mòž

Meaning: 
can
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Other: 
imprs
Linguistic trait: 

Lines where mòž appears

Golica 3: 133 - i ɑs znɑ̀m molèbijata tì mòž da ne znàš
Srebŭrna 2: 127 - tàm inɤ̀ si pràiš sm’ètkə kòlku m’ètrə mòž də ti j
Babjak 1: 29 - zəkəsnɛ̀e mòž də pur'àsə əmə ud n’ègu nèma drùk
Malevo/Xsk 1: 38 - drùgəde mòž də e bɨ̀l’u
Kruševo 4: 113 - t’à ne mòž də ə priber’èš
Leštak 1: 86 - sàmu gul’àmu živòtnu ne mòž də stàne
Leštak 3: 123 - mòž də nèmə kəto e sùvu təkà pò trùdnu sə smìtə ž’itòtu
Šumnatica 3: 160 - drɛ̀ətə mòž də gu zəkɤ̀rpime
Huhla 3: 55 - rəzgràbəhə dər də də bəlgàrijə nəlì mòž də sə̥ sɤ̀rdite əmə nà
Pavelsko 2: 33 - mòž də e vəsùl’ kvò drùgu
Sŭrnica 2: 181 - də mòž də rəbòtiš
Sveta Petka 3: 6 - mi mòž də mu kàž’eš’ i kəč’əmàk
Sveta Petka 3: 7 - mòž də mu kàžeš i prusenìk
Sveta Petka 3: 9 - dà pa i mòž da à kàeš misìrka misìr càrevɛ̀no brašnò
Gorna Krušica 1: 133 - ami ako ìskate pa i tùka mòž da si s
Salaš: 61 - segà bòlnica ne pòmnim mòž da si e amà sìgurno
Dolna Sekirna 2: 66 - tràvu ne mòž da nabèreš u stopànstvo u u tèkezesè a pòsle
Bosnek 1: 119 - ne mòž da si flizàla tàm ne dàva ne mè lɤ̀ži̥

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut