 20 - mi òfci magàreta svìne kukòški ofčàrka bex dodè zaprèx
Gorno Vŭršilo 1: 30 - tè rekàt ama gà go pravì mà mi kogà go pravìx
Gorno Vŭršilo 2: 52 - mi rasàdim gu slòžim mu nìe mu vìkame rɛ̀jki po nàš
Graševo: 6 - mi tì pòveče ot šejsè i pèt n'àma da ti dàm
Graševo: 59 - mi tugàə mumìčetàtə rəbòtehme trɤčèhme pu gòrskutu zəlisèvəhme
Graševo: 76 - emi mi ut kəkvò gu pràveše tugàs si ìməše sìčku
Graševo: 83 - mi nìe sì sme jə pravìli nìe sme si čeìs sləgàli
Graševo: 84 - mi kàk mòže təkà mumìče dè si vidèl
Graševo: 91 - mi mi nə derètu è nə rekàtə̥
Graševo: 91 - mi mi nə derètu è nə rekàtə̥
Graševo: 99 - mi vɤ̀lnə ìməše i mirinòsnə ìməše i krəstòskə ìməše
Graševo: 106 - mi mi i jàs sɤm udìlə s tèh
Graševo: 106 - mi mi i jàs sɤm udìlə s tèh
Graševo: 116 - mi i t'è nə nə dumàšen dəràk vlàčiš kòzinàtə
Graševo: 125 - mi nə stàn'
Stoilovo: 36 - mi kət se venč’àvə tùl tùr’əm’e
Malevo/Asg 1: 83 - mi nəpràvim gi pàk də nə sʌ̀ mòkr’et
Malevo/Asg 1: 95 - mi stànuvə č’il’ìk’ ədìn pʌ̀rs č’ilìk’ stànuvə [laughter]
Sŭrnica 1: 117 - mi dà
Trjavna: 23 - mi rəzbìrə sə
Belica 1: 127 - mi pògledni vìka po tèp kòlko snòpe sɤm vṛzàl a pa
Oborište 1: 2 - mi kàk
Oborište 1: 4 - mi nèma ìmaxme si domà fùrni
Oborište 2: 5 - mi ivànovdèn bàbindèn
Oborište 1: 13 - mi kàk še go zamèsim še ogrèa vudɤ̀ta i še otsèa
Oborište 2: 16 - mi xòdexa xòdexa
Oborište 1: 21 - è mi poznàva sa tòj si ftàsa šùpne takà i
Oborište 1: 36 - mi t’à mòže i vɤf fùrn’ata ama kato segà f pèčkite
Oborište 1: 87 - mi òfce govèda
Oborište 1: 104 - mi za vɤ̀lna za ml’àko
Oborište 1: 134 - mi prec kato go izdòat od ofcète precedì sa mlekòto
Oborište 1: 139 - mi kupùvaxmè pa n’àkoga i pràvea ut ə ègnetḁtḁ
Oborište 1: 163 - mi pràvexme če i go tàm za kato n’àkoga ə
Sveta Petka 3: 6 - mi mòž də mu kàž’eš’ i kəč’əmàk
Sveta Petka 3: 17 - mi tò e sìčko minà po d’ɛ̀voleto̥
Sveta Petka 1: 26 - mi è tәkà gu rәstàniš kato pòčne nә vәrtènotò gu vìješ’
Sveta Petka 2: 68 - mi udgòr’ lè si vnesèš zәvivàlә haš’ì
Sveta Petka 1: 129 - tì go popìta mi gr’èben
Petrov Dol 3: 126 - mi tòj ìməš’i məš’i tòj məšì
Petrov Dol 3: 157 - mi pràim nə v’ɛ̀jm’i nə dɤrmòn’ nə dɤrmòn’ sə kàzwə
Vladimirovo 2: 113 - mi čùkame sa
Tihomir 2: 22 - mi imàlo ama e
Tihomir 2: 204 - mi si ìmame vadenìco
Tihomir 1: 215 - t'ènkata č'e mi pò pa màlko pò pa màlka apìn'aš kɔ̀del'k'ata
Nasalevci 1: 83 - mi nìšto
Iskrica 1: 21 - mi kətu stənà: v’èki mumà zə žènet’e mɤžɤ̀ mi dòjde
Baskalci 1: 59 - mi mi tuvà e glèdәj sә pru prolettà nәprìmer
Baskalci 1: 59 - mi mi tuvà e glèdәj sә pru prolettà nәprìmer
Baskalci 1: 208 - mi čèrnә vɤ̀lna tàa e
Breste 3: 53 - jà si go znàm kà še go prèda mi aku si iskàraš

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut