ni

Case: 
dat
Clitic: 
clt
Lexeme: 
Person: 
1pl

Lines where ni appears

Kolju Marinovo 6: 50 - xèm də ni pup’èjət də ni puigràat [laughter] m’èčkiti
Kolju Marinovo 6: 50 - xèm də ni pup’èjət də ni puigràat [laughter] m’èčkiti
Kolju Marinovo 3: 70 - tìjə ni dokàrvəə tìjə takɤ̀u i sə nabìvaa fəf ə
Golica 2: 31 - stàrijə ezìk tɤ̀rsime da ni guvòrite pu pu gulìški
Golica 5: 39 - i z’àha ni kolàta i gu ščùpiha kae v’èče tugɑ̀s t’ɑ̀h kolà xùbavit’ȅ̥
Golica 5: 43 - kɑ̀e na uč’ìt’ȅ ni i dòjde kɑ̀e edìn č’ov’èk poslàli si
Golica 5: 45 - poslàha ni kɑ̀e l’ègnali si to tòplu tàm b’ɛ̀ši̥
Golica 5: 53 - i ə i tòj tàm i tòj č’ov’èk sàl ni kɑ̀zwa f sòhia
Golica 5: 68 - i tɛ̀s ə aràpit’ȅ d’èto t’ì komunìsti d’et’ka mumč’èto ni
Trŭnčovica 2: 18 - i igràeme kəkvò igràem dòe ni umɤ̀ də sə pràim nə bùlki
Žitnica 3: 11 - às glànnə žɤ̀nnə əmə kvòtu ìmə nərèd ni dàvəə nə unìjə gudɨ̀nɨ
Stakevci 3: 3 - jà si i tùj čùvaše i onì bàbo dè tòj ni kažì
Stakevci 3: 4 - bàbo dè onòj ni kažì jà im kazùem i kat otìdo tàm
Repljana 3: 3 - kòlko làkti da ni bùdu kojà naprèla pòveče
Repljana 1: 10 - jà sɤm detè učenìčka è sɤs ə ɤm komšìk'a ni bèše
Repljana 2: 16 - pòsle sɤbòr dòjdu ni drùgi drùgo jàgn'e drùgi kòl'amo jàgɤnci tegàj pòveče
Repljana 2: 17 - nò što ìma selà sìčki dòjdu ni na sɤbòr dòl'ni.lom od
Repljana 2: 18 - gòrni.lom tùka ot pṛtopòpinci ot blìskiti selà ni ìdvat
Repljana 3: 19 - à če nòsimo na val’àvicu u tṛgòvište ìmaše tùj ni sɤsèdno selò
Repljana 2: 71 - ot čuprèn'u dojdè edɤ̀n àngel bèše kmèt pa uvolnìše ni kmètɤt
Repljana 2: 74 - da si ni doòde čovèci da si ìdemo
Repljana 2: 76 - i bèše ni è tùj gòre tàj kɤ̀šta sɤvètɤ onì dojdòše
Repljana 2: 86 - axà mì obìčamo živòtni da čùvamo òvce pa da ni doòde čovèci
Repljana 2: 107 - i kmètɤt ni tegàj ga uvolnìše uvolnìše ga štò òn sàka
Srebŭrna 2: 167 - i bàltətə ni tùkə štòt blìzu nìj ìməme pəpùr’ mu sə
Srebŭrna 2: 175 - əmə i nìj pu̥tkuàəmi dè trìte ni stài gòre putkuàni
Dolno Draglište 1: 32 - ergène dòjda: izgàsa: ni pə i làmbətə [laughter]
Bansko: 211 - vìž kòlko interèsni ùbavi rabòti ni kažà
Bansko: 220 - i tavà ni e nàj temelìjata xranà slanìnata i mastà svìncka
Markovo: 1 - glèdame če ìmaš mnògo xùbava kɤ̀šta à də ni raskàžeš
Markovo: 27 - t’à mnògu ni e gul’àmə grədìntə è tàə kɤ̀štə gə nəpràvihmi
Markovo: 42 - c’àlətə e nə ìzbə i mlògu no mlògu ni e živòtə
Markovo: 44 - mnògu smi sə blɤ̀skəli əmə mnògu živòt ni dàl gòsput nə tìjə
Markovo: 153 - c’àloto tovà nèšto də mi də ni raskàžeš
Malevo/Xsk 1: 1 - dobrè a sjà mòjš li pɤ̀rvo da ni raskàžeš
Malevo/Xsk 2: 102 - tu prəs’ètə ni dukàrət tu kràvɨ tu kukò l’ nè̝
Malevo/Xsk 1: 103 - a əm àjd da ni razkàžeš kak se rabò
Malevo/Xsk 1: 112 - səh čùzdi hòrə hàtəhme nədnič’ɛ̀ri nədnič’ɛ̀ri duhùdohə tə ni ràptehə
Eremija 3: 47 - kàk se mèsi tɤ̀j otnačàlo da ni raskàžeš
Mogilica 4: 1 - ami da ni raskàžeš togàva za golèmite pràznici za kurbàn.bajràm tùkə
Dolno Ujno: 33 - tè ne sɤ̀ ni idvàli tùka
Dolno Ujno: 114 - takà čovèk kòjto da ni gi raskàže tìja neštà
Drabišna 1: 5 - jà da ni razkàžeš bùbi kàk se glèdat
Kralevo 1: 14 - hə i dàvəme vek’e tòj zɨ̀mət t’èkezesè̝tu tìj ə ni dàvət
Kralevo 1: 54 - tè nìe vèk’e i r’àptətə ni təkɤ̀ə vèk’e ne mòžem
Kralevo 2: 103 - i v dik’èn’ə kət se səberɤ̀t [laughter] tə tɤkɤ̀f b’èše žuòt’ə ni
Kruševo 4: 81 - misìr še ni svərì
Kruševo 3: 103 - əmə n’èəme s’ènutu ni e màlko furàš’ əm i kupòvəmè gu
Kruševo 4: 116 - sìčku sòlč’inkə grədìnkə əmə t’à ni b’èš’e kət kràvə
Leštak 2: 10 - če òt ne sɤ̀ ni pùskəli kòj znə òti
Šumnatica 3: 109 - tvà ni e f kàštata tvà e
Šumnatica 3: 175 - pu ednò t’èle si zəkòl’uvame è tuvà ni e rənàtə nàmi
Skrŭt 3: 19 - i k’i ni dài màjka ni po ednò ejcè
Skrŭt 3: 19 - i k’i ni dài màjka ni po ednò ejcè
Skrŭt 3: 22 - màjka k’e ni ispɤ̀rži ìjn’ tigàjn’ jàjca [laughter] štò e ostanàlo
Skrŭt 1: 218 - takà ni sa na nàs kažàli bàbite
Huhla 3: 3 - də b'àše v'èke əm b'àše màlku mɤ̀kə dè òt' nəl'ì ə zèhə ni
Bangejci 1: 76 - kəkvò žìtu uv'ès pəpùr kərtòfi bòp kvòt e ni i nùžnu
Brŭšljan 3: 7 - pròletnu uv'ès ə rənì kuìtu ni ni beə nùž'ni
Brŭšljan 3: 7 - pròletnu uv'ès ə rənì kuìtu ni ni beə nùž'ni
Brŭšljan 3: 16 - ùš tvà ni beše ràbutətə
Gela 3: 28 - da ni kàžete ofcì kàk se glèdat
Gela 3: 35 - čìsto rodòpsko ni tr'àbva
Gela 2: 88 - tugàva ni vìkat če tò mnògu si vìdɨ če jɛ̀l
Stikŭl 1: 10 - i ni kàza če vìe takà nàj dobrè še ni kàete
Stikŭl 1: 10 - i ni kàza če vìe takà nàj dobrè še ni kàete
Stikŭl 1: 14 - ami i nìe takìva xòra tɤ̀rsime da ni raskà
Stikŭl 3: 16 - ud derètu ìməmè si i drùgətə sìn ni vudìcə duvèg’enkə
Stikŭl 4: 16 - zə p’èk’ gudìn ni sɤ nè trɔ̀sɨlɨ
Stikŭl 3: 18 - duvèg’enkə ìməme vudìcə si tə ni e mnògu hùbəvə ni j vudìcəsə
Stikŭl 3: 18 - duvèg’enkə ìməme vudìcə si tə ni e mnògu hùbəvə ni j vudìcəsə
Stikŭl 3: 57 - raskàzaxa ni
Stikŭl 3: 58 - a be raskàzaxa ni
Stikŭl 2: 109 - pet š’èz dèn’ə pò nəprèš ni dukàrvəše tùkə ədìn čuvɛ̀k
Gorno Vŭršilo 2: 11 - i tovà càlo lɛ̀to ni e tovà ràbota s ofcìte ìdem
Gorno Vŭršilo 1: 44 - e pa ùbaf lɛ̀p ni dàvat na ùbavoto kàk še rečèš
Stoilovo: 5 - kəkvòtu ni e murəfèt i gu rəzdàvəmi
Zabernovo: 7 - ìməh pò màlək nàj màl’kijə ni bràt gòru
Malevo/Asg 1: 17 - pòsl’e si i tùrim vòdə f t’ènžurətə də ni vəzvərì
Pavelsko 4: 12 - ut’ìdəme də ur’ème kràvətə ni st’èlnə pòčnə də vəlì
Pavelsko 3: 15 - pòpət ni rəzdàvə vʌ̀rbətə nə že nə sìčki ž’enì
Hvojna 1: 14 - i tugàvə ni vɤ̀rzuvəhə həlvɤ̀ i jàjcə svər’èni vɤ̀ržət n’ì nə məzònə
Petŭrnica: 38 - pasɛ̀h gi glèdajme gi [cough] na pojànata ni e tàm dèto
Petŭrnica: 53 - t’à ni vìka jàlate si počìvajte zaràn pà ši ìdite
Sŭrnica 1: 1 - è mnògo ti blagodarìm mnògo interèsni ràboti ni raskàza
Sŭrnica 1: 5 - emi mnògo ni kàza
Sŭrnica 4: 27 - vɤf ə stàətə trì stàji i piš’tà fùrnətə si ni bè
Sŭrnica 4: 31 - si ni be fùrnətə vìkəhmè mu kl’etɤ̀
Sŭrnica 3: 86 - màlku màlku ni e
Sŭrnica 3: 90 - sà kəkɤ̀ftu ni e fəsùl’e sigè
Vasiljovo 2: 24 - ta ni svìri ta si pràzvame po trì d’è̝n’a
Vasiljovo 2: 29 - i s’è takà ni svìrea gajdàre d’è svìrki d’è gajdanìci
Vasiljovo 1: 33 - da sedìm sedìm pà kato ogladnè̝em taka bè ni aràktera
Vasiljovo 1: 98 - ami tṛgnɛ̀a koto komìsija da z’è̝mat da ni z’è̝mat càrevicata
Vasiljovo 1: 103 - pa t’è da ne gladùvat z’è̝mat ni càrevicata
Vŭrbina 1: 13 - ufcìn’e gi gl’ɤ̀dəme ufč’ɛ̀r’ fàt’əhme tə ni gi pəs’è
Vŭrbina 4: 17 - ud vɤ̀nkə ne nè ni flìzəše sàmu sə xrànime se
Vŭrbina 2: 62 - nə d’ènu upštinɤ̀nə də ni nòs’ət ejtàm l’èbə
Vŭrbina 2: 63 - nè ni e ud drùgəde fùrnənə es’à nemòj gl’èdəj
Belica 3: 3 - čàkaj segà sled màlko əf mlekòto da ni kàeš kàg go rabòtiš
Belica 1: 35 - tòj ni sòpšti elàte če e za žɤ̀tva nìe otìvame
Belica 1: 112 - tòj ni bèše dragomànin
Belica 1: 117 - a čorbadžìata ni bèše mnògo àren vìka èj dìke
Belica 1: 129 - tòj če dnèska nèma ùtre šte ni vṛ̀zva rɤkòjkite po baškɤ̀
Belica 1: 131 - togàva ni plàštaa na dèn šeesè lèva a nèi dàdoa četìrese
Oborište 2: 69 - nas’àdame ednì ottùk ednì ottùk nasìpat ni kàša
Oborište 1: 71 - a tì še ni kàžeš kakvì b’àa i kɤ̀štite ednò vrème
Sveta Petka 2: 54 - i ni sv’ɛ̀ti
Drjanovec 1: 71 - nàšij edìnɤ č’i̥tvɤ̀rtijɤ ni bràt i trètijɤ tòj
Gigen 1: 5 - àjde sə užèni i àze i uprài:me ràbuttə pribrà se bɤštɤ̀ ni
Vladimirovo 2: 14 - i ni vèselo bèše
Vladimirovo 2: 40 - da navìeme ta da ni nè e ama pà se izmòkrime
Gorna Krušica 1: 1 - da ni kàžeš ednò vrème svàdbite kàk stanùvaxa nabɤ̀rže
Gorna Krušica 2: 3 - ne è kat seà da ni donòsat xlèp mesùvahme si domàšen
Gorna Krušica 1: 33 - ahà ftòroto ni e fasùl pak i takà pràime svàdbite [donkey brays] ama
Iskrica 2: 7 - i kwòt ni dɤ̀t ə na bəštìte ni tvà i t’ut’ùnə usòbennu
Iskrica 2: 7 - i kwòt ni dɤ̀t ə na bəštìte ni tvà i t’ut’ùnə usòbennu
Iskrica 3: 12 - i posle gi iskàrvəme pək tàm du pul’ànətə du du s’èlutu ni s
Iskrica 2: 15 - nəpràeni sə lixìti ni i səs kurìšnici̥ gu prɤ̀ska:mi ə
Iskrica 3: 40 - i pəs’èm gi tàm àgəncàtə ufcèti nòs’ət ni xl’àp tàm pribìrət
Iskrica 2: 58 - əmi z’èmət nə inì cərùlki ni napràjət i səs čuràpiti du kul’enàtə
Iskrica 2: 59 - du tàm ni b’àxə čuràpi̥te enò vrèm kulinàtə ni červ’èni t’è
Iskrica 2: 59 - du tàm ni b’àxə čuràpi̥te enò vrèm kulinàtə ni červ’èni t’è

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut