Meaning: 
in
Lexeme: 

Lines where nə appears

Kolju Marinovo 1: 2 - nə pol’è nə pul’ètu̥ sme
Kolju Marinovo 1: 2 - nə pol’è nə pul’ètu̥ sme
Kolju Marinovo 1: 3 - nə pol’ètu bè
Kolju Marinovo 3: 5 - ə čàkəjmi nə məgazìnə də zèim
Kolju Marinovo 5: 7 - i təkà smi pràvili i sèa kvòtu i nə jèsen
Kolju Marinovo 2: 18 - d’ètu gu nəmùšiš tùkə nə tìjə prɤ̀sčetə
Kolju Marinovo 3: 19 - napràj sə nə
Kolju Marinovo 3: 20 - nə snòpi èj tòl’kəv’i èj tòl’kəv’i znàči kətu zbirèš
Kolju Marinovo 1: 21 - kàk sme rəbòtili ednò vrèmi nə pul’ètu
Kolju Marinovo 3: 25 - dud’ètu zèmim karàre kòlku tr’àvə də je nə jedìn snòp
Kolju Marinovo 3: 27 - də e tòl’kuvə i nə r’èd vèči inɤ̀ redìca gu nəredìm
Kolju Marinovo 3: 47 - kòlku vrèmi stoì na nə nìvətə tvà nèšto
Kolju Marinovo 4: 48 - nə nìvətə vìj i sɤ̀rpuvi ni znàjti kvò i
Kolju Marinovo 2: 61 - nə čekɤ̀mi
Kolju Marinovo 2: 67 - nə rəkòjki mɤžèti go vɤ̀rdzuvət pràət vəžètə ut àsəl’
Kolju Marinovo 2: 68 - ud žìtu̥tu̥ si d’ètu i gu vɤ̀rdzuvət nə snòpi
Kolju Marinovo 2: 69 - gi zbìrət pràət gi takà nə krəscì nə gul’èmi
Kolju Marinovo 2: 69 - gi zbìrət pràət gi takà nə krəscì nə gul’èmi
Kolju Marinovo 4: 81 - idnɤ̀ tàm drùgə i təkà nə r’èt
Golica 6: 11 - ə də ustàne nə stàri gudìni səmìčək ə
Kozičino 1: 107 - tàm nə n’ìvətə nə bùctȅ l’ežì lì t kɑ̀zvəm
Trŭnčovica 1: 24 - pusrè̟štə gi svekɤ̀rvətə pɤ̀rvu òšte sə nə kərùcətə
Žitnica 3: 3 - də gi nəstrùpəme nə sindžɨ̀r tuvà se pràeše mnògu e lòšu bèše kàto
Srebŭrna 2: 152 - i tɤ̀j živèjmi nìj nə sèlu
Garvan 1: 179 - sìttu tàm nə sr'ədɤ̀tə sr'ət uròtȍ mrəsutìj
Babjak 1: 5 - nə stredàtə mɛ̀stu̥ i mu tùri ə ə lɛ̀b də go pečè
Babjak 3: 10 - məəlà nə sɛ̀kujə məəlà puudɛ̀lnu č'ùp si pràva:
Babjak 2: 10 - slàmətə nəstrənì žìttò gu zberème nə ednà kupà
Babjak 1: 14 - də gu nəmɛ̀šə də gu nəpràve nə
Babjak 1: 16 - nə kulàci təkòvu
Babjak 1: 21 - nè e gul’ɛ̀mə fùrn’ɛ gul'àmə sə vìkə na təko nə fùrn'ete
Dolno Draglište 3: 6 - pòsle č'e gu nəmèsime nə pitàrčetə slàgəme nə ednà dəskà
Dolno Draglište 3: 26 - pòsle č'e gu pràviš nə pitàrčetə
Malevo/Xsk 1: 119 - žɨ̀t:u nə esentɤ̀ gu s’àvəme prez l’àtutu gu pribɨ̀rəme
Malevo/Xsk 1: 122 - nə jesentɤ̀ ə prɨbɨ̀rəhme seg’è pris sept’èmvri e càrevɨcətə pribɨ̀rəme
Malevo/Xsk 1: 156 - s t’eslɤ̀tə ne spurɨ̀ i dàže ìməhme ednɤ̀ nɨ̀və tùkə nə m’esnustɤ̀
Malevo/Xsk 1: 192 - nə tàa gureštinɤ̀ sə e ž’ènəlu càl’ d’è̝n càl’ d’è̝n jè
Malevo/Xsk 1: 203 - i ženɨ̀te i mɤz’ète sɨ̀čku i gi vɤ̀rzvəme nə snòp’e
Malevo/Xsk 1: 204 - nəklàvəme gu nə krəhcɨ̀ i sl’èt kət priber’è̝m ž’ètvətə
Malevo/Xsk 1: 212 - pɤ̀k ìmə hòrə d’èt n’àməha hərmàne nə kɤ̀rə
Malevo/Xsk 1: 237 - čə səbɨ̀rət səz greblà səbɨ̀rəd gu nə ədɨ̀n kùp nə srədɤ̀tə
Malevo/Xsk 1: 237 - čə səbɨ̀rət səz greblà səbɨ̀rəd gu nə ədɨ̀n kùp nə srədɤ̀tə
Mogilica 3: 7 - nə pol'ètu
Mogilica 6: 15 - nə lòčki
Mogilica 2: 17 - i š'ə svər'ɔ̀t kəč'əmàk š'ə gu izvàdət nə təkìvə tukmàci
Mogilica 4: 22 - oti nə d’yn’ɔ̀sə də živɛ̀eš’ hùbəu i nə drùgijət svɛ̀t
Mogilica 4: 22 - oti nə d’yn’ɔ̀sə də živɛ̀eš’ hùbəu i nə drùgijət svɛ̀t
Mogilica 1: 50 - sìčku nə ədnò mɛ̀stu rəš'č'èš'eš' i sə nəvlàč'i
Mogilica 1: 55 - dòlu jɛ səm ut tàm pək i nə sòə kràj səm
Mogilica 1: 60 - pòmn'əm ednɔ̀ nə esèjufce bùkuvu etùv mugìlicə
Mogilica 3: 71 - tò seà nə rɛ̀tki kɔ̀šti ìmə
Drabišna 1: 19 - d'èvet m'àscə nə bòl'nicətə lež'àh
Drabišna 2: 42 - i guràtə màmo [cough] nə gòrəsə
Drabišna 2: 43 - listàtə kàpehə i nə gurɤ̀tə
Drabišna 1: 70 - i tò təkà nə čàjə nə tòu čàj tùkə b'àš'e
Drabišna 1: 70 - i tò təkà nə čàjə nə tòu čàj tùkə b'àš'e
Drabišna 2: 76 - ədnɤ̀ gub'èrkə bòdnələ ə nə vrətàtə də ne znàje slənc'èt
Drabišna 2: 138 - nə dòrə səkà nə vrətàtə i ədnɤ̀ zə zlàtni d'èt fərlìlə pepeltɤ̀
Godeševo 4: 8 - fəf pl'àvn'ətə də gu kàžem slet tùj səbìrəš žìtutu nə kùpu
Godeševo 1: 18 - dukətò se umur'òt i si l'àgət nə nɤ̀jvətə l'àgət nə nɤ̀jvətə
Kovačevo 1: 207 - òx nə vrèmetu
Kovačevo 1: 208 - nə vrèmetu kət k’i čùə tɤ̀pən’e tùkə svìrkite gàjdi òhò jàs
Kralevo 1: 6 - svɨ̀knəhmi nə tvà si izlɨ̀zəme nə grùpə ràptim’e
Kralevo 1: 20 - nə krɨ̀vu.pòl’e i sigɛ̀ kɤ̀štətə s’ stvì n’àmə hòrə f nè̝hi
Kralevo 3: 24 - ə nə tùrcku vr’ème kogàt ìməlu n’àkəf sɨ kràl’u vəjvòdə
Kralevo 1: 77 - à nə nɨ̀vətə p’ɛ̀jət svɨ̀r’ət hòrətə
Kruševo 4: 31 - seà tùkə nə tuvà s’èlu ìč nè e ùbəvu
Kruševo 1: 42 - nò kət nə tèničku prikàzvəše jàlə kàe pri m’èn
Kruševo 3: 91 - nə žìvu
Kruševo 3: 93 - nə žìvu e pò xùbavo
Kruševo 3: 161 - pumògnəà mi ispràhme jə pučìnəhme tàm pujàdəhme nə stud’ènə s’ènkə
Leštak 2: 1 - tì nə drùgo m’àsto hìč ne sì hòdila à
Leštak 3: 11 - nə ràvnu i pòsle sə nəsìč’ə ə snòpə nə dv’è
Leštak 3: 12 - ili nə ədnò kàktu ìskəš i sə pùštət mùletə dv’è
Leštak 2: 15 - tə nèmə hlɛ̀p tə òti nə mìnəlutu vrɛ̀me nemɛ̀ hlɛ̀p ispečèn
Leštak 1: 19 - è segà sme pàk dubrè nə vrèmetu stàrite hòrə nàšte
Leštak 2: 50 - nə snòp’e gu zbìrət
Leštak 2: 57 - tugàvə gu zbìrət nə ədnò mɛ̀stu isʌ̀hne
Leštak 3: 64 - udvɛ̀jəd gu təkà nə veterɤ̀ də bɤ̀de č’ìstu̥
Leštak 3: 72 - nə n’ɛ̀štu vdìgə gu i nə veterɤ̀ se utsɛ̀jvə plevɤ̀tə bɛ̀gə
Leštak 2: 83 - nə kədè gu dəržìš kòj kinà kədènu ìmə n’àkəf kujədžɛ̀k
Leštak 3: 91 - nə kùp nə kùp se səbìrə
Leštak 3: 91 - nə kùp nə kùp se səbìrə
Leštak 3: 92 - nə kup
Leštak 3: 93 - nə sòr nə sòr
Leštak 3: 93 - nə sòr nə sòr
Leštak 3: 95 - nə sòr
Leštak 3: 183 - rəkòjki gu kàzvət tùr’ə gu nə snòpə drùk ìmə pàk
Leštak 3: 184 - ta gu səbìrə gu vɤ̀rzvə təkà nə snòpje i zəminàvə zə hərmànə
Leštak 3: 189 - sə trùpə nə kùp
Leštak 3: 191 - trùpə sə nə kùp i pòsle sə zèmə f kòšə zə
Leštak 3: 205 - ìmə d’ètu càrevicə mèl’ət ə nəč’ùpvə gu zərnòtu nə
Leštak 3: 210 - nə s’ìtno gu nəmèl’e i gu vər’ʌ̀t səs màlku bòp
Šumnatica 4: 11 - sìčkəd’e nə s’àku selò mnògu o udubrìən òrətə
Šumnatica 3: 30 - nə visàt idnì nə če̥šm’àtə
Šumnatica 3: 178 - nə drèbnu gu nədrubìme
Stalevo 4: 4 - po po sèloto nə na mlàdi godìni
Stalevo 4: 5 - nə nə ml mlàdi gudìni
Stalevo 4: 5 - nə nə ml mlàdi gudìni
Stalevo 4: 7 - nə mlàdi gudìni nəprìm’er ìmə mumìč’e d’èt ne jè dàvət
Stalevo 2: 8 - d’è də znàm nə mlàdus bòl’es ne znàeh
Stalevo 1: 21 - zə jə isper’èm č’ɨ̀stə udʌ̀ əku n’èməš’ tùkə nə r’àkə̥tə̥
Huhla 2: 28 - də nəpràjət n'àkujə vujnɤ̀ kòj kəd'ètu də si e nə m'estòt
Huhla 2: 29 - kòj še e nə əpərtəm'ènt li kòj e nə kɤ̀štə
Huhla 2: 29 - kòj še e nə əpərtəm'ènt li kòj e nə kɤ̀štə
Huhla 2: 30 - ku n mù ujdìsə əpərtəm'èntə də si ìde nə kɤ̀štə
Huhla 1: 66 - i tvà e pək təkɤ̀v iskùstven nə dvòrə ne sɤ̀m klàlə
Huhla 2: 90 - nə bàrvete də sə bàrət
Oreše: 40 - nə bìblijàtə trìte slɤ̀ncə kəkvò e pìsəl tòj nə zem’òtə
Oreše: 42 - š’e pàdne čeverè červènətə zvezdà nə neb’ètu i še utròvi mur’ètu
Vŭglarovo 2: 57 - nə krɤ̀sci təkà də n’i gì nəl’òə
Vŭglarovo 2: 58 - səkà nə krɤ̀s də n’ gì kvàs’ət ɨ̀
Vŭglarovo 2: 137 - čə k səber’è̝me nə kùp gul’àm č’e vejàlkə ìmə
Vŭglarovo 2: 160 - ečemɨ̀kə ud’èlnu kəzəldžɤ̀tə ud’èlnu nəlì nə sòrtuve nəlì zitàtə
Bangejci 1: 53 - nì i nə m’àstu
Bangejci 1: 78 - i səbràə dubìtəkə nə inò m'àstu də gi gl’èdə n'àkujə žinà
Brŭšljan 3: 6 - i št'à sedìme i nə prulettɤ̀ pàk št'à pòčneme də s'ɛ̀me
Brŭšljan 1: 18 - nə nə pàš'e i bène trìmə dùš'i rəbòtnici edìnijət ustàvəš'e pri àgneətə
Brŭšljan 1: 18 - nə nə pàš'e i bène trìmə dùš'i rəbòtnici edìnijət ustàvəš'e pri àgneətə
Brŭšljan 1: 19 - drùgijət ustàvəš'e zəbìrəš'e ednɤ̀tə surìjə ufc'è nə dv'à surìi gi del'ɛ̀ne
Brŭšljan 1: 76 - ednò vr'ɛ̀me usòbenu tugàvə gi izbìrəhə nə təkìvə mistà
Brŭšljan 1: 83 - nə nə snegɤ̀t nə dəždɤ̀t nə priròdətə
Brŭšljan 1: 83 - nə nə snegɤ̀t nə dəždɤ̀t nə priròdətə
Brŭšljan 1: 83 - nə nə snegɤ̀t nə dəždɤ̀t nə priròdətə
Brŭšljan 1: 83 - nə nə snegɤ̀t nə dəždɤ̀t nə priròdətə
Brŭšljan 1: 94 - pòveč'etu beše glàt i pòveč'etu nə priròdətə i brəstìne
Čokmanovo 1: 36 - nə sərc'è i trì gudìnki nə rəc'è izved'ɛ̀hə jə i tìdəhə tugà
Čokmanovo 1: 36 - nə sərc'è i trì gudìnki nə rəc'è izved'ɛ̀hə jə i tìdəhə tugà
Gela 2: 35 - enakvà tràhana za urìs nə mɛ̀stu jadɛ̀ja nəkìva grùbi hrənì
Stikŭl 1: 8 - əmɨ nìj jɛ̀ səm vɤ̀zrəsən čuvɛ̀k nə mòjtə məhəlà si
Stikŭl 2: 40 - əmə zgà nə sùš’ətə nə stànəhə sin
Stikŭl 1: 57 - tə prez zᶤìmətə du nò̝və gudᶤìnə sklədɛ̀hme snò̝pɤne nə kupnì
Stikŭl 1: 58 - nə kupèn gu sklàdə sklàda sklàdə i budnɔ̀š fàneše snɛ̀k
Stikŭl 2: 70 - əmi žə gi tùr’ə nə burkàn žə hmə òčist’ə tvà upàškiti
Stikŭl 2: 123 - nə dimìtuvgràt
Stikŭl 2: 127 - budnɔ̀š hi zberɔ̀t ə gi pəsɔ̀t nə sərɔ̀
Gorno Vŭršilo 2: 69 - glèdaxme pà nə tèkezesèto i volòve sme gledàle
Graševo: 91 - mi mi nə derètu è nə rekàtə̥
Graševo: 91 - mi mi nə derètu è nə rekàtə̥
Graševo: 93 - nə rekàtə e isperème issàhne ušt'àvim jə i pòsle jə udnesème
Graševo: 119 - i slet tuvà jə təčèš nə àlištè jə nəpràiš
Zabernovo: 34 - səz greblà gu tìkəme gu tu nə sòr gu pràime
Zabernovo: 35 - pràime gu nə sòr izmìtəd gu ž’ènte nəòkulu
Zabernovo: 40 - i udmìtət ž’ènite s metlɤ̀tə udmìtət i gu tìkəme təkà nə
Malevo/Asg 1: 6 - nə kùpč’in’ki pòsl’e kləd’èm nə pò gul’àmi kòpi i tugà
Malevo/Asg 1: 6 - nə kùpč’in’ki pòsl’e kləd’èm nə pò gul’àmi kòpi i tugà
Malevo/Asg 2: 12 - trɤ̀sime à ə trɤ̀sime nə təkòvə m’àstu kəd’ètu ìmə kàməni
Malevo/Asg 1: 37 - ò ednò vr’ème òdehne i decà nòsehme nək nə l’ùl’k’e [laughter]
Malevo/Asg 2: 50 - səs sɤ̀rpuv’e nə rəkʌ̀ i pòčvəme də ž’ɤ̀neme i pràvime snòpi
Malevo/Asg 3: 53 - də səbìrəme snòpene də gi pràvim nə krɤ̀sci
Malevo/Asg 2: 55 - nə kup’èn kugàtu zəvəlì də nə mòe də sə mòkr’et
Malevo/Asg 2: 59 - vəzbərèm ž’ìtutu nə əd’ìn kùp i si ìəme spec’àlni lupàt’i dɤ̀rveni
Malevo/Asg 2: 72 - i slet tuvà nə kòpi gu səberèm i ottàm pàk vəv vərvìl’niki
Malevo/Asg 2: 76 - nə mlàdite gud’ìni də kàž’e jàz bèx mnògu gul’àm xurəž’ìj
Pavelsko 1: 10 - vʌ̀rzuvət gi nə snòp’e i tugàvə gi kàrət
Pavelsko 3: 16 - i jə dun’ìsəm’e tə jə slàgəm’e nə cɤ̀rkvətə tàm
Pavelsko 1: 20 - əm tuvà nə n’ìvənə si gu slàgəme nə n’ìvənə
Pavelsko 1: 20 - əm tuvà nə n’ìvənə si gu slàgəme nə n’ìvənə
Pavelsko 1: 22 - pràvimè gu nə kup’è̝n’ nə kup’ène i kətu puisɤ̀hn’e
Pavelsko 1: 22 - pràvimè gu nə kup’è̝n’ nə kup’ène i kətu puisɤ̀hn’e
Pavelsko 4: 57 - i tò šə me čùvə jà š’e žʌ̀nə nə m’èseči̥nkə
Pavelsko 4: 72 - ɤ̀ kàrəme vərš’ìjeme i nə kəd’ètu vìkəme vərzòbol’e tuvàrəme
Hvojna 3: 4 - i sl'ət tvà snòpit'ȅ sə sklàd'en'i nə kup'èn' nə gul'àm kup'èn'
Hvojna 3: 4 - i sl'ət tvà snòpit'ȅ sə sklàd'en'i nə kup'èn' nə gul'àm kup'èn'
Hvojna 3: 9 - də sə udd’elì slàmətə i tugàvə sə vìješ’e nə v’àtər
Hvojna 2: 10 - nə rəkʌ̀ mʌ̀knehme mʌ̀kneš i slàgəš təkà nə klàdnič’kə jə slàgəš
Hvojna 2: 13 - i nə v’àtərə jə udv’àvəme v’èč’e də jə izdùhə
Hvojna 2: 23 - tugàvə sə žʌ̀ne užʌ̀və sə i nə snòpi sə zəvʌ̀rzvə
Hvojna 2: 25 - nəlì nəpràvi sə nə kòš’uv’e kət puisʌ̀hn’e pòsl’e nəpràjət kup’èn’ məž’èt’e
Hvojna 2: 36 - nə əd’ìn kùp i ž’ìtutu nəsr’əd’è hərmànə sə səber’è nə kùp
Hvojna 2: 36 - nə əd’ìn kùp i ž’ìtutu nəsr’əd’è hərmànə sə səber’è nə kùp
Prestoj: 70 - udlip’ɤ̀d gu i gu nəvìvə nə nə kəlbò
Prestoj: 70 - udlip’ɤ̀d gu i gu nəvìvə nə nə kəlbò
Prestoj: 75 - i nəvìvəd gu nə tòpkə i gu slàgət
Sŭrnica 2: 11 - nə decàtə pə gu b’ɛ̀liš’ nə rekàtə pa gu č’ùkəš s kòpəni
Sŭrnica 2: 56 - pàk si slòž’iš’ kəzànə tùk nə dvòrə i si gi buedìsəš’
Sŭrnica 3: 69 - dàž’e i nə pu dvòrištətə slàgəhə
Trjavna: 4 - nə dɤ̀rti gudìni pòčnəhme də pəs’èm kuzì
Vŭrbina 4: 10 - kəkvòtu ubrəzùvəme s’èlsku stupànstvu rəštɤ̀ gu sèeme nə pòdziməšnu vr’ème
Vŭrbina 4: 20 - urème səs vulòvete zə càrevicətə pràim jə nə brəzdɤ̀
Vŭrbina 4: 28 - tə gu žèneme slet tvà gu sklədème nə kòpi i gu č’ùkəme
Vŭrbina 4: 52 - l’èštətə s’èjət nə pàk sɤ̀štu kàktu kàəh nə pròl’etnu vrème
Vŭrbina 4: 52 - l’èštətə s’èjət nə pàk sɤ̀štu kàktu kàəh nə pròl’etnu vrème
Vŭrbina 4: 55 - t’à sə mʌ̀kne i sə sklàə nə kòpički i sl’ətvà sə č’ùkə
Vŭrbina 4: 112 - nə s’èlutu sne zbìrəli mòže i hil’àdə dùši s se zbìrəli ut sìčkit’e
Oborište 1: 93 - ofcète ofcète gi sme takòva zət nə ə
Sveta Petka 3: 89 - i sì gu smet’ème i gu nəpràame nə ədnà kupčìnka
Sveta Petka 1: 108 - i nə stredàtə d’ètu go vd’èneš nìš’elki
Sveta Petka 1: 109 - nə stredàtə təkà e vdèvaš
Petrov Dol 2: 25 - nə p’ištà nə p’i̥štà d’ètu p’i̥č’èm xl’àp nə fùrnata
Petrov Dol 3: 82 - nə inò m’àstu rəkòe sə kàzwə
Vladimirovo 1: 1 - səbòrə nə nə l’ùtə kogà bèše na vrèmeto
Vladimirovo 1: 1 - səbòrə nə nə l’ùtə kogà bèše na vrèmeto
Tihomir 2: 122 - nìva nə n’ìvəna
Iskrica 2: 48 - nə kul’àntu̥ si gu pràəm nə ilpiz’ètə i tugàə gu vɤ̀rzva:me̝
Iskrica 2: 49 - səs càreičenə šùmə i gu nəpràim takà nə d’ènkuve̝ gulèmi
Iskrica 2: 50 - nə vɤ̀strep pu pràilnutu n’è nə d’ènk əmi nə vɤ̀strep nəpràim
Iskrica 2: 50 - nə vɤ̀strep pu pràilnutu n’è nə d’ènk əmi nə vɤ̀strep nəpràim
Iskrica 2: 50 - nə vɤ̀strep pu pràilnutu n’è nə d’ènk əmi nə vɤ̀strep nəpràim
Iskrica 2: 52 - nə d’ènkuve̝ rəzvɤ̀rzvame go ot ə šùmətə i im gu dàəme̝
Iskrica 2: 53 - i məžètu gu pràət nə d’ènkuve̝
Iskrica 3: 83 - nə nòšnu vrèmi də gi pəsèm àgneàtə gi udlɤ̀čim i gi udbìvəme̝

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut