sɤ̀m

Clitic: 
clt
Particle: 
aux
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
1sg
Linguistic trait: 

Lines where sɤ̀m appears

Kolju Marinovo 1: 32 - mi ni sɤ̀m òdilə
Kolju Marinovo 4: 65 - ne sɤ̀m
Trŭnčovica 2: 60 - màj če si se umorɨ̀lə ne sɤ̀m pə ne smèjə
Trŭnčovica 2: 62 - že urè̟ sàl s edno ne sɤ̀m čìčɨ se umurɨ̀lə ne sɤ̀m
Trŭnčovica 2: 62 - že urè̟ sàl s edno ne sɤ̀m čìčɨ se umurɨ̀lə ne sɤ̀m
Žitnica 3: 14 - məkàr.če se ùčeše̥ mnògu i skɤ̀səә̀ če ne sɤ̀m dàlə
Stakevci 4: 26 - i jà ne sɤ̀m vidèl
Stakevci 3: 28 - cèlu nòč sɤm sedèla i ne sɤ̀m ne mòg da nàjdem
Stakevci 1: 29 - namèsto tò edìn milicionèr me zbrkà što jà ne sɤ̀m odìla
Stakevci 1: 89 - əə a jà kat ne sɤ̀m vidèla segà nèma da plàštaš no
Repljana 1: 95 - ne sɤ̀m nègde zaletèla àjde pàk utròto pòsle
Srebŭrna 2: 79 - pràef be kɤ̀k də n sɤ̀m pràila
Srebŭrna 2: 112 - štotu səm čùvələ no n ne sɤ̀m vìždələ ne ne znàm
Garvan 1: 159 - səm čùvələ tùj nèštu dè ni sɤ̀m təkòzvələ də vìd'ə
Malevo/Xsk 1: 72 - ne sɤ̀m sə interesùvələ i ne mì e rəskàzvəl i təkà
Eremija 4: 5 - ne sɤ̀m znàel
Eremija 5: 61 - i takà sos nègo sɤ̀m si nəs iskaràme vèk pà segà
Dolno Ujno: 176 - prez ə kato detè sɤ̀m na vìdalo rasnàla
Godeševo 4: 18 - jà ne sɤ̀m sàdil i lòze n'èməm təkì ràbuti
Godeševo 4: 19 - ne sɤ̀m sàdil vɤ̀jš əku ìmə gròzde də àpneme
Kovačevo 2: 42 - s’à ne sɤ̀m nəkùsilə jàjce nit ni pòmn’əm utkugà
Kovačevo 2: 45 - ne pòmn’əm utkugà ne sɤ̀m jàla jàjca
Kralevo 2: 114 - tvà tvà səm zəpòmnilə nə təkòvə n’èštu ne sɤ̀m
Kruševo 3: 17 - əmi kažì mi nè če ne sɤ̀m vìždələ
Kruševo 3: 79 - ut trevàtə ni sɤ̀m pràilə
Šumnatica 2: 16 - ne sɤ̀m go čùval tovà be
Šumnatica 2: 26 - ne sɤ̀m go ne sɤ̀m čùl tovà nèšto
Šumnatica 2: 26 - ne sɤ̀m go ne sɤ̀m čùl tovà nèšto
Skrŭt 3: 57 - nè nè ne dàže i dùmata ne sɤ̀m čùval
Stalevo 2: 12 - nə dòktur n’è sɤ̀m utišlà nè ə
Stalevo 1: 13 - n sàm tvà ne sɤ̀m srìgələ òfce
Stalevo 1: 15 - òfci ne sɤ̀m strigḁl̥ḁ
Huhla 1: 37 - du seà ne sɤ̀m jàlə dròbene še mə kàrət də jàm dròbene
Huhla 1: 53 - nìšt'u im ne sɤ̀m klàlə nìšt'u ne sàm vudà
Huhla 1: 66 - i tvà e pək təkɤ̀v iskùstven nə dvòrə ne sɤ̀m klàlə
Huhla 2: 107 - ə tugàj n'àməše jà p'èd dicà ə̀ c'àlə nɤ̀š ne sɤ̀m lègnuvələ
Bangejci 2: 36 - əmə às ni sɤ̀m slàgələ às si gu pridɤ̀ tɤ̀j
Bangejci 1: 42 - rəcèti mi i tè əkɤ̀lə mi òšte ne sɤ̀m gu zəgùbilə
Sŭrnica 2: 86 - ahà tovà ne sɤ̀m čùval
Trjavna: 185 - àz b’àx nəsəbràlə əmə ni sɤ̀m pràilə ut n’ègu
Trjavna: 188 - n’è ni sɤ̀m pràilə əmə ni mì xər’èsvə
Trjavna: 189 - ni sɤ̀m pràilə às ə
Belica 1: 10 - e ne sɤ̀m odìla za živòt ne sɤ̀m odìla
Belica 1: 10 - e ne sɤ̀m odìla za živòt ne sɤ̀m odìla
Belica 3: 83 - šta lìsna tàa vòda šta sìpa drùga i ako sɤ̀m go iskàrala
Belica 1: 114 - jà da ne sɤ̀m došlà tùk da nòsa na kùrvite vòda
Belica 1: 134 - àrno ne sɤ̀m takà čorbadžìjski živòt živeàla
Oborište 1: 44 - ne sɤ̀m a pazìla [laughter]
Oborište 1: 97 - pɤk às tùk otkàk sɤm došlà ne sɤ̀m ìmam ednɤ̀ ofcɤ̀
Oborište 1: 98 - i t’à ne sɤ̀m a vidvàla trì čètiri gòdin
Gradec 1: 37 - jà ne sɤ̀m možàla i da bɤ̀brem
Gradec 1: 49 - ama ne sɤ̀m možàla da govòrim sɤs onìja kèle
Gradec 1: 91 - ama jà ne sɤ̀m možàla nì da sɤm mòja sìn
Drjanovec 1: 17 - nɤ dulàpu tɤ̀j nɤ òdɤro tù tɤkò ɤmɤ ni sɤ̀m rɤzbìrɤlɤ
Nasalevci 2: 16 - ko ne sɤ̀m oratìla kvò če pìše

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut