pràim

Meaning: 
do
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
1pl
Linguistic trait: 

Lines where pràim appears

Golica 3: 111 - da pràim molèbie tr'àaše də nəpràim molèbija
Izgrev/Vm 2: 8 - sùtrin kət stànem bɛ̀rdzami tùj pràim unùj pràim
Izgrev/Vm 2: 8 - sùtrin kət stànem bɛ̀rdzami tùj pràim unùj pràim
Rakovski: 19 - kəkvò pràim kak ràbutime kàk sɤ punàs'əme səs ù:rɤtə
Trŭnčovica 2: 18 - i igràeme kəkvò igràem dòe ni umɤ̀ də sə pràim nə bùlki
Trŭnčovica 2: 59 - də jədè̟m jàdejme se čìčɨ kəkò žə pràim vɨ̀kə
Trŭnčovica 2: 76 - ne mòe də jə uperè̟ o kəkò də pràim segà be čìčɨ̥
Markovo: 72 - mə kvò pràim mi p’èt ə dvàmə bràt’ə sm’e i trì s’èstri
Malevo/Xsk 2: 98 - əmə kvò də pràim də ne rəbòtiš e
Huhla 3: 11 - jùni əhə d'àttu utirnɤ̀tə vìkə əmi s'à žèno kəkò də pràim
Huhla 2: 86 - mi òt' kò də pràim še pred'ène be čèpkəne vɤ̀lnə še prid'ène
Malevo/Asg 1: 39 - kəkvò də pràim i decà gl’ʌ̀dəme i s’àkəkvu sme pràili
Malevo/Asg 1: 66 - i jəd’ème kvò də pràim [laughter]
Trjavna: 6 - kvò də pràim n’èštu tr’àbvə də iskàrvəmi vèči
Trjavna: 94 - əmi kvò də pràim bàbe kvò də pràim mòjtə p’ènsijə n’àmə
Trjavna: 94 - əmi kvò də pràim bàbe kvò də pràim mòjtə p’ènsijə n’àmə
Trjavna: 205 - əm kvò də gi pràim ni mòi sìčkite bà də gi ustàim

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut