pràjə

Meaning: 
do
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
1sg
Linguistic trait: 

Lines where pràjə appears

Izgrev/Vm 1: 14 - pàdnə tàm i pučìnə às kəkvò də pràjə penciunìrəhə mə
Izgrev/Vm 1: 21 - mɛ̀č'ə sə sìčku də pràjə səmà i dubìtək ìməhmi tugàvə
Garvan 1: 210 - amə kò də gi pràjə t'è bùl'kit'ȅ nàšte ni štɤ̀t
Malevo/Xsk 2: 78 - kət umrè̝ kò zə pràjə jà bez nè̝hi̥
Huhla 3: 31 - tòj vìkə s'à kəè kò də pràjə ìkəm nə znàm
Iskrica 2: 23 - às kò də pràjə nə m’ène̝ tvà mi dàvət

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut