na

Meaning: 
of
Lexeme: 

Lines where na appears

Kolju Marinovo 2: 50 - na snòpi mu vìkəmi təkà na
Repljana 2: 1 - a kogà bèše səbòra na repl'anà
Repljana 2: 4 - sɤbòrɤt na repl'anà e na gerg'òvden əxə̀
Repljana 1: 99 - ednì pa napraìli gòre po kràištata na nə livàdete
Vŭrbovo 2: 5 - tòj madžìe kàe nò bilò nišàn na parì imàlo
Vŭrbovo 1: 29 - bràtko làzare làzare štò ti rukà na plèsɤn merìše
Vŭrbovo 1: 31 - na plèsɤn lì e mṛtvɤ̀c a òn òn tegàj g’u kazàl
Vŭrbovo 1: 34 - zeml’ùtu da isvṛ̀l’im zatòj mi rukà na plèsɤn merìše
Vŭrbovo 1: 49 - do kɤ̀štata na matertùtu poglèdne dvòri u pelìn uràsli
Vŭrbovo 1: 58 - da si vṛ̀že tè ti màjko pṛ̀stenɤt na bràtatoga
Babjak 3: 16 - ukrədème gu ut tìjə səjà i kətu ukrədèm na tàa məəlà č'ùpə
Bansko: 202 - i f màrta daže na kràjɤ na màrt se izvàžda
Markovo: 106 - kràjə na àvgus do
Malevo/Xsk 1: 20 - ama tovà slet osvoboždènieto e bilò na bɤlgàrija
Malevo/Xsk 1: 21 - à òšte po vrème na tùrsko
Eremija 5: 27 - voènen bèše vìka če prijàtel na dòftoro
Eremija 5: 57 - òn bèše domakìn na plòdvif
Mogilica 1: 39 - še jə ostrižèš znàči dalì še e ot nogàta na ofcàta
Šumnatica 1: 57 - štòto sa tè na na drùgətə na gəzɤ̀ na zem’àta
Skrŭt 1: 39 - ò na tàtko ò na tàtko nabàrva mu do tùku
Skrŭt 1: 39 - ò na tàtko ò na tàtko nabàrva mu do tùku
Skrŭt 2: 78 - na momàta nòsat blàga rek’ìja pòčvat pà džumbìš
Gela 3: 61 - učì fəf plòvd'əf ə tòja nə institùt na agrunòmstvu
Stikŭl 3: 87 - katu na petnàes šesnàes gudìni mumč’èncətu i tò fàna ta sa dràpna
Stikŭl 3: 96 - səgà sa kàzva tùrlata gà vɤ rɤkò na tùrlata ta istàtačko envà
Gorno Vŭršilo 2: 47 - lɛ̀tnoto vrème prez vakànciite na učìlišteto sɤ̀ga ne dovàždat
Sŭrnica 3: 99 - pò kràtko vrèmeto na sòrtovete
Sŭrnica 1: 129 - i na mal’èn e tòs z bùbəl’a mu i nàš’ijə svèkər
Sŭrnica 1: 176 - ni mògət sə zɤ̀mɤt nɤ̀l’ s’à na d’èt’ ə [unintelligible]
Trjavna: 197 - o ti si bàba milo e na bàbə mumčètu
Vasiljovo 2: 7 - ut sredɛ̀ta na vasìl’ovo tàm pa brusn’ène udd’è̝ sa došlè
Belica 1: 77 - na bojadžìata sestrà mu gospodìna bàba gospodìna
Belica 3: 86 - nèma da ti merìše na stàro ama vodɤ̀ta trèbva pres šèz dèn'a
Oborište 2: 44 - na u kumàta
Oborište 2: 47 - kumà na làzarkite
Oborište 2: 48 - na làzarkite ìdat na derèto dèk ne presɤ̀:va derèto
Sveta Petka 3: 120 - sàmo sìlnija berekèt stàva na g’ubrè takòva vòlskətə g’ubrè
Arčar 2: 40 - nèmat i tòo fkùs ama tè na kartòf
Gigen 2: 8 - f pulɤ̀ta na momàta
Gigen 2: 16 - f nedɛ̀l’a svàdbətə f pondɛ̀lnik pràvat prik’àš na bùlkata
Petrov Dol 2: 45 - vɤfkɤ̀šti nə inò kur’ìtu slàgəvmi kòl’im àgn’itu i na samàta krɤ̀f
Vladimirovo 1: 93 - fàštene na dèn raskažì
Vladimirovo 1: 94 - àbe i na dène i a i drùgu a
Nasalevci 1: 52 - u kɤ̀štutu na momčèto
Nasalevci 2: 97 - kàk im kazùju na na tìja na na
Nasalevci 2: 97 - kàk im kazùju na na tìja na na
Nasalevci 2: 97 - kàk im kazùju na na tìja na na
Nasalevci 2: 97 - kàk im kazùju na na tìja na na
Nasalevci 2: 126 - na kràvutu
Nasalevci 2: 127 - dà na kràvutu
Bela 1: 8 - na ednì naši bratofčèdi u vèlingràt tè ne ìdvat vèče tùka
Bela 2: 41 - za pruizvod za prerabòtka na lavandùla
Bela 1: 161 - zìmat krɤ̀f na kràvite islèdvat tàm kvò pràat ofcìte gledat a

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut