nàšte

Meaning: 
our
Lexeme: 
Other: 
adj
Definiteness: 
def
Number: 
pl
Linguistic trait: 

Lines where nàšte appears

Kozičino 1: 133 - nàšte unùki kət stìgnəhə èpt’en èč’ə stànə səhsɛ̀m drùgu
Repljana 1: 94 - pa si spìm no onì znàu nàšte če səm pri n’ì
Garvan 1: 210 - amə kò də gi pràjə t'è bùl'kit'ȅ nàšte ni štɤ̀t
Malevo/Xsk 1: 11 - i kət sə zəsè̝l’il’ɨ tùkə nàšte hòrə bɤ̀lgər’ɤt nəkùpɨl’ɨ sɨ̥ nɨ̀vi
Malevo/Xsk 1: 12 - ut tùrcite tùrci̥te sə pribràl’i kəm turcìjə pək nàšte sə nəkùpɨl’i nɨ̀
Malevo/Xsk 1: 94 - nɤ̀l’ɨ kət stànə t’èk’ees’è nàšte nɨ̀v gi zemàhə
Malevo/Xsk 1: 95 - i nàšte hòrə nəprɨ̀mer nìe ìmahm’e [cough] bəjà nɨ̀: pək n’àməme rəbòtnə rəkà
Kralevo 2: 107 - tvà səm zəpòmnilə ud nàšte ìməše dik’àn
Stalevo 4: 38 - è təkà tò si e nàšte pòrti kɤ̀ktu è i càrigràtskutu šòše
Stalevo 4: 41 - kət segɛ̀šnit’ȅ ə nàšte b’àha tkàenu sàmu č’i n’è e kùp’enu
Stalevo 4: 47 - sàm sə ublìcəli nàšte màmə si premèn’ə t’àhnətə si [unintelligible]
Stalevo 1: 93 - nàšte stàn si nəpràen spec’iɛ̀len dòlu mànə gòre mànə
Huhla 6: 60 - nàšte sìnue
Huhla 6: 61 - əm ma wòt' nàšte sìnuve mà
Huhla 6: 65 - nàšte sìnuve
Huhla 6: 66 - nəlì nàšte sìnuve š isčùkəte
Vŭglarovo 2: 11 - jà nə nàšte decà òt’ rəspràvəm ɨkət bàbo n’è e v’àrnu
Černovrŭx: 11 - osòbenus nàšte dɤržàxə tùkə z'èmət pod nàem kunè
Graševo: 102 - utᵊ bəlkànskite nàšte òfci
Sŭrnica 1: 110 - i nàšte pràət
Oborište 2: 60 - nìe nàšte rodìteli tàm blìski
Sveta Petka 1: 48 - i nàšte stàrite sìčki
Sveta Petka 1: 133 - tò si ìmə tùkə nàšte òra si̥
Arčar 2: 10 - obàče sa utišlà nàšte pɤ̀rvite gradinàri sme gi učìle
Gorna Krušica 1: 8 - da smògnem od nàšte peškìrje i si slàgame po ùlicìte trapèzite
Gorna Krušica 1: 134 - pri nàšte si da si posèdite onì mòže da vi poprikàžuvàa
Iskrica 2: 8 - pɤ̀ gu iskupùvət i nàšte t’ut’ùni mògu jèftinu minàvəə ə pək
Iskrica 1: 28 - dòjdaa vəf nàs nàšte sə pudgòtvia màndžə xl’àp tugàə n’àməše fùrnə
Baskalci 1: 205 - tìjә nàš nàšte òfci tugàj i sɤgà sә me̝ronòsəni saà ìma
Baskalci 1: 206 - znàči krәstòsәni se ә tugàj bèa na nàšte čèrnә vɤ̀lnә i bèlә vɤ̀lnә
Glavanovci 1: 9 - nàšte ne sɤ̀ pravìli ama

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut