nìe

Case: 
nom
Lexeme: 
Person: 
1pl

Lines where nìe appears

Golica 5: 7 - i nìe ni gù znàeme gi bùlkata i tò dwɑ̀mətə otìdaha
Golica 2: 20 - ə nè nìe sme ot sòfia ama dnès dnèska sutrintà
Golica 5: 50 - i sigà tɑ̀m nìe ne gì znàemi žỳvi li sa kakvì sa
Golica 3: 60 - nìe dojdòxme pešà ot kozìčino dnèska
Rakovski: 10 - nìe gu prièjme guštàvəjme gu čèrpijme gu səs tàm səs ɨ̀no
Trŭnčovica 2: 58 - bɨ̀vulete ulòvete uprè̟gnətɨ u urəlàta i nìe urè nəpùsnəjme
Babjak 2: 3 - nə ərmàn kàk sə òdi nìe i segà si gu pòlzvəme tuvà
Babjak 3: 20 - pud nɛ̀kəkəf nàčin nìe se prinùdime
Babjak 3: 22 - zàednu pɛ̀eme i nìe s nìh nə òru ìgrəme pɛ̀eme
Dolno Draglište 3: 1 - ednò vrème si mesùvame nìe lèbu
Dolno Draglište 3: 5 - i nìe təkà pečè:me e tekà mèsimè gu f nuštuvìte
Dolno Draglište 3: 8 - pèš mu vìka:me nìe nè fùrnə a peštà
Dolno Draglište 3: 9 - i pòsle pà pràve:me si ednì fudùl'č'i mu vìkəme nìe
Dolno Draglište 3: 17 - dukətu se ispečè lèbu nìe hi dukətu mè̝tneme lèbu
Dolno Draglište 3: 18 - nìe hi izvàdime i jədè̝me lèbu se pečè pòsle
Dolno Draglište 1: 21 - kət sme nìe rəždàli gò sme gledàli kət se ròdi
Dolno Draglište 1: 27 - č'èrgi vɤ̀neni tàm nətùrime uddòlu tò se u umòče nìe prumènime
Dolno Draglište 1: 30 - əmi ìdeme tàm ne nèngə ne nè pùsna: də ìdeme nìe plàčeme
Bansko: 13 - cìgancki pèčki i vìkəme nìe gulɛ̀mə tepcìjə ispečème ta
Bansko: 18 - emi pràvime starovrɛ̀mcka bànịcà a vìkame nìe
Bansko: 213 - si i tùka si kòleme kòleme prasète nìe sè
Markovo: 154 - štòto nìe ne gò znàem znàči xarèsvat se dvàma mlàdi nə
Malevo/Xsk 2: 25 - drùkte mlàtte izòpštu nìe ni mòžem vè̝ke nìj sme
Malevo/Xsk 2: 85 - i təkà sə ùčime i vìe siɛ̀ nìe gà umr’è̝me
Malevo/Xsk 1: 95 - i nàšte hòrə nəprɨ̀mer nìe ìmahm’e [cough] bəjà nɨ̀: pək n’àməme rəbòtnə rəkà
Malevo/Xsk 2: 108 - də si sə jəd’è̝ i tràbuvə i nìe də pumàgəme
Malevo/Xsk 1: 211 - nìe vərš’è̝me è tàm nàš’ijə dvòr b’è̝š’e gul’àm ìməhme si hərmàn’
Eremija 2: 13 - u na rakàta bèlo i vodìčka i nìe slet nìx pèeme
Eremija 4: 14 - tò ìmame drùgi živòtni nìe kàzvad gi pòrove
Eremija 1: 46 - a nìe nè ne znàeme prìkaski
Eremija 6: 64 - nìe si gi gònime nèkoj ne mòže onì samì
Eremija 6: 68 - nèma da rabòtat a nìe àjde brè àjde brè ùbre àjde
Eremija 1: 101 - abe nìe odnesème ama na tàa toplinà onà stàne grèjana ama
Eremija 1: 126 - ama nìe posadìjme za sadèn'e te segà dòždo kato zavelè
Mogilica 3: 92 - kɔ̀š'ti nəgrədìhə mnògu sme ə zlubèni nìe usòbenu
Dolno Ujno: 19 - nìe ne smè pravìli
Dolno Ujno: 212 - ama nìe si se poznàvaxme tovà si e ot ə maxalìte
Drabišna 1: 54 - mnògo li e kòlko e nìe ne smè vìždali
Drabišna 1: 59 - ə nìe gl'èdəme n'àmə s'à s'à kò gl'èdət sià nìštu n'àmə
Drabišna 1: 67 - št'àhme də igràeme pək nìe f t'àə bətàci f t'àə ròkli
Godeševo 3: 5 - nìe sme zəpòvnili nɤ̀jštu nìe ne gla
Godeševo 3: 5 - nìe sme zəpòvnili nɤ̀jštu nìe ne gla
Godeševo 1: 6 - še gi nə nəsədɤ̀j nə nɤ̀jvətə t'è̝ sə tərkàl'ət nìe rəbwòtime
Godeševo 3: 6 - sàmu adɤ̀jn glàs sme zəpòvnili nìe
Godeševo 3: 18 - nìe jə kɤ̀wpime nìe si sme segà ugrədɤ̀jli drùgə
Godeševo 3: 18 - nìe jə kɤ̀wpime nìe si sme segà ugrədɤ̀jli drùgə
Kralevo 3: 12 - əmi tàm ìməlu gòre si n’àkəde kəde tvà d’et kàzvəme nìe
Kralevo 2: 14 - ìməme s nìe si nìe si ìməme si to
Kralevo 2: 14 - ìməme s nìe si nìe si ìməme si to
Kralevo 2: 57 - pək nìe ìməme kràvə sɛ̀ dè kràvə i t’à sigɛ̀
Kralevo 2: 93 - idnò vrème nìe bàbə ìməhme enì d’ukè̝ne màjč’ini ednò vr’ème
Kralevo 2: 94 - nìe màjkə i d’adut č’e t’e sə̥ si z bàbə i d’àt
Kruševo 4: 83 - kumpìr’ š’e mi svərì nìe ùbəvi kumpìre imàhme frèt tɤ̀rčəə
Kruševo 4: 90 - nìe si b’èhme mlògu vəzmòžni fəf nàštu s’èlu
Leštak 3: 1 - də zəpìšem i nìe nèšto
Šumnatica 1: 1 - nìe tùkə sme bɤ̀lgərumuəmedàni nəlì
Šumnatica 3: 66 - n’àkvə tel’è gu zəkòlite nìe gi pràime v burkàni əv
Šumnatica 1: 93 - jà dvàese hìljədi žèrtvə dàdəme nìe bɤ̀lgərìte ə rusìjə dvàeset mil’ònə
Šumnatica 1: 96 - n’àmə zəštò nìe pàk pàk bləgudərènie əmèrikə dərdžì svetàd
Šumnatica 3: 128 - s’àvi kurità nuškuvì nìe gi zvème
Šumnatica 3: 245 - [laughter] ìmə mnògu stànve a tvà də tkàeme nìe čàrgi si tkàeme sìčku
Skrŭt 2: 180 - a nìe si gu znàem i kalitàta kalimàna
Stalevo 4: 34 - əmə nìe màl’ki behme əmə s’àtəhme se če sa l’ùb’ət
Huhla 3: 1 - əmə tòj b'àše hùbəu nìe f h nà pɤrvu əgà stànə
Huhla 4: 9 - ìməne nìvi mnògu òt' kòj kàzvə če nìe n'àməne nìvi
Huhla 4: 13 - tùkə ìmə zèm'ə kɤ̀k nìe ìməme zèm'ə
Huhla 4: 14 - o nà jɛ̀ gu km'ètə də kàže dəlì n'àməne zèm'ə nìe
Huhla 3: 15 - əm əmə òt' n'àmə də ìskəm kəd'èt wòrətə i nìe tàm
Huhla 4: 15 - ə če nìe ìməme zèm'ə òt' n'àməne
Huhla 2: 21 - màlki sme nìe
Huhla 5: 33 - dà da blàguvec blàguvec n'è n'è nìe ne gù kàzvəme blàguvec
Huhla 5: 34 - nìe gu kàzvəjne sià gu kàzvəme blàguvec d'è də znàm
Huhla 4: 34 - nìe kràvə ìməjne əmə kəd'è kuzì duv'àhne punèže dvənàese kuzì
Huhla 4: 35 - i ofcì ìməjne məgàretə ìmejne nìe ìməhne i dv’à mul’etə
Huhla 3: 38 - əm ə v'èke ìkəm [unintelligible] kəkò də v pràime nìe
Huhla 1: 49 - nìe sni pò zdrài tr'àbvə də znàete èj tvà m'èz d'ed gu jd'ète
Huhla 2: 52 - òšte ìmə əm ədìn enò mɤ̀šku i ənnɤ̀ ž'ènə nìe sne nàburi
Huhla 2: 78 - učàhne nìe tàm utìvəhne tə učàhne tàm duhòdəhə təkà učìteli
Huhla 2: 81 - ədìn b'àše dušɤ̀l če s ədnɤ̀ ə prijàtelkə če nìe ut'ỳvəne
Huhla 2: 82 - də sə učìne tè s prijàtelkətə vɤ̀tre nìe ut'ỳvəne kàzvəne
Vŭglarovo 1: 52 - i nìe v’è̝ke gəč’ìm m’èsim [laughter]
Vŭglarovo 2: 142 - kɤ̀k də uvè̝m žɨ̀tut zərnòtu pək nìe ìməme vejàlkə
Bangejci 1: 79 - nìe utìvəme sùtrinə nəràmvəmi gi z'èməm'e i gi fpr’àgəmi i ur'èm
Brŭšljan 4: 11 - mɤ̀ninku be l'ehùdl'e gu vìkəmi nìe l'ehùdl'e
Brŭšljan 1: 13 - punəč'àlu nìe ufc'ɛ̀te kətu gi pòčneš ùtrin š'e stànem
Brŭšljan 1: 35 - d'ètu mu vìkəme nìe pu.nàš'emu urèd də kàž'em ž'ènət
Brŭšljan 4: 43 - tèə č'ètiri ìl'ədi ufc'è nìe tuvà vr'ɛ̀me nə hòdime
Brŭšljan 1: 45 - č'àsni surìjki ìməš'e mu vìkəme nìe ìməš'e dubìtək
Brŭšljan 4: 54 - i nìe gi upìtvəme
Brŭšljan 4: 58 - kɤrčì kɤrčì təkà be nəpràvenə nìe mu vìkəme vərtìkòlnicə
Brŭšljan 1: 59 - təkìvə svi sviràč'i sme bilì nìe səs svìrki kəvàl':i
Brŭšljan 4: 63 - nìe mu vìkəme vərtìkòlnicə gàjdətə tɤ̀pən'ət sə kàčvəə
Brŭšljan 4: 66 - i nìe se l'ul'ɛ̀eme trìese i trètə gudìnə beše tuvà
Brŭšljan 1: 85 - zətùj sn'àk i dɤ̀š kugàtu vəlì mu vìkəme xləpàvicə nìe
Čokmanovo 1: 2 - фùsti səs ə ərmelìcit'e tɔ̀pən'ə č'ùkəš'e nìe rìpkəhme
Čokmanovo 1: 4 - n'èmə nì nì svir'àn nìtu igràjət nìtu nìštu nìe si sme bàbise nəuč'èni
Čokmanovo 1: 5 - nəuč’èni svir'ànə də si igràime vìd'ehme si ràptətə hòd'əhme si nìe
Čokmanovo 1: 9 - nìe sìč'kit'e pràznici gi tàč'ehme sigà ni tàčet ž'ɛ̀lku zə mlàdit'e
Čokmanovo 1: 15 - òh nì bàbətə də uvəž'ɛ̀vət nì d'àdutu də uvəž'ɛ̀vət nìe ràptime segà
Gela 3: 16 - abe nìe da ti kàža bajɛ̀ gudìni živèeme f smòl'an
Gela 3: 52 - nàs ni nèma nìe po màšku ufcè ìmame ednà kràva adnà òfcɤ
Gela 2: 80 - a nìe tùka ìmame bìblija kadènu i četè stàrecat bìblijana e tàm
Gela 3: 84 - nìe smɤ sɨ svìknɤli be nìe sme rudèni ut tùka
Gela 3: 84 - nìe smɤ sɨ svìknɤli be nìe sme rudèni ut tùka
Gela 2: 107 - abe prɤròdata nɤ e darᶤìla sas sìčki pluduvè ama nìe ustarɛ̀hme
Stikŭl 1: 1 - zdravèj, nìe sme ot
Stikŭl 2: 6 - i nìe ne znàeme
Stikŭl 2: 8 - i nìe ne znàeme
Stikŭl 1: 9 - ə nìe govòrixme sɤs sedènkof dèto pìsal istòria tùka
Stikŭl 1: 14 - ami i nìe takìva xòra tɤ̀rsime da ni raskà
Stikŭl 3: 44 - dà nìe segà ottàm dujdòxme
Stikŭl 1: 49 - imò̝tə beše mnò̝go imòt nìe imɛ̀hmi i drùgi imɛ̀hə sìčkine imɛ̀hə
Stikŭl 3: 116 - pesnupìsec ìmame nìe tùka vaf mahalɔ̀sa ža vì gu kàža
Stikŭl 3: 150 - ufč’ɛ̀re tùva sme nìe na ràbuta e tɛ̀a sa bəlì fruntuvàcɨ
Gorno Vŭršilo 1: 12 - a nìe kakvò sme viždàle dvàese dèkara lòzje dvamìna gi iskòpvame
Gorno Vŭršilo 2: 52 - mi rasàdim gu slòžim mu nìe mu vìkame rɛ̀jki po nàš
Gorno Vŭršilo 1: 54 - nèma po restoràntite kàk vìe sɤ̀ga nìe domà
Gorno Vŭršilo 2: 62 - emi kòj sàdi càrevici nìe ne sàdim càrevici v nàšto vṛšìlo
Graševo: 18 - četvɤ̀rtu udelènie bèhme nìe
Graševo: 38 - ə nìe sme učìli ə du četvṛ̀tu udelènie səm učìla às
Graševo: 83 - mi nìe sì sme jə pravìli nìe sme si čeìs sləgàli
Graševo: 83 - mi nìe sì sme jə pravìli nìe sme si čeìs sləgàli
Stoilovo 2: 4 - ama zèmem tә gu ub’ɛ̀lim ìmame si nìe xәrmàn si ìmәme
Stoilovo 2: 38 - tәkòәt krèmen’:te̥ tә i nәpràjәt i nìe tùva pòčneme i vɤršè̝me
Zabernovo: 17 - o sea nìe pòčneme nə i jə čùkəhme ednò vrɛ̀me nə tàrgi
Malevo/Asg 1: 11 - nìe sme vərš’ɛ̀li s məgàre s mùl’e
Malevo/Asg 1: 35 - əmi nə žʌ̀tvə òdin’e nìe segà se odùčihme ud žʌ̀tvə [laughter]
Malevo/Asg 2: 43 - sl’et kətu izbɤ̀rkəme ml’àkutu nìe gu bɤ̀rkəme vəf spec’àlni centrəfùgi
Malevo/Asg 1: 57 - nìe kətu̥ stànəhme v’èč’e ž’èneni nə màsi jəd’èm’ə
Pavelsko 2: 42 - i kətu isʌ̀hn'e i nìe jə vərš'ìjeme vərš'ìjemè jə səs ə mùl'etənə
Hvojna 1: 17 - i nìe decàtə sə ràdvəme č’e š’e se làckəme gu vìkəm’e
Široka Lŭka: 16 - nìe ìskahme vìkam kogà ža dòjdat dòjde prol’ə ə ə pòdzima
Sŭrnica 4: 78 - sklàlu si àrkumatə nə kəndž’ìlə a nìe si burnìč’kite si klàvəme č’ərkmɤ̀tə
Trjavna: 25 - jèrencətə sùčət pək nìj tr’àbvə i nìe də xàpvəmi ml’èčici sìrenci
Trjavna: 201 - [laughter] čirv’èn girdàn mu vìkəmi nìe
Vasiljovo 1: 21 - e ə pə nìe bème togìva ne b’ème gol’èmi
Vasiljovo 1: 27 - seà za momìčeata li za momìčeata nìe beme momìčeta
Vasiljovo 1: 46 - a pa nìe momìčeta sə zbìra:me pɤk ta pejè̝m pṛ̀stenete
Vasiljovo 1: 49 - i nìe z’è̝mat belò kotl’è i sipàle vɛ̀tre vòda
Vasiljovo 1: 78 - e pa nìe sm’à adì ednì pàdnat otk’ɛ̀snat
Vasiljovo 1: 85 - dòde petəròvd’èn’ nìe ìmame tùka kṛ̀s na svet’ì p’èt’er
Vasiljovo 1: 99 - nìe sèeme tùka ìmame nìva gol’àma ìmame kukurùs mnògu
Vŭrbina 4: 12 - e tàə ràbutə s envà sme zənimàvəli nìe i pòsl’et
Vŭrbina 2: 16 - ud d’ènu nìe jəd’è̝me
Vŭrbina 3: 20 - zə mìški əmə nìe n’èməme mìškine
Vŭrbina 1: 27 - ne sm’è hòdili nìe pu g’um’urž’ìne pɤ̀ nìe ne sm’ʌ̀ bəlì nìj
Vŭrbina 1: 27 - ne sm’è hòdili nìe pu g’um’urž’ìne pɤ̀ nìe ne sm’ʌ̀ bəlì nìj
Vŭrbina 1: 40 - əmə kàk sme nìe ž’ìli i tə tə səm ž’ìlə duksàn gudìni
Vŭrbina 3: 40 - d’èt nìe sme ot tvà səkìvə ustànəli geter’ùne [laughter] kàk
Vŭrbina 4: 48 - s tòu vìt kirəž’ilɤ̀g gu kàzvəme nìe pu.stàrumu
Vŭrbina 4: 59 - a i drùgu d’ètu ərpɤ̀ gu nìe zəvème
Vŭrbina 4: 63 - t’à e pò bɤ̀rzu zrèe i zə dubɨ̀təkə ə ispòlzvəme nìe
Vŭrbina 4: 79 - strìgən’ètu e striž’ɛ̀hme si nìe i strìžene gi vɤ̀lnətə si
Vŭrbina 4: 83 - vɤ̀l’neni pəltà ut samì si gu pràime nìe sìčku
Vŭrbina 4: 98 - mešòve dərvètə rəstɛ̀hə mešòvi nìe kàzvəme bùkuvi
Vŭrbina 3: 104 - nìe sme skòru vid’èli p’è̝čkise n’èkvə gudɨ̀nə
Belica 1: 35 - tòj ni sòpšti elàte če e za žɤ̀tva nìe otìvame
Belica 1: 54 - i tò takà trepère žègata kato glèdaš ama nìe žɤ̀nem
Belica 1: 68 - pa nìe na čekɤ̀m kàrame
Belica 1: 102 - i kato ne mòže a žɤ̀ne nìe a potkarvà:me sɤs sɤ̀bo
Belica 2: 122 - nèma lèp nìe sedìme tùka na sènka na vɤ̀zdux
Belica 2: 134 - emi mèsihmè go nìe sme si omèsile da kàem fčèra li
Belica 2: 178 - emi nìe si a ubìem i napràvim a i
Oborište 2: 1 - ta də nìe be spr’àxme n’àkəde dokɤm ivànovden
Oborište 2: 60 - nìe nàšte rodìteli tàm blìski
Oborište 1: 130 - à postòj kàkto èto tòj vìe ste mladì a nìe mòem
Oborište 2: 133 - nìe ne smè pravìle
Oborište 2: 135 - nìe cìgane
Oborište 2: 136 - pravìle sme go f čitàlišteto nìe tòo običàj predì segà nèma
Oborište 2: 139 - nìe tùka
Sveta Petka 3: 2 - nìe càrevica càrevinə i vìkəme
Sveta Petka 1: 4 - i e tәkà kàktu ә rәbòtim nìe č’eš’à ja tәkà
Sveta Petka 2: 94 - èto še dòjdem nìe še dàže i ednà i snìmka še napràim
Arčar 2: 4 - nìe sme učìli učìli sme evròpa na gradinàrstvo
Arčar 2: 20 - maanà takòvo nè e imàlo onì sa go donèle nìe ne smè
Arčar 1: 23 - rumɤ̀neca ìde i nìe pòčvame po mìmike gòre.dòle se razbìrame
Arčar 1: 31 - a nìe ne smè se razbràle z džòni kvò trèbva da bɤ̀de
Gigen 2: 2 - nìe pò ràno kato momì ergène takà sḁ si opredelìle̝ sedɛ̀nk’i
Gigen 2: 23 - tò kočàni si i vìkame nìe tò segà ne vìkat kočàni
Vladimirovo 2: 13 - i mùzika i si svìri i nìe òdime si z g’ùlove
Vladimirovo 3: 14 - mɤžète pràvea sɤs òdea sɤs serkmè a nìe ženìte pràveme
Vladimirovo 3: 18 - i ottùka i òdime nìe səž ženìte si òdime
Vladimirovo 3: 34 - ta kotèlɤ i rìbata vlèzne i nìe go i pàk precèždame
Vladimirovo 1: 57 - nìe za tovà zn znàeš če rètko pìtame zə
Vladimirovo 1: 69 - ami tìja li filìzite pròlet prə kə frɤ̀ frɤ̀gɤme nìe
Vladimirovo 2: 87 - nìe si go edème
Vladimirovo 3: 90 - ako a mu vìkame pešàk nìe go skubème
Gorna Krušica 1: 15 - na takvìja kàmene ìmaše à kàmeni a pə ta go melèhme nìe
Gorna Krušica 1: 29 - namèsto sùpa nìe go pràeme togàva bulgùr go kàzva:me
Tihomir 3: 46 - sɤs sɤ̀rp sɤ̀rpue kalmùje gi kàžuvame nìe ožɔ̀neme go i nə
Tihomir 3: 70 - gɔ̀bički ùbvi zə jèdene jadème gi nìe pɤk ìma pàk
Iskrica 3: 2 - əmi ut detìnstvu kwò d ti rəspràvəm nìe b’à:me mnògu bràduve
Iskrica 3: 23 - səjà dètu mu vìkəmi nìe eli kušàrə a təkà kušàrə
Iskrica 1: 53 - nìe n’àməme čèrkvə tùkə vəf sèlu vìkət pòpə
Iskrica 2: 57 - əmə kətu òdɛme vəf mədr’èc nìe n’àma:me obùfki tugàə n’àməše nìštu̥
Iskrica 3: 87 - slɤ̀ncetu zàjduvə nìe gi iskàrvəme
Iskrica 3: 90 - vəf kušàrətə pàg gi izduìm i nìe l’àgəme də spìm
Iskrica 3: 109 - təkɤ̀u kəčùlkə əmə nìe mu vìkəmi jəmurlùk ut tvà tùrskə dùmə
Baskalci 1: 160 - n nìe nә ednàk ne mòš ne də i izmɤ̀zeme jàs pùštәm tàa
Tŭrnjane 1: 31 - nìe sme vràle sɤs mašìni tìja
Tŭrnjane 1: 50 - i prez zimàta a prekara nìe tè tùk nadi sèlo
Bela 1: 135 - na dèn i i nìe sme doìli po trìes kilà si nòsime
Breste 3: 31 - a nìe nə òdene òjde:me i na òbet edè:me koto žɤ̀neme nèkoj
Breste 3: 45 - na ògɤn’a te sve svèti ogɤ̀n’a i nìe na nèja predèm
Breste 2: 49 - nè nè jà ne sɤ̀m ìma ednì ta slàgat palamàrka ama nìe
Breste 3: 50 - slàgame ò predè:me si na mèsečina èkstra nìe tè si
Breste 3: 75 - vìka ni na na tləkɤ̀ i nìe òdexme
Breste 3: 93 - kotò propèjat petlìte i nìe znàem vèče če e kɤ̀sno
Breste 1: 136 - əmhəm ili pa nìe si go nèšto izmìslime i sa tɤčè
Dolna Sekirna 1: 20 - nìe è sɤs
Dolna Sekirna 1: 22 - nìe štò edìn bèše mòjɤt stàrɤc na sestrù mu si e zapisàl
Dolna Sekirna 2: 33 - jà sɤm išlà išlì smo nìe kato komsomòlci u mìnata idòmo
Dolna Sekirna 2: 47 - a tùka gi rasturìše sìčko rasturìše a nìe smo ga pravìli
Dolna Sekirna 3: 58 - i nìe tùka si kràvu čùvaemo pòsle òvce kozà sìren’e
Dolna Sekirna 2: 59 - nìe tèkezesè bèomo sekìrna tèkezesè stàdomo klònovo stopànstvo sɤs ə ə košarèvo
Dolna Sekirna 3: 100 - a sà se kràdnu lɤ̀žu a a nìe smo siromašìja
Dolna Sekirna 3: 121 - i nìe si si ìdemo na sobòr
Glavanovci 3: 35 - nìe go pràvime
Glavanovci 1: 46 - da ni pòžn’u nìe de decà ama otìdemo da ràduemo se
Glavanovci 3: 51 - nìe ne smè igràli peperùda vìe mòže da ste igràli
Glavanovci 1: 66 - [laughter] a nìe osòbeno kràjnite kɤdè sa vṛtìš i se umòriš
Glavanovci 1: 68 - tì vìkam sàmo prožìn’aš naprèd ama nìe vṛtìmo
Glavanovci 1: 83 - nìe odnesèmo se od ə od snòpjeto napràimo kṛ̀sci
Glavanovci 1: 97 - i se sɤs kon’ì vṛšè a nìe sɤs volòve i sɤs lesè
Bosnek 3: 4 - nìe na nàšte si decà segà i i segà go ne xarèsvam
Bosnek 3: 5 - a nìe kato pràvixme krɤštan’è òšte prèdnijo dèn
Bosnek 1: 15 - dòjdeha ot tàmoka i kàraxa čerèši sɤs ə košòve i nìe siromàsi
Bosnek 1: 25 - pòrta i nìe decàta se nakàčime na nèja ta da se s smàčka žìtoto
Bosnek 3: 74 - vèrni go no go iščistìli pa ni ukradnà nìe go zagradìme
Bosnek 1: 95 - tàmoka nèma xlepᵊ nìe sme si tùka bɤ̀lgarite na xlèp
Bosnek 1: 102 - i na mèso nìe ne smè s takà sviknàli a onì kato dojdòa
Bosnek 1: 103 - nìe drùgojàče napravìme rèkox na dèdoto jà slušaj da ti kàža

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut