Meaning: 
and
Lexeme: 

Lines where pə appears

Kozičino 1: 103 - səgà mrɛ̀kni v’èč’er səbl’ekɛ̀t sə gòl’i pə nòšnici
Trŭnčovica 2: 8 - də kàe sɨ̀nko nà utɨ̀vəj pə kət vɨ̀diš vrèmetu
Trŭnčovica 2: 9 - ulòvete prɨberɨ̀ pə gi dukàrəj nè̟mə təkvòz nèštu
Trŭnčovica 2: 19 - zəbràždəme se pə sə s zəglàždəme pə segà mlədužè̟necɨ nè̟mə
Trŭnčovica 2: 36 - pə tì se umurɨ̀ be d’àdu tòj pàk žə pòčne
Trŭnčovica 2: 39 - jà upregnɨ̀ d’àdu ulòvete pə dàj nə mè̟n uràlutu
Trŭnčovica 2: 60 - màj če si se umorɨ̀lə ne sɤ̀m pə ne smèjə
Trŭnčovica 2: 66 - də pùsnem bɨ̀ulete pə žə ìdem i dvàmə kae
Trŭnčovica 2: 68 - pə vulòvetȅ žə gi nəpoìm ili tɨ̀ žə gi zəkàrəš
Trŭnčovica 2: 77 - à vərlɨ̀ tùj gòrnutu pə urɨ̀ səz b’àlətə rɨ̀zə
Trŭnčovica 2: 88 - səbɨ̀rəme nəvɤ̀ržəm b’àgət pə pijàvɨci èj təkvɨ̀s vəžà pijàvici
Žitnica 3: 4 - pə mɨ zəpòčnəə pə də mi zɨ̀mət i narè̝t nə unuvà vrème
Žitnica 3: 4 - pə mɨ zəpòčnəə pə də mi zɨ̀mət i narè̝t nə unuvà vrème
Repljana 2: 31 - pə nasìpemo vòdu tùrimo dṛ̀va i sə opečè pèčeno jàgn'e
Srebŭrna 1: 105 - u sɤ̀buta sə pə b’ùwa na mumàta zàsefki̥t’ȅ kət lèziš na mumàta
Dolno Draglište 1: 7 - s kòtli vudà i pu nèjə pə vrɤvì mlədužènecu i pìta: gu
Dolno Draglište 1: 16 - i pòsle dòjda: pə svàtufštìnətə vèč'e nə nə ergè̝ninu pə màč'a bəštà
Dolno Draglište 1: 16 - i pòsle dòjda: pə svàtufštìnətə vèč'e nə nə ergè̝ninu pə màč'a bəštà
Dolno Draglište 1: 17 - tàm suberà dòjda: pə tìə futrintà [laughter]
Dolno Draglište 3: 30 - č'e čèkə pə zə drùgətə sèdmicə pàk də mèsime lèp
Dolno Draglište 1: 32 - ergène dòjda: izgàsa: ni pə i làmbətə [laughter]
Dolno Draglište 1: 35 - dùma: si [laughter] sètne pə si begùvame
Markovo: 36 - f tàə kɤ̀štə às pə mnògu trùd dàdəh vìkə zə unàə
Malevo/Xsk 1: 161 - i da k pòldzvət pə i tugàvə ə pribɨ̀rəhə pəmùkə vəf kuperàcijətə
Kruševo 4: 20 - i s sa pribər’èm pə kət sə premenìm dumà
Kruševo 3: 54 - ə pə seà nə rudànč’etu vɤ̀rti i pùskəj
Kruševo 4: 58 - i pə ədnò vr’ème bè dòjdi ž’ɤ̀tvə mòjtə màjkə eš’t səbìrəhme
Kruševo 1: 67 - nìštu pə də sì sə uvìkə še sə uvìkə nəlì kət sv’èkərvə
Kruševo 1: 72 - pə t’à kàzvə à sìč’ki kàzvə dùməm puupràvi lì sə màlku
Kruševo 3: 86 - s’ètn’e putàp’əme pr’èlutu pə də vìdiš kəkòf krəsìf cv’èt stàvə
Kruševo 1: 91 - kòj ə gl’èdə kòj jə gl’edə kàko l’ènko pə t’à kàzvə
Kruševo 3: 96 - ud òreòvu təkà bujədìsu̥vàme pə ìnəč’è si kupòvəme bujà
Kruševo 1: 114 - pə sàə i e ùbəvu kàzvə
Kruševo 3: 115 - ə pə ədnò vr’ème si imàhme dàž’e pò màlku
Kruševo 4: 118 - pə seà sùš’ə pàk pàk berek’èt’ pà màlku ìmahme
Leštak 2: 40 - rəštʌ̀t sə sɛ̀e è seà pə sə prulɛ̀tes pà žène
Oreše: 12 - mil’onèri pə ednì š’e umìrət òdgladi
Oreše: 14 - us’ètəš li ràbutə̥tə̥ ədnì sə mil’unèri pə ednì š’e umìrət òdgladi
Oreše: 37 - pə i seà pòvnim kəkòf ž’ivòt’a ə pə dnò vr’èm’ə
Oreše: 37 - pə i seà pòvnim kəkòf ž’ivòt’a ə pə dnò vr’èm’ə
Brŭšljan 4: 46 - dvà trì pɤ̀ti àjde zə ufc'ète pə segà n'èmə v'èče təkìvə ra
Gela 1: 56 - pə tì vìkəm lədùnkite
Graševo: 66 - pə kòjtu pò n'èmə imòtᵊ pə kutu svɤ̀rš'eə imòtə
Graševo: 66 - pə kòjtu pò n'èmə imòtᵊ pə kutu svɤ̀rš'eə imòtə
Graševo: 67 - pə si utìde nə nèjde də si iskàrə pu n'èkuj l'ɛ̀f
Graševo: 131 - dà ìməm pə snài segà pə tè gu tè tɤkɤ̀t
Graševo: 131 - dà ìməm pə snài segà pə tè gu tè tɤkɤ̀t
Sŭrnica 2: 9 - a pə zìmətə pa n’ɛ̀mə ràbutə zìmətə vɤ̀tre
Sŭrnica 2: 11 - nə decàtə pə gu b’ɛ̀liš’ nə rekàtə pa gu č’ùkəš s kòpəni
Sŭrnica 2: 12 - pə gu b’ɛ̀liš’ də stàne m’ɤ̀ku də sə iš’č’ìstə
Sŭrnica 2: 30 - dəržàvnu i s’à uts’à nətàtək pə nèkə gu rəzrəbòt’et uttùk nətàtək
Sŭrnica 1: 82 - ə pə ìnəč’e kət sə mnògu ubìč’ət i təkvònət
Sŭrnica 2: 117 - pə dunìsət buɛ̀
Sŭrnica 1: 200 - ùbuvù pə unuvà jèdrəčku d’ɛ̀t’e pə màjkətə n’ɛ̀štu n’èmələ ml’àku
Sŭrnica 1: 200 - ùbuvù pə unuvà jèdrəčku d’ɛ̀t’e pə màjkətə n’ɛ̀štu n’èmələ ml’àku
Trjavna: 83 - ə pə e tɤ̀jz ə vəlentìna e tàm
Vasiljovo 1: 21 - e ə pə nìe bème togìva ne b’ème gol’èmi
Vŭrbina 3: 67 - f səndɤ̀ci gu utnes’è̝me rəsàdəme səs ədnì pə š’ilà dikilìč’e
Sveta Petka 3: 47 - doàždat tùk pə drùgi selà znàči tè us ut tuvà duòdət
Sveta Petka 3: 61 - hràniž gu i tuvà e pò rànu pà dètu pə vrɤšème pà
Sveta Petka 3: 83 - pə z vìlite pàk se i gu iš’č’ùkuvàme ta gu vɤ̀rleme večè
Sveta Petka 3: 91 - na adnà kùpčinkà gu napràame i tugàə zèməš ìmə pə a lupàti dɤ̀rveni
Gigen 2: 22 - bès də gi bɛ̀lim pə pòsle bèrem kočànite̝
Petrov Dol 3: 159 - s’ɛ̀jm’i ž’ìttu a pə kət ìmə v’àtɤr səs lupàtt’ȅ
Gorna Krušica 1: 15 - na takvìja kàmene ìmaše à kàmeni a pə ta go melèhme nìe
Iskrica 1: 4 - də z’èməm də jàm vìkəm às ležà pə t’à gə nəpràilə
Iskrica 2: 6 - i təkà si n’àma:me nìštu pə čurbədžìiti t’è i sìčku iskupùvaa
Iskrica 2: 17 - i n’àkədè sə səbìra:me po brigàdə ili pə s’èki si gu zìmə
Iskrica 2: 31 - dvà trì d’ekərə t’ùn se e səd’àlu ə pə kuìt
Iskrica 2: 41 - ìməme pə skèl’ə put sùšinə ə tàm pək nəpràenə sərɤ̀citi gi zìməme̝
Iskrica 2: 44 - pə seàšnutu l’èsnə ràbutə zəvìəd gu s najlòna i àjd’e

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut