onà

Case: 
nom
Gender: 
f
Lexeme: 
Lexical variation: 
тя
Person: 
3sg

Lines where onà appears

Stakevci 2: 6 - i kat me vidè onà se ùlovi za mène i tekà me dṛžì
Stakevci 3: 11 - onà ga pàk poteràla òn si mirùe onà reklà
Stakevci 3: 11 - onà ga pàk poteràla òn si mirùe onà reklà
Stakevci 2: 14 - jà izlèzo nelì onà me nàredi jà izlèzo
Stakevci 3: 16 - na tèbe pòsle dvòjku onà ženàta reklà dobrè amà dàj si belèžnika
Stakevci 2: 19 - mi onà počekàla počekàla pa me nèma onà dojdè
Stakevci 2: 19 - mi onà počekàla počekàla pa me nèma onà dojdè
Stakevci 3: 21 - i onà reklà dobrè kažì kakvò e a òn rekɤ̀l
Stakevci 3: 22 - če mi kàžeš kakvò e tòj kotel’àč’ i gruvel’àč’ onà ženàta
Stakevci 3: 24 - onà ženàta
Stakevci 3: 32 - ama onà jutròto srètla mu màter išlà pa reklà lènče
Stakevci 1: 43 - à onà znàa
Stakevci 1: 47 - onà mi pìše kudè kakvò če vìdim če mìnem
Stakevci 3: 51 - onà se zavanùla
Stakevci 4: 52 - povòrkata se prài ot kḷčìnata onà ùzokol ga tekà
Stakevci 3: 53 - s nèja onà bèše dɤšterà mi e nasmèjana
Repljana 1: 16 - a onà si nò kvò stànu kvò stànu jà ne smèem
Repljana 1: 23 - rukà mi ot kṛ̀v rèko onà no kvò ti e
Repljana 1: 37 - onà mi napraìla košùl’u nòvu ot ot šutò platnò no
Repljana 1: 48 - pa jutròto ràno no u dòlni.lòm fèršil onà me zavède tàm
Repljana 1: 65 - òstai me prenèse me vodà golemà bèše onà se čùdeše
Repljana 1: 66 - tàj drugàrkata mi àna se zovè onà se čùdeše kvò
Repljana 1: 83 - bàba mi i onà pri n’èga si mu svàri
Repljana 1: 109 - [laughter] àjde bàba svarìla orlòvi nòkti jà ìdem onà dṛžì jàgn’eto
Repljana 2: 112 - ama te tekà onà se nàvanu če pa drùk nèče se navàne
Eremija 5: 4 - na mlàdi godìni onà e po brèznik živejàla
Eremija 4: 7 - ta kato pognà kokòškite [sound gesture] onà òka onà òka
Eremija 4: 7 - ta kato pognà kokòškite [sound gesture] onà òka onà òka
Eremija 4: 10 - ne možè da ja stròši onà m otṛčà bṛ̀že
Eremija 2: 14 - vàjdudùle dàj bòže dòš onà rɤ̀si
Eremija 4: 57 - i vìkaja bèlka onà bilà pò lòša
Eremija 3: 62 - onà stàne pòveče tùri i òtsej tàm kòlko bràšno trèbe da è
Eremija 6: 78 - onà mi vìka e vɤ̀lkət če vìe i nè
Eremija 6: 90 - da me bìe a onà si se vṛnàla a jà vìkam
Eremija 1: 101 - abe nìe odnesème ama na tàa toplinà onà stàne grèjana ama
Eremija 5: 118 - onà pomṛ̀zne fenà takàva stùt tàm àt studèna vodà ìmaše
Skrŭt 1: 14 - əxə̀ i onà sè dotàm dotàm i nèma rabòta ne sè vɤ̀rši
Gradec 1: 18 - jà sɤm si obèsila rɤkàta takà na na kràa i onà istṛ̀pnala
Gradec 2: 42 - i onà viknàla
Gradec 1: 81 - čàsnata poloklìnika i onà če ma preglèdat čɤ jà
Gradec 1: 105 - i onàa ratìška ìəm kɤdè onà mɤ nakàra da se potpìsvam
Vladimirovo 2: 31 - i kòžata stàrite òra a issùšɤt i onà stàne sùxa
Vladimirovo 1: 72 - m tovà lozàta i onà si gròzg’e i tè tekà
Vladimirovo 2: 128 - e i unà onà pa tovà stàva takòo koto zelèno nèkakvo
Gorna Krušica 1: 137 - ami onà e kòlko mène
Baskalci 1: 218 - hm onà ke se ispère sìčkәtә ne mòže dә ìmә mrɤ̀snә vɤ̀lnә

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut