òšte

Meaning: 
still
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where òšte appears

Trŭnčovica 1: 24 - pusrè̟štə gi svekɤ̀rvətə pɤ̀rvu òšte sə nə kərùcətə
Trŭnčovica 2: 44 - puizràstej às òšte pàstrok mi nè məžɤ̀ dɨ̀gnə dvè urəlà
Stakevci 1: 18 - kubràt tàm òšte e pɤ̀k natàmo
Stakevci 3: 31 - i sɤkotèlica i òšte ednò dvè kazàl dobrè
Srebŭrna 1: 89 - kət minà kət utìvət òšte kət sə pòčvət zàsefkit’ȅ zɤ̀mɤt ə
Srebŭrna 2: 183 - əmə mlàttȅ s’a pək òšte pò iznèžini i tɤ̀j təkòs b’èš’i
Garvan 1: 190 - kòlku č'erš'eβi ìməm às dàže ìməm òšte id'ìn
Bansko: 27 - a drùgi kvì bànici òšte ste pravìle
Malevo/Xsk 1: 21 - à òšte po vrème na tùrsko
Malevo/Xsk 1: 23 - pu tùrcku vr’è̝me òšte
Malevo/Xsk 2: 35 - ədnò vr’è̝me əgà òšte gà b’è̝hme màl’k’i òšte gà stàneš
Malevo/Xsk 2: 35 - ədnò vr’è̝me əgà òšte gà b’è̝hme màl’k’i òšte gà stàneš
Malevo/Xsk 1: 62 - d’àdo ti òšte e bìl žìv sìgurno
Malevo/Xsk 2: 79 - ni znàeme òšte sɨ̀čku i duhùdəm də pɨ̀təm kàkə p’ètke
Eremija 3: 22 - da sa čùdi čovèk kàk e žìvo òšte
Eremija 1: 56 - [laughter] nèma gi òšte
Drabišna 2: 25 - òšte šès mèseca i še se smen'ɤ̀t še dòjdət drùgi
Drabišna 2: 73 - i tòj ut'ỳə slənc'èt gu n'àmə òšte jàs ìməm təkɤ̀vi kəv'òre
Drabišna 1: 96 - s'ètne òšte trì sɤ̀nə spɤ̀t
Kovačevo 2: 39 - lèf i usimdisè i òšte [unintelligible]
Leštak 1: 49 - ot əgà se pudədèš òšte ut pòdvis
Šumnatica 1: 53 - znàči tàm òšte še e tɤ̀mno segà
Skrŭt 1: 18 - nìvata ne mòže da a sèeš òšte nèska jàs vìka ki ìda
Skrŭt 3: 34 - nèkoj òšte pàzet nèkade ama rètko tì ako pàziš drùgio ne pàzi
Skrŭt 2: 164 - àmi kàk nè togàj òšte pò vìkaa
Skrŭt 1: 185 - nè ìma i òšte
Stalevo 3: 42 - kòzte sə òšte pò r’àtku kòze̥štutu e r’àtku ml’àku
Huhla 2: 43 - mlògu òšte d'e i š'ètəm si i n'àməm ràbutə
Huhla 2: 47 - upràvəm se upràvəm sìčku si pràvəm səmà òšte
Huhla 2: 52 - òšte ìmə əm ədìn enò mɤ̀šku i ənnɤ̀ ž'ènə nìe sne nàburi
Huhla 6: 106 - wòti ìməm òšte d'àdu i bàbə sìne
Vŭglarovo 2: 145 - i s’ pòsle òšte enɤ̀s sàm zərnòt privèeme i gu sɨ̀pvəme tugàvə
Bangejci 1: 42 - rəcèti mi i tè əkɤ̀lə mi òšte ne sɤ̀m gu zəgùbilə
Brŭšljan 3: 34 - pək segà òšte pòveč'e səs tèl' gi pràime
Černovrŭx: 43 - kətu utìdi də sə venčàvə òšte ut sutrinɤ̀tə rànu
Gela 1: 2 - i nè vìd'ənɤ tᶤì sɤ ne praì če òšte təkòu
Gela 2: 86 - vìždaš òšte
Malevo/Asg 2: 84 - dəgìte nə bɤ̀čvətə gi pràv’əm po ednòvrèmešnu si òšte
Stančov Han 1: 67 - stànove ìma li òšte stàri stànove tù̥kə̥
Vasiljovo 1: 2 - mumìčeta òšte štòto às ne b'èx žè̝nena kugàto za vojnɛ̀ta
Belica 3: 82 - tùrna mu màlko sòl sìpvam òšte mìne tàa nedèl'a
Oborište 2: 93 - mòže i òšte v momènta da zavalì dòkato e
Sveta Petka 2: 95 - òšte ìma
Arčar 2: 2 - dàj da ti sìpa òšte [unintelligible]
Petrov Dol 2: 50 - e èto ìma ìma òšte m’àsto
Vladimirovo 3: 61 - rìbena čorbà š si napràvə òšte drugi den
Gorna Krušica 1: 146 - òšte pò stàri ìma
Baskalci 1: 285 - vrɤ̀zvaa im se rogòveto takà kato sa vìžda òšte malènko
Baskalci 1: 300 - nәstrәnì sɤ àrno ama kato i vrɤ̀zeš na jàgnence òšte
Baskalci 1: 303 - petnàese sàntima ròk drùgata godìna iskàrva òšte dèset pòsle
Bela 1: 37 - i òn se pensionìra mlàt dojdè tùka cɤ jà òšte rabòteše
Rajanovci 2: 22 - ga ponatìsnem i tegàv mu tùrnem òšte edna tèžes
Rajanovci 2: 24 - tùrnem òšte ednà tèžes i ga ostàim nò si se doiscèdi
Rajanovci 2: 35 - àko mi se vìdi če òšte nè e bɤ̀ž dobrò iscèdeno a jà
Dolna Sekirna 3: 26 - jà karàčka sɤm bilà mlògo od detè òšte

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut