n’àmaše

Particle: 
neg
Verb form: 
impf
Lexeme: 
Other: 
exist

Lines where n’àmaše appears

Leštak 3: 213 - čorbɤ̀ ste mu vìkali n’àmaše li tà’a màndža speciàlno ìme
Leštak 3: 390 - tovà tùka dòlu n’àmaše li si odèlno ìme kàk se kàzva
Leštak 3: 401 - a n’àmaše li n’àkakəv
Šumnatica 3: 23 - a pò ràno kato n’àmaše orìs
Oborište 1: 167 - a n’àmaše li ednò takòva visòko takòva kato
Breste 2: 93 - n’àmaše

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut