nè

Particle: 
neg
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where nè appears

Kozičino 1: 59 - l’àba hìč’ nè e dubɛ̀r səgɑ̀ pri tùj pulužèn’e
Kozičino 1: 60 - hìč’ nè e dubɛ̀r l’àbə
Kozičino 1: 130 - preobɛ̀rna se i nè e sɛ̀štoto
Rakovski: 20 - i vɨ̀kə tìj kuètu sə prɨkàzvə znàči nè e ɨ̀stɨ̥nɤ
Žitnica 3: 22 - nè moə si opɨ̀sə živòtə
Stakevci 4: 12 - nè e kòseno travà golemà
Stakevci 4: 40 - nè e bòsa
Stakevci 4: 89 - onò nè e zgòdno za nosèn’e ama se nosìlo [laughter]
Stakevci 4: 129 - i ozgòr suknò i tòj ama nìkoj nè e umejàl
Stakevci 4: 133 - mì ùmemo da si pletèmo ama nìkoj se nè e sečàl
Repljana 1: 22 - ama rèko no nè e tòlko no mòkro male
Repljana 3: 32 - da nè e studenò [laughter]
Repljana 1: 38 - ako nè e bilà novà onò bì si me mòže provalìlo
Repljana 2: 40 - ìma na mestà ga pràe sɤs cṛvèni ama pò nè e ùbavo
Repljana 1: 42 - bì bì svè ga skḷ̀če ama ga nè je čuvàl mlògo
Repljana 1: 50 - ta mi mìnu nè e me vodìla vèče
Repljana 1: 52 - òn nè e li kròtək vòlət
Repljana 1: 53 - a bè òn nè e bòl nìkada òn bìl kròtɤk
Repljana 1: 55 - òn me nè e bòl da rečèš
Repljana 1: 62 - štò àpu pa tegàj òn me nè e
Repljana 1: 63 - nè e me bòl sàl si tekà kìmnu i jà òp
Repljana 1: 69 - nè e me bòl nè e me nìšto kako čovèk
Repljana 1: 69 - nè e me bòl nè e me nìšto kako čovèk
Repljana 2: 110 - ednù ženù tekvàj s trèti klàs nìšto nè e bilà
Repljana 1: 128 - no dobrè dàko si došlà nè e me jèt
Vŭrbovo 2: 4 - nèkvo nò ìmaše ukràse kvò li nè jà dùmaše
Srebŭrna 2: 8 - àjde vɤ̀lna vɤ̀lna zɤ̀məm òr’evi zɤ̀məm i nìštu nè jə plàštət
Srebŭrna 2: 146 - upənùvəš tuj nèštu aku nè e upɤ̀nətu tò šə sə izbir’è
Garvan 1: 29 - tò b'èši mnògu ùbu nè j kət sigàna
Garvan 2: 31 - nè e dubrè n' è dubrè
Garvan 1: 151 - tò də nè e kət sigàšnutu wr'èmi tò sigàšnutu wr'èmi kəkòtu j
Garvan 1: 166 - nè e č'èsnə kàzvət
Babjak 1: 21 - nè e gul’ɛ̀mə fùrn’ɛ gul'àmə sə vìkə na təko nə fùrn'ete
Dolno Draglište 3: 8 - pèš mu vìka:me nìe nè fùrnə a peštà
Dolno Draglište 1: 26 - nè e kət segà s tìjə bèli rəbòti s č'èrgi pəmùčni
Bansko: 87 - ta d nè e fnògu č'ìsalu gu tùrime màlku da iš'č'ìsne
Bansko: 88 - da nè e fnògu č'ìsalu i tùrime vèč'e dròpka dròpka
Bansko: 115 - nè e zapečàtena
Markovo: 130 - ni pùši dù səgà nè e srɤ̀mnəl n’ètu pəg də pùši̥
Malevo/Xsk 1: 137 - v’è̝k’e tvà kvòtu ni istəkàl’i nè istəkàl’i pòčvəm’ə də rəbòtim
Malevo/Xsk 1: 280 - həm a kòjto nè e izdoìl
Eremija 2: 36 - əmxəm [sigh] a kartòfki sèexte li ili nè
Eremija 1: 77 - drugàrkata nè e
Eremija 5: 88 - nè nògu əm ìmam pèt šès ìl'adi ìma da me zakòpaa
Eremija 1: 140 - òx kàk nè a dəšter'àta štò e u sèverna bəlgàrija
Mogilica 4: 6 - i dènu sə nè klàli kurbənlɔ̀ci gu rəzdədɔ̀t nə vrìt
Mogilica 4: 34 - nè də ìeš' pòsle də mu se prismìvəš' i
Mogilica 1: 84 - ut kɔ̀šnicə təgà dòjde čulɛ̀k tòj beše nè žènen
Mogilica 3: 99 - də gi e nè sràm kədènu sə ugradìli bàre
Mogilica 3: 101 - nè dàvət tè si gu s'ɔ̀t zgà dərž'ɛ̀vətə mi go e dàlə
Mogilica 5: 106 - əku e nè bil mɤ̀š bìl hi e dèdu
Mogilica 5: 144 - a pək snaxàta nè e krɤ̀vno ròtstvo
Mogilica 5: 145 - nè e
Mogilica 5: 167 - znàči demèk e nè duvòlnə ut snəhàtə
Dolno Ujno: 23 - tìja màni gi nè [laughter]
Dolno Ujno: 138 - a tì nè da nè pèeš a pròsto
Kovačevo 1: 177 - nè e bìlu
Kruševo 4: 31 - seà tùkə nə tuvà s’èlu ìč nè e ùbəvu
Kruševo 4: 115 - tə dumàti li nè tə pip’èrki li misìrč’e stànə mi
Leštak 2: 89 - əmi tò živòt’ət kugà kàktu ìmə nɤ̀j je nè sə
Leštak 3: 269 - pò debèl də nè go skʌ̀cə sə stɛ̀gə
Šumnatica 1: 15 - dà tàa žèna da e nè vàša
Šumnatica 1: 47 - nè e
Šumnatica 1: 48 - nè e nèli
Šumnatica 3: 57 - e pò ràno mašìnka nè e ìmalo pò ràno
Šumnatica 1: 97 - be èj tò dəržì svetàt tò ko e nè
Šumnatica 3: 172 - a nè ne sme nè im’àli nìkogaš òfce
Skrŭt 2: 35 - sà restorànto ako nè e ne mòže
Skrŭt 3: 48 - da nè e ošàf tovà
Skrŭt 2: 92 - togàj nè e ponedèlniko tovà e
Skrŭt 1: 133 - nè e bàbički
Stalevo 1: 46 - ɤ nè ja znàeh tàa dùma zamùcam
Huhla 4: 11 - ə mòže də ə pləninɤ̀ əmə nè e təkà visòkə i tàm
Huhla 4: 23 - i gròzd'e imə i bustàn' ìməme èm ìč nè e l'ètnəlu
Huhla 3: 43 - əmə nè če tòj b'àše brigədìr əmə ìmə trùdu.dèn
Brŭšljan 1: 26 - əm drùgi ž'iòtni təkà surìi nè səm gl'èdəl
Brŭšljan 1: 56 - svìreə də kàž'em ufčàrite əmə tuvà e nè e n'àkujə
Brŭšljan 1: 62 - kuìtu svìrehə gàjdi nè e gàjdə gàjdə səs
Čokmanovo 1: 14 - nè e imàlu nì bòlnici nè e imàlu nìkəkvìčku segà kəkvò
Čokmanovo 1: 14 - nè e imàlu nì bòlnici nè e imàlu nìkəkvìčku segà kəkvò
Gela 1: 7 - abe nìštu mɤ nè bulì a pək səm pàdnəl
Gela 2: 44 - i ti se e nè jɛ̀lu če nèmaš sì [unintelligible]
Gela 3: 64 - za meždunaròden katu làger nè làger brigàda ne znàm kakvò
Gela 1: 68 - i stàne gulɛ̀mu ledùnka i katu nè e šušùlka [laughter]
Gela 2: 74 - e kakvìtu sa daržɛ̀vi nìkoga nè e čùvalu
Gela 2: 98 - ne bɛ̀ mə nèka tò bɤlò si nè e kəsuglèdu
Stikŭl 2: 3 - [laughter] əma zgà dò̝de lòšku pìlence lò̝šku dò̝de nè e hùbəfku
Stikŭl 4: 16 - zə p’èk’ gudìn ni sɤ nè trɔ̀sɨlɨ
Stikŭl 2: 46 - si ubràl ətàm čerɛ̀škite nè sɨ jɛ̀cə
Stikŭl 2: 47 - nè e sìgur nè e mnògu tò ne mòže se pokàčiš
Stikŭl 2: 47 - nè e sìgur nè e mnògu tò ne mòže se pokàčiš
Stikŭl 2: 75 - am tè sə tè sə nè prɤ̀skani nè nìštu [unintelligible] è go
Stikŭl 2: 75 - am tè sə tè sə nè prɤ̀skani nè nìštu [unintelligible] è go
Stikŭl 3: 79 - tə mìnalasa gudìna adnò mumčènce nè uttùva nè ud nàštɤ
Stikŭl 3: 93 - aku sa nè zaklàlɤ tàm kurbànček i òfcɤ že z’ɔ̀me
Stikŭl 3: 103 - nè vìd’enku sìj màjkata si gu i baštàta sì gu utkàraha
Stikŭl 2: 110 - əmə zgà nè e dukàrvəl dumàtki də si z’ɔ̀məm dukàrvəše
Stikŭl 2: 112 - əmə zgà nè e duòdilu nòče mìtetu
Stikŭl 2: 113 - bəjɛ̀ stànə vrɛ̀m’ə bəjɛ̀ stànə vrɛ̀m’ə tə nè e dugòdilu
Gorno Vŭršilo 1: 10 - bàba mnògo sme bilè na mək segà mladèža nè e na mɤ̀ka
Gorno Vŭršilo 1: 45 - nè e ùbavo bràšno sam si zèla bɛ̀lo priedè li mi se
Stoilovo 2: 82 - ustàtәkәt tәkà dètu ustàne dә nè e prez dәrmòn’әt
Pavelsko 2: 31 - gràh də nè e
Široka Lŭka: 39 - mòja dɛ̀du nè e bìl kadɔ̀ren da je napràvil hùbava
Široka Lŭka: 46 - zavìvala ne znàeme lèkarɤ nè znàeme na dòkturɤ da hòdɤm
Stančov Han 3: 10 - nè sə žèni nì nìštu v’èči nè sɤ sèi
Stančov Han 2: 23 - də nè jə jərmòsəm də dəlì e nəpra pràvilnu dè
Stančov Han 1: 100 - segànkə ut òr’ehә sә bujәdìsvә ìnәči nè e
Sŭrnica 2: 176 - drùgi nè slàgəhə
Vŭrbina 4: 17 - ud vɤ̀nkə ne nè ni flìzəše sàmu sə xrànime se
Vŭrbina 1: 35 - du plòdiv də pòjdeš’ dè̝ dè̝ e bilɤ̀lə kulà nè e im’è̝lu
Vŭrbina 2: 43 - ur’ɛ̀hme səs vòl’ve sèj kinàtu sme to nè e səs s ejnəkvì
Vŭrbina 1: 51 - tò e nè e n’ɛ̀kəf stàr tò e nə həltmɯ̀š’ i
Vŭrbina 4: 54 - puslè tvà t’à sə pl’əvɨ̀ i se mʌ̀kne t’à sə nè žène
Vŭrbina 2: 55 - tì n’əmòj gl’ɤ̀dəj s’à mnògu kɤ̀šti nìj behme nè esòlku
Vŭrbina 3: 61 - t’è ne dàvət pərɨ̀ də nè ne nəpr’ègəš sə [laughter]
Vŭrbina 2: 63 - nè ni e ud drùgəde fùrnənə es’à nemòj gl’èdəj
Vŭrbina 4: 64 - zə kətɰ̀rite zə xrànene nè jə m’èl’əd zə xrənɤ̀ zə xòrətə
Vŭrbina 4: 80 - nè jə vlàčime dàže ne nòsine nə dəràk səs stəruvrèmski deràci
Vŭrbina 3: 90 - tò nè kənu nuvànəkən kənu tràkturən pu mnògu tò pu màl’ku
Vŭrbina 3: 102 - nè e imàlo [unintelligible]
Belica 1: 45 - i karùcite ni čèkat čorbadžìite tòj nè e sàmo edìn
Belica 1: 84 - t'à mi nè e sestrà komšìjk'a mi bèše
Belica 3: 121 - čèkaj lèba nè e došɤ̀l ama jà kato nèma lèba
Belica 2: 183 - kòj nè e napràile sme pòdnici òpeča po trì čèteri
Oborište 2: 12 - nè tòj po modèren pràznik stàna da da a na làzar tùka
Oborište 2: 35 - ə kòj nè e sàmo icètu im tùrnə f kòšnika
Oborište 1: 67 - a tɤ̀zi nè e ìmalo odžàk takà li
Arčar 1: 16 - nè e vlàsi
Arčar 2: 18 - tùka nè e imàlo manà nè e imàlo nìšto
Arčar 2: 18 - tùka nè e imàlo manà nè e imàlo nìšto
Arčar 2: 20 - maanà takòvo nè e imàlo onì sa go donèle nìe ne smè
Arčar 1: 41 - a be nè e napràeno natàm si e zdràvo
Gradec 1: 15 - a nò nè e bilò ùdḁr̥
Gradec 2: 24 - uvìt obàče povòjɤ nè e bìl uvìt mnògo
Gradec 1: 25 - kažète mi kvò tovà nè e tvòjta ràbota
Gradec 2: 27 - imàlo togàva nè koto segà dṛvà takìva ə
Gradec 1: 126 - če rɤcète mi sa bilè istṛ̀pnale nè e trebvàlo tìja ižèkcii
Gradec 1: 127 - trebvàlo vednagà pèpi da a dòšɤl òn nè e nì dooždàl
Gradec 1: 128 - da ma vìdi nè e štrapnàl a jàla go
Drjanovec 1: 77 - sɤnùwɤm s’è n’èjɤ mòjtɤ màjkɤ nè jə vìždɤm nìkɤde
Gigen 2: 3 - sedɛ̀nkitȉ sa xòdim nè kato segà zbìrštinə tugàvə sme xudìle̝
Vladimirovo 2: 40 - da navìeme ta da ni nè e ama pà se izmòkrime
Vladimirovo 2: 86 - o onò nè e koto prèsnoto ama si e mesò
Vladimirovo 1: 119 - ako mu nè e dobrè detèto
Gorna Krušica 1: 40 - i z tovà darùvahme nìšto nè e imàlo è da kùpime
Tihomir 2: 15 - vì ste nè vìdevɤlᵊi
Iskrica 1: 18 - mumčètu mi nè e užènetu mə mumìčetu sə užèni
Baskalci 1: 19 - nè e imàlu xòra odnačàloto ama tovà e predì trìsta četiristòtini godìni imә
Baskalci 2: 40 - ako nè e belègo ne mòe gi poznàvat ke se zakàrat
Baskalci 2: 66 - nè gi dùpčexte
Baskalci 2: 67 - nè dùpčәt i saà vek’e kәt stәnà stupànstvutu tùrәt im
Baskalci 2: 80 - i drùgo nè znam
Baskalci 1: 95 - à bàč nè se kažùva
Baskalci 1: 223 - kogà se strižè sìčkә sә kәžùvә tàa nè e pèrena
Baskalci 1: 224 - sèrava e vɤ̀lnata nè e pèrena
Baskalci 1: 228 - à sèrava si e vɤ̀lnata nàči punèže nè e
Baskalci 1: 229 - nè e ispèreno ot sèrata ot a tovà sɤdɤ̀rža tàmoka nèšto takà
Baskalci 1: 239 - dokato nè e tàa okàpva ako ako nì e u ustrìžeš
Baskalci 1: 279 - nè ste gi vìli tәkà dә sә krәsìvi də təkòvә
Tŭrnjane 1: 4 - e tùka po selòto nè e bilò tәkà sɤ̀ga tùka ìma asfàl
Tŭrnjane 1: 6 - nè e imàlo prevòzni srèstva togàva
Tŭrnjane 1: 23 - a nè e dràkata i tìja
Tǔrnjane 2: 26 - za postìlki na krevàta nè e imàlo i po zemjàta da po
Salaš: 60 - u belogračìk imàlo e čàsni dòktore nè e imàlo tegàj
Salaš: 64 - nè e imàlo i bràšno i tegàj onà če omèsi če ùzne
Salaš: 155 - bogàti mnògo nè e imàlo sɤz ə živòtni pòveče
Salaš: 180 - kvò kvò e ə kogà nè e imàlo vɤršàčki a kòni
Salaš: 185 - no onò drùg nàčin nè e imàlo kato i tegàj se pribìra
Salaš: 232 - nè e lɤ̀sno nè e lɤ̀sno ama da si nèšto proizvedè
Salaš: 232 - nè e lɤ̀sno nè e lɤ̀sno ama da si nèšto proizvedè
Bela 1: 45 - tòj kupìl i drùgoto àgne da nè e àgneto sàmo
Bela 1: 152 - i nè e možlà da se vɤ̀rne nagòre iz brèga
Rajanovci 2: 8 - ama tùj sɤm ga rabotìla štò onò nè e imàlo kòj drùk
Rajanovci 1: 28 - se okòsi ama nè e da gi pasèmo u u livàdete
Rajanovci 2: 35 - àko mi se vìdi če òšte nè e bɤ̀ž dobrò iscèdeno a jà
Rajanovci 2: 46 - i pòsle drùgutu nèdel’u si e dobrò nè e se povlèklo
Rajanovci 2: 49 - i fàne žḷtò odgòre i če zamerìše i nè e blàgo
Rajanovci 2: 64 - nè e čàk takà blàgo kvò si go turàla tì bàba stàjno
Rajanovci 2: 69 - a be sòleno bi kicèli a tvòjto nè e sòleno
Rajanovci 2: 80 - nò ednò vrème se nè e varìlo slàtko tekà kvò sɤ̀ga
Breste 3: 20 - pa zboròvete amì tò zbora nè e da edèš i da pìeš
Breste 1: 118 - kɤm nè e dṛ̀veno tò e želèzno o kà mu sa vìka zɤ̀pci
Dolna Sekirna 3: 1 - čùl sɤm ako nè e ofčàra ofcàta ne ne puš pùšta mlèko à
Dolna Sekirna 1: 41 - a i a mužɤ̀t mi pe nè e kumunìs mòjɤt mùš
Dolna Sekirna 1: 43 - dà òn pa nè e kumunìs
Dolna Sekirna 2: 90 - ama nè e imàlo u apartamèntite vòda tegàj
Dolna Sekirna 2: 128 - ama zèl’eto kažì kakvò znàči tovà nè e zèle ìstinsko
Glavanovci 1: 7 - i od ečmìk smo ə jèli lèp kà nè e imàlo
Glavanovci 1: 22 - àjde da nè e ə morùza od morùzno bràšno skròp
Glavanovci 1: 37 - ama gi nèma kɤdè kikò e nè e li imàl
Glavanovci 2: 53 - ama mògu da ga da nè e kato mùškata napràva
Glavanovci 1: 107 - nè e bil u presèk lèču smo si sejàli lèču
Bosnek 2: 30 - tovà i vìnagi na bɤ̀dni.vèčer bez lokùm nè e bilò
Bosnek 3: 32 - bez mùzika nè e bilò i se kumò posrètne
Bosnek 2: 38 - i takà i če večèrame no nìkoj nè stàva
Bosnek 1: 57 - nè nàči kato e svàdbata u nedèl’a onì u sɤ̀bota

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut