nì

Meaning: 
neither
Lexeme: 

Lines where nì appears

Eremija 1: 10 - togàj bèše stòka mìlo stòka ìmaše nì te pràštat
Mogilica 3: 82 - nè nèməš'e nì lìč'nu pòlzvəne tugàvə nìš'tu
Drabišna 1: 90 - nì nəgòre letì nì nəh tùv litì
Drabišna 1: 90 - nì nəgòre letì nì nəh tùv litì
Šumnatica 4: 7 - n’èmə nì zəvòt zəkrìan c’èxuvet’i im’ɛ̀šen cèhuv’e
Skrŭt 3: 26 - nì vilìgden’ se znàe kogà e nì bužìk kòj kogà nàe
Skrŭt 3: 26 - nì vilìgden’ se znàe kogà e nì bužìk kòj kogà nàe
Stalevo 4: 55 - nì lɤ̀gane nì nì təkɤ̀i ràbuti nə n’àgga də reč’èš
Stalevo 4: 55 - nì lɤ̀gane nì nì təkɤ̀i ràbuti nə n’àgga də reč’èš
Stalevo 4: 55 - nì lɤ̀gane nì nì təkɤ̀i ràbuti nə n’àgga də reč’èš
Huhla 5: 18 - kətu nìkuj n'àmə də idè nì d'àte nì s'à bàgreni icà
Huhla 5: 18 - kətu nìkuj n'àmə də idè nì d'àte nì s'à bàgreni icà
Čokmanovo 1: 4 - n'èmə nì nì svir'àn nìtu igràjət nìtu nìštu nìe si sme bàbise nəuč'èni
Čokmanovo 1: 4 - n'èmə nì nì svir'àn nìtu igràjət nìtu nìštu nìe si sme bàbise nəuč'èni
Čokmanovo 1: 14 - nè e imàlu nì bòlnici nè e imàlu nìkəkvìčku segà kəkvò
Čokmanovo 1: 15 - òh nì bàbətə də uvəž'ɛ̀vət nì d'àdutu də uvəž'ɛ̀vət nìe ràptime segà
Čokmanovo 1: 15 - òh nì bàbətə də uvəž'ɛ̀vət nì d'àdutu də uvəž'ɛ̀vət nìe ràptime segà
Stančov Han 3: 10 - nè sə žèni nì nìštu v’èči nè sɤ sèi
Trjavna: 235 - sìčkutu izgur’à n’àmə tɤ̀z gudìnə nì kərtòf ši ìmə
Trjavna: 236 - nì bòp ši ìmə nìštu n’àmə drùgə gudìnə i kràstəvici iskàrvəmi dumàt’encə
Vasiljovo 2: 15 - ne gì znàm kòlko sa segàkana i nì sa interesùvam
Vasiljovo 2: 16 - nì gi znàja kòlko sa ama səm gi zapòmnila trìese kɤ̀šti
Vŭrbina 1: 31 - n’èmə də ìməš’ nì pərì kòjtu lu pàti [laughter] i n’èmə nikinà
Gradec 1: 31 - i jà sa paralezìra ni nì kɤt sɤm si svìla
Gradec 1: 32 - kolènata pri ustàta i nì sɤm možèla da mṛ̀dam
Gradec 1: 43 - nì jàla pìla nì pikàla nì odìla po vɤ̀n
Gradec 1: 43 - nì jàla pìla nì pikàla nì odìla po vɤ̀n
Gradec 1: 43 - nì jàla pìla nì pikàla nì odìla po vɤ̀n
Gradec 1: 91 - ama jà ne sɤ̀m možàla nì da sɤm mòja sìn
Gradec 1: 104 - i onàa nì tàa nì onàa è dòktoricata sìčki adrèsi ìəm
Gradec 1: 104 - i onàa nì tàa nì onàa è dòktoricata sìčki adrèsi ìəm
Gradec 1: 127 - trebvàlo vednagà pèpi da a dòšɤl òn nè e nì dooždàl
Gorna Krušica 1: 27 - vìe ne stè nì viždàli ni vodenìca takàva

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut