sɤs

Meaning: 
with
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where sɤs appears

: 2 - sɤs xòrata ot drùgoto sèlo
Kozičino 1: 57 - [cough] gəgrìci li kəkòtu i rɛ̀s’et žitàta s’è sɤs utròwə i tɤ̀j
Rakovski: 4 - trɤ̀gnajmi səz bəštà mɨ sɤs sestrà mɨ utɨ̀dəjme tàm
Stakevci 1: 30 - i ne znàm sɤs kòj rèjs da putùəm
Stakevci 4: 45 - pɤ̀nci pa sɤs kḷčìna usùčemo povòrk’e
Stakevci 4: 47 - ta ga natòpimo nadùpče ga i tegàj sɤs povòrk’ete ga napràimo
Stakevci 4: 121 - navòšta e otgòre sɤs ə povòrke pà ga ovṛ̀že dotùj
Stakevci 4: 128 - košùl’ete tekvèj pṛ̀tene pa sɤs rukavè dotùj
Repljana 1: 1 - kəto màlka si xodìla sìgurno sɤs ə govedàrka
Repljana 1: 3 - išlà səm išlà səm sɤs govèda z volòve ìmašemo
Repljana 1: 10 - jà sɤm detè učenìčka è sɤs ə ɤm komšìk'a ni bèše
Repljana 4: 13 - dèda g’òrg’a nadzṛtàl bèše sɤs ovcè pa mu pàdla kàpata
Repljana 2: 40 - ìma na mestà ga pràe sɤs cṛvèni ama pò nè e ùbavo
Repljana 2: 41 - sɤs cṛvènijɤt lùk zelènijәt lùk i dušìčina zovèmo go dušìčina
Repljana 2: 103 - kòj sɤs dṛ̀vo kòj ovàk kìma kòj [laughter] da gi bìe
Repljana 1: 117 - sɤs ovcète oddalèko i me vidèl če bṛ̀zim rèče
Vŭrbovo 1: 22 - uràsla sòbata sɤs pelìnove sɤs ə burjan’àci i svè klèla tòga làzara
Vŭrbovo 1: 22 - uràsla sòbata sɤs pelìnove sɤs ə burjan’àci i svè klèla tòga làzara
Babjak 2: 5 - ečemìk uvès rɤ̀š vrɤšème gu sɤs kòne rəsfrɤ̀l'əme snòpite
Bansko: 33 - napràime pa srɛ̀žeme ja na parčènce i sɤs suròvo
Bangejci 2: 2 - sɤs xòrata ot drùgoto sèlo
Bangejci 2: 4 - dà vi ə vìždaxte li se sɤs t'àx čèsto
Stikŭl 1: 9 - ə nìe govòrixme sɤs sedènkof dèto pìsal istòria tùka
Gorno Vŭršilo 2: 74 - mlɛ̀koto go sìra sɤs vèče stàja pèt šèz godini go sìra
Graševo: 30 - da znàem na kojà dàta sme govòrili sɤs
Graševo: 32 - sɤs bàba atidžè a učìlišteto tùka li bèše bàbo atidžè
Stoilovo 2: 57 - purәstɤ̀rs’әme sɤs vìlәtә
Petŭrnica: 17 - ofčàr si pàsɤl òfce sɤs òšte dvuìca tòj vìka
Petŭrnica: 19 - sɤs tòo sɤs tɛ̀a dvuìcata kvò sa nagovaràxte koto fanàxte
Petŭrnica: 19 - sɤs tòo sɤs tɛ̀a dvuìcata kvò sa nagovaràxte koto fanàxte
Petŭrnica: 37 - pḁ às mnògo se raspràvaj sɤs nègu nòsej se na kon’ète
Stančov Han 1: 55 - a sɤs kakvò sɤs kəkvì
Stančov Han 1: 55 - a sɤs kakvò sɤs kəkvì
Stojkite 1: 4 - rasɔ̀rdi mì sa srèštam jɛ̀ ednà ùtrɤna sɤs mòmɤ sɤs kumpànija
Stojkite 1: 4 - rasɔ̀rdi mì sa srèštam jɛ̀ ednà ùtrɤna sɤs mòmɤ sɤs kumpànija
Sŭrnica 3: 106 - sɤs jurgànə s ud’əlà sə zəvìvəš’
Sŭrnica 1: 149 - zastàvat i sɤs edìn pòjas gi u
Belica 2: 3 - sɤsᵊ konè s volòve kòj sɤs štò ìma
Belica 2: 29 - pòslem ulòvim volòvete kòj sɤs štò si ìma s tovà
Belica 1: 36 - srèšnat ni na pàzardžik sɤs karùci zakàrat ni
Belica 1: 39 - a su sɤs vlàk òdexme
Belica 3: 49 - sɤs studènti
Belica 3: 51 - sɤs studènti
Belica 1: 52 - dnèska na žègata sàmo česnòf.lùk sɤs takìva gavànki è dṛ̀veni
Belica 3: 60 - s lèp si dròbiš sɤs nèa t'à si se edè mlèko si e
Belica 2: 72 - i òra sɤs volòvete dokɤde ikindìa i pòsle tùram žìtoto
Belica 2: 82 - a lètn'oto go vlàčim sɤz branɤ̀ se kàzva sɤs vṛ̀šina
Belica 3: 101 - ako gò razbṛ̀kaš sɤs ə sulumùra sìreneto še zème da ti merìše
Belica 2: 102 - sɤs volòve i se žɤ̀ne fsìčko zàedno
Belica 1: 102 - i kato ne mòže a žɤ̀ne nìe a potkarvà:me sɤs sɤ̀bo
Belica 2: 128 - sɤs sìtoto mèsa si onòva si sedì dodè go ìzmesa
Belica 2: 151 - ot pèpel ot ə vɤ̀glene fṛ̀lim go tàm sɤs lop s ednɤ̀ lupàtə
Belica 2: 169 - vɤf pòdnicata zasìpeme a sɤs pèpel odgòre žèška
Oborište 2: 27 - pèa làzarɤ zèmat kòšnika sɤs ejcà kato ìdat
Oborište 1: 40 - sɤs pèpel sɤz žàr i
Oborište 1: 49 - sɤs testòto
Oborište 1: 55 - ìmaše sɤs odžàci takà li
Oborište 2: 104 - i go naskùbem nègo i a natrùpame sɤs tòo bùren
Oborište 1: 142 - sɤs vòda se napràvi i se od nègo se sìreše
Oborište 1: 143 - n’àkoga d’àdo mòj sìreše sè sɤs ə takòvo sìrište
Oborište 1: 146 - čàkaj čàkaj ne smè svɤ̀ršili po tovà sɤs sìrišteto
Oborište 1: 151 - sìreneto kat sa fàne sa razbɤ̀rka sɤs ednà takòva
Sveta Petka 2: 45 - sɤs nèja svètexa li si
Sveta Petka 2: 47 - e kàk se svèteše sɤs nèja
Sveta Petka 3: 122 - i stàva kato go nag’òbriš sɤs tòr
Gradec 2: 22 - sɤs tòo povòj
Gradec 1: 49 - ama ne sɤ̀m možàla da govòrim sɤs onìja kèle
Gradec 1: 101 - nə mòe də odvṛ̀žat jà sɤs sɤs nalì znàeš fùsta s
Gradec 1: 101 - nə mòe də odvṛ̀žat jà sɤs sɤs nalì znàeš fùsta s
Drjanovec 1: 40 - nàj golèmijɤ òd’ɤ sɤs màstur:tȅ dɤ ràbuti dɤ pràj kɤ̀šti̥ d’ulgèrin b’èš’i̥
Drjanovec 2: 44 - è tɤj ut’ìdi tòj sɤs nèjɤ nɤjnò sɤs t’àw nɤjnò bàče rekɤ̀l
Drjanovec 2: 44 - è tɤj ut’ìdi tòj sɤs nèjɤ nɤjnò sɤs t’àw nɤjnò bàče rekɤ̀l
Petrov Dol 2: 33 - mə m’ɛ̀s’eše xl’èp pɯ̀stri pìt’i sɤs ə è kùkata ufčàrskəta kùka
Petrov Dol 1: 38 - kàzɤ biz ìme̟ às ti dàam sɤs ìmi tudòrkɤ nɤprìmer
Petrov Dol 3: 56 - a pòsle sɤs dikàn’ata kogà a
Petrov Dol 3: 57 - sɤs kɤkvò sɤs kɤkvò žɤ̀nexte
Petrov Dol 3: 57 - sɤs kɤkvò sɤs kɤkvò žɤ̀nexte
Petrov Dol 3: 60 - sɤs sɤ̀rpui s pələmàrki sɤ̀rp pələmàrka è tɤ̀j slàgəm’i tùkə pələmàrka
Petrov Dol 2: 92 - sɤs inà koprìva i sɤs vudà
Petrov Dol 2: 92 - sɤs inà koprìva i sɤs vudà
Petrov Dol 3: 133 - a sɤs ə č’əkmàci odòlu tì nàje tàm tàm ìməš dikàn’a ìməš
Vladimirovo 3: 6 - pa lòvea sɤs serkmèta
Vladimirovo 3: 7 - sɤs serkmèta
Vladimirovo 3: 14 - mɤžète pràvea sɤs òdea sɤs serkmè a nìe ženìte pràveme
Vladimirovo 3: 14 - mɤžète pràvea sɤs òdea sɤs serkmè a nìe ženìte pràveme
Vladimirovo 3: 15 - sɤs ə ə tavà koto dèka ga kazà:me prikazvà:me za gṛ̀stite
Vladimirovo 1: 63 - dɤ gu prɤ̀skɤš sɤs sìn kàmik še
Vladimirovo 2: 64 - go gòtvime si mesòto si gòtvime na gòzba sɤs
Vladimirovo 3: 67 - a i mòže i sɤs
Vladimirovo 2: 68 - sɤs kìselo zèle ili turšìjka nàj naprède
Vladimirovo 2: 82 - mesòto i go pə posòlime ə ə sɤs sɤlɤmùr ta
Vladimirovo 1: 88 - nèkoj se ubìe nèšto kogà nèšto se slùči sɤs nèkogo
Vladimirovo 2: 95 - čer červàta da napḷ̀nime sɤs mesò ə segà mèj à
Vladimirovo 2: 97 - na mrɤ̀fčici i napḷ̀nime bàbata sɤs màlko lùkčec
Vladimirovo 3: 102 - po mnògo pà ìde na na gerèna è tàm sɤs kòlata
Vladimirovo 2: 111 - a velìgden sɤs červènite be [laughter] jàjca
Vladimirovo 2: 112 - a kə kakvò pràvite sɤs jajcàta
Vladimirovo 2: 131 - a risùvaxte li gi sɤs sɤs vòsɤk ili
Vladimirovo 2: 131 - a risùvaxte li gi sɤs sɤs vòsɤk ili
Vladimirovo 2: 132 - risùvame gi [laughter] sɤs sveštìci pa kvò stàne takòvo
Gorna Krušica 1: 13 - fasùlče sɤs mèso ako e imàlo mèso àko nèma
Gorna Krušica 1: 96 - ili da màžat nèšto sɤs màslo pa
Gorna Krušica 1: 140 - sɤs nèja sɤs nèja predi govòrixme màlko
Gorna Krušica 1: 140 - sɤs nèja sɤs nèja predi govòrixme màlko
Tihomir 2: 6 - sɤs kakvò
Tihomir 3: 45 - a nòsime go pòsle žìtətə agà z go priberème sɤ sɤs kalmu
Tihomir 3: 46 - sɤs sɤ̀rp sɤ̀rpue kalmùje gi kàžuvame nìe ožɔ̀neme go i nə
Tihomir 3: 49 - sɤs krèmekᵊi naonòden da s da rɛ̀že zərnòto žìtoto
Tihomir 2: 68 - kàk tòj sɤs kakvò e
Tihomir 1: 109 - i kato natìsneš sɤs
Tihomir 2: 120 - kàk žènexte kàk žɔ̀nexte sɤs
Tihomir 2: 139 - pàk si e sɤs ə sàzɤ
Tihomir 1: 171 - i sɤs tòo čòp otstranì li dɤržìš
Tihomir 2: 175 - sɤs kakvò
Tihomir 2: 177 - sɤs kakvò drebn’ɤ̀t slàmata
Nasalevci 1: 56 - sɤs sìto
Nasalevci 1: 62 - sɤs kakvò nòsi
Nasalevci 2: 65 - na trùp ednò dṛ̀vo takà debelò i sɤs sek’ìra
Nasalevci 2: 73 - pogàčutu sɤs kvasɤ̀c li
Nasalevci 1: 87 - sɤs vrèla vodà ču ga popàrim ma takà nèma ga tṛpìm
Nasalevci 1: 130 - i sɤs
Nasalevci 1: 132 - sɤs kakvò
Nasalevci 2: 143 - pòpɤt ne sì li vidèl pòp sɤs kvò onòde
Nasalevci 1: 147 - sɤs tək čaršàv be
Nasalevci 1: 159 - i takà i pòsle kato poràsne sɤs kakvò go oblìčaxa
Nasalevci 1: 162 - sɤs kakvò gi oblìčaxa decàta
Nasalevci 1: 169 - po stàrata nosìja sɤs kakvò gi oblìčaxa
Nasalevci 1: 183 - ot tùka sɤs šajnì ta dòle pràvo u klàdenɤc se pùštaju decà
Nasalevci 1: 193 - i ozdòle vèzeno takà tòlko sɤs ə kònci sàkikvi smeə
Nasalevci 1: 224 - rìza sɤs tantèle takà tòlko tantèl’k’ete pod litàkɤt rɤkavè koprìneni i
Nasalevci 1: 242 - i pòsle sɤs ə šìk se slòži
Nasalevci 1: 256 - sɤs manìsta i se nanìže i takà
Baskalci 2: 22 - i sɤs ednì pà sɤs nòžnici stàva tovà ili sɤs krɤklìzi
Baskalci 2: 22 - i sɤs ednì pà sɤs nòžnici stàva tovà ili sɤs krɤklìzi
Baskalci 2: 22 - i sɤs ednì pà sɤs nòžnici stàva tovà ili sɤs krɤklìzi
Baskalci 1: 27 - әhә ìskɤd znàči sɤs màlko rəbòta nògu pәrì dә zìmәt
Baskalci 2: 52 - i sɤs katràn’u i belèguvàme katràn’u i gu tùriš
Baskalci 1: 148 - sɤz bàzi sɤs čìmuve si gu nәpràvәt tәkà otprède è tәkà pudìgneno
Baskalci 1: 295 - emi sɤs e sɤs edin konèc sɤs edna vrɤfčìca znàči
Baskalci 1: 295 - emi sɤs e sɤs edin konèc sɤs edna vrɤfčìca znàči
Baskalci 1: 295 - emi sɤs e sɤs edin konèc sɤs edna vrɤfčìca znàči
Tŭrnjane 1: 28 - sìčko na rɤkà i sa vràle sa vṛšàle sa sɤs kòn’e
Tŭrnjane 1: 31 - nìe sme vràle sɤs mašìni tìja
Tŭrnjane 1: 42 - a koto vṛšè takà pàda dòle a pòsle dokàraa sɤs k’ùnci

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut