po

Meaning: 
by
Lexeme: 

Lines where po appears

Kolju Marinovo 6: 4 - i kəto z’èmət i po inɤ̀ m’èčkə i še gi ràn’ət
Kolju Marinovo 2: 23 - dàvajte po ednà motìka po edìn srɤ̀p i po ednà palamàrka
Kolju Marinovo 2: 23 - dàvajte po ednà motìka po edìn srɤ̀p i po ednà palamàrka
Kolju Marinovo 2: 23 - dàvajte po ednà motìka po edìn srɤ̀p i po ednà palamàrka
Kolju Marinovo 5: 34 - a ednò vrème ìmalu li ìmalu li e takòva po kɤ̀štite
Kolju Marinovo 3: 44 - nìj po knižàtə sme go glèdəli
Golica 4: 10 - mə tɛ̀j po s'èbe si vìdi mi se če sa s'ɛ̀li
Golica 5: 27 - i vèšti ednò i po edìn aràpin vəs t’ɑ̀x očɛ̀d gi
Golica 2: 32 - po erkèčanski li go vìkate kàg go vìkate po erkèčki
Golica 2: 32 - po erkèčanski li go vìkate kàg go vìkate po erkèčki
Golica 3: 159 - s'èdem wòsemstòtin po p'ètstòtin prudɑ̀wat žìtu kupùwat
Stakevci 4: 1 - a ne sè li namìrat tekvòj zmìje po žètvu
Stakevci 3: 5 - onì i pak mìlo ta zbèru družìnutu i kàru po stàk’ovski
Stakevci 4: 10 - po trì čètiri dɤ̀na i nìgde zmiù ne smò vidèli
Stakevci 1: 27 - tàm po tòa po rèjsovetȉ pa zbṛkà
Stakevci 1: 27 - tàm po tòa po rèjsovetȉ pa zbṛkà
Stakevci 1: 46 - i nelì dɤšterà mi pìše pismò i jà po pismòto putuvà
Stakevci 1: 50 - i po pismòto opazì če ne otòdim kudè sɤm pošlà
Stakevci 1: 70 - rèče è jà te poznàvam po prìkaskata tì si severjànka
Stakevci 4: 94 - imàlo e òvce po dva.trìeset òvce e imàlo
Repljana 2: 42 - a onà po tovà vrème
Dolno Draglište 2: 10 - kòj si nèštu zəkòle òdejme po.gòste
Malevo/Xsk 1: 21 - à òšte po vrème na tùrsko
Malevo/Xsk 1: 202 - po t’àx məžèt
Eremija 5: 4 - na mlàdi godìni onà e po brèznik živejàla
Eremija 4: 26 - segà po pet šes kukòški pògledni segà tàa a nèma
Eremija 5: 31 - àgnešto sɤrcè a òn bìl zakasàl po malària zakasà
Eremija 6: 35 - i pùštime kon'ètu àjdè po n'ìm ta ìma po dvà kòn'a
Eremija 5: 36 - po sìčko zemedèlska ràbota sam rabotìla motìkata ne sàm svalìla od gṛbò
Eremija 3: 44 - pa u drùgijo ponedèlnik po ednà sèdmica lèp se pečèše
Eremija 5: 67 - xòrata ne mòš i po pedesè i šejsè godìni da iskàrat
Eremija 3: 71 - i po kòlko lèba pràixte
Eremija 3: 72 - po dèset po dvanàese po petnàese sprèma xòrata
Eremija 3: 72 - po dèset po dvanàese po petnàese sprèma xòrata
Eremija 3: 72 - po dèset po dvanàese po petnàese sprèma xòrata
Eremija 1: 102 - pìeme štò da pràiš zèmeme po nèkoe šišènce ama [sigh]
Mogilica 3: 1 - i togàa kakvò se sèe po tovà vrème
Mogilica 2: 8 - a bànicata po avèlski kàk jə kàzvahte
Mogilica 3: 79 - kàk po dvè trì kràvi si imɛ̀hme sìč'ku imòt' imɛ̀hme mnògu
Mogilica 6: 87 - sə kulì səs sɛ̀k kulelò əmə po səs ədnò mùle
Dolno Ujno: 36 - da im kàžem po dùmi
Dolno Ujno: 94 - i ednàta i se kàra po tovà kato onì čètiri sa f čoràpo
Dolno Ujno: 109 - [laughter] po pɤ̀t'ə minàxme ottùkə
Dolno Ujno: 153 - hɤ̀ po kɤ̀štite
Dolno Ujno: 155 - po kɤ̀štite̥
Dolno Ujno: 160 - ìma po trì četìrese dùši sə sə sɤbiràle
Kovačevo 1: 144 - idìn gerdàn na mèn dàdua idìn gerdàn l’èvuve po edìn lèf
Kralevo 2: 6 - nàšto màlko po tùrski nəškì
Kralevo 2: 37 - po starovrèmski
Kralevo 2: 39 - klɨ̀n, klɨ̀n, màlko po tùrski
Kralevo 2: 104 - a kòj hòdeše vəv ə po krɤ̀čmi po d’uk’àni
Kralevo 2: 104 - a kòj hòdeše vəv ə po krɤ̀čmi po d’uk’àni
Kruševo 3: 120 - c è dà a kogà se strìže òfce po kogà
Kruševo 3: 121 - po koè vrème
Leštak 3: 78 - əmhəm segà po nàšijə kràj na tovà nàj mèkoto dèto ustàva
Leštak 3: 87 - čìsti li se po drùk nàčin n’àkəf prìmerno kət zərnòtu
Šumnatica 3: 101 - po kɤ̀štata kakvà ràbota ìmaš na nìvata jàsno tàm sèeš
Šumnatica 3: 141 - ama vìe po edìn hl’ab sàmo li pečàxte
Šumnatica 3: 174 - po edno tèlence
Šumnatica 3: 215 - əmə təkà po rèt
Skrŭt 3: 19 - i k’i ni dài màjka ni po ednò ejcè
Skrŭt 2: 28 - axà i po tovà se razbìra če
Skrŭt 2: 31 - tavà e bìlo svàdbite krɤstènkite po dòma sìčko nèma restorànte
Skrŭt 3: 52 - əm mòr o dèt gu tèrat po gradištàta kupùvad gu papùda
Skrŭt 2: 54 - kazàn’e mìjat lažìci zbìrat po selòto
Skrŭt 1: 64 - i ka minavàl po pɤ̀to̥ takà is is pɤ̀to ko odìl
Skrŭt 3: 67 - pà pòkladi po zapòstuvame ednà nedèl’a pòstim ut sìrenetu̥
Skrŭt 1: 75 - ki vì ki vìkaš po s po pèt po šès
Skrŭt 1: 75 - ki vì ki vìkaš po s po pèt po šès
Skrŭt 1: 75 - ki vì ki vìkaš po s po pèt po šès
Skrŭt 1: 77 - i òn im vìka na nìx po pèt po šès
Skrŭt 1: 77 - i òn im vìka na nìx po pèt po šès
Skrŭt 1: 78 - po pèt po šès tìe ka sè jadosàli xòra lèle [laughter]
Skrŭt 1: 78 - po pèt po šès tìe ka sè jadosàli xòra lèle [laughter]
Skrŭt 3: 81 - po nìx drùga grùpa dòjat i na sutrintà stančinàre pràat sɤ
Skrŭt 1: 81 - po pèt po šès da nòsat
Skrŭt 1: 81 - po pèt po šès da nòsat
Skrŭt 3: 89 - i decàta òdea po sùrva ne sè pràeja malènki
Skrŭt 1: 91 - po pèt po šès nèli na svàdbatà e takà
Skrŭt 1: 91 - po pèt po šès nèli na svàdbatà e takà
Skrŭt 1: 97 - bòk da go pròste a vìka ne takà po pèt po šès
Skrŭt 1: 97 - bòk da go pròste a vìka ne takà po pèt po šès
Skrŭt 1: 169 - dàj im po idnò petàče vìka vìka zaštò gi bìiš
Skrŭt 1: 170 - dàl na tìa dèca po enò mor nè sretèl enà màtorica tàm
Skrŭt 1: 177 - stàro po stàroto svìn’e
Skrŭt 1: 178 - nadavàl im po ednò petàče i màtoricata vikàla gròx gròx
Skrŭt 1: 204 - po bàbini pətèki kadè sa bàbini pətèki
Gela 3: 33 - gl'ɔ̀dat sa sabìrat sa po mnògu ufcè
Gela 3: 51 - tɛ̀h glèdame sɤgà tò hòrata ìmat po mnògu ama
Stikŭl 2: 89 - sədèva po kàpkise sədèvə pək be bəjɛ̀ cvetìli i rudᶤìli b’ehə
Gorno Vŭršilo 1: 14 - ne mògat i po ednàš da gi iskòpat [laughter]
Gorno Vŭršilo 1: 54 - nèma po restoràntite kàk vìe sɤ̀ga nìe domà
Malevo/Asg 2: 84 - dəgìte nə bɤ̀čvətə gi pràv’əm po ednòvrèmešnu si òšte
Malevo/Asg 2: 93 - tvà e po po nàšenski màjsturcku isčislènie
Malevo/Asg 2: 93 - tvà e po po nàšenski màjsturcku isčislènie
Petŭrnica: 13 - i tùrne f ədnɤ̀ čàša vudɤ̀ i gl’èda po tàa stàru tә̥kòvu
Petŭrnica: 34 - kàk sme rabotìli poràsvame po golɛ̀ški trɤgnàme da ràbotim po kɤ̀rɤ
Sŭrnica 2: 74 - à tvà po kàməkə ə
Sŭrnica 3: 163 - à po ìmeto
Trjavna: 152 - po imenà poznàvat li se kato im vìkaš
Vasiljovo 1: 83 - da mu sə spr’è̝ tavà d’è̝to go gòni po vɛ̀nka mladìšteto
Vasiljovo 1: 97 - nìe si tùk sme si imàle ama po gradìšətə ne sɛ̀ imàle
Vasiljovo 1: 104 - ta sme go krìle i nosìle po gɤstàcite da da si krìem càrevicətə̥
Vŭrbina 4: 37 - i gu vɛ̀eme i gu zbìrəme vəf čuvàlite po po nàšenski
Vŭrbina 4: 37 - i gu vɛ̀eme i gu zbìrəme vəf čuvàlite po po nàšenski
Belica 2: 7 - pòsle segà tìja vɤkɤ̀t è do ilìnden tòj po stàro
Belica 1: 26 - po dvàese dèna segà za petròvden si dòdem
Belica 1: 33 - odgovàra za nàze sɤberèm se po pet.šesnàese dùši momìčeta momčèta
Belica 1: 46 - tìa òdea po desetìna dùši̥ grùpi
Belica 1: 65 - po tùkašno
Belica 2: 65 - emi tùka si ìmaše po rekìte na vòda vodenìca
Belica 1: 66 - pu pu gràždanski e postàt po
Belica 2: 70 - nè s kakvò se sə sèeše tùka po nìvite
Belica 2: 71 - emi po nìvite vùtrin kato dòda na nìvata i kato òbṛza
Belica 1: 73 - tòlko i takà po tòlkova si fànem kòj
Belica 1: 95 - tòj sedèše pri dòktorete pri zɤbolèkarete glàdni ot po
Belica 2: 109 - tò si e odgòre napràveno i si pàda žìtceto po màlko
Belica 1: 115 - ta da sèda po òrata a pa bàjčo kàže
Belica 2: 115 - čèr lèp po ednà nedèl'a òpečà go f ponedèlnik pa pà
Belica 1: 127 - mi pògledni vìka po tèp kòlko snòpe sɤm vṛzàl a pa
Belica 1: 128 - pògledni po tèx kòlko sɤm vṛzàl nèmu si e tovà
Belica 1: 129 - tòj če dnèska nèma ùtre šte ni vṛ̀zva rɤkòjkite po baškɤ̀
Belica 2: 149 - kakvìto sà sɤgà tìa po po pɤ̀t'a kɤdèto gi rèdat
Belica 2: 149 - kakvìto sà sɤgà tìa po po pɤ̀t'a kɤdèto gi rèdat
Belica 2: 157 - fsèki dèn da mèsim po tòlkova emì navednɤ̀š
Belica 2: 183 - kòj nè e napràile sme pòdnici òpeča po trì čèteri
Oborište 1: 7 - po sèdem m òsem l’àba i opečèm si napàlim a
Oborište 1: 16 - sè po edìn l’àpᵊ i go zanesèm ta go tùrnem
Oborište 1: 19 - i pečè se po
Oborište 2: 26 - dvè po dvè pèea
Oborište 1: 74 - starovrèmski kɤ̀šti sɤsᵊ po ednà takòva ə oddòle ili nàsipᵊ
Oborište 2: 108 - is selòto po kɤ̀štite vàjdudùle
Oborište 2: 109 - po koè kàk pèete let’àla e
Oborište 2: 132 - dà dà po n’àkoj selà fàštat cìganče da bɤ̀de
Oborište 1: 146 - čàkaj čàkaj ne smè svɤ̀ršili po tovà sɤs sìrišteto
Oborište 1: 176 - tò ne mòe po pèt šès v’àdra ml’àko mòže li
Sveta Petka 3: 17 - mi tò e sìčko minà po d’ɛ̀voleto̥
Sveta Petka 1: 76 - t’à si gl’èdə ud drùgətà i si gu vèzə tàm po tàmcək
Arčar 1: 23 - rumɤ̀neca ìde i nìe pòčvame po mìmike gòre dòle se razbìrame
Gradec 2: 5 - èj na tòo ə srèdnea po goleminà kàe zemì
Gradec 2: 38 - u tòo vṛšl'àk u tìja dṛ̀va i po tovà vrème
Petrov Dol 3: 80 - xranàta xranàta ə nəpr’ìm’er’ ž’ì po ž’ìtu kà kàk də t’i kàž’ә̟
Vladimirovo 3: 16 - istɤčème po ə koto plàtno i nə tùrame tek è tovà
Vladimirovo 3: 19 - ednà ɤdnɛ̀tɤ dɤržì ottùka natùka i tekà tè ɤ̀ po vodàta
Vladimirovo 1: 30 - pa ìma nelì po drùgite selà òdime na drùgi pa tè tekà
Vladimirovo 3: 33 - ama ə po kràj i go zalòžime kotèla u edìn kàmik tùrame
Vladimirovo 3: 82 - razbìvaž gi sìpvaš po màlko vodìčka də sə da stàne
Vladimirovo 3: 92 - òn sə dèka o tùraš u ə po càrevica tovà
Vladimirovo 3: 93 - òn sa kàči po drɤ̀vo eli takòvo bèreme sàmo čùškite
Vladimirovo 3: 102 - po mnògo pà ìde na na gerèna è tàm sɤs kòlata
Tihomir 2: 19 - a nèma po vàšta stràna nèma takvᵊì ràbatᵊi
Nasalevci 2: 96 - nàjutro dòjdu im se dadè po ednò kolačènce i onì pojù kolèdo kolèdo
Nasalevci 2: 115 - à ta natùramo takà po ednò takòva ot testòto
Nasalevci 1: 167 - a po stàrata nosìja
Nasalevci 1: 169 - po stàrata nosìja sɤs kakvò gi oblìčaxa
Nasalevci 1: 170 - kvà po stàra nosìja
Nasalevci 1: 270 - jà s tovà uò ne čùjem po nìkɤv nàčin
Nasalevci 1: 281 - a z de a s lèvoto čùjem po màlko
Iskrica 2: 17 - i n’àkədè sə səbìra:me po brigàdə ili pə s’èki si gu zìmə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut