Clitic: 
clt
Particle: 
cop
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3pl
Linguistic trait: 

Lines where sɤ appears

Srebŭrna 2: 28 - aku ìmə dv’è ufc’è čèti̥ri pu dv’è kilà li kòlku sɤ
Huhla 1: 8 - štòtu təkà se kàzva stàrite sɤ pò mɤ̀dri
Černovrŭx: 51 - n'àma značènie rodnìni li sɤ
Graševo: 44 - i t'è sɤ sì ut tùkə
Stoilovo: 8 - tòlkova li sɤ
Sŭrnica 1: 97 - štòm sɤ pobràtimi [unintelligible]
Drjanovec 2: 39 - tàm dujɤ̀t s mɤgàr:tȁ nòsɤt ml’àku̥tȕ tɤkòstu s’è sɤ nɤjnò
Drjanovec 2: 40 - ùbuu sɤ upuznàti̥ bàče š šɤ̀ nɤpràim in id idìn rìsk pɤk
Petrov Dol 2: 102 - nìj tùkə d’ètu e drəgust’ìnuvi è tàm dafìnkini d’èt sɤ
Vladimirovo 2: 28 - ša ti kàam tìja cɤ opìnki sɤ ot prasèto
Tihomir 1: 105 - ədgòre pòdnuškite kɤdè sɤ zakàčeni
Tihomir 1: 106 - tò sɤ pàk na kutelàkɤ tò gu zavɔ̀t skrìpɤl'č'eta

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut