səmà

Meaning: 
alone
Gender: 
f
Lexeme: 
Other: 
adj
Number: 
sg

Lines where səmà appears

Izgrev/Vm 1: 21 - mɛ̀č'ə sə sìčku də pràjə səmà i dubìtək ìməhmi tugàvə
Izgrev/Vm 1: 22 - gl'èdəh gu səmà trì gudìni prudàdəh gu sià nèməm dubìtək
Huhla 2: 47 - upràvəm se upràvəm sìčku si pràvəm səmà òšte
Iskrica 1: 7 - d’è də znàjə slùšəhmi sə štòd b’àw səmà li

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut