pòsle

Meaning: 
after
Lexeme: 
Other: 
adv
Linguistic trait: 

Lines where pòsle appears

Kolju Marinovo 3: 1 - decà glèdəm’i decàta pòsle šìl’encàtə pəsèm pɤk nalì
Kolju Marinovo 4: 15 - əxə mì trevà ne ponìkvələ li pòsle pàk kəto gu takòvə
Trŭnčovica 1: 38 - i pòsle se pòčvə svàdbətə ìdət səs mùzɨkətə
Trŭnčovica 1: 43 - pòsle se pòčuvə trəp’èzətə dər’àvənetu səbɨ̀rə tàm pudàrəci kəkvòtu ìmə
Trŭnčovica 1: 45 - tə si ìdi ispràtət krɤ̀snikə i pòsle uvedɤ̀d bùlkətə
Stakevci 4: 30 - pòsle [unintelligible]
Stakevci 4: 55 - a pòsle vṛvcàta se tekà gòre se nanìže vṛvcàta
Repljana 3: 11 - pa àjde na razbòj pòsle uvedèmo u bṛ̀do
Repljana 3: 23 - pa pòsle gi učìnimo i àjde nòse na kròen’e šivàč koj jè
Repljana 1: 95 - ne sɤ̀m nègde zaletèla àjde pàk utròto pòsle
Dolno Draglište 3: 18 - nìe hi izvàdime i jədè̝me lèbu se pečè pòsle
Kovačevo 1: 21 - nakìčuva stròjnicìte i stàva si na pòsle
Leštak 3: 7 - təkà pòsle kəto stuì nə nìvətə n’àkəde kədètu e
Leštak 3: 43 - səs ədnə metlɤ̀ də mòž’e ž’itòtu pòsle də sə səberè č’ìstu
Leštak 3: 53 - i pòsle li bagàščeta se pùskat ili tàm volòve
Leštak 3: 54 - dà pòsle pòsle kət sə nəseč’è snòpetu
Leštak 3: 54 - dà pòsle pòsle kət sə nəseč’è snòpetu
Leštak 2: 55 - əmhəm takà tə s tovà go səbìrate i pòsle
Leštak 3: 88 - zərnòto go zbìrate pòsle na kùp nalì
Leštak 3: 185 - əmhəm əmhəm tɤ̀j i pòsle kato go zanesète vəf plèvnikə
Leštak 3: 191 - trùpə sə nə kùp i pòsle sə zèmə f kòšə zə
Leštak 3: 264 - tɤ̀j i pòsle oddòlu kàk se svɤ̀rzvət
Leštak 3: 299 - i pòsle takà li e
Leštak 3: 303 - a pòsle tùka kədè go dəržì tòo dèto orè
Skrŭt 1: 58 - pòsle ši ti tì še kàžeš svòja
Stalevo 1: 17 - i kvò ja pràiš pòsle
Stalevo 1: 99 - i kakvò drùgo ìmə po stanɤ̀ znàči ima dvè màni pòsle
Vŭglarevo 2: 77 - počvəš pòsle tə sə rəzvɤ̀rzuvə tuvà
Vŭglarovo 1: 77 - i kakvò i pòsle kɤ̀k f fùrnata kvò ima po fùrnata
Vŭglarovo 2: 106 - na kùp i às pòsle
Vŭglarovo 2: 108 - i às pòsle ne mògə də
Vŭglarevo 2: 110 - i às pòsle n’àmə
Vŭglarovo 2: 112 - n’àmə da mòga pòsle da go sval’ɤ̀ štòt kəd guvòrət
Vŭglarovo 2: 145 - i s’ pòsle òšte enɤ̀s sàm zərnòt privèeme i gu sɨ̀pvəme tugàvə
Gorno Vŭršilo 2: 9 - pòsle tòr mu slàgamᵊ pa pà gu kòpamᵊ i takà
Pavelsko 2: 18 - fàtəme im fàtəme im jʌ ə ustriž’ème kur’èmət i pòsle im fàtəme
Pavelsko 2: 48 - i pòsle se vərš’ìje əmə vəsùl’əd gu gu ku kupàjeme
Široka Lŭka: 8 - i pràehmè gi kò̝šuve pòsle i pràim kupèn’ i pòsle vəršèm
Široka Lŭka: 8 - i pràehmè gi kò̝šuve pòsle i pràim kupèn’ i pòsle vəršèm
Široka Lŭka: 11 - vəfkɤ̀šti vəf kɔ̀štata i vəf xəmbàr’a gu sìpu̥vamɤ pòsle pàk
Trjavna: 170 - i pòsle se cedì pɤ̀k pres cedàka
Vasiljovo 1: 17 - i pòsle pɤk ə ɛ̀ nal’ì sa bìa pɤk
Vasiljovo 2: 26 - dòdeše pòsle pa svetì.dùx pa na svetì.dùx še ìdem
Vŭrbina 4: 23 - i gu zəràv’əme i pòsle tvà kətu gu zəròvime iznìkne
Oborište 2: 37 - tìa kəd gi sɤberɤ̀t si gi delɤ̀t pòsle
Oborište 2: 130 - momìčeta momčèta koèto e vèče nàj pòsle
Arčar 1: 33 - i jà mu sɤ ozɤ̀bi pòsle vìkam àjde dobrè ema
Arčar 1: 56 - nèma nìšto pòsle si go izgrèbaa
Gigen 2: 17 - ìdvat f nedɛ̀l’a zə də zèmɤt bùlkətə ut tɛ̀xᵊ pòsle òdɤt
Gigen 2: 20 - pòsle gi pa kopàame ftòri pɤ̀t pàg gi kupàem
Gigen 2: 22 - bès də gi bɛ̀lim pə pòsle bèrem kočànite̝
Gigen 2: 27 - slàgame na àgəncə̥tə i trìci edɤ̀t pòsle gi odbìvame dojɤ̀t ofcète̝
Vladimirovo 2: 79 - na obèt sɤ zbèrɤt adɤ̀t ta ədɤ̀t pòsle si gu tur
Gorna Krušica 1: 31 - i vìkame àjde č’e adèm prɤ̀vo bulgùr i pòsle k’e jadème fasùl
Tihomir 1: 12 - pòsle
Tihomir 2: 26 - i pòsle noškvìte s kakvò gi ostɤ̀rgvaš
Tihomir 1: 33 - a pòsle
Tihomir 1: 34 - pòsle adème nèkva
Tihomir 2: 36 - i pòsle kàk pečèš kàk pàliš pe peštà u pèš
Tihomir 1: 100 - i pòsle
Tihomir 1: 101 - i pòsle gu klàdeš af stanàte tač'èš
Tihomir 1: 224 - i ottàm pòsle kɤdè otìva žìčkata
Tihomir 1: 249 - a hubu i pòsle na na kakvò ga matàeš
Iskrica 3: 22 - kvò də ti rəspràvəm pòsle nə kɤ̀rɤ mi nəpràia tàm è təkòvu
Iskrica 2: 56 - du četvɤ̀rtu udelènie i pòsle zəvənà:me də òdim vəf mədr’èc

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut