mu

Case: 
dat
Gender: 
m
Clitic: 
clt
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where mu appears

Kolju Marinovo 2: 50 - na snòpi mu vìkəmi təkà na
Kolju Marinovo 2: 52 - tòl’kuva təkàva dib’èlo takà snòpi mu vìkəmi nìe
Kolju Marinovo 5: 57 - axà bəkɤ̀reno zatùj mu se vìka bəkɤ̀r
Golica 2: 7 - i tò tò i tu tɛ̀s mu e kɛ̀štətə tùka
Golica 5: 52 - ed’ìn minìster ženà mu zapoznàhme se tàm i minìster ženà mu
Golica 5: 52 - ed’ìn minìster ženà mu zapoznàhme se tàm i minìster ženà mu
Golica 5: 58 - na mumč’èto mi d’àdo mu i tòd’a na gledɑ̀čkata
Golica 5: 83 - hùbəvu əmə tòj gi zəv’èl bùlkətə mu dàlə čəsòvnikə si
Golica 3: 117 - kòj še mu platì
Kozičino 1: 8 - ni mòž’i b’ih čìht mu kàzvəme nel’ì
Kozičino 1: 39 - pək tugàs mu vìkahme wrahɑ̀n’
Kozičino 1: 150 - i stɑ̀wə plɑ̀t d’ib’èl’ i šìe š’ɛ̀jek mu vìkəm’e
Kozičino 1: 153 - ə təkòs abɛ̀ abɛ̀ abɛ̀ gòrnə dr’èha abɛ̀ mu vìkəhm’e
Kozičino 1: 156 - pək nìj mu š vìkəhm’e tugàs i vìnəgi t’ɛ̀j b’ɛ̀še abɛ̀
Rakovski: 25 - nə kòlku sɨ gudɨ̀nɨ àz zèj də mu kàzvəm če
Rakovski: 38 - zəvàrih gu sàmu səz bəštà mu màjkə mu pučɨ̀nələ
Rakovski: 38 - zəvàrih gu sàmu səz bəštà mu màjkə mu pučɨ̀nələ
Trŭnčovica 2: 48 - tɤ̀j mu bèše ìmetu nə čìči nə bràta nèču žə dɨ̀gneš
Stakevci 2: 10 - ne è magdanòs tìke nò selìn a onì mu dùmu
Stakevci 3: 32 - ama onà jutròto srètla mu màter išlà pa reklà lènče
Stakevci 4: 67 - dùmamo mu trè se na tṛ̀licu̥ tàm
Stakevci 4: 119 - navìva navìva navòšta mu mì dùmamo
Repljana 1: 6 - kìmnu i jà òp ta na rodzìte mu se ukačì
Repljana 1: 9 - detè nè s ròdzi ròdzi è ròdzi mu tekà bèuše
Repljana 4: 13 - dèda g’òrg’a nadzṛtàl bèše sɤs ovcè pa mu pàdla kàpata
Repljana 4: 15 - pàdla mu kàpata òn ulèzne za kàputu
Repljana 1: 64 - ta na rodzìte mu kvò stànu štò stànu štò me
Repljana 1: 83 - bàba mi i onà pri n’èga si mu svàri
Repljana 1: 86 - svàri mu nò bàba i jà si ìdem
Vŭrbovo 2: 10 - màni go žèga mu ìska da se takòva
Vŭrbovo 3: 12 - kalùger nalì kalùger mu e stàroto ìme
Vŭrbovo 1: 30 - a òn izlèzɤl iz gròbɤt bòg ga prestorìl smɤrdèla mu rukà
Vŭrbovo 2: 49 - bòže no mòjə sìn je napràeno mu detìnstvo
Vŭrbovo 2: 50 - dojdè tùja a nò mu kosìcata tùj na tèmeto ostrìženo
Vŭrbovo 2: 51 - è tòlko parčènce ostrìženo mu ot kosùtu i ga izèdou
Srebŭrna 1: 12 - ama kvò mu e tovà utgòre àz zə pɤ̀rv pɤ̀t vìždam
Srebŭrna 2: 26 - kòjtu kugàtu̥ mu e ridɤ̀ i kòlkut ufcè ìmə
Srebŭrna 2: 29 - č’ètiri kilà šə mu dəd’è minàvət si sìčki̥t’ȅ ridò pàk puftàr’ə̟t
Srebŭrna 1: 60 - nàči vèči sa dàwa vèči šə utìde pudèr’ə mu
Srebŭrna 1: 61 - predàva mu se
Srebŭrna 2: 145 - i či ìmə i čumbàr’ mu kàzvəmi čumbàr’ i tɤ̀j gu slàgəš
Srebŭrna 2: 167 - i bàltətə ni tùkə štòt blìzu nìj ìməme pəpùr’ mu sə
Srebŭrna 2: 169 - mu kàzvəmi nə tùj n’èštu
Bansko: 229 - pa e bòlen pa jà mu vìkam dž'òre bre dž'òre gu vìkame
Bansko: 235 - ta mu pràš'č'ajme f sòfia ùč'eš'e̥ pràš'č'ejmè mu
Bansko: 235 - ta mu pràš'č'ajme f sòfia ùč'eš'e̥ pràš'č'ejmè mu
Bansko: 237 - ta tàm da si màže za zakùska i gà mu se priedè sè
Bansko: 238 - tə mu bɛ̀še vikàl dòktoro kàž'i vìka ut š'čò sè si upravìl
Markovo: 56 - segà mu kàzvət klàs
Markovo: 57 - s’à mu kàzvət klàs
Markovo: 122 - i žə gu vɤ̀rniš i mu kàeš či n’àmə ə tə z’èmə
Markovo: 123 - i kakɤ̀v kusùr mu namìraxa nàj čèsto
Markovo: 165 - še i gə dədɤ̀t tìj pràv’ət nišàn mu vìkaa
Markovo: 177 - bubàək mu vìkaa pərì dàvət nə bəštàtə
Markovo: 183 - jɛ̀ dàvət bubàək mu vìkət ə dv’è ìl’ədi l’èvə pəzərùvət
Malevo/Xsk 1: 219 - nə hərmàn’e tr’avə də mu kɤ̀lcəš trevɤ̀tə də gu č’ɨ̀stɨš
Eremija 5: 10 - trì momìčeta i mažò sakàl naslèdnik mɤ̀ško da da da mu ràždam
Eremija 5: 12 - i tè rodìx mu màško tè gu tùka
Eremija 6: 21 - mu vìkame
Eremija 5: 29 - kòj ot štò stràda i òn mu vìka takà
Eremija 4: 41 - kòj če mu i da tùriš kapàn ne gò znàeš
Eremija 5: 70 - nèma bè bòg bòg bòk me nèče jà mu se mòl'a
Eremija 5: 78 - če si iskòpaš ama togàva čovèk mu se
Mogilica 5: 1 - əmi vìš segà əku še mu rèkə čòrbəžì l'udèsu sə glàdni
Mogilica 4: 33 - də nèmə grɛ̀š'ki də vìdiš' gə ədìn čuvɛ̀k də mu pumògneš'
Mogilica 4: 34 - nè də ìeš' pòsle də mu se prismìvəš' i
Mogilica 4: 35 - də mòž’e də mu pumògneš’ də gu səž’əlìš’
Mogilica 3: 42 - takà li mu kàaxa xambàr
Mogilica 1: 46 - ama n'àma drùgo ìme tovà da mu vìkate bəžɛ̀k tùkə na tàa
Mogilica 6: 52 - uràlu səs dɤ̀rvenu i tugà pàlešnik mu uvr'ɔ̀t nə uràlunu
Mogilica 5: 96 - stàrčesù umrè skòro pràixme mu četìrese dèna skòru
Drabišna 2: 75 - i à tòj ut'ỳə nə màjkə mu nə slənc'èt màjkə mu nəpràilə
Drabišna 2: 75 - i à tòj ut'ỳə nə màjkə mu nə slənc'èt màjkə mu nəpràilə
Drabišna 2: 122 - hàj də mu sə nàeš tòu kòn vikə òd də drùgə ùtrinə
Drabišna 2: 147 - màjkə mu utšɤ̀lə nə ràbotə t'à izm'èlə fs'àkəde
Drabišna 2: 167 - màjkə mu ìkələ sìnko jàlə jàlə
Drabišna 2: 171 - sìnko jàlə də vìdiš kàzələ mu gà jə vìd'uvə
Kovačevo 1: 4 - vìj tùka glavèš li mu vìkaxte gudèš li
Kralevo 1: 18 - stòrime tòj fəkìrə umr’è̝ i žinɤ̀tə mu i tòj
Kralevo 3: 41 - tr’àvə də mu si udməstɨ̀me kɤ̀štə̥tə m bɨ̀lə tàm nəkrəj s’è̝lu
Kralevo 3: 44 - i zəpàlili mu kɤ̀štətə
Kralevo 3: 45 - zəpàlili mu kɤ̀štətə i pək tòj kəd’èt e bɨ̀l n’àkəde
Kralevo 3: 47 - kɤ̀štətə mu izgur’àlə tòj tugàvə sə jədòsəl i stànəl voevòdə təkɤ̀vu
Kralevo 3: 63 - tùrcite kəd gu nəpànnəli təkà i tòj v’è̝ki tùkə səz žinɤ̀tə mu
Kralevo 3: 64 - ike kɤ̀štətə mu izgur’àlə tòj sɨ màhnəl uttùkə
Kralevo 2: 75 - əku tr’àvə màlku udɨ̀cə də mu tùrɨš vòšte
Leštak 1: 11 - əku ti e blìzək ìnəče p’ètstutin l’èvə tr’àvə mu dədèš
Leštak 3: 96 - mu vìkahte a təkà
Leštak 3: 236 - zəbràil gu səm màmə mu stàrə èj umòt’ umòt’ i oràlu
Šumnatica 2: 7 - sìčkutu e skɤ̀pu be bràtku əmə òti təkà màmə mu stàrə
Šumnatica 3: 7 - če tugà še istìne ɛjcà še mu nəčùkəš če kòri še rəstòčiš
Skrŭt 1: 9 - sɤs volòve i ženàta mu kak k’i dòe dodèka izorà màžo
Skrŭt 1: 22 - sìčko mu poràčva štò da rabòti i stanàl ojdèl
Skrŭt 1: 41 - provalìl gu istèčva mu mòzəku umìra detèto òn pomislìl če
Skrŭt 1: 49 - i sa vrɤ̀šta i ženàta mu ot rabòta što nəprəì detèto vìka
Skrŭt 3: 78 - k’i igràat k’i mu fɤ̀rliš inì vàgle ena glamn’à ògin’ i
Skrŭt 1: 87 - i tàm go natepàli i kažàl kažàli mu òni
Skrŭt 2: 104 - prodàva mu ja
Skrŭt 1: 123 - i tìa go natepàli i mu kažùvat
Skrŭt 1: 125 - i mu kažùvat kət k’i vìiš
Skrŭt 1: 128 - k’i mu dadèš trevà
Skrŭt 1: 140 - i tìe mu kažùvat ə nèma da kažùvaš takà
Skrŭt 1: 143 - da mu pòštat glavàta da nèma
Skrŭt 1: 158 - òn veče otkačìl tòo da mu tèrat kučìnata vòški
Skrŭt 1: 160 - i kažùvat mu ednì tàm drùgi sèl’ane kət vìiš vìka
Stalevo 4: 10 - t’à mu pristànvə
Stalevo 4: 37 - i t’à mu svɤ̀rtə gləvʌ̀tə də ìdət n du pòrt’it’e càrigràtskuto šòše
Huhla 3: 18 - əmə jà mu kàzvəm t'èbe əku tə b'àhə fàtili ə mur'ɤ̀t
Huhla 3: 35 - tr'àbvət kàmene zberàh mu l'àb z'è kupàčə z'è mənèlətə utìdi
Huhla 3: 40 - i glànni b'àhə če tòj gà z'èhə pərì ə dàdəhə mu i žìtu̥
Huhla 3: 45 - əmhə i dàdəhə mu i seà e təkà i tugàj
Vŭglarovo 2: 50 - vərɨ̀š təkà i ž’èniš səs sərpɤ̀ sɤ̀rpui mu ìkəhme
Vŭglarovo 2: 71 - gul’àm nìj mu ìkəhmi hərmàn’i
Vŭglarovo 2: 157 - č’è̝tiri li sə p’è̝d g’òzə təkà təkà mu kàzvəme nìj g’òz həmbàr
Brŭšljan 2: 8 - də gu č'èš'e pəg drùk də mu vərzè̝ rugi rugàtə
Černovrŭx: 22 - ìdət i pràštət n'àkuj àj tùkə komìtə mu kàzvəmi èj tàm
Černovrŭx: 36 - tò ottàm nòsi ìmitu si šòt bəš bəštà mu nə tòs
Gela 2: 40 - i pò pò zdràv b'e nəròda pək ezgà zga da mu dadɔ̀t
Gela 2: 54 - i i mu dadèš i tò jadè i čɤ blàk
Stikŭl 2: 66 - tə mu jə kəlvè kəlvè kəlvè i tugàvə pàdne krùškənə
Stikŭl 3: 80 - etùka ut katu ut pò̝lskite səlà bešɤ màjka mu beše tùka
Stikŭl 2: 132 - e tùkə du čə̥tàlištè̝tu s m dàdəhə mu stàjə
Gorno Vŭršilo 2: 9 - pòsle tòr mu slàgamᵊ pa pà gu kòpamᵊ i takà
Gorno Vŭršilo 2: 35 - vojnìk segànka ònija dèn mu praìxme ispràštane
Gorno Vŭršilo 2: 52 - mi rasàdim gu slòžim mu nìe mu vìkame rɛ̀jki po nàš
Gorno Vŭršilo 2: 52 - mi rasàdim gu slòžim mu nìe mu vìkame rɛ̀jki po nàš
Gorno Vŭršilo 2: 53 - nàšata stranà tùrim mu rɛ̀jkite napràime mu vàdite i pu go pulìvame
Gorno Vŭršilo 2: 53 - nàšata stranà tùrim mu rɛ̀jkite napràime mu vàdite i pu go pulìvame
Graševo: 77 - də si kùpiš i vɤ̀lnitè mu i pəmùcitè mu i sìčkutu
Graševo: 77 - də si kùpiš i vɤ̀lnitè mu i pəmùcitè mu i sìčkutu
Malevo/Asg 3: 45 - pràj mu sm’ètkətə kòlku e dəl’èč’e
Pavelsko 3: 9 - və təkà seà vəz velìdencku̥ guv’àne mu vìkəme velìki pun’ed’èlnik
Pavelsko 1: 16 - vìkəme mu m gu krɤ̀s ə pək tùkə kətu pràvehme pàk
Hvojna 1: 10 - upredel’ɤ̀d gu kətu pìl’ence i vɤ̀gəlč’e mu slòž’ət zə uč’ìnku [laughter]
Petŭrnica: 25 - i t’à mu vìka dɛ̀do šɤ tɤ nakàži priròdata
Petŭrnica: 47 - tòj mu raspràva kəkvò sam napràila tòj vìka bè màma mu
Petŭrnica: 47 - tòj mu raspràva kəkvò sam napràila tòj vìka bè màma mu
Stančov Han 3: 40 - nə idìn ut’èl tàm za trì ìl’ədi l’èwə mu plàštət
Stančov Han 3: 44 - kvò də prài n’èmə kəd’è màjkə mu gu izdɤ̀ržə ùči gu
Stojkite 1: 15 - tugàva utìduh u s’èstra mu i tà mɤ fɤvèdɤ
Sŭrnica 3: 6 - pu sìl’ete mu
Sŭrnica 3: 14 - tòzi kòjto e nàj otkràja tòj e kàk mu vìkate na nègo
Sŭrnica 3: 18 - čakɤ̀m li na čakɤ̀m li mu vìkate kat se nared’ɤ̀t
Sŭrnica 3: 63 - aa a tovà misìr dèto mu vìkat vìe tùka
Sŭrnica 1: 67 - kətu ìjš’ nə gòst’e zənàs’əš’ sì mu pu nɛ̀štu pudàrək
Sŭrnica 2: 77 - i tovà mu vìkate kamen’òk
Sŭrnica 1: 91 - n’èmə də mu rəzreš’ìš’ də sə ž’èn’et
Sŭrnica 1: 127 - nə mùt’etu tràmpuski z bubàjku mu
Sŭrnica 1: 129 - i na mal’èn e tòs z bùbəl’a mu i nàš’ijə svèkər
Sŭrnica 2: 162 - ìmə tupàvicə mu vìkəme
Sŭrnica 2: 197 - tò də mu sə š’ìe ùbəve
Trjavna: 201 - [laughter] čirv’èn girdàn mu vìkəmi nìe
Vasiljovo 1: 15 - kaf’è da mu napràvim
Vasiljovo 1: 35 - vàrim kəčəmàk tè mu vìkaa mamal’ìga germàn tavà
Vasiljovo 1: 36 - onè̝s mu vìkaa mamal’ìga tavà
Vasiljovo 1: 83 - da mu sə spr’è̝ tavà d’è̝to go gòni po vɛ̀nka mladìšteto
Vasiljovo 1: 91 - i si ispùstiš parìte i mu celùvaš rɛ̀ka i si zamìne
Vŭrbina 3: 5 - nəstɤ̀rž’eme gu i sugàni gləvìci mu nə stɤ̀rž’eme nis kumpɨ̀r’ən
Vŭrbina 3: 6 - i ubɤ̀rkvəž gu i fəf təvɤ̀nə gu kləd’è̝š’ sə kòri mu stòrim’e
Vŭrbina 2: 15 - kinà š’e i hràniš’ tò ne ž’ivèi həjvànən əku mu ne dàəš
Vŭrbina 3: 15 - i vəzrìvə sə i prə brəlà s’ètn’e mu pràime
Vŭrbina 4: 68 - təkìvə nəgrɛ̀fki ərpɤ̀ nəpàriš’ i nə gərbɤ̀ mu klədèš’
Vŭrbina 4: 118 - kòjtu sə umìe tàm mu minòvəš’e nèštu əku ìmə ràni
Vŭrbina 4: 133 - ìš’te pu nɛ̀kuj l’ɛ̀v də mu dəd’èš kòj p’èt l’èvə
Belica 2: 41 - za strožer mu se kàzva nasrèt dvòra
Belica 1: 48 - sèki si e fanàl čorbadžìata i dòde li mu
Belica 1: 49 - tòj si go vìka da vrɤvì da mu žɤ̀ne
Belica 1: 61 - čekɤ̀m li mu vìkate
Belica 1: 62 - kàrame kàrame mu čekɤ̀m pòstat
Belica 2: 66 - s kàmik šmìrgel kàmik mu kàzvaa omèlem brašnòto
Belica 2: 73 - vɤf ə edìn šinìk mu kàzvat tùram zìam go pod mìšnica
Belica 1: 77 - na bojadžìata sestrà mu gospodìna bàba gospodìna
Belica 2: 136 - kvàs mu se kàzva
Belica 2: 161 - bez nègo se mèseše prèsna pogàča mu kàzvaxme
Belica 2: 176 - mu kàzvat takàva si zèmn'a červèna gnìla
Oborište 2: 99 - ama i nàj màlkatḁ istɤrsàka mu kàzvame
Oborište 2: 102 - i ìmaše edìn ə bùren ta mu vìkaa tòstata tìkva
Sveta Petka 3: 6 - mi mòž də mu kàž’eš’ i kəč’əmàk
Sveta Petka 3: 12 - misìr mu
Gradec 2: 14 - a baštà mu ne znàm kɤdè otìšɤl màjka mu
Gradec 2: 14 - a baštà mu ne znàm kɤdè otìšɤl màjka mu
Gradec 2: 32 - i òn koto minàl pokraj toà tòo dṛvnìk tavà mu vìkame
Gradec 2: 39 - ìdva màjka mu i vìždḁ če detèto go nèma
Gradec 1: 55 - jà mu dàvam ə onovà da glèda ama mu ne kàzvam
Gradec 1: 55 - jà mu dàvam ə onovà da glèda ama mu ne kàzvam
Gradec 1: 58 - jà si mìrno no jà bì mu kazàla kvò
Gradec 1: 59 - sɤ̀ga jà mɤ̀čim da mu kàžem da mi ku
Drjanovec 2: 6 - ùš ə ìskɤm mu də m’ dɤd’è tò du v’eč’ɤrtɤ̀ mi ìš’ti pàk
Drjanovec 2: 8 - nɤm’èriw bràtɤ sɨ d’èt ə na vetirnàrnie nɤ bɤštà mu
Drjanovec 2: 9 - rèkuw bàče dàj tùj dɤ gu užènim bà žinà mu kɤt jè tùkɤ
Drjanovec 1: 48 - bàču̥ sɤ ubɤ̀rnɤ či mu kàzɤ tàt’e àš š’ɤ t’ dàm
Drjanovec 2: 49 - tò d’èti βèšti̥ kò təkò pɤk ə tòj rikɤ̀l bàču mu kàzɤl
Petrov Dol 3: 143 - pàk mu vɤr’ìt kumbàj tùj d’ikàn’eta pàk minàvə
Petrov Dol 2: 152 - na pòpə ostàv’axte li mu ut
Petrov Dol 2: 154 - na pòpə ostàvaxte li mu ot pèčenoto
Vladimirovo 1: 32 - nalì sèki ròd da si znàe kòj mu e svetèca
Vladimirovo 3: 90 - ako a mu vìkame pešàk nìe go skubème
Vladimirovo 1: 116 - ì takà i na tòo dèn mu pràvime pìtka nèšto i
Tihomir 3: 1 - òdil sam tàmone dàvam mu za ə takòvo jɛ̀den:e
Tihomir 3: 2 - mu dàva tvà nvà i
Tihomir 3: 19 - tàm mu slòžuvame za za ràne za rànete
Tihomir 3: 54 - i àjde nə nə takòvata slòžuvat mu bulgùr ali arìs
Tihomir 2: 72 - azàm mu slò klad’ème arìšk’e klad’ème mu kòrᵊi mu isùč’eme
Tihomir 2: 72 - azàm mu slò klad’ème arìšk’e klad’ème mu kòrᵊi mu isùč’eme
Tihomir 2: 72 - azàm mu slò klad’ème arìšk’e klad’ème mu kòrᵊi mu isùč’eme
Nasalevci 2: 26 - govorì za tovà kakvò te pìta nè mu govorì na čovèka
Nasalevci 1: 40 - kàzvat li mu nèšto kakvò kàzvat
Iskrica 2: 2 - ama nəlì čurbədžìja ə ličɤ̀t mu dicàtə ut nàšti dicà
Iskrica 2: 29 - zə bràne̝ pɤ̀rvətə mu rəkà gə berèm udòlu pu n’àkolko listà
Iskrica 3: 54 - i sìčkiti mu dàvət pu inò pərčè nə pòpə
Iskrica 3: 56 - dɤ̀t mu pu inò pərčè sìčki nə pòpə
Iskrica 1: 61 - əmi brəsn’èltə ubrɤ̀snəd zèt’a pulèjət mu də sə umìi i xuròtu pòčvə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut