pòsle

Meaning: 
after
Lexeme: 
Other: 
adv
Linguistic trait: 

Lines where pòsle appears

Žitnica 3: 9 - pòsle momčè̝tu pòčnə də sə učɨ u xisàrət
Stakevci 3: 16 - na tèbe pòsle dvòjku onà ženàta reklà dobrè amà dàj si belèžnika
Repljana 2: 16 - pòsle sɤbòr dòjdu ni drùgi drùgo jàgn'e drùgi kòl'amo jàgɤnci tegàj pòveče
Repljana 2: 65 - i pòsle si zakòl'amo jàgn'e pàk pṛ̀vi màj dòjde àjde
Srebŭrna 1: 95 - ut suwrɤ̀tə ut màsata i pòsle mitɤ̀t səz busìlek
Garvan 1: 172 - pòsle pokàzvat li tàm rìzə li kəkvò li
Babjak 4: 7 - i pòsle mi rèkuə da da revà kat magàre vìkə še nəberèš
Babjak 2: 11 - vɛ̀emè gu pòsle s lupàtə i se udvɛ̀və žìtutu
Babjak 2: 15 - pòsle mèleme nə vrèmetò gu jədɛ̀hme zə hlɛ̀p
Babjak 1: 19 - i pòsle gu ə ə slàgə fəf təvà pòsl'e gu tùr’a
Dolno Draglište 3: 6 - pòsle č'e gu nəmèsime nə pitàrčetə slàgəme nə ednà dəskà
Dolno Draglište 3: 9 - i pòsle pà pràve:me si ednì fudùl'č'i mu vìkəme nìe
Dolno Draglište 1: 16 - i pòsle dòjda: pə svàtufštìnətə vèč'e nə nə ergè̝ninu pə màč'a bəštà
Dolno Draglište 1: 24 - nəkədè gu pùvə i gu puvìeme i pòsle gu izmìeme
Dolno Draglište 3: 26 - pòsle č'e gu pràviš nə pitàrčetə
Dolno Draglište 3: 41 - pòsle gu ubɤ̀rneme slòžime urìzə
Bansko: 7 - i pòsle sèdnə sedeškùm sèdnə tùkə pòstela edìn
Bansko: 37 - ì pòsle tùremè ja da sa peč'è kat sa ispeč'è
Bansko: 100 - ud rasòlu pa pòsle kaverdì kaverdìsan urìs ìma
Bansko: 106 - kɤ̀rvavìcata mesòtu i pòsle udgòre rasòlu
Markovo: 116 - tɤ̀j dobrè i kət se arèsat dvàmə mlàdi kakvò stàva pòsle
Markovo: 146 - tɤ̀j znàči xarèsvat se dvàmata mlàdi i pòsle kakvò stàva
Malevo/Xsk 1: 170 - tovà do prolettɤ̀ təkàne prèdene a pòsle ot prolettɤ̀ kato
Malevo/Xsk 1: 228 - kvò se prài pòsle
Malevo/Xsk 1: 245 - a pòsle na vodenìca kàk se xòdi
Mogilica 6: 1 - tì pòsle tr'àəše li sə i xl'àp kàk mèsexte ot tvà
Mogilica 4: 34 - nè də ìeš' pòsle də mu se prismìvəš' i
Dolno Ujno: 73 - i pòsle
Dolno Ujno: 249 - a kato se arèsat momàta i ergèna pòsle kakvò
Godeševo 4: 7 - i də sə i kətu sə svəršè i pòsle slàmətə fkàrvəš
Leštak 3: 11 - nə ràvnu i pòsle sə nəsìč’ə ə snòpə nə dv’è
Šumnatica 3: 235 - i pòsle kato go navìeš na vretènoto kvò go pràiš
Černovrŭx: 7 - dà dobrè pòsle
Gela 1: 3 - pək tè sɤ utɤšlᶤì gudᶤìninɤ pòsle vᶤìka stàrcə sà
Gorno Vŭršilo 2: 10 - pràšim pṛ̀skame və vṛ̀zvame gi pòsle uzrɛ̀e gròzdeto berèm gu
Gorno Vŭršilo 2: 41 - pòsle stanà tèkezesè gledàxme òfci dvàese godìni gledàxme òfci
Graševo: 36 - sɤbəri sɤburìə i učìlištètu i pòsle ku nəprìə tùkə drùgu učìlište nòvu
Graševo: 93 - nə rekàtə e isperème issàhne ušt'àvim jə i pòsle jə udnesème
Malevo/Asg 1: 20 - č’i pòsle jə um’èsim pàk s màlku brəšnò
Malevo/Asg 1: 28 - ustàim gu màlku də puisc’ìne i pòsle gu putkvàsim
Hvojna 2: 22 - jèdru i pòsle sə žʌ̀ne žʌ̀ne sə kəm jùli v’èč’e pu sr’edʌ̀tə
Stančov Han 1: 65 - a stànove ìmat li da tɤkɤ̀t pòsle
Stančov Han 1: 85 - a kàk bojadìsvaxte pòsle platnòto
Stančov Han 1: 87 - platnòto kàk go bojadìsvaxte pòsle
Sŭrnica 1: 175 - i tè tè pòsle
Belica 1: 4 - i pòsle se ožènix ta bèx tùka vɤf ednɤ̀ maalɤ̀ parapàndofci
Belica 2: 7 - pòsle segà tìja vɤkɤ̀t è do ilìnden tòj po stàro
Belica 2: 10 - kato do nègo trèbva i da ovṛšèm če pòsle ə namal'àva žègata
Belica 2: 22 - i pòsle kə kàk gi sk skùp
Belica 2: 23 - pòsle prenesèm snòpeto
Belica 3: 31 - i gu pòsle vèče cvikɤ̀ na prasèto
Belica 3: 45 - pòsle še ti kàža
Belica 3: 52 - pòsle še ti kàžem pòsle še ti kàžem
Belica 3: 52 - pòsle še ti kàžem pòsle še ti kàžem
Belica 2: 55 - žìtoto baškɤ̀ priberèm i tovà i pòsle vèče
Belica 2: 72 - i òra sɤs volòvete dokɤde ikindìa i pòsle tùram žìtoto
Belica 2: 76 - ot do tùka e tù pùsteno brazdɤ̀ nàsea tàa pòsle
Belica 2: 125 - i pòsle kato go donesèš brašnòto kɤdè go pribìraš
Belica 2: 132 - tekà i pòsle trèbva da zamèsiš xl'àp àjde da mi kàžeš
Belica 2: 143 - pòsle go razvàlim na dɤ̀ski kàk e segà vɤf fùrnite
Petrov Dol 3: 56 - a pòsle sɤs dikàn’ata kogà a
Vladimirovo 3: 96 - pòsle nèšto prài li se tàm vèe
Tihomir 1: 15 - pòsle nèma tò sakvòne ròkl’e

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut