pàk

Meaning: 
again
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where pàk appears

Kolju Marinovo 4: 24 - nə utpàdəci̥ti d’ètu trivɤ̀tə i pàk təkà ftòri pɤ̀t pàk
Kolju Marinovo 4: 25 - e na drùgətə gudìnə də kàžə d’è i pàk gu nəprɤ̀skəm’e
Kolju Marinovo 4: 38 - i pòsl’e pàk kutu dukàrət ə pàk təkà
Golica 5: 20 - tì i pàk komunìst’i i nàšto momč’è tehnìk bùlkata əndž’ilèrka
Golica 5: 47 - edìn pàk ə go zèli ot portakɑ̀lia šees’ègodìš’en č’ov’èk
Golica 3: 173 - ə tùka da ukwɑ̀si pàk səm kəìl'nə
Izgrev/Var 2: 12 - pɑ̀k dòjdim əf.kɛ̀šti pàk ràbutim ne neumòrnu znàči sɨ znači n'àma
Rakovski: 11 - kəkùtu ìməši mɨ̀nəxə dvà trɨ̀ d'ɤ̀nə pàk dojdı̀ də gl'ɤ̀də
Rakovski: 21 - nə drùgijə d'ɤ̀n pàk dudì zəvàri nɨ nə blòkə tàm
Rakovski: 29 - mɨ̀slɨm zə nəpr'èt pàk də təkòs pàk da dòdime
Rakovski: 29 - mɨ̀slɨm zə nəpr'èt pàk də təkòs pàk da dòdime
Trŭnčovica 1: 11 - utɨ̀vət pàk sv’è̟kərə svekɤ̀rvətə ruduv’ète pɤ̀rvite rudovè̟
Trŭnčovica 2: 36 - pə tì se umurɨ̀ be d’àdu tòj pàk žə pòčne
Žitnica 3: 7 - nè̝məh si nè̝məm zɤ̀rnu də dàvəm pàk kò də nəpràim
Žitnica 1: 9 - i pàk šə ìdə i skàrvəjmi pu ə četirìjse kilà càrvicə
Stakevci 3: 11 - onà ga pàk poteràla òn si mirùe onà reklà
Stakevci 4: 99 - klàšn’e pàk tekà se napredè osnòva potkàva se napredè
Repljana 3: 14 - uvedèmo pa àjde če tɤčèmo a no napredèmo pàk stàrete ženè napredù
Repljana 2: 65 - i pòsle si zakòl'amo jàgn'e pàk pṛ̀vi màj dòjde àjde
Repljana 1: 95 - ne sɤ̀m nègde zaletèla àjde pàk utròto pòsle
Repljana 1: 102 - pàk tàm na košàrutu jà bàba mi
Srebŭrna 2: 29 - č’ètiri kilà šə mu dəd’è minàvət si sìčki̥t’ȅ ridò pàk puftàr’ə̟t
Srebŭrna 2: 141 - dukɤ̀t gu kàžə pàk tùkə nə krɤ̀stu t’i dètu i kròsnutu
Srebŭrna 2: 171 - i tòs pəpùr’ pàk si ìməši stàn də gu təč’èš
Garvan 2: 17 - idìn pɤ̀t' xvɤ̀rliwə sigà pàk ut tàm ìdi dəždɤ̀
Garvan 1: 76 - è à s'ètn'e tə pùštə utìvəš pàk krɤ̀sniku nəprèt' i tì pudèr'e
Garvan 1: 143 - i ə unès kət zəncɤ̀t krɤ̀sniku̥ pàk sə wrɤ̀štət
Garvan 1: 144 - i pàk xurà pàk ə tùpət tɤ̀pani xò vèselo dur sɤ̀mni
Garvan 1: 144 - i pàk xurà pàk ə tùpət tɤ̀pani xò vèselo dur sɤ̀mni
Garvan 1: 194 - sid'ì sid'ì sìn sìn təkɤ̀f pàk təkàn
Dolno Draglište 3: 30 - č'e čèkə pə zə drùgətə sèdmicə pàk də mèsime lèp
Malevo/Xsk 2: 1 - šte stàne kato ednò vrème nàči pàk da təkɤ̀t xòrata da
Malevo/Xsk 1: 148 - pàk utỳvəš nə kɤ̀rə v’è̝č’er sə vrɤ̀štəš neprekɤ̀snətu znàč’i
Malevo/Xsk 1: 235 - səs vìl’te ubrɤ̀štə sə càl’ijə hərman’ sl’et tvà pàk kàrət
Eremija 3: 14 - nè tè tùka tè èno èno è pàk e tè ležì
Eremija 1: 16 - cèla nedèl'a pàk te nèma
Eremija 4: 22 - i idnò vrème pàk ìmaše li takìva pòrove
Mogilica 4: 9 - pàk enəgà dàvət kulàci pekɔ̀t sìč’ku də vɛ̀rvət də dàvə al:àh hùbəvu
Mogilica 1: 34 - gà ispredèš pàk pupàriš pr'ɔ̀lutu usnuvèž gu stòriš
Mogilica 5: 42 - sè pàk mòže də ne učàstvəš
Mogilica 3: 50 - i seà pàk kərtòfi drùgu
Mogilica 3: 56 - č'e pàk pətləž'ɛ̀ni
Mogilica 5: 62 - znàči pàk i t'à učàstvə
Mogilica 1: 68 - pàk enèj pàk sètne pò̝ rànu
Mogilica 1: 68 - pàk enèj pàk sètne pò̝ rànu
Mogilica 1: 70 - elìnden pàk bo go etùzi də оtkòlešnu həsànkòj
Mogilica 1: 85 - ergènin bèše təgà pàk èšte dvè decà trì decà ìməme
Mogilica 1: 95 - ləbəràntkə i drùite sə pàk f smil'ɛ̀n tìj sə nə ràbutə
Mogilica 5: 107 - rəzbìrəš li mə pàk kàzvə stàrecə
Mogilica 3: 114 - sedɛ̀h gà flɛ̀zəhme f tèkezesè pàk kò še pràiš
Dolno Ujno: 1 - za vṛ̀šniko se pàk ugorì i togàj ə se zaklàpa pòdnicata
Dolno Ujno: 13 - i se ispìčat pàk u pèčka le bilò pòdnica
Dolno Ujno: 72 - i drùgo se pa pɤ̀lni pàk se predè
Dolno Ujno: 119 - i se nìštel'ki ìma bɤ̀rdo nabɤ̀rdila i otprèt pàk krosnò
Dolno Ujno: 122 - sovèl'k'a ìma ot tùka ə na tùka de i pàk tekà
Dolno Ujno: 305 - i pòslem si pàk ìdat ednì u drùgi svatofštìnata
Drabišna 1: 24 - kulàtə mìnə snòpi i tùvə pàk mi e sč'upenə
Drabišna 1: 95 - pà zə hi hràniš' pàk s'ètn'e zə hi rəzred'ìš' nə drùgi rešta
Drabišna 2: 144 - əmhəm s'ètne pək pàk təkɤ̀vutu t'à ìkələ t'à tòj s'ètne sə uverìl
Drabišna 2: 180 - zìmə si pàk sɤ̀štətə žènə [laughter]
Kovačevo 1: 22 - slet tùj pàk gudèš kət si gi dòat za gudežə
Kovačevo 2: 53 - ne mòže də gi zəfàtiš segà pàk
Kralevo 2: 17 - də gi vìd’ət i si gu tùri pàk
Kralevo 2: 19 - zəm’èsime si pɨ̀tə si stòrwəme pàk si pràime
Kralevo 2: 124 - pàk bɤ̀čvə əmə
Kruševo 4: 118 - pə seà sùš’ə pàk pàk berek’èt’ pà màlku ìmahme
Kruševo 4: 118 - pə seà sùš’ə pàk pàk berek’èt’ pà màlku ìmahme
Leštak 1: 19 - è segà sme pàk dubrè nə vrèmetu stàrite hòrə nàšte
Leštak 2: 28 - s’ètnə̥tə gudìnə še pusɛ̀jə pàk nìvə etùkə i sètne
Leštak 2: 64 - i pànne žìtutu i pànne stàne slàmətə pàk hràn’ət dubìtəkət
Leštak 2: 92 - segà pàk tuvà e hùbəvu č’e nèmə drùgu
Leštak 3: 120 - ama pàk tr’àbva da ìma kàmene otdòlu
Leštak 3: 183 - rəkòjki gu kàzvət tùr’ə gu nə snòpə drùk ìmə pàk
Leštak 3: 273 - i ottùka pàk takà drùgija
Leštak 3: 274 - pàk sɤ̀štu̥tu̥ pà sɤ̀štu̥tu̥
Leštak 3: 342 - c’àloto si e oràlo i tovà i tovà pàk
Leštak 3: 370 - ahà znàči tovà e pàk čuvìja
Šumnatica 1: 33 - dà be dà dà bè ama pàk pràilnu
Šumnatica 1: 39 - i pàk pud nàs uddòlu ìdvə dà
Šumnatica 1: 96 - n’àmə zəštò nìe pàk pàk bləgudərènie əmèrikə dərdžì svetàd
Šumnatica 1: 96 - n’àmə zəštò nìe pàk pàk bləgudərènie əmèrikə dərdžì svetàd
Šumnatica 1: 98 - pàk še sa is i i izbìjət e vìš kəkò pràjət
Šumnatica 3: 147 - nə slet trì d’èn’a pàk izpečèš
Šumnatica 3: 157 - pàk də sə prudàli i da pràime
Šumnatica 3: 183 - agà n’èməše v burkàne p’ìti pàk
Skrŭt 1: 10 - m du put krùšta ùtre pàk ke ìde
Skrŭt 2: 45 - i na drùgio dèn pàk svàdba f ponedèlnik
Stalevo 1: 11 - zə gu ispr’əd’è̝me i pàk s’è̝tnijə d’è̝n’ pàk vlàč’im pàk pr’edè̝m
Stalevo 1: 11 - zə gu ispr’əd’è̝me i pàk s’è̝tnijə d’è̝n’ pàk vlàč’im pàk pr’edè̝m
Stalevo 1: 11 - zə gu ispr’əd’è̝me i pàk s’è̝tnijə d’è̝n’ pàk vlàč’im pàk pr’edè̝m
Stalevo 1: 102 - səm prisnuvàlə də snuv’è̝š č’e zə gu nəvìeš nə kròsnu pàk
Stalevo 1: 163 - i pàk zə tkàiš
Huhla 5: 5 - trì d'èn'ə pək ìnək pùstuvete si b'àhə pùstuve i sià pàk
Huhla 2: 15 - nəlì vèk'e b'àhə əgà gləsùvəhə pàk če b'àhə z'èl'i təkɤ̀vutu
Huhla 4: 19 - i susàn sìčku sìčku s'àehne sìčku stànvəše i pàk stànvə
Huhla 6: 23 - sigà hùbəvu hùbəvu pàk ne hər'èsvəti pàk pust'àvəte
Huhla 6: 23 - sigà hùbəvu hùbəvu pàk ne hər'èsvəti pàk pust'àvəte
Huhla 4: 29 - pò nəpr'àš bèše fànəlu mnògu dɤ̀š i pàk e nà e
Huhla 1: 31 - tòj ne znàm kəkò bìlo i pàk ne bỳvə
Huhla 1: 59 - a e è pàk e tòr
Vŭglarovo 2: 24 - s’è̝tne hərmàni pàk vɤ̀rši càl’ d’èn’ t’èə
Vŭglarevo 2: 46 - pàk se [unintelligible]
Vŭglarovo 2: 60 - s’è̝tne g dɨ̀gəme pàk tìə snòp’e če nə ərmàn’ə isklàvəd gul’èmi kəmàrɨ
Vŭglarovo 2: 62 - pàk vərš’è̝jme
Vŭglarovo 2: 162 - svàliš pàk m’è̝liš tàm uttàm ut əmbàrə tàm ut təkɤ̀utu
Bangejci 1: 29 - i pàk si ut’ìvət ìmət si blòk tàm
Brŭšljan 3: 6 - i št'à sedìme i nə prulettɤ̀ pàk št'à pòčneme də s'ɛ̀me
Brŭšljan 1: 16 - pu màlku punəč'àlu sl'et tvàskə nə àgneətə pàk dàvəhne
Brŭšljan 4: 62 - nəvàlicə nəvàlicə kətu ìmə mlògu àjde drùgi pàk
Brŭšljan 1: 79 - primətìvni pàk primətìvni sə ne sɤ̀ kətu segà də kàž'em
Čokmanovo 1: 18 - im'ɛ̀š'e hòru gul'ɛ̀mu tùkə nə pərəklìsč'ek' udgòr'e hòru sə pàk vɔ̀rnehme
Čokmanovo 1: 19 - hɔ̀ pàk huràtə hɔ̀ pàk hurà də igràime i də sə sm'èjem
Čokmanovo 1: 19 - hɔ̀ pàk huràtə hɔ̀ pàk hurà də igràime i də sə sm'èjem
Gela 3: 49 - i drùgite sa màjkite sa pàk əv guràta baìrese pasɤ̀t
Gela 2: 62 - kò zna pàk kakvò ža dòjde
Gela 2: 63 - drùgu ža dòjda pàk
Stikŭl 1: 103 - pək ìmə pàk hòrə tə mɤ nə ustànvə ne ustànvə mɤ
Stikŭl 3: 161 - nìj smə tùka bəlìli nə ràbuta te tùka pàk ufčɛ̀ri ìma
Malevo/Asg 1: 3 - i tugàvə pàk sə puvlìč’ə i kotu stàn’e zə mʌ̀knət’e
Malevo/Asg 1: 7 - pàk jə vərš’ìjeme səs kòn’e
Malevo/Asg 1: 20 - č’i pòsle jə um’èsim pàk s màlku brəšnò
Malevo/Asg 2: 24 - vɤ̀preki.če səm i vɤ̀zrəsen nu pàk prudəlžàvəm i si ràbut’ɛ
Malevo/Asg 3: 25 - mə sə vrɤ̀štəš pàk tr’àbvə
Malevo/Asg 3: 34 - b’àgəš’ də dujìš’ kràvənə sə vɤ̀rniš’ pàk nə svìnenu
Malevo/Asg 2: 36 - ìdə dòkərə gàt gi ìzrəbote tuàə pàk
Malevo/Asg 3: 54 - i pàk də si zìməme ubràtnu tòrbənə bɤ̀klən i d’ètenu
Malevo/Asg 3: 55 - i də pruòdim pàk dvà č’àsə pʌ̀t’
Malevo/Asg 2: 72 - i slet tuvà nə kòpi gu səberèm i ottàm pàk vəv vərvìl’niki
Malevo/Asg 1: 80 - stàne li pò gul’àmu vɤ̀ržeme pàk drùk si nəpràvim
Malevo/Asg 1: 83 - mi nəpràvim gi pàk də nə sʌ̀ mòkr’et
Malevo/Asg 1: 88 - nə zem’àtə nə zem’àtə əmə pàk təkà tvà žìtutu
Pavelsko 1: 9 - pàk si ə vərv’ʌ̀t ə mʌ̀ški tə səbìrət snòpetu
Pavelsko 1: 16 - vìkəme mu m gu krɤ̀s ə pək tùkə kətu pràvehme pàk
Hvojna 1: 6 - izbɤ̀rkət si gu pàk tàm vəv burìlu sə bɤ̀rkə
Hvojna 2: 35 - utstrən’àvəme jə pàk səs vìlit’e jə pretrɤ̀skuvəme utstrən’àvə sə
Široka Lŭka: 11 - vəfkɤ̀šti vəf kɔ̀štata i vəf xəmbàr’a gu sìpu̥vamɤ pòsle pàk
Široka Lŭka: 15 - i tùrim gu pàk vəf ròpata zìmnu vrɛ̀m’a
Stančov Han 3: 35 - i prid ìzburiti ubištàvəə ši gi pràət vərənìciti pàk zəbràviə
Stančov Han 1: 60 - dà tɤ̀j b’èši i sìčku i sigà i pàk pridɤ̀t dè
Stančov Han 1: 61 - kòjtu ìmә ufc’è pàk pridɤ̀t pàk si pridɤ̀t dàvәd gu
Stančov Han 1: 61 - kòjtu ìmә ufc’è pàk pridɤ̀t pàk si pridɤ̀t dàvәd gu
Sŭrnica 1: 24 - à nə pàk na pòčìfka
Sŭrnica 2: 56 - pàk si slòž’iš’ kəzànə tùk nə dvòrə i si gi buedìsəš’
Sŭrnica 2: 63 - buedìsəš’ ednàtə màhneš’ jə buedìsəš’ drùgə pàk buedìsvəmè si
Sŭrnica 2: 64 - i s kəmen’òk buedìsvəhə pàk
Sŭrnica 2: 66 - i kətu vəlì vrɛ̀metu pàk ìdim nəbirème kəmen’òk ut kàmənete
Sŭrnica 4: 71 - àrkumàtə pàk
Sŭrnica 2: 94 - i jèlhuvi kurì pàk
Sŭrnica 2: 96 - ut jelhà pàk š’ə nəbir’èš’ kurà pàk səs jelhà kurà pà buedìsvəme
Sŭrnica 2: 96 - ut jelhà pàk š’ə nəbir’èš’ kurà pàk səs jelhà kurà pà buedìsvəme
Sŭrnica 2: 113 - pàk š’ə si buedìsvəš’
Sŭrnica 2: 166 - dumàš’ni turbì si təč’ème č’ɛ̀nti dumàš’ni vɤ̀l’neni pàk
Sŭrnica 2: 180 - i si gi zìməš’ pàk nəzàt’
Sŭrnica 1: 211 - səs takvònə i mòjtə dɤ̀šter’ə pàk kətu təkvònə
Vasiljovo 2: 8 - pàk ud brùsen pò nagòre pa šòpeto̥ šòpeto pa tàm
Vasiljovo 1: 30 - momìčeata momčè̝ata sedɛ̀t pàk stànat kato zasvìrat saz gàjda
Vasiljovo 1: 59 - gòs a gòs t’e čàka godežàre čàkat è ftòrija pàk
Vasiljovo 1: 61 - oskùbne si t’à pàk drùgata pàk a i pà gu narìčat
Vasiljovo 1: 61 - oskùbne si t’à pàk drùgata pàk a i pà gu narìčat
Vasiljovo 1: 62 - pàk unuvà vèk’ ne pòmna kàg gu narìčaa pùsto
Vasiljovo 1: 65 - je vìš pà gi poftòrim [unintelligible] gi pàk poftòrim
Vŭrbina 1: 2 - nə hərmànən pàk gu pràime snòpkove snòpuv’e i i pràihme gu kuš’ìnki
Vŭrbina 1: 3 - ta isɤ̀hne i tugàvə gu pàk səs kətɯ̀re gu vərš’è̝me
Vŭrbina 4: 14 - kàktu pu.stàrumu təkà vər’èše slàmətə ispòlzvəme pàk jədɤ̀t dubɨ̀təkə
Vŭrbina 3: 16 - ədnɤ̀ž gu prəš’ìme kətu pɤ̀rvu i s’ètn’e pàk
Vŭrbina 2: 20 - tuvà pàk kinà e tè̝lenu
Vŭrbina 2: 22 - əgà sə rudì pàk š’ə gu gl’ɤ̀dəš’ ku gu gl’ɤ̀dəš’
Vŭrbina 4: 24 - prəšìme gu pàk pòsled gu prəšìme i ftòri pɤ̀t
Vŭrbina 2: 33 - ədnà gudìnə pàk
Vŭrbina 2: 35 - pàk mu vi zvɤ̀t jinìcə
Vŭrbina 3: 38 - i mùl’etənə pàk də rəskàrvəme i dərvà də tvàrime
Vŭrbina 2: 39 - pòslet əgà e mʌ̀sku pàk vòl sə ə rudɨ̀l xə̀
Vŭrbina 2: 40 - əgà e ž’è̝ncku jinìcə vòl je pàk kugà stàn’e gul’èmu
Vŭrbina 4: 46 - sə zìməli kirìjə ut tàm sə pàk tvàrili nəh tùkə
Vŭrbina 4: 47 - pàk sə ubràtnutu vrʌ̀štəli kirìjə i sə ž’uv’ɛ̀li səs tvà
Vŭrbina 4: 50 - dɤ̀ski a nəsàm sə vòzili pàk drùk məteriàl
Vŭrbina 4: 52 - l’èštətə s’èjət nə pàk sɤ̀štu kàktu kàəh nə pròl’etnu vrème
Vŭrbina 3: 56 - dur də z’iməm nev’èstə pàk nɤ̀j s’ètn’e səm rudɨ̀lə
Vŭrbina 3: 60 - pàk ìdəm pəč’è ne pəč’è š’e də pìškəš kinà še pràiš
Vŭrbina 2: 60 - vɤ̀rštəm sə nòs’əm ə č’e kvàs ta pàk drùgi zàmes’əm òti ne sʌ̀m
Vŭrbina 3: 68 - sìčku i tugàə pàk agà gu uprəš’ìme gu dvàž gu prəš’ìme
Vŭrbina 3: 71 - hə tugà gu ukus’ɛ̀əme pàk stàne fel’ìs
Vŭrbina 3: 79 - i tugàvə gu pàk uprəš’ìhme pribràhme gu pànnə
Vŭrbina 3: 91 - že ur’è̝me ur’è̝me i pàk i ùtre še ur’è̝š’
Vŭrbina 4: 125 - trì č’ètɨri dùši nə kətɰ̀re pàk se kàč’ət
Vŭrbina 4: 127 - pàk s kətɰ̀ri se vərv’èše sìčkoto rùbətə sə kàrə
Belica 2: 89 - pròleti pàk se sèe
Belica 3: 90 - men'àvaš tàa vòda tùraž drùga pàk si presòlvaš solčìca
Belica 2: 184 - f pòdnicata za dvà trì dèna pa pàk pèča
Oborište 1: 35 - i n’àkɤde pàk u fùrnata li
Sveta Petka 2: 16 - dә sv’ɛ̀ti pàk
Sveta Petka 1: 67 - a ednò vrème pàk takà li e bilò
Sveta Petka 3: 83 - pə z vìlite pàk se i gu iš’č’ùkuvàme ta gu vɤ̀rleme večè
Gradec 1: 1 - ò bàbo i sià kvò sàkaš da ma pìtaš pàk
Gradec 1: 68 - i tè tavà mi e i pòslem pàk àjde
Drjanovec 1: 69 - i jnò mɤ̀n’enku òc’ɤm ubàč’ɤ nìj gulèmtȅ pàk pò sɤ rɤzbìrɤwmi
Drjanovec 1: 74 - i trùdnu ž’uwòt nɤpràiwmi trùdnu ž’uwòt ubàč’ɤ t’à pàk izl’èzi
Gigen 2: 30 - raznàsame po kɤ̀štite̝ ftòrijɤ dèn pàk sɤ̀što i trètea i nòsim jajcà
Petrov Dol 2: 6 - pàk si e na šèsti
Petrov Dol 1: 10 - i mìnələtə gudìnḁ inò bèbi pàk xvɤ̀rl’ən’i nə b’èb’i
Petrov Dol 1: 12 - dàdi n’ pàk kò stò lèə li kòlku b’àa pàk
Petrov Dol 1: 12 - dàdi n’ pàk kò stò lèə li kòlku b’àa pàk
Petrov Dol 1: 35 - pu sìtutu i žinàta bu màjkɤtɤ i z’èmɤ pàk i dàvɤ
Petrov Dol 1: 36 - nɤ ə krɤ̀snictȁ pàk t’ì mi dàd’e evrèn’č’e às ti dàɤm xristijànče̟
Petrov Dol 1: 56 - i nə tùj ə zə ubičàj zìami pàk pu stò l’èa zìami
Petrov Dol 1: 101 - pək ni sì j čùlu ìmitu àjd’e ut’ùəmi krɤštàəmi vrɤ̀štəmi sə pàk
Petrov Dol 3: 143 - pàk mu vɤr’ìt kumbàj tùj d’ikàn’eta pàk minàvə
Petrov Dol 3: 143 - pàk mu vɤr’ìt kumbàj tùj d’ikàn’eta pàk minàvə
Petrov Dol 2: 144 - ukɤ̀št’i gu vrɤ̀štɤt pàk ut cɤ̀rkvəta i gu kòl’im tugàskə pičèmi
Petrov Dol 2: 151 - s’igà pàk
Vladimirovo 2: 89 - u magazàta pàk studènata magazà
Tihomir 2: 10 - vazvrènata vòda sᵊìpeme papàrime go azàm pàk slàgame at rɔ̀š rɔ̀ž’onko
Tihomir 2: 34 - pàk s’è drùgiet l’èp s’ètniet l’èp astàvime kvàskɤ naškvᵊìte istɔ̀rguvame
Tihomir 2: 35 - amᵊìjeme gᵚɨ pàk ùtre gà peč’ème pàg ga am’èsime
Tihomir 1: 61 - i aràpka edɔ̀t i pàk li agà nagòtviš pàk bᵊìva
Tihomir 1: 61 - i aràpka edɔ̀t i pàk li agà nagòtviš pàk bᵊìva
Tihomir 3: 70 - gɔ̀bički ùbvi zə jèdene jadème gi nìe pɤk ìma pàk
Tihomir 1: 98 - agà se pàk navìje na krosnò
Tihomir 1: 99 - agà gu pàk vd'èneš vɤf nìtᵚi i v gr'èbene
Tihomir 1: 106 - tò sɤ pàk na kutelàkɤ tò gu zavɔ̀t skrìpɤl'č'eta
Tihomir 1: 135 - pa etèj znàhɤn da pràv'et tò segà druk pàk
Tihomir 2: 139 - pàk si e sɤs ə sàzɤ
Tihomir 2: 141 - pàk si e s tò at ə tazì ž’ìto sv’ɔ̀ž’eme go
Tihomir 1: 147 - č'e pàk pàk tač'ème si pòstel'ki
Tihomir 1: 147 - č'e pàk pàk tač'ème si pòstel'ki
Tihomir 1: 150 - i pɔ̀strime gɯ tač'ème gᵚi pàk s etò as kač'ɔ̀
Tihomir 2: 153 - pàk kalmùje dalì sa ž’ɔ̀ne nìvata
Tihomir 1: 166 - i addòlu klàd'ena i tò pàk av af sakvᵊìne
Tihomir 1: 173 - a na prèdnoto kròsno pàk li ìma nèkade
Tihomir 1: 176 - pàk màlko i tò zapenàčka
Tihomir 2: 188 - azàm ž’ìtətə pàk s as m’ètla at adv’èeme go fnes’ème go
Tihomir 1: 227 - azàm agà se napɔ̀lni vret'ènono pàk ìmame matavìlkɔ matavìlkɔ e zav'ème
Tihomir 1: 242 - vɔ̀rtneš i vər vər vər vər i navìeš pàk pàk es’èj
Tihomir 1: 242 - vɔ̀rtneš i vər vər vər vər i navìeš pàk pàk es’èj
Tihomir 1: 243 - pàk sa rast'ɔ̀ne sletvà ž'ìčkata pàk e navìvaš
Tihomir 1: 243 - pàk sa rast'ɔ̀ne sletvà ž'ìčkata pàk e navìvaš
Tihomir 1: 246 - i t'à sa napɔ̀lni ž'ìčkata ap'ɔ̀neš esèⁱj navìež ga pàk bašl'ècaš
Iskrica 2: 11 - i tàm ìməše pàk ràzlika əmə s’è pàk pò màlku
Iskrica 2: 11 - i tàm ìməše pàk ràzlika əmə s’è pàk pò màlku
Iskrica 1: 16 - uvəžàva:me sə pàk təkà vèseli b’àme sìčku zvenòto
Iskrica 2: 20 - kət si nəsəd’à enà sərìčkə zəlèjə sì gu pàk
Iskrica 2: 24 - s’ètne drùgijə d’èn t’è kətu dòjət mə pàk nə grɤ̀p
Iskrica 2: 35 - kəd zəvàne də nəžilt’àvə pàk pòčvəme də gu berèm
Iskrica 2: 36 - pàk pu dv’è trì licà ùž də stàvə pò xùbəf
Iskrica 3: 39 - pòčvəd də sə àgn’ət pàk sme nə kušàrətə gi iskàrvəme tàm
Iskrica 3: 49 - zəšìjəd gu pàk i gu slàgəə vəf fùrnətə də sə upičè
Iskrica 1: 50 - pàk ə pràjət inò xurò às nə m’ène zəbràiw dɤ̀l sə pràili
Iskrica 1: 52 - ìma tərp’èzə igràjət pàk kraj t’èa kərvài medenìci i pòsl’e
Iskrica 1: 58 - əmi pàk sə igràe kətu ubrɤ̀snət tàm zèt’ə mu nəpràjət ədèt’ə
Iskrica 2: 65 - i xranìcə às mnògu ni ùča:f əmə mə pàk
Iskrica 2: 66 - ne mì dàvəə də četà mnògu mə pàk zimàh səs čètiri
Iskrica 3: 91 - i t’è ležɤ̀t c’àl dèn i drùgətə vèčir pàk sɤ̀štə ràbut

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut