onò

Pragmatic: 
disc
Lexeme: 
Lexical variation: 
то

Lines where onò appears

Stakevci 4: 11 - a onò
Stakevci 2: 21 - sìne onò jà tì me pràti za nèakvo ama nò
Stakevci 1: 37 - jà se ukačì i kat sèdo onò se ùkači edna kondùktorka žènska
Stakevci 1: 58 - vṛvè vṛvè i onò edɤ̀n brèk kakò na nàs
Stakevci 1: 60 - tekà keremìtke stṛčù onò i kako u gòru kato ulèzo
Stakevci 1: 67 - onò edɤ̀n stàrc tekà sèdɤl na ednù pèjčicu ta sedì
Repljana 1: 14 - jà mirùjem onò vodà bèše golemà nèkvo valè dɤ̀š
Repljana 1: 21 - kat pìpnu onò mi mòkro tùj pod mìšku bolì me
Repljana 2: 29 - sɤ̀ga tavà è golemà pa ga prùžimo onò tepsìja ot lamarìna tepsìja
Dolno Ujno: 56 - tùka tùka onò pòjas nèma tràklata [laughter]
Arčar 1: 36 - jà də mu pràim leglàta na kràvite̥ onò tṛbì debèli
Gradec 1: 70 - pa lè ne sì i jàla kojò edèš onò
Vladimirovo 2: 115 - pa onò nə tegìva zbìrɤt šò nalì pres postìte sa ne jadè
Gorna Krušica 1: 50 - ə krɤ̀pi i vìka:me nìekḁ krɤ̀pi a onò krɤ̀pitè se kàzva
Nasalevci 2: 25 - a onò ridžà

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut