onò

Pragmatic: 
disc
Lexeme: 
Lexical variation: 
то

Lines where onò appears

Stakevci 4: 11 - a onò
Stakevci 2: 21 - sìne onò jà tì me pràti za nèakvo ama nò
Stakevci 1: 37 - jà se ukačì i kat sèdo onò se ùkači edna kondùktorka žènska
Stakevci 1: 58 - vṛvè vṛvè i onò edɤ̀n brèk kakò na nàs
Stakevci 1: 60 - tekà keremìtke stṛčù onò i kako u gòru kato ulèzo
Stakevci 1: 67 - onò edɤ̀n stàrc tekà sèdɤl na ednù pèjčicu ta sedì
Repljana 1: 14 - jà mirùjem onò vodà bèše golemà nèkvo valè dɤ̀š
Repljana 1: 21 - kat pìpnu onò mi mòkro tùj pod mìšku bolì me
Repljana 2: 29 - sɤ̀ga tavà è golemà pa ga prùžimo onò tepsìja ot lamarìna tepsìja
Dolno Ujno: 56 - tùka tùka onò pòjas nèma tràklata [laughter]
Arčar 1: 36 - jà də mu pràim leglàta na kràvite̥ onò tṛbì debèli
Gradec 1: 70 - pa lè ne sì i jàla kojò edèš onò
Vladimirovo 2: 115 - pa onò nə tegìva zbìrɤt šò nalì pres postìte sa ne jadè
Gorna Krušica 1: 50 - ə krɤ̀pi i vìka:me nìekḁ krɤ̀pi a onò krɤ̀pitè se kàzva
Nasalevci 2: 25 - a onò ridžà
Tǔrnjane 2: 76 - a onò pro pep po prèpiska
Salaš: 42 - te tùj za siràče i onò nèmaš kòj da ti pomògne
Salaš: 48 - da se spasìm onò pràznici togàva se mnògo praznùvaše
Salaš: 81 - da si porabòtimo nèšto onò nalì znàeš i togàva si imàlo zàvis
Salaš: 88 - sɤs sùvu sùvu čùšku i ako imàlo kràstavica ama onò
Salaš: 90 - pràte me mène onò ja detè rečèm pol’àla sɤm ga
Salaš: 128 - dṛ̀vena dṛ̀ška tùreno nalì tovà onò e takà sṛ̀pa
Salaš: 132 - i togàva ə tùk ìma ednò ɤ kɤdè napràeno onò tovà
Salaš: 165 - što onò nalì kakò bèše əm sɤs lakombìl bèše nalì tekà bèše
Salaš: 183 - pa sìgurno onò ne mòže drùgo
Salaš: 185 - no onò drùg nàčin nè e imàlo kato i tegàj se pribìra
Salaš: 206 - onò jàz màlko probà pòsle kadà stanùmo pensionèri a ə sɤsipìja
Salaš: 220 - e imàlo pèt šès vodenìce ama onò ìmaše vodà po rek’ète
Salaš: 252 - ama onò vḷ̀na ə na slàmjak se spàlo a kre a tekvòj
Salaš: 253 - òdɤr onò inàč sɤ̀ga krevàt
Salaš: 258 - i onò màj če ə i sɤ̀ga čùjem
Salaš: 268 - onò na kušètku na pružìnata jà sɤm si naredìla dɤ̀ske
Bela 1: 132 - nèkoj pɤ̀t ìdeme sùtrin onò podjàlo kato ležàla tòja kɤdè ja zemàl

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut