pòsle

Meaning: 
after
Lexeme: 
Other: 
adv
Linguistic trait: 

Lines where pòsle appears

Kolju Marinovo 3: 1 - decà glèdəm’i decàta pòsle šìl’encàtə pəsèm pɤk nalì
Kolju Marinovo 4: 15 - əxə mì trevà ne ponìkvələ li pòsle pàk kəto gu takòvə
Trŭnčovica 1: 38 - i pòsle se pòčvə svàdbətə ìdət səs mùzɨkətə
Trŭnčovica 1: 43 - pòsle se pòčuvə trəp’èzətə dər’àvənetu səbɨ̀rə tàm pudàrəci kəkvòtu ìmə
Trŭnčovica 1: 45 - tə si ìdi ispràtət krɤ̀snikə i pòsle uvedɤ̀d bùlkətə
Stakevci 4: 30 - pòsle [unintelligible]
Stakevci 4: 55 - a pòsle vṛvcàta se tekà gòre se nanìže vṛvcàta
Repljana 3: 11 - pa àjde na razbòj pòsle uvedèmo u bṛ̀do
Repljana 3: 23 - pa pòsle gi učìnimo i àjde nòse na kròen’e šivàč koj jè
Repljana 1: 95 - ne sɤ̀m nègde zaletèla àjde pàk utròto pòsle
Dolno Draglište 3: 18 - nìe hi izvàdime i jədè̝me lèbu se pečè pòsle
Kovačevo 1: 21 - nakìčuva stròjnicìte i stàva si na pòsle
Leštak 3: 7 - təkà pòsle kəto stuì nə nìvətə n’àkəde kədètu e
Leštak 3: 43 - səs ədnə metlɤ̀ də mòž’e ž’itòtu pòsle də sə səberè č’ìstu
Leštak 3: 53 - i pòsle li bagàščeta se pùskat ili tàm volòve
Leštak 3: 54 - dà pòsle pòsle kət sə nəseč’è snòpetu
Leštak 3: 54 - dà pòsle pòsle kət sə nəseč’è snòpetu
Leštak 2: 55 - əmhəm takà tə s tovà go səbìrate i pòsle
Leštak 3: 88 - zərnòto go zbìrate pòsle na kùp nalì
Leštak 3: 185 - əmhəm əmhəm tɤ̀j i pòsle kato go zanesète vəf plèvnikə
Leštak 3: 191 - trùpə sə nə kùp i pòsle sə zèmə f kòšə zə
Leštak 3: 264 - tɤ̀j i pòsle oddòlu kàk se svɤ̀rzvət
Leštak 3: 299 - i pòsle takà li e
Leštak 3: 303 - a pòsle tùka kədè go dəržì tòo dèto orè
Skrŭt 1: 58 - pòsle ši ti tì še kàžeš svòja
Stalevo 1: 17 - i kvò ja pràiš pòsle
Stalevo 1: 99 - i kakvò drùgo ìmə po stanɤ̀ znàči ima dvè màni pòsle
Vŭglarevo 2: 77 - počvəš pòsle tə sə rəzvɤ̀rzuvə tuvà
Vŭglarovo 1: 77 - i kakvò i pòsle kɤ̀k f fùrnata kvò ima po fùrnata
Vŭglarovo 2: 106 - na kùp i às pòsle
Vŭglarovo 2: 108 - i às pòsle ne mògə də
Vŭglarevo 2: 110 - i às pòsle n’àmə
Vŭglarovo 2: 112 - n’àmə da mòga pòsle da go sval’ɤ̀ štòt kəd guvòrət
Vŭglarovo 2: 145 - i s’ pòsle òšte enɤ̀s sàm zərnòt privèeme i gu sɨ̀pvəme tugàvə
Gorno Vŭršilo 2: 9 - pòsle tòr mu slàgamᵊ pa pà gu kòpamᵊ i takà
Stoilovo 2: 58 - rәstɤ̀rs’әme gu s vìlәtә i go i pòsle pudìre ubrɤ̀štәme
Stoilovo 2: 85 - i pòsle gu tùrime f čuvalàta i gu vәrzème
Pavelsko 2: 18 - fàtəme im fàtəme im jʌ ə ustriž’ème kur’èmət i pòsle im fàtəme
Pavelsko 2: 48 - i pòsle se vərš’ìje əmə vəsùl’əd gu gu ku kupàjeme
Široka Lŭka: 8 - i pràehmè gi kò̝šuve pòsle i pràim kupèn’ i pòsle vəršèm
Široka Lŭka: 8 - i pràehmè gi kò̝šuve pòsle i pràim kupèn’ i pòsle vəršèm
Široka Lŭka: 11 - vəfkɤ̀šti vəf kɔ̀štata i vəf xəmbàr’a gu sìpu̥vamɤ pòsle pàk
Trjavna: 170 - i pòsle se cedì pɤ̀k pres cedàka
Vasiljovo 1: 17 - i pòsle pɤk ə ɛ̀ nal’ì sa bìa pɤk
Vasiljovo 2: 26 - dòdeše pòsle pa svetì.dùx pa na svetì.dùx še ìdem
Vŭrbina 4: 23 - i gu zəràv’əme i pòsle tvà kətu gu zəròvime iznìkne
Oborište 2: 37 - tìa kəd gi sɤberɤ̀t si gi delɤ̀t pòsle
Oborište 2: 130 - momìčeta momčèta koèto e vèče nàj pòsle
Arčar 1: 33 - i jà mu sɤ ozɤ̀bi pòsle vìkam àjde dobrè ema
Arčar 1: 56 - nèma nìšto pòsle si go izgrèbaa
Gigen 2: 17 - ìdvat f nedɛ̀l’a zə də zèmɤt bùlkətə ut tɛ̀xᵊ pòsle òdɤt
Gigen 2: 20 - pòsle gi pa kopàame ftòri pɤ̀t pàg gi kupàem
Gigen 2: 22 - bès də gi bɛ̀lim pə pòsle bèrem kočànite̝
Gigen 2: 27 - slàgame na àgəncə̥tə i trìci edɤ̀t pòsle gi odbìvame dojɤ̀t ofcète̝
Vladimirovo 2: 79 - na obèt sɤ zbèrɤt adɤ̀t ta ədɤ̀t pòsle si gu tur
Gorna Krušica 1: 31 - i vìkame àjde č’e adèm prɤ̀vo bulgùr i pòsle k’e jadème fasùl
Tihomir 1: 12 - pòsle
Tihomir 2: 26 - i pòsle noškvìte s kakvò gi ostɤ̀rgvaš
Tihomir 1: 33 - a pòsle
Tihomir 1: 34 - pòsle adème nèkva
Tihomir 2: 36 - i pòsle kàk pečèš kàk pàliš pe peštà u pèš
Tihomir 1: 100 - i pòsle
Tihomir 1: 101 - i pòsle gu klàdeš af stanàte tač'èš
Tihomir 1: 224 - i ottàm pòsle kɤdè otìva žìčkata
Tihomir 1: 249 - a hubu i pòsle na na kakvò ga matàeš
Iskrica 3: 22 - kvò də ti rəspràvəm pòsle nə kɤ̀rɤ mi nəpràia tàm è təkòvu
Iskrica 2: 56 - du četvɤ̀rtu udelènie i pòsle zəvənà:me də òdim vəf mədr’èc
Baskalci 1: 214 - izmèsi se kɤdèli pràat à pòsle pràea grɤ̀dnici
Tǔrnjane 2: 88 - i da pòčneš pòsle pa tì
Salaš: 5 - a tàm pòsle baštà mi nəpraìl do polovìn
Salaš: 35 - pòveče štò pòsle nalì dojdè učìlišteto i tekà sèki se spas’àva sàm
Salaš: 162 - sèki si dène kato mu dòe rèt da vṛšè i pòsle
Bela 1: 7 - tùka sàmo kartofi sàdexme a pòsle oddòle onàa gradìna
Rajanovci 1: 32 - kato se okòsi mi gi pasèmo pòsle po livàdete
Rajanovci 1: 33 - pasèmo gi dogdè se stàne žɤ̀vata gotòva pòsle òdimo na žɤ̀tve
Rajanovci 2: 46 - i pòsle drùgutu nèdel’u si e dobrò nè e se povlèklo
Breste 1: 52 - i pòsle go zèmem na motovìlčeto
Breste 1: 57 - na ednà glavìčka ednà glàva mu vìkame i pòsle tavà
Breste 2: 69 - i pòsle edìn rèt pa təkɤ̀ i təkɤ̀ i təkɤ̀
Breste 2: 80 - i pòsle go čàkaš da isɤ̀xne tɤ̀j li
Breste 2: 85 - i nèma dùpki da ne ìde žìtoto po dùpkite i pòsle go bèreme
Breste 2: 90 - pòsle stanàa mèlnicite [unclear]
Breste 1: 107 - dìgnat sa tìa ùsta pòsle sɤ̀vnem pòsle dìgnem
Breste 1: 107 - dìgnat sa tìa ùsta pòsle sɤ̀vnem pòsle dìgnem
Breste 1: 108 - pa onìa ùsta pòsle pà sòvnem
Dolna Sekirna 1: 6 - i u sɤvètɤt trèbe da se zapìše i pòsle kato ga kṛštàvaš ə
Dolna Sekirna 1: 11 - à da e poslèdno da nèma da nèma pòsle
Dolna Sekirna 1: 14 - a takà i vèrno ne sù umrèla pòsle a te ako ìskaš
Dolna Sekirna 2: 14 - a dobrè ama pòsle se pisà karà vrème karà i sve
Dolna Sekirna 2: 24 - ama pòsle ga pravìmo čitàlišteto na čitàlišteto sɤm rabotìla
Dolna Sekirna 2: 32 - tikà smo rabotìli bes pàre pòsle tekezèto kà se obrazovà
Dolna Sekirna 3: 58 - i nìe tùka si kràvu čùvaemo pòsle òvce kozà sìren’e
Dolna Sekirna 2: 61 - te pòsle otidòmo u vèlkovci klònovo stopànstvo ga kàžeju
Dolna Sekirna 3: 63 - i sìpam solomùra pòsle i nèma što da ja mu pràviš
Dolna Sekirna 2: 63 - i pòsle ot vèlkovci o se obedinìše sìčki tekezèta u brèznik àpekà
Dolna Sekirna 2: 64 - àpekà stàde i ga pòsle rasturìše naučìše se da kràdnu u
Dolna Sekirna 2: 66 - tràvu ne mòž da nabèreš u stopànstvo u u tèkezesè a pòsle
Dolna Sekirna 2: 71 - pòsle ga rasturìše i odvlèkoše svè žìvo
Dolna Sekirna 2: 95 - zamṛ̀znu zamṛ̀znu mi krakàta i se razbolè onà pòsle
Dolna Sekirna 2: 107 - i ozdravè pòsle tikà e bilò mòmci kòj te glèda
Dolna Sekirna 2: 111 - a u ednì pòsle otidò ot eremìju a do ilìndɤn je
Dolna Sekirna 2: 142 - ednà stotìnka ne sù mi platìli onì tikà i pòsle
Glavanovci 2: 25 - pòsle tovà strupàme sedemdesè i devèta godìna izokàmo pòb dòma
Glavanovci 1: 30 - pṛ̀vija dɤ̀n e nàj blàg ama pòsle se màlko pootvṛ̀di
Glavanovci 1: 82 - ta takà sme mɤčìli i sme rabotìli pòsle pràimo kṛ̀sci od əm
Glavanovci 2: 82 - da mi ga dadù pòsle xrìstianče a jà sɤm im go dalà evrèjče
Glavanovci 1: 85 - i pòsle min’ùju sɤs kolà li če e s kamiòne li če

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut