nèja

Case: 
acc
Gender: 
f
Lexeme: 
Person: 
3sg
Linguistic trait: 

Lines where nèja appears

Stakevci 3: 53 - s nèja onà bèše dɤšterà mi e nasmèjana
Srebŭrna 1: 111 - utòr:nu e tàm u nèja stàja sìčki̥t’ȅ xòra utàd’ət tàm
Malevo/Xsk 1: 51 - tì kàza za balkànskətə vojnà baštà ti učàstvəl li e v nèja
Malevo/Xsk 1: 53 - kakvò ti e razkàzvəl za nèja
Malevo/Xsk 1: 230 - dikàn’ata kàk kàk se rabòti s nèja
Eremija 5: 69 - božà ràbota božà ràbota ne mòm se bɤ̀rkame f nèja
Dolno Ujno: 74 - i pòslem prèžda stàvi se i se pletè ot nèja
Leštak 1: 13 - a drùgata dèto e s nèja pò mlàda li e
Gela 3: 6 - əma t'à vɤ vòdi ili vìe ja vòdite nèja
Petŭrnica: 15 - podàde ednò končè ud nèja i t’à gu spuštì dvà pɤti̥ trì pɤti
Široka Lŭka: 30 - slet tuvà pak pɛ̀eme žatvàrska pɛ̀sn’a i nèja də ti jə kàž’a
Belica 3: 58 - a ot nèja kakvò pràviš
Sveta Petka 2: 45 - sɤs nèja svètexa li si
Sveta Petka 2: 47 - e kàk se svèteše sɤs nèja
Gigen 2: 5 - kòjta ergènin si ìma prijàtelka sèdne si do nèja
Vladimirovo 3: 5 - bàra tùka lòvexa li rìba vɤf nèja
Gorna Krušica 1: 140 - sɤs nèja sɤs nèja predi govòrixme màlko
Gorna Krušica 1: 140 - sɤs nèja sɤs nèja predi govòrixme màlko

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut