na

Meaning: 
in
Lexeme: 

Lines where na appears

Kolju Marinovo 4: 25 - e na drùgətə gudìnə də kàžə d’è i pàk gu nəprɤ̀skəm’e
Kolju Marinovo 5: 44 - i às si znàix bəkɤ̀rte nə ràmutu dzàrən vèčir na plànne nòs’ə
Kolju Marinovo 3: 47 - kòlku vrèmi stoì na nə nìvətə tvà nèšto
Kolju Marinovo 4: 47 - či žìtutu dè nəprìm’er kət sə dukàrə tò ožènəto na nìvətə
Kolju Marinovo 2: 50 - na snòpi mu vìkəmi təkà na
Kolju Marinovo 4: 60 - à na snìmkə
Kolju Marinovo 2: 87 - fɤ̀rl’ət na v’àtərə
Golica 5: 43 - kɑ̀e na uč’ìt’ȅ ni i dòjde kɑ̀e edìn č’ov’èk poslàli si
Golica 3: 165 - ɑ̀s v'èke na gròbištətə amà n'èka nə zəvəlì za wɑ̀s
Trŭnčovica 2: 84 - t’à ne è prevè̟denə na drùgu m’àstu žè̟netә̥
Žitnica 2: 11 - mnògu b’èjme s’è pu pulè̝tu na mlàdi gudɨ̀nɨ
Stakevci 3: 58 - a bàš na tvòjto mèsto
Stakevci 3: 59 - bàš na mòjto
Stakevci 4: 84 - u cṛ̀nk’ete ìma sème za ta da se sèje za na gòdinu
Repljana 1: 30 - a màjka mi stoì tekà na dvòrɤt što rovèš što rovèš
Repljana 2: 40 - ìma na mestà ga pràe sɤs cṛvèni ama pò nè e ùbavo
Vŭrbovo 2: 11 - nò nèk se izmìje no no tòj də jà sednì na sḷncèto
Vŭrbovo 2: 18 - a tì bàbo uznì sèn’ku pa sèdni na sèn’k’ə
Vŭrbovo 2: 29 - nì na ònija svèt
Bansko: 33 - napràime pa srɛ̀žeme ja na parčènce i sɤs suròvo
Bansko: 51 - i gu nàvia nàvià gu təkà na na rulò
Bansko: 193 - amì razrɛ̀š' a na šès parčèta ednàš takà na puluvìnata i
Bansko: 193 - amì razrɛ̀š' a na šès parčèta ednàš takà na puluvìnata i
Bansko: 194 - sètne gu takà na trìš' na šès parčèta alì e golɛ̀mu prasètu
Bansko: 194 - sètne gu takà na trìš' na šès parčèta alì e golɛ̀mu prasètu
Bansko: 251 - jaxnìjə ә sùpa kapamà na pɤ̀rvu mɛ̀stu e kapamà
Markovo: 112 - ami če na tɤ̀mnoto mòžexte li da se vìite ə se ərèsate
Malevo/Xsk 1: 66 - a a tòj ucàstvəl li e d’àdo ti na vojnàta
Malevo/Xsk 2: 96 - əmə na s’èlu du kɤ̀sno rəbòt’ət hòrətə dè
Malevo/Xsk 1: 104 - kàk ste rabòtili na nìvata ednò vrème
Eremija 5: 4 - na mlàdi godìni onà e po brèznik živejàla
Eremija 6: 4 - zbèrat go na snòpje
Eremija 2: 13 - u na rakàta bèlo i vodìčka i nìe slet nìx pèeme
Eremija 6: 19 - kàk e na sredàta ednò dərvò stòdžer
Eremija 6: 22 - tè tùka na tovà uzgòre vṛšèeme
Eremija 6: 34 - sè na rèt na rèt narèdim takà edìn do edìn
Eremija 6: 34 - sè na rèt na rèt narèdim takà edìn do edìn
Eremija 2: 37 - làni na tovà mestènce štò posadìme tùka što sì sàdime izvadìme
Eremija 6: 45 - tùka i tùka na stredàta e vṛžàno s važè
Eremija 6: 52 - važèto e vṛ̀zano takà na stredàta
Eremija 3: 55 - sìto otsèe se i se naprài na sredàta dùpka tùri se sòl
Eremija 1: 101 - abe nìe odnesème ama na tàa toplinà onà stàne grèjana ama
Eremija 5: 123 - bèk'i se vìdime na ònija svèt
Mogilica 5: 140 - dalì gi delì na krɤ̀vno ròtstvo ili na nèkrɤ̀vno ròtstvo
Mogilica 5: 140 - dalì gi delì na krɤ̀vno ròtstvo ili na nèkrɤ̀vno ròtstvo
Dolno Ujno: 145 - sedènk'a na vèčer kato se səbèrat momčèta momìčeta
Dolno Ujno: 203 - da sa zbìrat na ednò mòmi i
Leštak 2: 51 - na snòpe
Leštak 3: 88 - zərnòto go zbìrate pòsle na kùp nalì
Leštak 3: 94 - à na sòr
Leštak 3: 186 - tàm na otdèlno m’àsto f čuvàli go pàzite
Šumnatica 1: 28 - amèrikə na drùgijə sv’àt e bè drugàrko
Šumnatica 1: 29 - na drùgijə sv’àt dà
Šumnatica 3: 101 - po kɤ̀štata kakvà ràbota ìmaš na nìvata jàsno tàm sèeš
Šumnatica 3: 171 - na vrèmeto n’àmaxte li vìe
Skrŭt 2: 77 - i na sutrintà vik’i òdat kəm momà mom momàta na màjka i
Skrŭt 3: 81 - po nìx drùga grùpa dòjat i na sutrintà stančinàre pràat sɤ
Skrŭt 1: 163 - enì dèca na pisòk si igràat tàm
Skrŭt 1: 191 - mòš mòš na knìga da e às takà go znàm
Skrŭt 1: 208 - kadè e gɤ̀ləpčeto na dabìčata
Stalevo 4: 4 - po po sèloto nə na mlàdi godìni
Stalevo 4: 6 - na mlàdi godìni ili pək
Huhla 6: 83 - vèče da ne gò obɤ̀rnaxte na vojnà bè
Huhla 2: 85 - i kət ne vɤ̀ pùskəxə na učìlište kvò praexte
Vŭglarovo 2: 52 - na r’èt
Vŭglarovo 2: 106 - na kùp i às pòsle
Stikŭl 2: 69 - pràite li gi na burkàni ne
Stikŭl 2: 94 - na slɤ̀nce
Stikŭl 3: 113 - jɛ̀ gu ìmam atùka na adnɔ̀ knìga vɤsòku vrɤ̀x
Stikŭl 3: 144 - dèsu ə tùka napràv’enka na mahalɔ̀ta tùka tuvà stàrutu
Stikŭl 3: 162 - i etùka è tùka dètu igràjat na dvò̝ra dètu č’ušmìcata
Gorno Vŭršilo 2: 18 - u zberèm go na kùp ut udvɛ̀em go s vejàčite i takà
Prestoj: 77 - na slɤ̀nce pàk li go ostàv’at
Široka Lŭka: 6 - pròg’uma i hòg’ehme i žɔ̀nehme zbìrahme snòpte na kùpčɤne
Široka Lŭka: 9 - zbìrame žìttu nə kùp nə kùp i i vɛ̀jem i pejèm
Široka Lŭka: 9 - zbìrame žìttu nə kùp nə kùp i i vɛ̀jem i pejèm
Stojkite 2: 4 - ta gu už’ɔ̀nem vrɤ̀zvami gu na snòpɨ i gu kàrat sas mùl’eta
Stojkite 2: 21 - i gu tùr’a də sə peč’è na sòbana
Sŭrnica 4: 53 - tvà vèče na odžàkɤ
Sŭrnica 2: 57 - na ə
Vasiljovo 1: 70 - ə pu dv’è kɤ̀šti sa zb’è̝rem na ednò m’àsto da si zagov’è̝em
Belica 1: 9 - à i na drùgo mèsto ne sì živ'àla
Belica 2: 25 - ogràdim si gi na kṛsčèta
Belica 1: 28 - e n tovà òdene kàk mu vìkaxte na ro romanìja li
Belica 3: 42 - maslòto se zberè na bùčka
Belica 2: 44 - è às sɤm raspìtval na drùgi mestà
Belica 1: 52 - dnèska na žègata sàmo česnòf.lùk sɤs takìva gavànki è dṛ̀veni
Belica 2: 87 - kojò more e mòže da tràe na studɤ̀ zimɤ̀ska
Belica 3: 93 - a sìrenèto go narèžeš na filìjčeta natùraž go f kačèto
Belica 3: 108 - tùka na selu kakvò da pràva
Belica 2: 110 - ot tùka kràj kolòto kolòto go isfṛ̀ga na brəšnò
Belica 2: 122 - nèma lèp nìe sedìme tùka na sènka na vɤ̀zdux
Belica 2: 122 - nèma lèp nìe sedìme tùka na sènka na vɤ̀zdux
Oborište 1: 94 - na sajɤ̀tə tàm sedɤ̀t tìa ne sedèa domà
Oborište 1: 157 - i sa narèže pa na felìi pòsle kato se iscedì sìpvat
Oborište 1: 174 - pa na geràn bìexme go na bačìite kato e mnògo mlekòto
Oborište 1: 174 - pa na geràn bìexme go na bačìite kato e mnògo mlekòto
Sveta Petka 2: 63 - dobrè ako tr’àbva da večèr’ate na tàja svetlinà li
Sveta Petka 3: 66 - harmàn i na sredàtə ìmə ednò tukòvə edèn darèk
Sveta Petka 3: 91 - na adnà kùpčinkà gu napràame i tugàə zèməš ìmə pə a lupàti dɤ̀rveni
Gradec 1: 114 - u bòlnica da ma rèžete da ma napràite na pɤstɤrmà
Gigen 1: 15 - da go izvɤ̀ržem da go sɤbère̝m na petìne̝ pòsle na krəscì
Gigen 1: 15 - da go izvɤ̀ržem da go sɤbère̝m na petìne̝ pòsle na krəscì
Petrov Dol 3: 155 - na dərmòna
Vladimirovo 1: 1 - səbòrə nə nə l’ùtə kogà bèše na vrèmeto
Vladimirovo 1: 36 - i kàk na kakvò m’àsto se pràveše tovà
Vladimirovo 2: 90 - dà na studèno
Vladimirovo 2: 96 - tegìva sme gi re go rèžeme na sìtno na mrɤ̀fčici
Vladimirovo 2: 96 - tegìva sme gi re go rèžeme na sìtno na mrɤ̀fčici
Vladimirovo 2: 97 - na mrɤ̀fčici i napḷ̀nime bàbata sɤs màlko lùkčec
Vladimirovo 3: 99 - òn sə i òn go prevèeme na vètera i tè tekà
Vladimirovo 2: 118 - i gi bojadìšat i kòlko dùši sa na tòlko mestà
Gorna Krušica 3: 5 - na vrèmeto
Gorna Krušica 1: 11 - na dvòro si pràjme màndži do do vratìte tàm do kɤ̀štata
Gorna Krušica 3: 23 - na tèmnoto večertà na ednà gàzena làmbička
Gorna Krušica 2: 25 - zàdenàm lèbo pa im òdnesàm tàm na nìvətə
Tihomir 3: 33 - stàva vèče na vòl
Tihomir 3: 74 - kò kòtetata kapàn ìmame i kapàn na napràveno na kapàn
Tihomir 3: 75 - takòvata at ə dɔ̀ska i ə takòva na dùpkɤ na dùpkɤ napràe
Tihomir 3: 75 - takòvata at ə dɔ̀ska i ə takòva na dùpkɤ na dùpkɤ napràe
Tihomir 2: 124 - na nìvana à
Tihomir 2: 125 - pas’ànata na nìvata
Tihomir 2: 171 - sklad’ème ga tukurdž’ùm na tukurdž’ùmi go sklad’ème kogàta se spànne
Tihomir 2: 172 - nòs’me gᵚɨ na harmàna
Nasalevci 1: 276 - na dèsnoto zatiskòl’ i mi [laughter]
Baskalci 1: 240 - nә vrème po korèmo ke okàpe tàa vɤ̀lna ponèže kato òdɤt
Bela 1: 3 - na vrèmeto ot rekàta sìgurno ste polivàli ili kvò ìma li

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut