prài

Meaning: 
do
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3sg
Linguistic trait: 

Lines where prài appears

Trŭnčovica 1: 12 - prài se gudèš nə.ùtre žə sə pòčvə svàdbətә̥
Srebŭrna 2: 72 - i kàk se prài
Srebŭrna 2: 115 - čàsti kàk sə prài
Srebŭrna 2: 116 - tò sə prài səz dv’è dərv’ètə da kàžem
Malevo/Xsk 1: 169 - i kòjtu ìskə də ìde də rəbòti̥ kòt ìskə də prài təkà
Malevo/Xsk 1: 228 - kvò se prài pòsle
Eremija 2: 2 - n'àkəf ubičàj də sə prài zə zə dɤ̀š səs pòpo da
Mogilica 1: 100 - a kakvò gi prài
Dolno Ujno: 252 - i pòslem si se pribìrat kakvò če se prài
Dolno Ujno: 294 - e kàk se prài tovà
Leštak 3: 122 - əmi kàk sa prài
Šumnatica 3: 203 - a s kòžata kakvò se prài
Šumnatica 3: 214 - ud òfcata vɤ̀lnata kət se zème kəkvò sə prài
Skrŭt 1: 176 - što da prài prasèncata
Stančov Han 1: 28 - n’èmә ràbutә m nə̥ dicàtә gu uvòlniә i sidì kvò dә prài
Stančov Han 3: 44 - kvò də prài n’èmə kəd’è màjkə mu gu izdɤ̀ržə ùči gu
Stančov Han 3: 45 - prài strùvə i nə kràjə tàm nə ut’èlə vərdijànin nòšnu vr’èmi
Sveta Petka 2: 61 - i kòjtu kvò si ìskә prài
Vladimirovo 3: 96 - pòsle nèšto prài li se tàm vèe

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut