Case: 
acc
Clitic: 
clt
Particle: 
refl
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where sɤ appears

Rakovski: 19 - kəkvò pràim kak ràbutime kàk sɤ punàs'əme səs ù:rɤtə
Markovo: 100 - i tàm sme sɤ zglèduvəli nə sid’ànkə̥tə̥
Malevo/Xsk 1: 81 - tùkə ənnɤ̀ m’èsnus sɤ kàzvə màl’evu nɨ̀vɨ
Skrŭt 3: 81 - po nìx drùga grùpa dòjat i na sutrintà stančinàre pràat sɤ
Gela 1: 1 - gudᶤìnɤ gudᶤìnɤ utᶤìduə sɤ
Gela 1: 2 - i nè vìd'ənɤ tᶤì sɤ ne praì če òšte təkòu
Gela 2: 39 - pupèrki čùški ut kàca salamùra i hùbavu bɤlò jɛ̀lu sɤ
Gela 3: 43 - i sɤ sɤ zapludìlɤ i napròl'et pòčnat da sa da ràdat
Gela 3: 50 - pək e tìja mɤ̀ničkite i gl'ɔ̀damɤ dètu sɤ sɤ ujɛ̀gnɤlɨ
Gela 3: 90 - slùšami sa razbìrami sɤ nàj vàžnu e nvà
Stančov Han 3: 10 - nè sə žèni nì nìštu v’èči nè sɤ sèi
Stojkite 1: 14 - tò trì gudìnɨ sɤ sme nè vìdvɤlɤ mèn me hèm sràm hèm stràh
Sŭrnica 4: 18 - màž’eš’ təkà də sɤ ž’ivɛ̀e sə prež’ivɛ̀və
Arčar 1: 33 - i jà mu sɤ ozɤ̀bi pòsle vìkam àjde dobrè ema
Gradec 2: 25 - i se razvṛ̀zal təkà i i sɤ vlačìl po zeml'àta
Gradec 1: 71 - sɤ počnà pa zàpek edìn mèsec pa zàpek stràšen
Drjanovec 2: 1 - s’ètn’e pɤ̀k kɤt sɤ vɤ̀rnɤɤ ut kɤzàrmata
Drjanovec 1: 12 - nògu sɤ bòr’lɤ màjkɤ zɤ mumìči čàk p’ètɤtɤ sɤm às vèk’i
Drjanovec 1: 16 - pɤk vìždɤm jɤ t’à sɤ krivì tù nɤ jurgàntȅ sɤ putpìrɤ
Drjanovec 1: 16 - pɤk vìždɤm jɤ t’à sɤ krivì tù nɤ jurgàntȅ sɤ putpìrɤ
Drjanovec 1: 20 - i č’ùwɤm l’ùl’kata d’ètu u t’àw xòra bùl’a bòjka sɤ kàza
Drjanovec 2: 21 - u dumà i às u t’àw vrɤ̀štɤm sɤ id’ìn ə vèč’ә̟r
Drjanovec 1: 29 - t’à sɤ jɤ l’ɤkùvɤlɤ izgl’èždɤ vànɤ tɤ̀j dɤ r’ìtɤ
Drjanovec 1: 31 - ubàd’uwa sɤ nɤ l’èkɤr ud grɤdɤ̀ jìd’i l’èkɤr
Drjanovec 1: 38 - òrɤtɤ sɤ ràdvɤt nɤ àganca nɤ tùj unùj pɤ̀k nɤ nàs zl’è
Drjanovec 1: 39 - dòdi i prebràwme sɤ bràtt’ȅ fsìčkit’ȅ kɤt zɤròviwmi màjkə prɤbràwmi sɤ
Drjanovec 1: 39 - dòdi i prebràwme sɤ bràtt’ȅ fsìčkit’ȅ kɤt zɤròviwmi màjkə prɤbràwmi sɤ
Drjanovec 1: 41 - i vɤ̀rnɤm sɤ n’àmɤ kàk dɤ nɤpràjmi č’ùdim sɤ udd’è dɤ jɤ svɤ̀rdz’im
Drjanovec 1: 41 - i vɤ̀rnɤm sɤ n’àmɤ kàk dɤ nɤpràjmi č’ùdim sɤ udd’è dɤ jɤ svɤ̀rdz’im
Drjanovec 1: 43 - puč’ùdi sɤ tàt’i puč’ùdi sɤ kàza nɤ bàč’a nɤ nàj gul’ɛ̀mije
Drjanovec 1: 43 - puč’ùdi sɤ tàt’i puč’ùdi sɤ kàza nɤ bàč’a nɤ nàj gul’ɛ̀mije
Drjanovec 1: 48 - bàču̥ sɤ ubɤ̀rnɤ či mu kàzɤ tàt’e àš š’ɤ t’ dàm
Drjanovec 1: 52 - i tr’àva tì də sə užèniš štòt àz aku sɤ ožènɤ
Drjanovec 1: 54 - mòjtɤ sɤ č’i̥t’è svikɤ̀rvɤ v’èke pə tòjtɤ ž’inà šɤ bɤ̀di snɤxɤ̀
Drjanovec 2: 61 - kɤt n’àɤ wòl’uw znàjɤt či dvèčərə š sɤ vɤ̀rnɤt tùkɤ nɤ jàdini
Drjanovec 1: 62 - gl’e dɤ gu glèdɤ u t’àw dukɤt sɤ zɤvɤ̀rni tàt’i
Drjanovec 1: 69 - i jnò mɤ̀n’enku òc’ɤm ubàč’ɤ nìj gulèmtȅ pàk pò sɤ rɤzbìrɤwmi
Drjanovec 1: 70 - ɤmɤ pò mlàdtȅ n’è sluč’ì sɤ nèintȕ mumìč’i mnòu kìs’ɤlu
Drjanovec 1: 72 - i tòj tɤkɤ̀w kìsɤl tè sɤ bìewɤ mnògu
Gigen 1: 4 - ožèni sɤ dvɛ̀ sestrì ìməm pò gulèmi i sə užènii
Gigen 2: 11 - pribìrame sɤ kojàto momà si ìma prijàtel tòj si ja ispràšta
Gigen 2: 26 - a bè glèdame ofcète̝ oàgnɤt sɤ prez zìmətə čìstime̝ i grìžime̝ gi
Petrov Dol 1: 16 - kàktu umìrət’ i decàta i tɤ̀r ràždət sɤ už’uèj i umìrə
Petrov Dol 1: 17 - tòru trètu vèči tùj èči kət sɤ rud’ì da k prìmer
Petrov Dol 2: 87 - n’èto da gu prèkə pɤk inò vr’èmi kət sɤ sɤbir’ɛ̀mi
Petrov Dol 3: 128 - ustɤ̀rgvəm’i ərmànɤ pul’ỳwəm’i gu wə də sɤ nɤbìj ùbuu
Vladimirovo 2: 60 - è ə ə ko ko kòleda zakòl’ame prasèto zbìrame sɤ
Vladimirovo 2: 79 - na obèt sɤ zbèrɤt adɤ̀t ta ədɤ̀t pòsle si gu tur
Vladimirovo 3: 84 - kòlko corbàta a tòpla i də sɤ ne presečè e takà
Vladimirovo 3: 97 - pòslem go tùrame ta sɤ napečè i s ednò dṛ̀vu
Vladimirovo 2: 116 - onì sɤ zbèrɤt tùmba mnògo jàjca
Tihomir 1: 38 - aràpka n’èma nᵚi nə tò nə sə tò sɤ nə ràdɤše
Tihomir 1: 41 - zɤ kràft’e sɤ zadènehme za slàmata to ne imè kamiòn’:e
Tihomir 1: 70 - ivà tò nə tò sɤ nɤ fàtɤvɤ tò adb’ɛ̀gəvə
Baskalci 1: 120 - kàk sɤ c’àlutu tɤkà ut c’àlәtә tәrlɤ̀ gi gònite ednà pu ednà
Tǔrnjane 2: 44 - dà koto se istɤkɤ̀t sɤ dɤdɤ̀t na vajàvica kàzvame
Tŭrnjane 1: 46 - vṛvì dә na dalèče pò na dalèče i tam sɤ z zbèreme
Salaš: 142 - tòčno takà jùže ama sɤ ìde načɤ̀ska da se naprài
Breste 3: 54 - š sɤ ublečèš ako si ne iskàraš nè
Breste 3: 55 - nèma sɤ ublečèš
Breste 1: 128 - i sɤ tɤčè

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut