Meaning: 
to
Lexeme: 
Lexical variation: 
на

Lines where nə appears

Kolju Marinovo 6: 5 - i gi gl’èdət iz balkànə nə dòlu i tàm gi udgl’èduvət
Kolju Marinovo 1: 8 - sèjəmi pribìrəmi ž vəršèm žènim vəršèm i àjde nə vudenìcə̥ta [laughter]
Kolju Marinovo 5: 24 - tò i mnògu dəl’èč nə unàzi vudɤ̀ pək də vər’ɤ̀ tàm
Kolju Marinovo 1: 35 - nə məgəzìnə parì də ìməš
Golica 4: 4 - nə urɑ̀či̥t'ȅ kɛ̀k kɑ̀zəl də urɛ̀t na žèn:t'ȅ kɑ̀k kɑ̀zal da təkɛ̀t
Golica 5: 5 - žỳvu li e kəd’à e ə č’i̥ xòdime nə ednà wrɑ̀čkə
Golica 5: 6 - ə č’e wrɑ̀čkətə kɑ̀zə nə snìmkə gl’èdə
Golica 2: 38 - də im tr'àbva n'ɛ̀što nə bògə
Golica 3: 64 - sigɑ̀ tr'àbva da sə mòl'at nə səv'èta
Golica 5: 84 - tòj gi puv’èl zəv’èl gi nə kulìbətə si i tò kɑ̀e
Izgrev/Vm 1: 4 - nə č'uš'm'ɛ̀tə hòdim tòj səs kun'ète ɑ̀s səs kubìlicə̥tə nə ràmu
Izgrev/Vm 2: 5 - i udnàsə pl'àvətə nə tɛ̀j žìtu̥tu nə drùgətə strənà
Izgrev/Vm 2: 5 - i udnàsə pl'àvətə nə tɛ̀j žìtu̥tu nə drùgətə strənà
Izgrev/Vm 1: 6 - nòsim vodɛ̀ pɛ̀l'nim i pà zəminàvəme nə nìvətə nògu ràbut'èhme
Izgrev/Vm 2: 9 - bɛ̀rdzəm də utìdim nə nìvətə c'àl dèn' kupàjə nàči
Izgrev/Vm 1: 13 - sè skìtə pu nìvətə i ut'ìdi id'ìn d'èn nə blòkə
Rakovski: 26 - ùs'em d'əcà sme nə màjkə i nə tèjkə sɨruməšìjə nemutìjə
Rakovski: 26 - ùs'em d'əcà sme nə màjkə i nə tèjkə sɨruməšìjə nemutìjə
Garvan 1: 20 - tò gu dàvəš nə màjstur' nə təkvìsə š'ivàč'i̥
Garvan 1: 20 - tò gu dàvəš nə màjstur' nə təkvìsə š'ivàč'i̥
Garvan 1: 32 - i ə i s'ètn'e kət utìš tùkətɤ̀j nə č'èrkvətə
Garvan 1: 38 - i s'ètn'e tùkə kət dòiš utìvəš nə č'èrkvə
Garvan 1: 41 - i utìdujmi nə č'èrkvətə pòpu tàm ti slàgə təkòs ə inì venčilà
Garvan 1: 50 - tò nəpràv'enu mnògu xùbavu à tɤ̀j idìn pɤ̀t nə tɤ̀j
Garvan 1: 51 - ìmə idìn pɤ̀t nə tɤ̀j
Garvan 1: 95 - təkòs imə mnògu kət si əku sì òdil' nə č'èrkvə
Garvan 1: 147 - kət jizlèzi lòšə àjde bùlkətə jə pɤ̀d'ət nə u t'àf
Garvan 1: 157 - bùlkətə jə wrɤ̀štət nə tèjkutu i nə màjkətə
Garvan 1: 157 - bùlkətə jə wrɤ̀štət nə tèjkutu i nə màjkətə
Garvan 1: 176 - təkòs kò də v'i prəkàzvəm nəpràu ìstinə sà nə mène
Garvan 1: 196 - às dàβəm nə nə unùj ə d'ètu d'ètu igràjət sigà
Garvan 1: 196 - às dàβəm nə nə unùj ə d'ètu d'ètu igràjət sigà
Garvan 1: 204 - č'èt'ər' sən gi dàlə tàm nə t'àw bùl'ki də mɤ̀ təkòzvət
Garvan 1: 205 - èj nə tɤ̀z bùlkə tùkə̥tɤ̀j nàštə
Garvan 1: 215 - nə tɤ̀s dàduw dv'è i dàvəm nəpràu è tu̥kətɤ̀j è
Babjak 2: 3 - nə ərmàn kàk sə òdi nìe i segà si gu pòlzvəme tuvà
Babjak 3: 8 - pu pu mesnostà udvɤnkə pu pulètu i gu pràva: nə č'itki̥
Babjak 2: 12 - nə stərn nə ednò mestò pàdə žìtutu òti e tèšku pək pl'ɛ̀vətə
Babjak 2: 12 - nə stərn nə ednò mestò pàdə žìtutu òti e tèšku pək pl'ɛ̀vətə
Babjak 2: 16 - ə segà gu dàvəme nə stòkətə zə jermà
Babjak 2: 32 - kətu vɤrtɤ̀t i plòči̥te rɛ̀žət slàmətə pò nə drèbnu
Dolno Draglište 2: 2 - hàjde nə tɤpənètu tùpa: č' ìim nə òrutu nə rekàtə
Dolno Draglište 2: 2 - hàjde nə tɤpənètu tùpa: č' ìim nə òrutu nə rekàtə
Dolno Draglište 2: 2 - hàjde nə tɤpənètu tùpa: č' ìim nə òrutu nə rekàtə
Dolno Draglište 1: 6 - nə ut tùka i ut tùka s lèpᵊ i f rɤcète
Dolno Draglište 3: 12 - is tòo kràj se izpekà splè̝skəni təkvìjə nə tɤ̀nku
Dolno Draglište 1: 13 - əmi ìdea večertà mlədožènci̥te ìdea večertà nə u mòmine
Dolno Draglište 1: 15 - rànu futrintà č' ìde nə vòdə də nəlèe vòdə u mumàtə
Mogilica 4: 5 - zəkòlet z’ɔ̀mət tə gu rəsprudədɔ̀t nə dɛ̀l nə dɛ̀luve
Mogilica 4: 5 - zəkòlet z’ɔ̀mət tə gu rəsprudədɔ̀t nə dɛ̀l nə dɛ̀luve
Mogilica 4: 7 - pàk nɛ̀kuj pàk z’ɔ̀me tə gu svərì i rùkne komš’ii nə
Mogilica 6: 66 - də tuvàrime stòki nə məgəzinèrə tàm ot tàm gu kàrəhme
Mogilica 1: 76 - pək ednò ìmə kòšnica po nə
Mogilica 3: 110 - də jə dòjəm ìzmijəm hi vìmetu še stàn nə əglɔ̀k
Mogilica 3: 117 - pu dvàese kràvi nə ədnà dujɛ̀č'kə
Drabišna 1: 14 - s'etne dòəhə mə z'èhə s lin'èjkətə nə bòlnicətə
Drabišna 1: 45 - təkɤ̀vu b'àš'e də gi ispìliš' nə tòplutu̥ sìpi nə ədìn pən'èr
Drabišna 1: 61 - zə ìdət nə kəzàrmətə è tàmnə̥kə pri vujnìcite prikàzvət prikàzvət
Drabišna 2: 75 - i à tòj ut'ỳə nə màjkə mu nə slənc'èt màjkə mu nəpràilə
Drabišna 2: 118 - e stànələ nə zlàtnə ri rìpkə zlàtnə rìpkə stànələ
Drabišna 2: 129 - tàə rìpkə tàə rìpkə d'èt stànələ nə guspòicə d'è
Drabišna 2: 147 - màjkə mu utšɤ̀lə nə ràbotə t'à izm'èlə fs'àkəde
Drabišna 2: 169 - t'à tòu d'èn nə ràbutə ne ušɤ̀lə skrìlə se
Godeševo 1: 5 - še gi nərà nəràmi tugà nə nɤ̀jvətə səs məgàretu
Godeševo 3: 10 - da òdimə nə ərmàn ə i səber'è̝me tvà žìtutu səs pl'evòwtə
Kralevo 1: 6 - svɨ̀knəhmi nə tvà si izlɨ̀zəme nə grùpə ràptim’e
Kruševo 2: 6 - nə mòjtə jè nə tàjə
Kruševo 2: 6 - nə mòjtə jè nə tàjə
Kruševo 2: 8 - dəšter'àtə è nə gul'àmətə
Kruševo 2: 18 - pubàrə gu i dùmə nə m'ène əsib'è m'en mə zuvɤ̀t əsib'èjkə
Leštak 2: 59 - i h stàne bràšnu nə də peč’è lɛ̀p
Leštak 2: 74 - əmi smet’èž gu udvɛ̀ež gu ə hàjde nə vudenìcə [laughter] gu sm’èl’əš [laughter]
Leštak 3: 400 - nə kràjə də ubrɤ̀štə gu drùsne màlku ta se
Šumnatica 2: 57 - às mu vìkəm nə m bràt mi slùšaj be mnògu ùbəvi pərì
Šumnatica 2: 58 - dàvət germàncite ùbəvə rənà dàvət vìkəm vàr tì nə bràt mi
Huhla 4: 21 - b'àhə dušlɤ̀li̥ sigà tùkə nə svàdbə kàzvət kəde màlku.grədìšte
Huhla 1: 25 - du èj tùvə səm òd'lə bòsə nə učìlište nìšto mi n'è e
Huhla 2: 34 - i i du n'èskə šùker nə gòspud'ə sɤ̀m bləgudàrnə
Huhla 4: 36 - zəkàrəhə i nə fròntə v'èke n gì dukàrəhə ustànəhə si tàm
Huhla 3: 56 - təkà si prikàzvəm nə sìčki təkà prikàzvəm či òt' n'àmə
Huhla 2: 60 - bòsi nə učìlište du e tùə də bɤ̀rkəš sn'àg
Huhla 2: 61 - də ìeš nə učìlište n'è n'è t'a nàštə ne sɤ̀ iskàzvə
Huhla 1: 75 - də ìdə nə kɤ̀rə də z'èmə də kòpə bustàn'ə pul'èkə pul'èkə
Bangejci 1: 24 - sigà ridɤ̀ v'èki nə m'èni də mrɤ̀
Bangejci 2: 44 - sn'èməmi jə ut ə mutuvìl'čitu i jə m'ètvəmi nə slɤ̀nci
Bangejci 1: 47 - ne xòdiš li nə dòkturi
Bangejci 1: 48 - àbe kəd'è də vərɤ̀ i nə dòktur
Brŭšljan 1: 3 - gl'èdəne xùbəvu ž'ivòtnite i dàvəhne pruizvòtsvu nə nə pretprijɛ̀tietu nə à
Brŭšljan 1: 3 - gl'èdəne xùbəvu ž'ivòtnite i dàvəhne pruizvòtsvu nə nə pretprijɛ̀tietu nə à
Brŭšljan 1: 3 - gl'èdəne xùbəvu ž'ivòtnite i dàvəhne pruizvòtsvu nə nə pretprijɛ̀tietu nə à
Brŭšljan 1: 4 - àpekàtu nə t'èkezes'ètu punəč'àlu əmə i kətu č'àsnik d'e
Brŭšljan 3: 12 - št'à də ìdeme è nə dòlu krəj mur'ètu
Brŭšljan 1: 15 - š'e udlɤ̀č'ime àgnetə̥tə ud'èlnu š'e dəd'èm nə màjkite də jədɤ̀t
Brŭšljan 1: 16 - pu màlku punəč'àlu sl'et tvàskə nə àgneətə pàk dàvəhne
Brŭšljan 1: 17 - i gi pùštəhne nə pàš'e predìmnu tùkə se se dəržɤ̀t dərž'àə ž'ivòtnite
Brŭšljan 1: 36 - vòzet snòpetu nə vərš'àč'kətə gu vərš'àhə e
Brŭšljan 3: 38 - i nə d'ugènu št'à: pòm də sə nəpijèm
Brŭšljan 3: 39 - št'à pòm nə xuròtu də əm tvà e
Brŭšljan 3: 44 - i šte pòm nə d'ugènə tàm pɤ̀len d'ugènət xòrə
Brŭšljan 4: 44 - nə uč'ìlište du č'etvɤ̀rtu udel'ènie àjde s ufc'ète tàtku ti
Brŭšljan 3: 45 - i uttàm nə xuròtu də igràeme i də p'ɛ̀eme
Brŭšljan 1: 60 - i gàjdi ìməš'e nə n'àkuj tə svìrexə vətrešnustɤ̀ gəjdərž'ìi
Brŭšljan 4: 60 - ednò jəcè nə l'ùlkəž'ijətə dèt nə l'ùl'ə
Brŭšljan 1: 61 - štòtu jà i kəde grənč'àr xòdih nə tàm tàm ìməš'e mumč'ètə
Brŭšljan 1: 77 - kujìtu sə tòpli kujìtu sə təkà duvàdət nə nə zàvet
Černovrŭx: 19 - otìvə nə venčàfkətə venčàvət gi f tr'àvnə punèže tàm cɤ̀rkvətə
Čokmanovo 1: 1 - nə əlìn'd'en' hòd'əhm'e pu trì d'èn'ə nə l'uvàtkit'e igràehme hòru səs
Čokmanovo 1: 6 - nə del'èku nəh rəvništà tàm si kus'ɛ̀hne četìrise tuvàrə zbìrəhme
Čokmanovo 1: 27 - nə veterɔ̀t i gu tvàrehme nə mùletətə i si gu dukàrvəhme
Čokmanovo 1: 28 - nə bəìr'ə hòdehne dərvà də ber'ème suhàrje suhàrje sùhi dərvà suròvi
Čokmanovo 1: 32 - svàdbə sə pràveš'e ìdehə nəj nəpr'èš' nə junàkuvətə
Gela 1: 5 - nè pò hùbəvu ud zgà tò dòješ nə unɛ̀a gudᶤìni
Gela 2: 49 - nə sèlu i gà sa vɔ̀rnɤš če vìkaš na dɛ̀kenu
Stikŭl 2: 4 - vərvì ud dèn’ nə dèn’ pəràtkə ràbutə
Stikŭl 4: 31 - ìməm dvɛ̀ kukòški i ədìn pətèl’ nə nègu si e nvà
Stikŭl 1: 31 - [laughter] ut sò̝fijə svᶤìr’e či vᶤìkə nə star:t’em nə bəštà m nèguvijən bəštà
Stikŭl 1: 31 - [laughter] ut sò̝fijə svᶤìr’e či vᶤìkə nə star:t’em nə bəštà m nèguvijən bəštà
Stikŭl 1: 108 - nə ədnò s’è̝lu zə fùrna ùtre že gu dədɔ̀t zə drùgu s’è̝lu
Stikŭl 1: 115 - də prenìs’əm ud ednònu ud ednònə kəm’òn nə drùgi i gu rəspredɛ̀l’ət
Graševo: 35 - nə nàsᵊ mə kətu stənà təkà s sɤ̀burìə i džəmìjətə
Graševo: 67 - pə si utìde nə nèjde də si iskàrə pu n'èkuj l'ɛ̀f
Graševo: 120 - i jə udnisèš nə tupàvicàtə i gu stùpə
Malevo/Asg 3: 5 - kətɤ̀kət kvòtu tr’àbvə i zəminàvəš nə ràbutə tàm kət ìdeš
Malevo/Asg 3: 27 - d ìdeš nə vòdə nə ul’èn’
Malevo/Asg 3: 27 - d ìdeš nə vòdə nə ul’èn’
Malevo/Asg 3: 28 - nə ul’èn’
Malevo/Asg 3: 34 - b’àgəš’ də dujìš’ kràvənə sə vɤ̀rniš’ pàk nə svìnenu
Malevo/Asg 1: 35 - əmi nə žʌ̀tvə òdin’e nìe segà se odùčihme ud žʌ̀tvə [laughter]
Malevo/Asg 2: 49 - kugàtu uzrìjət nìvite pš’enìca rɤ̀š uv’ès kətu uzrìjət tugàvə utìvəme nə nìvətə
Malevo/Asg 2: 51 - slèt kətu už’ɤ̀neme nìvətə nəpràim snòpite prenesème gi nə edìn ərmàn
Malevo/Asg 2: 53 - i məgàretu kətu gi prenesème nə ərmànə jàs nàprəve kup’èn
Malevo/Asg 2: 70 - zìməm kusʌ̀ta kuvəlàta brusʌ̀ i ut’ìvəm nə l’uvàdata i pòčvəm də kòs’e
Malevo/Asg 2: 88 - puizd’àluvam gi i slet tuvà vèč’e pòčvəm də gi prekàrvəm nə plàn’ətə
Malevo/Asg 2: 89 - slet kətu gi prèkərə fsìčki nə plàn’ətə rəbòt’e gi nə čàp
Pavelsko 2: 12 - t’è wòd’ehə səs ufč’ɛ̀re ufc’ène i š’ ìdeme gòr’e nə kəšlʌ̀tə
Pavelsko 4: 56 - nə n’ìvətə də də im pust’èlim àl’ištetu də i gi zəvìjeme
Široka Lŭka: 26 - pàdnalò se na na marùda nə marùdina màjk’a
Sŭrnica 2: 2 - sàmo mɤžète li nə xòdexa v nə goràta na ràbota
Sŭrnica 1: 25 - tàmkə ìmme puznàti tàm hòrə nə svàd’b’i òd’ehme
Sŭrnica 1: 28 - tə òdihme dvà pɤ̀tə nə svàdbə
Sŭrnica 2: 36 - nəlì tàm udnis’èš’ kəzànə nə
Sŭrnica 2: 37 - nə rekàtə
Sŭrnica 2: 38 - nə kurìtutu tàmkənə nə piràlnətə i pupàriš’ jə
Sŭrnica 2: 38 - nə kurìtutu tàmkənə nə piràlnətə i pupàriš’ jə
Sŭrnica 1: 43 - i tò nə nàš’t’e svàdbi i n’è nə n’èguvite svàdbi
Sŭrnica 1: 43 - i tò nə nàš’t’e svàdbi i n’è nə n’èguvite svàdbi
Sŭrnica 4: 61 - ta nə koè kàzvate vìe čɤrkmɤ̀
Sŭrnica 2: 61 - nə enò nə enòtu
Sŭrnica 2: 61 - nə enò nə enòtu
Sŭrnica 1: 67 - kətu ìjš’ nə gòst’e zənàs’əš’ sì mu pu nɛ̀štu pudàrək
Sŭrnica 1: 69 - edìn nə drùk si sә̥ uvəž’àvəme i si pudnàs’əme kəkvò ìməm
Sŭrnica 4: 70 - slòžiš go sv’ɛ̀t’ə nə tàm nə jàdenetu dètu e
Sŭrnica 4: 70 - slòžiš go sv’ɛ̀t’ə nə tàm nə jàdenetu dètu e
Sŭrnica 1: 74 - kətu ìjš’ nə gòste
Sŭrnica 1: 76 - i nə təkà təvà vìkəme pubrət’àvəne
Sŭrnica 1: 79 - nəlì nə n’ègu dàr ni sɤ̀ pulàgə
Sŭrnica 2: 79 - a nə n’ègu kəmen’òk òti ut kàmək
Sŭrnica 4: 84 - nə kɤ̀rə kətu id’ɛ̀hme pà də ž’ènem də təkvònəm
Sŭrnica 1: 84 - kət sə pubrət’èni idìn nə drùk sə dərùvəš’
Sŭrnica 3: 161 - jəcà ni tr’àvə də ni bàrəš’ stànuvəlò e nə nə stòkətə
Sŭrnica 3: 161 - jəcà ni tr’àvə də ni bàrəš’ stànuvəlò e nə nə stòkətə
Sŭrnica 2: 178 - àjde i nə duspàt s kònə šə gi zəkàrəš’ tàm
Sŭrnica 1: 184 - imɛ̀ saà dàr udn’èse də vìjš’ kəf ùbəf dàr udnèse nə
Sŭrnica 1: 186 - nə tvà nə zifèjkə òti bilà gu nəbizɛ̀vələ
Sŭrnica 1: 186 - nə tvà nə zifèjkə òti bilà gu nəbizɛ̀vələ
Sŭrnica 1: 191 - nə mòjtə dɤ̀šter’ə də vìtte kɤ̀f ùbəv dàr
Sŭrnica 1: 195 - tə kɤ̀rpə tə š’àpkə tə ənterìe nə z’èt’e
Sŭrnica 2: 199 - inàče stàvə rɤ̀b’əstə stàvə nə gɤ̀nki
Sŭrnica 1: 210 - i dərɤ̀ si mu dàde nə mòjtə dɤ̀šter’ə si̥ sə dərìhə
Vŭrbina 1: 8 - i tugàvə gu zətìkəme slàmənə nə ədìn kràj
Vŭrbina 1: 9 - i pš’enìcənə sm’ətè̝me nə kùp i ìməme si reš’età kətu sɨ̀tu
Vŭrbina 1: 24 - èj dəl’è̝č’e nə kul’ìbə ədìn səhàt’ pʌ̀t’
Vŭrbina 1: 28 - nèkvi bugàti tə də ìdem nə gumurž’ìne [laughter]
Vŭrbina 2: 49 - vè̝č’er pu ədnà kupàn’ə gul’èmə nə upštinɤ̀sə səm pè̝klə hl’èp
Vŭrbina 2: 53 - i drùgə iskìsne i nə upštinɤ̀nə də i nòs’ət
Vŭrbina 4: 56 - i stàvə nə l’èštə i ustànvə tvà zrənòtu sə ispòlzvə nalì
Vŭrbina 2: 62 - nə d’ènu upštinɤ̀nə də ni nòs’ət ejtàm l’èbə
Vŭrbina 4: 69 - kugàtu ist’ìni i dète i sɤ̀štu e nə dète mu klàəme
Vŭrbina 4: 76 - prez l’ètutu sàmu duìne i ufcète i kàrəme i nə pàše
Vŭrbina 4: 80 - nè jə vlàčime dàže ne nòsine nə dəràk səs stəruvrèmski deràci
Vŭrbina 4: 117 - i gu ispòlzvəme kətu zə zə pràznik i b’àgəhmə nə bàn’ətə
Vŭrbina 4: 122 - svàdbite gi pràime səs adnò vrème səs mùl’etə ìdiš nə svàdbə
Vŭrbina 4: 123 - ud ud ədnò s’èlu nə drùgu sìčku səs kətɰ̀ri
Vŭrbina 4: 134 - kòj d’èset l’èvə kòj dvà l’èvə nə decà nə stàri
Vŭrbina 4: 134 - kòj d’èset l’èvə kòj dvà l’èvə nə decà nə stàri
Belica 1: 29 - nə kakvò bèše
Vladimirovo 1: 81 - kàk mu vi kàk mu vìkaxa na tovà nə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut