òrə

Meaning: 
people
Lexeme: 
Lexical variation: 
хора
Number: 
pl
Linguistic trait: 

Lines where òrə appears

Žitnica 3: 6 - nè̝mə kòj də də rabòtɨ drùgi čùždi òrə mi rəbòtət nɨ̀vite
Bangejci 2: 5 - əmi mlàd'i òrə kətu b'èxmi mumì irgèni ud drùgi silà ìdea
Bangejci 1: 20 - èj tùkə udòlu òrə i tùkə sigà às səm i tùkə ìmə
Sŭrnica 2: 143 - tugàf tràmpite sàmu tùk enì òrə ìməš’e ednòvrɛ̀meš’ni š’ivàč’i
Sveta Petka 3: 48 - povèče nàši òrə təkìvə tàm
Iskrica 3: 97 - kàzvəme gu zəhrànim gi dàvəmi im tə c’àlə sìčkite òrə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut