s

Meaning: 
with
Lexeme: 

Lines where s appears

Kolju Marinovo 2: 3 - səs kakvò žɤ̀nehte tvà dèto žɤ̀nete s nègo
Kolju Marinovo 5: 3 - kukòški žə zəkòlim ə s nəlì svìnsku bəškà šә̥ sə zgòtvi
Kolju Marinovo 1: 7 - kəto rəbòtim nàči nəlì s kulà s vulòvi ur’èmi zem’ɤ̀tə
Kolju Marinovo 1: 7 - kəto rəbòtim nàči nəlì s kulà s vulòvi ur’èmi zem’ɤ̀tə
Kolju Marinovo 4: 13 - nəprɤ̀skəmi gu s vodɤ̀ či səs slàmə ud gòri i ubikàl’əmi
Kolju Marinovo 2: 20 - i s tuvà səs sɤ̀rpɤ pribi
Kolju Marinovo 4: 21 - gul’àmə trivɤ̀ təkà lòšə stràšnə i z’èmim s mutìkiti
Kolju Marinovo 6: 27 - səs takɤ̀vo s takɤ̀vi s takɤ̀vo gi vòdija tìjə m’èčki
Kolju Marinovo 4: 27 - i pàk səs vulòvit’i s kul’endròtu ubikàl’əmi ubikàl’əmi ubikàl’əmi
Kolju Marinovo 6: 27 - səs takɤ̀vo s takɤ̀vi s takɤ̀vo gi vòdija tìjə m’èčki
Kolju Marinovo 6: 28 - s tìjə gədùl’ki
Kolju Marinovo 3: 38 - s kakvì dùmi sa kàzvə ne sàmo də go vìdim
Kolju Marinovo 5: 43 - ud nàs màlku pò nədòlu ìməše i ču̥šmɤ̀ s ùbavə vudɤ̀
Kolju Marinovo 5: 53 - əmi s kubìlicə b’è dvà bəkɤ̀ra ò bəkɤ̀rti tè
Kolju Marinovo 1: 71 - i kətu gu ustàvim tò s tòplə vudìčkə sə m’èsi
Kolju Marinovo 2: 72 - i s vulòvi i sə vəršè ubikàl’ə sə i sə sm’èli
Kolju Marinovo 1: 72 - s kvəsɤ̀ i ftàsə i pòsl’ə zìməš kòl’kutu ti tr’àbvə
Kolju Marinovo 4: 77 - è zɤ̀pčetàtə è jà žèniš è s tvà pribìrəš’
Kolju Marinovo 2: 81 - s kakvò go vèete kàk se vìkə tovà
Golica 3: 4 - ou prid'è s hùrka
Golica 5: 48 - otišèl àz rekɛ̀l še v donsɛ̀t fašìstit’e tòj vèk’e s t’ɑ̀h
Golica 5: 71 - mɑ̀lko ama podɛ̀ržat gi s urɛ̀dia i s’ètn’e kat dohàd’a edìn rusnàk
Golica 3: 88 - s kol'à vər'àha wòlovi kol'à da wòz'ehə snòpi prəz nìvit'ȅ
Golica 5: 90 - bìli s kulil’ètə z’èmət bùlkətə č’e vər’àli dràgu ni mòš
Golica 5: 95 - kəd gù vìd’ət kɑ̀e bɛ̀lgərin ubìvəd gu dòdəə kɑ̀e s kulìt’ȅ
Golica 5: 99 - s vərtul’èt dušlì ud rusìjə i tìj ku n b’àha
Kozičino 1: 58 - ne znàm s kəkò gi rɛ̀s’ət əmà
Kozičino 1: 61 - ne znàm s kəkò gi rɛ̀s’ət əmà às kəto b’àx detè ìməše ə
Kozičino 1: 100 - s udɛ̀ sa mìjme e kumɑ̀r:tȅ ni iz’àdat kət spìm nə n’ìvətə
Kozičino 1: 108 - kòz’enikə i s kòz’ənikə pukrìt ša wɑ̀di l’àp
Izgrev/Vm 2: 10 - ilì pək də ž'ɛ̀nim nàči i s òbed dòdi ni sèdnem
Izgrev/Vm 1: 18 - mnògu màlku b'ɛ̀š'e s pidis'è l'èvə i tɛ̀j si živ'ɛ̀jə
Trŭnčovica 1: 8 - rəsklòn’enu mnògu nəkìčenu s jàbəlki sušè̟nə uòškə pàndelki
Trŭnčovica 1: 37 - kubɨ̀lcətə s kutlɨ̀te demèk də jə utmenɨ̀
Trŭnčovica 2: 49 - dvè urəlà ili dvà plùgə i ži ìdiš s ànželə
Trŭnčovica 2: 62 - že urè̟ sàl s edno ne sɤ̀m čìčɨ se umurɨ̀lə ne sɤ̀m
Trŭnčovica 2: 81 - əmə pukrɨ̀tə s kušɨ̀tə ševarɨ̀gɨ ža ìdem də kusɨ̀m ševerɨ̀gɨ
Trŭnčovica 2: 85 - əmə ìmə mumčè s mè̟ne àjde vìe se məčète tùka s ànželə
Trŭnčovica 2: 85 - əmə ìmə mumčè s mè̟ne àjde vìe se məčète tùka s ànželə
Trŭnčovica 2: 90 - če kət mànə s kusɤ̀tə i b’àgət pijàvicite
Žitnica 1: 1 - nəlɨ sɨgà si prɨkàzvəm’e səs nàšte ə s nàšijə sɨ̀n
Stakevci 2: 13 - s tùj nèšto
Stakevci 4: 27 - s plàmen [unintelligible] ubìmo sèdem.osemnàes
Stakevci 3: 53 - s nèja onà bèše dɤšterà mi e nasmèjana
Repljana 1: 8 - tòj s òpašɤt li kìmnu
Repljana 1: 9 - detè nè s ròdzi ròdzi è ròdzi mu tekà bèuše
Repljana 1: 13 - da rovèm če me ostài pa če me s ròdzi namùška
Repljana 3: 45 - pa opandžàci tɤčèšemo pa tìja s ofcète
Repljana 3: 65 - ne mògu u žègutu ofcète s vḷ̀nutu
Repljana 2: 110 - ednù ženù tekvàj s trèti klàs nìšto nè e bilà
Vŭrbovo 1: 28 - uzèl ɤ onà praìla dobredòšlo s n’èga i reklà
Srebŭrna 1: 14 - aa təkàvə e s ràsata takàva təkìvə sa tùj e jurdèk’
Srebŭrna 2: 99 - s trɤ̀stuwt’ȅ udbìrəš utpud’ère drùgə u stənɤ̀ təčèš
Garvan 1: 27 - tɤ̀j dɤ̀lgə b'àlə s nəkràjə səs č'èrnu pàk tɤ̀j
Garvan 1: 60 - tə prɤ̀steni ìməš sə m'enì səs tòju s mòju tɤ̀j təkòzwəš
Garvan 1: 203 - əm zəbràtki zəbràtki krepsul'ìn sət'ìn nəprə̀u s tənt'èl'i ùkulurɤ̀s
Babjak 4: 2 - s termutòne lì gu kàzvaa
Babjak 1: 8 - k'e jə nəpràə s too s màlku sòl' k'e frɤ̀li f nèjə
Babjak 1: 8 - k'e jə nəpràə s too s màlku sòl' k'e frɤ̀li f nèjə
Babjak 2: 11 - vɛ̀emè gu pòsle s lupàtə i se udvɛ̀və žìtutu
Babjak 3: 22 - zàednu pɛ̀eme i nìe s nìh nə òru ìgrəme pɛ̀eme
Babjak 2: 23 - s kunè punèže kunète tìčət i gu tròšət pò l'èsnu e
Babjak 2: 24 - a kugàtu sə vɤršɤ̀t xòrətə s kràvi əlì s vulòve
Babjak 2: 24 - a kugàtu sə vɤršɤ̀t xòrətə s kràvi əlì s vulòve
Babjak 2: 27 - i uddòlu s tàlpi nəkovà se tàlpi dɤ̀ski i uddòlu
Babjak 2: 30 - ubàče brənàtə utzàd s tìjə kòncki plòči
Dolno Draglište 1: 6 - nə ut tùka i ut tùka s lèpᵊ i f rɤcète
Dolno Draglište 1: 7 - s kòtli vudà i pu nèjə pə vrɤvì mlədužènecu i pìta: gu
Dolno Draglište 2: 7 - tə òdeme sus merudìjə s rəsòl kərtòfč'i kòpəme tàm càl' dè̝n
Dolno Draglište 2: 8 - rəbòtame sè s pòsnu jàdene sètne vèče kət dòe pà velìjden
Dolno Draglište 1: 22 - i bàba ìmə bàbə tàm kud nè̝gu uràsi gu s pè̝pel'
Dolno Draglište 1: 26 - nè e kət segà s tìjə bèli rəbòti s č'èrgi pəmùčni
Dolno Draglište 1: 26 - nè e kət segà s tìjə bèli rəbòti s č'èrgi pəmùčni
Dolno Draglište 1: 28 - sədè dòl'nite drìpk'i tàm bèlitè i unòvə si sedì s mòkro [laughter]
Dolno Draglište 3: 28 - s kvàs si zəbrɤ̀kəme tàm i kətu mèsime lèbu
Bansko: 19 - s orìs i sɤz zàxar i s jàjca a pa ìnače pràvime
Bansko: 19 - s orìs i sɤz zàxar i s jàjca a pa ìnače pràvime
Bansko: 20 - pa su sìrene i sàmu s jàjca
Bansko: 24 - ako ìame č'e sme slagàle s òliò i napràeme
Bansko: 26 - s òlio
Bansko: 30 - ili s nèšto drùgo təkòvə
Bansko: 31 - emi naprav'ɛ̀li sme s orɛ̀si so zàxar bɤklavà
Bansko: 34 - ta a polɛ̀eme s òliu z gorèštu òliu
Bansko: 40 - a s tìkva pravìle le ste bànica s tìkva
Bansko: 40 - a s tìkva pravìle le ste bànica s tìkva
Bansko: 41 - s tìkva pa jà jàs fnògu sam pravìla s tìkva bànicḁ
Bansko: 41 - s tìkva pa jà jàs fnògu sam pravìla s tìkva bànicḁ
Bansko: 57 - s pèčeni kòri tìkvenìk' i svàrena tìkva ma
Bansko: 112 - ɛdnàš se plèskaše s testò ma bɛ̀še lòšu̥
Bansko: 113 - naplèskame tèndžuràta s testò da
Bansko: 143 - i sà se pràvi i sàmu s mèsu
Bansko: 152 - mašìnka s bendžìn go cɤ̀rva:
Bansko: 157 - i go polìvame s vrɛ̀la vòda ìska da vrì f kazàne vòda
Bansko: 158 - polìvamè gu s vrɛ̀la vòda i pokrìvame z diplò da se zadùši̥
Bansko: 161 - pòsle go pɤ̀rža: s mašìnka
Bansko: 165 - so sapùn' s vòda se mìe stɤržè
Markovo: 34 - nìkək sə ne skàraa n’ètu pək nìj də sə skàrəmi s itɤ̀rvətə
Markovo: 90 - tugàva v’èče žə sə zbìrəmi tàm s ergèni səs mumì
Markovo: 91 - s kəkvòtu e v d’èlnikə si rəbòtim
Malevo/Xsk 1: 88 - sig’è̝ pumàci ìməme mnògu s pumàci̥te e gul’àmu [laughter]
Malevo/Xsk 1: 155 - pək n’è̝mu je ràbutətə mnògu tòj ìskə gɤ̀rl’ene s t’eslɤ̀tə
Malevo/Xsk 1: 156 - s t’eslɤ̀tə ne spurɨ̀ i dàže ìməhme ednɤ̀ nɨ̀və tùkə nə m’esnustɤ̀
Malevo/Xsk 1: 230 - dikàn’ata kàk kàk se rabòti s nèja
Malevo/Xsk 1: 233 - i vərtɨ̀ sə càl’ d’è̝n sigà s dikàn’ətə kàrət jə məž’ète
Malevo/Xsk 1: 248 - pɤ̀l’n’ət gu vəf čuvàl’e i s kərùcətə nə udèncətə
Malevo/Xsk 1: 249 - s kulàtə s kərùcə̥t nə udènicətə
Malevo/Xsk 1: 249 - s kulàtə s kərùcə̥t nə udènicətə
Eremija 6: 8 - e pa s kon'è òxoxo ìxu
Eremija 6: 45 - tùka i tùka na stredàta e vṛžàno s važè
Eremija 3: 65 - s kvò ja izmìtaxte i isčìstvaxte
Mogilica 2: 15 - če gu presɛ̀vət s màlku vudìč'kə təkà š'e gu pritìkət
Mogilica 3: 33 - ədìn č'ùl'ɛ̀k fsredè i gi s prɔ̀čkə gi kàrə
Mogilica 3: 38 - če udv'ɔ̀d gu s lupàtə təkà gu v'ɔ̀t
Mogilica 6: 49 - s kvò s kvò or'àxte
Mogilica 6: 49 - s kvò s kvò or'àxte
Mogilica 6: 53 - i urɔ̀t s vòlove səs mùl'etə
Mogilica 3: 68 - i tegà s prèsə gu se iscədì i tugàvə gu vər
Mogilica 1: 81 - tə nə dvàese ustànəh duvìcə s ədnò dɛ̀te
Mogilica 3: 86 - kràvite s kvò gi xrànexte
Mogilica 3: 112 - i si jə dòjəm s dvèse rɔ̀ki jɛ̀ səm sedɛ̀lə
Mogilica 3: 115 - tàm s mašìnə li bèše
Dolno Ujno: 175 - z gàs [laughter] i s vìdelce pək ne znàm
Drabišna 1: 14 - s'etne dòəhə mə z'èhə s lin'èjkətə nə bòlnicətə
Kovačevo 2: 3 - vòluve kràvi səs tèlencètə pu dvè kràvi s dvè kràvi səm imàlə
Kovačevo 1: 90 - z bànici s vìnu rəkìjə pà nòs’ət
Kovačevo 1: 95 - s rəkìjə i nə mumàta šo k’i dokàrət
Kovačevo 1: 115 - s upəšàlkətà e vèjke
Kovačevo 1: 117 - s gerdàne k’ ìət
Kralevo 3: 52 - s revərvòl tùkə mùglə də kàžem
Kralevo 2: 64 - segɛ̀ segɛ̀ s tòk na tok
Kralevo 3: 65 - i sə səberàl s ednɤ̀ č’ètə i tvà zə tvà
Kralevo 1: 66 - i sɨ̀čkite hòrə tùrcɨ dòjdəə pu s ədnò məgàrence ətɨ̀dəə
Kralevo 1: 67 - n’àməhə kəkò s ədɨ̀n jurgàn’ nə gərbɤ̀
Kralevo 1: 84 - s məgàre kukò də pus’è̝iš trɨ̀ dèkərč’etə
Kralevo 2: 95 - si svàr’ət t’è s kəfìcə pìjət pək ìkət nə dicàtə
Kralevo 2: 132 - a s kəkvò e zədɤ̀neta s kvo e
Kralevo 2: 132 - a s kəkvò e zədɤ̀neta s kvo e
Kruševo 4: 75 - i kət udnes’èm s kòš’uve nə ərgàt’etu
Kruševo 3: 142 - i tì səs no s məkàze
Kruševo 3: 159 - i sìčku nəkàč’ihme vəlnɤ̀tə s č’uvàlč’etàtə tə tàm
Leštak 1: 13 - a drùgata dèto e s nèja pò mlàda li e
Leštak 1: 22 - s mùletə
Leštak 1: 29 - s ədìn kùrs
Leštak 1: 30 - s ədìn kùrs
Leštak 2: 43 - səs sɤ̀rpəs i kàk s kojà rəkà
Leštak 2: 55 - əmhəm takà tə s tovà go səbìrate i pòsle
Leštak 2: 56 - kakvò go pràat s snòpetu
Leštak 2: 58 - ə s mùletu gu vərhʌ̀t i zberʌ̀t gu i f erìcə̥tə gu mɛ̀l’ət
Leštak 1: 76 - [laughter] a kàk se prài š tovà čevermèto
Leštak 2: 77 - əmhəm i du s kakvò še go prekàraš dotàm
Leštak 2: 78 - s mùl’etu
Leštak 1: 80 - i səs kakvò se pàli tovà nèšto s kvò s opàli
Leštak 3: 104 - tɛ̀ gu pribìrət s rəcète i gu fʌ̀rlət
Leštak 3: 116 - ahà i tò se obìra s rəkà
Leštak 3: 165 - səbìrə pòveče slàmə štòt t’à e səs kùkə e tùkə s ròk
Leštak 3: 224 - səs dərvò tùkə zəkòpčeni i s uràlutu ədìn gi kàrə
Leštak 3: 335 - tɤ̀j s kàk se vìka raspɤ̀nka
Leštak 3: 405 - a volòvete s kvò gi pətkàrvat
Leštak 3: 406 - s prʌ̀čkə
Šumnatica 1: 31 - tàm hòd’ət s krəkàtə nagòre s’à te otdòlu sə čàk amèrika
Šumnatica 3: 46 - ut əsmòvit’e agà sə ne pàrskəni pò s mlàdič’ki əgà sə
Šumnatica 3: 54 - gà gu nədrub’àvəd go s məšìnkə
Šumnatica 3: 71 - a n’àkva drùga takàva s takàa stàra rodòpska màndža də takòva
Šumnatica 3: 162 - əmə s ə l’àbət ni sà zəkàrpuvə kurèmət t’ kəzùje
Šumnatica 3: 203 - a s kòžata kakvò se prài
Skrŭt 1: 21 - kvàčkata gle da glèdaš s pilcìte da opèreš
Skrŭt 2: 25 - s mašàta brɤ̀kat vof glamnìte
Skrŭt 3: 38 - na kokòški li e izmìem panìci̥te togàj nèmaše pràx s pèpel
Skrŭt 1: 40 - nalì decàta ìmat mèkičku zèl s ednà iglà
Skrŭt 3: 53 - papùda s pràs mnògo e ùbaf
Skrŭt 3: 77 - utprèt s takòvo pɤ̀čišta pràea i k’i dòjdat k’i pèat
Skrŭt 2: 86 - slèt tovà k’ ìat s tàpaneto̥
Skrŭt 3: 87 - mladèžeto mladèži i stàri se pràeja sas stənčinàrto s zvònci sas kòži
Skrŭt 2: 120 - kalimànata tàm zbèrat se žèni i oblèkat a i s tàa
Skrŭt 2: 144 - s tàpane so svìrki pa k’ ìat k’i i zakàrat uttàm
Skrŭt 1: 166 - s tà tojàga tepàl gi izlizèli tàtku̥fcite im i i màjkite
Stalevo 4: 13 - izb’àgva s nègu
Stalevo 4: 14 - izb’àgva s n’ègu
Stalevo 4: 29 - i t’à pristànvə to i nìe znàehme nìe kət màl’ki s dòbrə
Stalevo 3: 30 - tò tvà sìren’e i s’ètne ku ìskəš s ml’àku nəl’ùəž gu
Stalevo 4: 30 - vìdehme kugàt kugà utìd’e t’à s n’è̝gə gà prɨstànə tòj
Stalevo 1: 32 - mi s vr’etè̝nu
Stalevo 1: 59 - əm tɨ̀ zə nəjɨ̀əš s tàə zə nəỳəš
Stalevo 1: 60 - s tàə zə mùcəš s tàə zə naɨ̀əš
Stalevo 1: 60 - s tàə zə mùcəš s tàə zə naɨ̀əš
Stalevo 1: 84 - s kvò go zakòpčuvaxte
Stalevo 1: 115 - i s nèhi zə snuv’èš
Stalevo 1: 121 - tò je pò mlògu d’è̝t je pr’è̝denu tò je s pò màlku
Stalevo 1: 133 - i s č’è̝ter’ nìti imə gàštit’ȅ dib’èl’t’ȅ tùpən’t’ȅ
Stalevo 1: 142 - nɨ̀ti̥ ìmə i nɨ̀tit’ȅ gr’èben’ i v gr’èben’ə s
Huhla 3: 12 - dè də znàm duidòhə s kulàtə sičku nətvàrihə
Huhla 1: 76 - z gu iskupàh s mɤ̀ninkətə kupàčkə
Huhla 1: 77 - s kopaìlkətə
Huhla 2: 81 - ədìn b'àše dušɤ̀l če s ədnɤ̀ ə prijàtelkə če nìe ut'ỳvəne
Huhla 2: 82 - də sə učìne tè s prijàtelkətə vɤ̀tre nìe ut'ỳvəne kàzvəne
Vŭglarevo 1: 10 - s kvò
Vŭglarovo 1: 12 - s kvò go mèsiš
Vŭglarovo 1: 13 - s rəc’ète
Vŭglarovo 2: 29 - nè às səvsèm mɤ̀tnu s təkà smɤ̀tno si spòmn’əm
Vŭglarovo 1: 34 - i jà m’ès’ə tùkə um’ès’ə z bràšnu n’è s udà
Vŭglarovo 2: 51 - s rəkɤ̀ ž’è̝niž bə fàtəš ədɨ̀n
Vŭglarovo 1: 79 - ùrnətə s dɤ̀rvə jə ugurɨ̀me
Vŭglarovo 2: 93 - či s kulindrò nə kulindrà
Vŭglarovo 1: 97 - tòj pučerven’è̝e fùrnətə kàk n’àmə ìmə s kəpàk fùrnətə
Vŭglarevo 2: 101 - i s tvà žɨ̀ttu
Vŭglarovo 2: 133 - dikàn’ətə s t’è̝ə krè̝mene udòlu i t’à vərɨ̀ ubikàl’ə càl’ d’è̝n’
Vŭglarovo 1: 136 - əhə zahl’ùpvaxte li go s nèšto ili nè
Bangejci 2: 40 - è tɤ̀j kət bəstùn'enu səs vìluškə tùkə udòlu s vìluškə
Bangejci 2: 58 - [laughter] i tɤ̀j s iglì sə plit'è
Brŭšljan 4: 2 - də gu zəwɨ̀vəme də gu zəwɨ̀vəme də rəst'è zəvìtu s plenì
Brŭšljan 4: 3 - s plenì krəčkàtə mu nə prɤ̀slenkite ìmə pəmùk
Brŭšljan 3: 5 - št'à: nòsime s kulàtə dərvà tùkə də se gr'ɛ̀em
Brŭšljan 3: 8 - n'àkuj pɤ̀t' št'à pòjdeme s kulàtə də sm'èlime bràšnu
Brŭšljan 3: 22 - čobànite s kakvò svìrexa
Brŭšljan 3: 23 - s kəvàl':e be səs svìrki s kəvàl':e
Brŭšljan 3: 23 - s kəvàl':e be səs svìrki s kəvàl':e
Brŭšljan 3: 25 - səs svìrki i s kəvàl':e
Brŭšljan 4: 38 - à s kavàli
Brŭšljan 4: 39 - s kəvàl kəvàl svìrime
Brŭšljan 4: 44 - nə uč'ìlište du č'etvɤ̀rtu udel'ènie àjde s ufc'ète tàtku ti
Brŭšljan 1: 55 - òx mi tɤ̀j səs svìrki i s kəvàl':i svìrehne
Brŭšljan 4: 56 - krəstòsənu s č'ètiri stòla ud ednɤ̀tə stərnɤ̀ si sədì mumč'ètə
Brŭšljan 1: 67 - tvàskə pukrìtə s rəž'ànkə i vɤ̀tre pràeni pregràdi zə də mòž'em də
Čokmanovo 1: 22 - kərd'ɔ̀ pət'ètə i s m'ɛ̀huve gul'ɛ̀mi im'ɛ̀hme
Čokmanovo 1: 34 - jèlə sə svìvə prevìvə mumà s ròdum pruštàvəj
Gela 2: 6 - na garbɔ̀n s l'ùlka da ìdež da žɔ̀neš
Gela 1: 11 - gà se iz izrìkaše̥ s ufcète tùvə sìn be čùt
Gela 2: 15 - s kvò gi povìvahte bèbetata
Gela 1: 16 - s ufcète i tugàva pòvn'am tərčɛ̀hme gà pùsneš ufcène nasàm
Gela 2: 18 - səz gəjtàn i dɛ̀kenu gà gu puvìeš s pòvoi vɔ̀lneni
Gela 1: 26 - nə dèvɤd gudᶤìni hòdɤl vəv belumòrietu s òfci təkà pək ezgà
Gela 2: 29 - rɔ̀žen lɛ̀p fəlìja ta gu ugrɛ̀eš i s enekvà sᶤìrɤne
Gela 1: 33 - s ufcène em nəlì si e nè zgà
Gela 2: 78 - tò s dvèhìl'adnata i dvanàesta gudɨìna e zapìsanu v bìblijata
Stikŭl 3: 50 - əm pu gelà pìtahte li nɛ̀kva bàpka kvò s mène
Stikŭl 1: 63 - s enəkvò sə smə sìn zənimàvəlɨ
Stikŭl 1: 70 - tugà nìkuj nə hòdi də ràbutɨ nèməš kò̝n’ nèmə s kəkvò
Stikŭl 1: 104 - ìštət lɛ̀p ìštət tə təmàn gi atùkə gəlčɛ̀hme s ednɔ̀ ženà
Stikŭl 3: 141 - etùka pìsvalu takìva tùka s tɛ̀a sa edìnas sa gu ubᶤìli
Gorno Vŭršilo 1: 4 - i nàj s'ètne ok'orèx s òčila sam
Gorno Vŭršilo 1: 8 - varšèm pa nèmaše togàva kombàjni s vòlovete d'èe d'èe
Gorno Vŭršilo 2: 11 - i tovà càlo lɛ̀to ni e tovà ràbota s ofcìte ìdem
Gorno Vŭršilo 2: 15 - tùrim edìn strèžerᵊ i ə tùrnem snòpete i kàrame s magàreta
Gorno Vŭršilo 2: 18 - u zberèm go na kùp ut udvɛ̀em go s vejàčite i takà
Gorno Vŭršilo 1: 21 - sè s ofcìte ìdex magàretata sa u sinà i segɤ̀ dvɛ̀ magàreta
Gorno Vŭršilo 1: 23 - kupì:me magàreta dvèčki magàrencə sɤ̀ga si nà s nìx rabòtim
Gorno Vŭršilo 1: 24 - s magàretḁtḁ nèma volòve
Gorno Vŭršilo 2: 27 - kàg gi glèdam càl dèn s nìx se raspràvam
Gorno Vŭršilo 2: 31 - s nìx pobìjvax gi čàt.pàt i lɛ̀toska bɛ̀a tùka i
Gorno Vŭršilo 1: 31 - segɤ̀ sas lɛ̀ba ma tè se čùdea s mèm ma
Gorno Vŭršilo 1: 37 - ta tùpame ta otsɛ̀em pà sam mesìla lɛ̀p i s kartòf
Graševo: 65 - kòjtu si ìmə pòvečku imòtᵊ se zənimàvəše s imòt
Graševo: 106 - mi mi i jàs sɤm udìlə s tèh
Graševo: 121 - i stàne càl' živòt s ednò àlištè də prekàrəš
Stoilovo 2: 2 - è tùka upkòlim s kulàtә prevòzim snòpetu nәpràim xɤrmàn
Stoilovo 2: 40 - sètne z bandrɤ̀k sètne s lupàta
Stoilovo 2: 50 - pɤ̀ru s vìlәtә vìlәtә znàete kəkvò e edìn čatàl
Stoilovo 2: 58 - rәstɤ̀rs’әme gu s vìlәtә i go i pòsle pudìre ubrɤ̀štәme
Stoilovo 2: 59 - pә s lupàtә s lupàtә dɤ̀rvena tәkàvә
Stoilovo 2: 75 - tùvә s lupàtәtә pruv’àvәme gu iščìstuvәme gu
Zabernovo: 40 - i udmìtət ž’ènite s metlɤ̀tə udmìtət i gu tìkəme təkà nə
Malevo/Asg 1: 5 - kujàtu je pò nìskə s rəc’è mʌ̀kni mʌ̀kni mɤ̀kni pràim ə̟
Malevo/Asg 1: 8 - s mùl’e məgàre kvòtu ìma
Malevo/Asg 1: 11 - nìe sme vərš’ɛ̀li s məgàre s mùl’e
Malevo/Asg 1: 11 - nìe sme vərš’ɛ̀li s məgàre s mùl’e
Malevo/Asg 1: 18 - i tugàvə uplàvim s l’ʌ̀štətə i slàgəm’è jə də sə vərì
Malevo/Asg 1: 20 - č’i pòsle jə um’èsim pàk s màlku brəšnò
Malevo/Asg 2: 27 - pò rànu ìməhme dòstə ràbutə ubàč’e segà s ednɤ̀ dùmə kàzənu
Malevo/Asg 1: 48 - tàm s əcàtə b’èl’əd gi ədʌ̀d gi [laughter] kəkvò də ti
Malevo/Asg 1: 65 - nəpɤ̀l’nim g’yv’èčən s kàš’e [laughter] səs l’èštə s fəsùl’ nədrubìm gu
Malevo/Asg 1: 65 - nəpɤ̀l’nim g’yv’èčən s kàš’e [laughter] səs l’èštə s fəsùl’ nədrubìm gu
Malevo/Asg 2: 80 - iməš’e tugàvə muzikànte n’àkuj s cigùlkə svìl’exə svìr’exə n’àkuj
Malevo/Asg 1: 104 - kàktu si e l’ègnələ ufcʌ̀tə kàrəj kàrəj kàrəj s nòžicìne
Momčilovci: 8 - də hmi kàrəm tòrət i s č’ùzdə ràptə səm minɔ̀lə du segà
Pavelsko 4: 4 - s ugləftʌ̀ gi vìkəm də mi wòd’ət i jà wòrəm pòs’l’e
Pavelsko 4: 5 - è is pləninàtə əgà zèt s nàč’u də ti rəspràvəm nàč’u
Pavelsko 2: 19 - č’ètirite nò̝gi i gi vɤ̀rdzuame s ədnɤ̀ vərzùl’k’ə i i
Pavelsko 4: 30 - pàk s t’àhnutu məgàr’e i smo i s mòtu də wòd’im də ur’èm
Pavelsko 4: 30 - pàk s t’àhnutu məgàr’e i smo i s mòtu də wòd’im də ur’èm
Pavelsko 4: 34 - š’e bàrəme s prɤ̀stə kɤ̀k se istìnəlu li e ne lì e
Pavelsko 4: 67 - əmi s ednò s ednò vɤ̀ž’e
Pavelsko 4: 67 - əmi s ednò s ednò vɤ̀ž’e
Hvojna 2: 12 - əku e pò màlku č'ùkəmè jə səs vìlə s vìlətə sə č'ùkə
Hvojna 2: 40 - vudɤ̀tə gu kàrə v’àtərni n’èməš’e tùkə s vudʌ̀
Stančov Han 1: 10 - i gi pučèrpvәmi tàm s kvòtu smə nəglәsìli
Stančov Han 2: 15 - ə dubr’è əmə svikɤ̀rvətə kàe ɤ t’à utìdi s ufc’èti
Stančov Han 3: 19 - òt n’èmə kəkò də gi pràim n’èmə s kò də gi puupludìš
Stančov Han 1: 22 - tàm rәbòt’exḁ әmi s vɤ̀glištә
Stančov Han 3: 23 - i sìčku fəlìrə i n’èmə v’èči s kvò də sə ràbuti
Stančov Han 3: 25 - òd’ə [laughter] də sə jədòsvəm s n’ègu
Stančov Han 1: 31 - è s tәkòvә i sә ublìčәmi pәk ìnәči s’èki d’èn si nòs’әt
Stančov Han 1: 53 - a s səs kakvò predèš ə u
Stančov Han 1: 70 - stànuvi dv’è təkòs tùkə s nìštilki tùkә utpr’èt s’èdniš si tùkәnә
Stančov Han 1: 91 - ama s kakvò bojadìsvat
Stojkite 2: 8 - sas ednà k s edìn kamš’ìk’ bahtɔ̀t mùl’etana i ti varhɔ̀t varhɔ̀t varhɔ̀t
Sŭrnica 2: 11 - nə decàtə pə gu b’ɛ̀liš’ nə rekàtə pa gu č’ùkəš s kòpəni
Sŭrnica 1: 18 - kət stànəhme s məl’č’ugànč’etə
Sŭrnica 2: 18 - dumàšnu plàtnu lè s n’ègu sə zənimàvəme
Sŭrnica 4: 19 - vrətàtə ə dɤ̀rvenə lù s dɤ̀ski ètu təkìvə dùpki ìmə
Sŭrnica 1: 22 - v burgàs ž’itàruvu sme òd’eli s məž’ɤ̀ mi nə puč’ìfkə
Sŭrnica 1: 40 - i sə zəpuznàhə s mòjə i sə pubrətìhə
Sŭrnica 1: 50 - uvəž’àvəš sə ubìč’əš sə ìməš sə s nèjə mnògu
Sŭrnica 1: 55 - štòm sə mnògu ubìč’ət s nègu
Sŭrnica 4: 56 - də vìdiš’ tvà tàm f tɤ̀vnutu n’èmə làmbə s kvò də sv’ɛ̀tiš’
Sŭrnica 2: 64 - i s kəmen’òk buedìsvəhə pàk
Sŭrnica 2: 88 - i s korì bujədìsvət
Sŭrnica 1: 100 - nì č’ìstu i pròstu sme vìkə bràt’ə s t’èp
Sŭrnica 3: 106 - sɤs jurgànə s ud’əlà sə zəvìvəš’
Sŭrnica 1: 134 - nìj sme vìkə krɤ̀vni bràt’ə s krɤ̀f sə smɤ pubrətìli
Sŭrnica 1: 139 - i sì sə rəzbrà:me i s t’àh təkà sə dərùvəhme
Sŭrnica 2: 178 - àjde i nə duspàt s kònə šə gi zəkàrəš’ tàm
Sŭrnica 2: 193 - s t’èž’es də mòdž’e də hlɤ̀tne əbɤ̀tə
Sŭrnica 2: 203 - eno vrɛ̀me n’èməš’e ytìi s kvò də se glàt’et
Trjavna: 43 - kujà tɤ̀s d’ètu s turbɤ̀tə
Trjavna: 78 - a onàs s torbàta žɤ̀ltata
Trjavna: 182 - ml’èčnu təkòvə i ut n’ègu s idnò pərcàlči i gu pric’èždət
Vŭrbina 4: 8 - ə càrevicətə ə s’èeme prul’ètešnu vrème kugàtu jə ur’ème s vulòvete
Vŭrbina 4: 12 - e tàə ràbutə s envà sme zənimàvəli nìe i pòsl’et
Vŭrbina 4: 21 - i gu sìpvəme s zərnàtə i klàvəme pur’èdnu i pu n’èjə
Vŭrbina 3: 29 - xa nəkvò s pəstàl’i ɤdnì n’e pəstàl’i əmi č’el’ədìsvəhə
Vŭrbina 4: 35 - nə pul’ɛ̀nətə n’è s kàmen’i əmi pul’ɛ̀nə i gu umet’ème mètneme rəštɤ̀
Vŭrbina 4: 48 - s tòu vìt kirəž’ilɤ̀g gu kàzvəme nìe pu.stàrumu
Vŭrbina 4: 94 - i kàrəhme uddəl’èče kàmene s kətɰ̀re sme kàrəli kàmen’e
Vŭrbina 4: 95 - s kvò ne šteš i takà sə e grədìlu pò nəpr’èš
Vŭrbina 3: 105 - vəf fəf wògən’en fəf bəžɛ̀ i s nə verùgə
Vŭrbina 4: 115 - i tàm tò s dòstə hòrə sə zbìrəhə i gul’èm səbòr ìməše
Vŭrbina 4: 127 - pàk s kətɰ̀ri se vərv’èše sìčkoto rùbətə sə kàrə
Belica 2: 3 - sɤsᵊ konè s volòve kòj sɤs štò ìma
Belica 2: 29 - pòslem ulòvim volòvete kòj sɤs štò si ìma s tovà
Belica 3: 60 - s lèp si dròbiš sɤs nèa t'à si se edè mlèko si e
Belica 2: 60 - sùšime go kàčvame go f čuvàle s kolà
Belica 2: 66 - s kàmik šmìrgel kàmik mu kàzvaa omèlem brašnòto
Belica 2: 70 - nè s kakvò se sə sèeše tùka po nìvite
Belica 2: 74 - i s tàa rɤ̀ka zìmam i vṛ̀va po nasèvnicata i fṛ̀gam
Belica 3: 76 - šte si go izbìeš s ednà vòda bìstra vɤv dvè
Belica 1: 93 - da si bɤ̀brem i žɤ̀neme s sɤ̀bo stojànof ud durlìite
Belica 2: 151 - ot pèpel ot ə vɤ̀glene fṛ̀lim go tàm sɤs lop s ednɤ̀ lupàtə
Oborište 1: 9 - vɤf nèa s lopàti opečè se izvàdim l’àba jadèm i tugà
Oborište 1: 11 - pèkla sɤm takìva ràboti na lopàta s takòva səm
Oborište 1: 14 - brašnòtu i i kvàsᵊ sə si ìmaše i zamèsa s kvasɤ̀
Sveta Petka 2: 1 - a s kakvò si svètexte bàbo eminè ednò vrème vɤf.kɤ̀šti
Sveta Petka 2: 2 - s làmbi
Sveta Petka 2: 20 - pә pә s làmbite dujdè pә tòko hà pa tòko fәnà:me
Sveta Petka 2: 21 - s tәvà sme pɤ̀rvu pumìnәle
Sveta Petka 3: 31 - òle màle zə duvàr sìčko s kàmek
Sveta Petka 3: 32 - s kàmek e kòj vi gi pràveše kòj gi gra
Sveta Petka 2: 65 - e a s kakvò se zavìvaxte slàgaxte oddòlu pràpak’
Sveta Petka 3: 92 - i s tìe dɤ̀rvenìte lupàti nə veterè òp òp òp òp
Sveta Petka 1: 125 - vìe kàe tòj te pìta za vɤ̀tre kàk e s nìš’elkite
Sveta Petka 1: 154 - s tavà sa se vladèeli
Arčar 1: 13 - jà ne mòe se razbèrem s n’ì
Arčar 1: 25 - on s onovà momčènce ne govòri sàmo mène dìri
Arčar 1: 43 - s onovà momčènce razglòbime
Gradec 2: 15 - utìšla po komšìite i òn ostànal s tavà detè
Gradec 1: 93 - bòže bòže kvò sa e mɤčìl s mène ma a nosìl
Gradec 1: 101 - nə mòe də odvṛ̀žat jà sɤs sɤs nalì znàeš fùsta s
Gradec 1: 109 - pl'às te tùka s onovà àmà gà viknà na mène
Drjanovec 1: 32 - ɤmɤ s kɤkò j duš’ɤ̀l n’i znàm i l’èkɤrɤ kàza
Drjanovec 2: 42 - sɤz žinìjlit’ȅ àje i tì s t’àw nɤjnò dɤ č’ùiš tì bùlkɤtɤ
Petrov Dol 2: 13 - dèt wìkɤt s idìn kuršùn dvà zàjəka
Petrov Dol 3: 33 - s kərùc’i kol’ì ə nòs’iš snòp’i pràjm’i klɤnn’ì sə kàzwə gùl’èmi trùpəm’i
Petrov Dol 1: 44 - əm a d’et’ètu əma n’àməm nìštu š’ə mu s ràzgele
Petrov Dol 3: 59 - s kakvò žènexte
Petrov Dol 3: 60 - sɤs sɤ̀rpui s pələmàrki sɤ̀rp pələmàrka è tɤ̀j slàgəm’i tùkə pələmàrka
Petrov Dol 3: 150 - s nintìrite li otnèmate
Petrov Dol 3: 152 - s nintìrite ja otnèmate slàmata
Petrov Dol 3: 153 - s n’in’t’ìrit’ȅ udn’èməm’i i kɤt ustàni wèči sàmu zɤ̀rnutu
Vladimirovo 2: 33 - s čeràpe nèma ə ə takòvo
Vladimirovo 3: 97 - pòslem go tùrame ta sɤ napečè i s ednò dṛ̀vu
Vladimirovo 1: 106 - s trì kràka ako ste stàri
Gorna Krušica 1: 133 - ami ako ìskate pa i tùka mòž da si s
Tihomir 2: 26 - i pòsle noškvìte s kakvò gi ostɤ̀rgvaš
Tihomir 3: 35 - pòsle trèbva da or’è orè vɤ vɤf na takòvata s orà oràn:e
Tihomir 3: 39 - s ədnò dɔ̀rvo takòvo bandrùk i gu klad’èš i z’ɔ̀l vòla
Tihomir 2: 43 - po s pònica na agn’ète badž’elɔ̀kč’e si ìmame
Tihomir 3: 51 - i pòsle i s katᵊìre go varšòme ə səs magàreta s katᵊìre takà
Tihomir 3: 51 - i pòsle i s katᵊìre go varšòme ə səs magàreta s katᵊìre takà
Tihomir 1: 68 - ami kɤd’è ste sə ə srèštali səs ə mòmčeta s kòpeletata
Tihomir 2: 69 - ta tòj z’èlnikət peč’ème al’è s nèkvi žàl’kᵊi kaprìvi kàk gi zav’ème
Tihomir 2: 85 - i tò i tò s kòrᵊi
Tihomir 2: 86 - i kàk stà i tò s kòri
Tihomir 2: 87 - i tò s kòrᵊi
Tihomir 2: 89 - s trì kòrᵊi tràanata a m’èsime s kvàsa i s ml’èkɔ
Tihomir 2: 89 - s trì kòrᵊi tràanata a m’èsime s kvàsa i s ml’èkɔ
Tihomir 2: 89 - s trì kòrᵊi tràanata a m’èsime s kvàsa i s ml’èkɔ
Tihomir 1: 96 - č'e ɤf ɤv gr'èbene s nìtᵚi tač'ème ga snav'ème snav'è sa
Tihomir 2: 114 - zab’èlime ga s màsla tazì ifkà
Tihomir 1: 115 - s kakvò xvrl'až vɤ̀tre
Tihomir 1: 118 - s kač'ɔ̀ i masùr'e
Tihomir 1: 121 - a tovà dèto blɤ̀skaš s nègo
Tihomir 2: 123 - s pas’ànata
Tihomir 2: 131 - tavà dèto go fàtaš s ednàta rɔ̀ka kàk sa vìka
Tihomir 1: 140 - səgà da vìdiš kanà pràvet as tòka li kimì s kanà
Tihomir 2: 141 - pàk si e s tò at ə tazì ž’ìto sv’ɔ̀ž’eme go
Tihomir 1: 149 - ča bàgrime gɯ as bajɔ̀ bàgrime gɯ s bajɔ̀
Tihomir 1: 150 - i pɔ̀strime gɯ tač'ème gᵚi pàk s etò as kač'ɔ̀
Tihomir 1: 152 - s kač' ɔ̀ esèj tač'ème
Tihomir 2: 159 - tò s tò s tirpàna tò ne bᵊìva tò s klà
Tihomir 2: 159 - tò s tò s tirpàna tò ne bᵊìva tò s klà
Tihomir 2: 159 - tò s tò s tirpàna tò ne bᵊìva tò s klà
Tihomir 2: 160 - s tirpàna kasìme č’aìreto
Tihomir 2: 188 - azàm ž’ìtətə pàk s as m’ètla at adv’èeme go fnes’ème go
Tihomir 1: 191 - tə kupùvahme hìnte hìnte go zav'ème tò s tòpa
Tihomir 2: 199 - elè met’ème ga s m’ètlᵚɨ s m’ètla go l’è met’è̟m
Tihomir 2: 199 - elè met’ème ga s m’ètlᵚɨ s m’ètla go l’è met’è̟m
Nasalevci 1: 35 - e pa na svàdba momčè ùzne o kaničè s rakìju
Nasalevci 2: 58 - e pa dṛvà dlɤ̀ga è iz gorùtu gòre s volòve dokàraju
Nasalevci 2: 76 - s kvasɤ̀c se omèsi kolačèta pa drùgo drùgo pogačè sa tùri
Nasalevci 1: 91 - zèmi ta ga nèče li se brìči s vòdu lùp
Nasalevci 1: 95 - [laughter] s vòda
Nasalevci 1: 133 - s nòžici
Nasalevci 1: 137 - kàk mu se vìka na tovà dèto ìzliza s
Nasalevci 1: 270 - jà s tovà uò ne čùjem po nìkɤv nàčin
Nasalevci 1: 271 - a vìš s tovà čùjem ama
Nasalevci 1: 281 - a z de a s lèvoto čùjem po màlko
Iskrica 3: 21 - də də ne sɤ̀ sàmu s nàšti dè i s pəs’àhme gi
Iskrica 2: 44 - pə seàšnutu l’èsnə ràbutə zəvìəd gu s najlòna i àjd’e
Iskrica 1: 46 - s karùci̥ti̥ ìdət z’èmət drèiti čeìzə nəfɤ̀rgəd gu tùkə
Iskrica 3: 48 - səs percà li s kəkvòtu štè də e i gu slàgət
Iskrica 1: 68 - i kojàt bìlə mɤ̀škə bubulɤ̀čkə t’à nòsi ennà hùrkə s enà kəd’èlkə
Iskrica 3: 78 - dədèm s ləžìčkə ml’àku sàmu i sàmu də gu putsìlim
Iskrica 3: 101 - a s kvò ste sa oblìčali ofčàrskoto obleklò kakvò e
Baskalci 1: 186 - terdzìite što sà i s tәkvìi mòže ә pә ìmә si
Baskalci 1: 294 - i s kakvò gi vrɤ̀zva
Tǔrnjane 2: 64 - i četvòrno s čètiri nìštelnika z dvà nìštelnika z dvà nìštelnika litò
Tǔrnjane 2: 66 - s čètiri nìštika nìštelnika četvòrno
Salaš: 96 - ìdemo s màter mi da kòpamo jà sɤm bilà sìgurno trèto četvṛ̀to
Salaš: 188 - s kvò če gi kàru tìja dṛ̀va
Salaš: 190 - s kvò gi kàru tìja dṛ̀va tùj u ìžu
Salaš: 251 - ìde pa nap ə napḷ̀ni sɤs vḷ̀na s kvò si imàl dè
Bela 1: 27 - a kakvò s pràvite s trevà
Bela 1: 52 - da nìšto da se ne zanimàvam ugovòril s ednà mòja bratofčètka
Rajanovci 2: 25 - i pokraj obèt predì da dòjde dòjde o stàreca s ofcète
Rajanovci 2: 30 - i tùrimo ozgòre na sèku bùčicu i zavìem s vèsnik ozgòre
Rajanovci 1: 47 - a s ofcète s ofcète kvà ràbota ìmaše
Rajanovci 1: 47 - a s ofcète s ofcète kvà ràbota ìmaše
Rajanovci 1: 49 - s òfce s òfce kàk
Rajanovci 1: 49 - s òfce s òfce kàk
Rajanovci 1: 50 - ò s òfce jà sɤm bilà gòre odìla sɤm tekà
Breste 2: 40 - ot katò e s tìa izrìgvanija ùtre še ìma izrìgvanija prez dèn segà
Breste 3: 63 - əmhəm pa i da ne vɤ̀ ostàvat samì s ergènite
Breste 2: 66 - i s tàa kùčka kvò sa prài
Breste 2: 79 - i s kon’ìte vršè:me
Dolna Sekirna 3: 68 - òn s kvò se prài limòntùs
Glavanovci 2: 9 - nì za əh sìčko stanà i da dòjde si s kolà čovèk
Glavanovci 1: 17 - u tepsìju kà go umèsimo s màlko zàxar onò glètavo
Glavanovci 3: 33 - nagòre s òstroto da ne vàli
Glavanovci 2: 68 - nèma da e s ednòto da se kovè s ednòto da se čùka
Glavanovci 2: 68 - nèma da e s ednòto da se kovè s ednòto da se čùka
Glavanovci 3: 68 - boksàva i varvàra xòdexme na varvàra s kòšničèta mòjta sɤm ja praštàla
Glavanovci 1: 85 - i pòsle min’ùju sɤs kolà li če e s kamiòne li če
Glavanovci 1: 87 - vɤršìdba s kvò səs kòn’i sɤs dòma sɤs volòve i
Glavanovci 1: 105 - ta sìpemo žìto imèemo si àmbar s presèci za žìto za ečmìk
Glavanovci 1: 111 - s kolà mnògo se ne ràdžuje a i s kolà čùkanemo
Glavanovci 1: 111 - s kolà mnògo se ne ràdžuje a i s kolà čùkanemo
Glavanovci 1: 112 - na gùvno s màjku i tekà se mnògo trùd se e polagàl
Bosnek 1: 19 - čèrvi ìma jà vìka s tìja parì če vi kùpim orìz

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut