Clitic: 
clt
Particle: 
aux
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3pl
Linguistic trait: 

Lines where sə appears

Kolju Marinovo 1: 19 - t’è sə kàzəli
Kolju Marinovo 3: 41 - tèj sə gu
Kolju Marinovo 6: 43 - tìjə kut sə trɤ̀gnəli tìjə n’àmaa nìštu mečkàrit’e
Kolju Marinovo 6: 54 - [cough] à t’è kɤ̀k sə gi fàštəli tìjə mèčki
Kolju Marinovo 6: 60 - i t’èj kutò ə sə v’èči zimàl’i n’àkoə gud’ìna
Kolju Marinovo 6: 62 - amà nàj nəprèš sə gi zìməli i kòjto
Srebŭrna 1: 72 - s’àkoj si ko kòlku̥tu̥ xòrə sə si kànili tòlkuz gi
Srebŭrna 2: 178 - amə nìj kət prəd nàs stàr:tȅ sə žuvèli kət kàzwət
Garvan 1: 152 - ami dobrè aku sə e slùčvəlu kvò sə jə pràjəli tìjə
Garvan 1: 163 - mìslili sə če
Babjak 3: 14 - prez nuštà òdim dèbimè gu dɛ̀ sə gu
Babjak 3: 15 - dɛ̀ sə gu ustìli č’ùpu i òdim i gu ukrədèm
Babjak 3: 17 - u drùgətə məəlà mumìte se rədùva: če ì sə ukrəlì
Babjak 3: 18 - ergènetò sə ukrəlì ot onàa məəlà nə mumìte
Markovo: 115 - [laughter] kuè ə sə vid’èli kuè sə ne vid’èli [laughter]
Markovo: 115 - [laughter] kuè ə sə vid’èli kuè sə ne vid’èli [laughter]
Malevo/Xsk 1: 10 - tùkə sə bilɨ pòveče tùrcɨ̥ i màl’e
Malevo/Xsk 1: 12 - ut tùrcite tùrci̥te sə pribràl’i kəm turcìjə pək nàšte sə nəkùpɨl’i nɨ̀
Malevo/Xsk 1: 17 - sɨ̀čku sə nəkùpil’i
Malevo/Xsk 1: 31 - sə ž’iv’èli səs tùrcite zàednu i znàehə tùrcki ezɨ̀k sɨ̀čkɨte
Malevo/Xsk 1: 32 - i sə nəkùpl’i nɨ̀vi ut tùrci̥t’e i sa pòčnəl’i də rəbòt’ət
Malevo/Xsk 1: 89 - [laughter] otkədè sə došlì znàeš li pumàcite
Malevo/Xsk 1: 93 - əmhəm nakùpili sə zem’à sìgurno tùka rabòt’at
Malevo/Xsk 1: 132 - tvà kuèt sə nəpr’è̝l’i tr’àvə də gu̥ ɨstəkɤ̀t
Mogilica 4: 6 - i dènu sə nè klàli kurbənlɔ̀ci gu rəzdədɔ̀t nə vrìt
Mogilica 5: 14 - əku sə umrɛ̀li tugàvə glàdnite kədè še gi pugrebète
Mogilica 5: 81 - dà togà togàva kàzva stàrite òt tè sə mìnəli stàrite
Mogilica 5: 82 - à dèt sə mìnəli à
Mogilica 3: 99 - də gi e nè sràm kədènu sə ugradìli bàre
Dolno Ujno: 160 - ìma po trì četìrese dùši sə sə sɤbiràle
Godeševo 3: 4 - še ti kàžət è bɤ̀jrvəkìcki ràbuti d'ètu d'ètu t'è sə zəpòvnili
Kralevo 3: 28 - s’e ta sə živ’èli tùkə n’àkəde si tùkə n’àkəvə məhəlɤ̀
Kralevo 3: 55 - kò gu sə premàzali ə təkà də umr’àl kə f smòl’ənsko
Kruševo 1: 105 - òti jə sə dàli nə suc’àl’ni griži wòt ne sì i gòtv’ət t’è
Leštak 1: 20 - sə hòdili də tvàr’ət ève ut slavèino dʌ̀ski də kàrət è nadòlu
Leštak 3: 133 - e tàm mòe də də vərhʌ̀t i vɤ̀rli sə puubrìšəd gu
Leštak 3: 202 - sə nəpràili vudenìci zəkàrvə sə tàm i sə mèl’e
Leštak 3: 357 - trìte si sə si izràsli
Šumnatica 2: 23 - fčèrə sə òdili n’àkvi nàši òrə tùkə trìese i p’èt l’èvə
Šumnatica 2: 34 - dèto sə izb’àgali
Šumnatica 2: 35 - əmə kòj sə izb’àgəli
Šumnatica 3: 157 - pàk də sə prudàli i da pràime
Stalevo 2: 31 - kàk sə pànnəli
Stalevo 4: 47 - sàm sə ublìcəli nàšte màmə si premèn’ə t’àhnətə si [unintelligible]
Huhla 5: 25 - dvà pɤ̀ti jəd'àhi jàdəhne jəd'àhne i màjkit'e sə ni pìtəli
Huhla 6: 49 - zə tvà tìjə tòlku pərɤ̀ sə dàli nə učène
Huhla 6: 50 - agà sə dàvəli nə učène gà
Huhla 6: 52 - gà sə dàvəli nə učène š ìdə tàm
Huhla 6: 74 - nəlì sə rànili dicàtə
Huhla 6: 80 - durd'è sə izučìli znàeš li kòlku pərɨ̀ sə dàli
Huhla 6: 82 - ə ə vèk'e sə dàli
Oreše: 27 - nə əskèr’ə tugàf bəlgàrijə i tùrcijà sə bìli ədnò
Oreše: 28 - č’e ud nàšto sèlu č’etirèese dùši utìdua utiš’lì sə
Oreše: 29 - jà gi ne pòmn’a gà sə ušlì jà bef dètence dè
Oreše: 30 - màšku dètence siràč’e t’è sə utiš’lì i mnògu r’ètku sə vər
Oreše: 31 - n’è gi istrèpəə sìckit’e i nàš bubà kəd’è gu sə utr’èpəli
Vŭglarevo 1: 111 - tr’àvə f p’è̝čkətə də sə gu p’èkəli
Brŭšljan 1: 95 - ednò vr'ɛ̀me sə gi brəstìli pək nògu f tvà vr'ɛ̀me
Černovrŭx: 39 - à kònnici dà sə im vìkəli pràvilnu štòt ìskə pò inirgìčni xòrə
Čokmanovo 1: 21 - spumìnəmè si mìnəlìte ràbuti kəkvì sə bìli nə tr'èpeznìk' jɛ̀den'e tùr'əhə
Stikŭl 3: 25 - tè tùkə hì sə pìsəlɨ nə pàmetnìčekə i stò̝rɨhə zbò̝r gulɛ̀m
Stikŭl 2: 58 - vìšnici tvà tò ìmə i dᶤìvɤ əmə dᶤìvətì sə i tè rudìlɨ
Stikŭl 2: 108 - ne nì sə skòru dukàrvəli zərzəvàtček bəjɛ̀ vrɛ̀me stànə bəjɛ̀
Stikŭl 1: 110 - zɔ̀rnu sə dukàrələ vìkə ečumìk vìkə təkɔ̀f hùbəf vìkə čìs i pčenìcə
Stikŭl 1: 111 - vìkə mnògu čìstu zɔ̀rnu sə vìkə dukàrəlɨ tə vìkə nəkvò zgà
Stikŭl 1: 121 - žə kùp’ə dərvà šè s’èdemstò̝tən l’èvə sə stànəlɨ dərvàtə kubᶤìkə
Stikŭl 1: 124 - əm žə gi prìpusk’ə ədnɔ̀š ut təkò nòču dušlᶤì sə
Malevo/Asg 1: 47 - i sə səbìrət kuìt sə utìšli f čʌ̀rkvə čùkət sə
Hvojna 1: 11 - i decàtə sə ràdvəhə či ud màndrə pìl’e sə dun’èli [laughter]
Hvojna 1: 15 - d’èt sə bilì l’ùl’kite nə decàtə nə təvànə nə bàdəmətə
Hvojna 2: 21 - də vìd’ət dəlì sə iskləsìli i rəštɤ̀ stàvəše jèdrə è čuv’èš’ki bòj
Petŭrnica: 31 - tìa sə gledàle gledàle sa i netì tovà mòe prodùma
Sŭrnica 1: 84 - kət sə pubrət’èni idìn nə drùk sə dərùvəš’
Sŭrnica 1: 124 - kət sə bilì vujnìci
Sŭrnica 1: 147 - uvəž’àvət sə
Vasiljovo 2: 4 - da pasɛ̀t i si sə podṛžèli i v gradɛ̀ kɤ̀štite
Vŭrbina 4: 3 - stàrite kàzvət če sə ut ənədull’ìjə dušl’ìli trìmə dùši vəv vərbìnə
Vŭrbina 4: 4 - i sə zəs’èlili sèlutu i uttàm sə konstantìrə kutrɤ̀ gudìnə
Vŭrbina 3: 31 - mənipòlə sə ràbutili
Vŭrbina 1: 34 - i t’è sə hòdil’i hòdum pu dvà dè̝n’ə də vərvìš’
Vŭrbina 3: 36 - nàšte mɤ̀ž’uve sə etàm ràbutili pək nij sme bilìli
Vŭrbina 1: 37 - nàšte mɤ̀ž’uve sə kəzəndìsvəli də nə hràn’et əm kàk tò nè s’èe
Vŭrbina 4: 44 - ottùkə sə xòdili zə g’um’uržìne i sə kàrəli dɤ̀ski ut plənnɤ̀tə
Vŭrbina 4: 44 - ottùkə sə xòdili zə g’um’uržìne i sə kàrəli dɤ̀ski ut plənnɤ̀tə
Vŭrbina 4: 45 - dètu č’ɛ̀muvi dɤ̀ski sə kàrəli du g’um’urž’ìne i səs t’ɛ̀h
Vŭrbina 4: 46 - sə zìməli kirìjə ut tàm sə pàk tvàrili nəh tùkə
Vŭrbina 4: 46 - sə zìməli kirìjə ut tàm sə pàk tvàrili nəh tùkə
Vŭrbina 4: 47 - pàk sə ubràtnutu vrʌ̀štəli kirìjə i sə ž’uv’ɛ̀li səs tvà
Vŭrbina 4: 47 - pàk sə ubràtnutu vrʌ̀štəli kirìjə i sə ž’uv’ɛ̀li səs tvà
Vŭrbina 4: 50 - dɤ̀ski a nəsàm sə vòzili pàk drùk məteriàl
Vŭrbina 2: 58 - nì behme màlku kɤ̀šti pək seà sə se isplòdili
Vŭrbina 3: 76 - ud n’ègu pә̀lnumàlu sə dàl’i
Petrov Dol 2: 44 - za àgn’itu i kòl’əvmi vɤfkɤ̀šti n’è e tɤ̀j sə vìkəli
Iskrica 2: 1 - jenò vrème̝ čorbədžìiti sə n’àməli mnòu gol’ɛ̀mi kɤ̀šti̥

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut