sàmu

Meaning: 
only
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where sàmu appears

Rakovski: 38 - zəvàrih gu sàmu səz bəštà mu màjkə mu pučɨ̀nələ
Žitnica 2: 8 - às səs ednɤ̀ zɤ̀lvə òdej sàmu pu kɤ̀rɤt
Žitnica 3: 8 - kupùvə pəmùk dàvəme ràbuti sàmu i sàmu də sè umirɨ̀
Žitnica 3: 8 - kupùvə pəmùk dàvəme ràbuti sàmu i sàmu də sè umirɨ̀
Srebŭrna 2: 176 - dòlu sàmu nəpràime səz gìps i s’à pu̥stìlaš čèrgite də kàž’em
Garvan 1: 33 - tì n'èməš nìštu ud vàs n'èməš cv'èti sàmu ìməš tùkətɤ̀j
Bansko: 20 - pa su sìrene i sàmu s jàjca
Bansko: 143 - i sà se pràvi i sàmu s mèsu
Markovo: 69 - sàmu sɤ̀butə pridàvaa əmə às ə ìč ni gù ubìčəh [laughter] zəkòn bòžiə
Markovo: 89 - sàmu f pràzn’ək sàmu fəf nid’èl’e sàmu f nid’èl’e že izl’èzim
Markovo: 89 - sàmu f pràzn’ək sàmu fəf nid’èl’e sàmu f nid’èl’e že izl’èzim
Markovo: 89 - sàmu f pràzn’ək sàmu fəf nid’èl’e sàmu f nid’èl’e že izl’èzim
Malevo/Xsk 2: 3 - sàmu če tè
Malevo/Xsk 2: 94 - … də čɨ̀st’ət sàmu zə nɨ̀vətə n’àmə də gi hàləme [laughter]
Malevo/Xsk 1: 149 - d’è̝n ne sɤ̀ pudmɨ̀nvə sàmu f nid’è̝l’en d’è̝n ustàəhme pu màlku
Malevo/Xsk 1: 177 - zə žỳttu n’àmə prubl’èm žitòt sàmu sə s’àvə
Mogilica 1: 6 - tè sà kupùət sìčkutu sàmu zə ədnì pəntəlòne
Mogilica 1: 40 - à rəzlìčno sàmu dènu e pò̝ kàlenkə nɛ̀kədɛ nàa
Godeševo 3: 6 - sàmu adɤ̀jn glàs sme zəpòvnili nìe
Godeševo 2: 8 - gul'àmi məž'è̝ ìməm p'è̝t mumčètə sàmu
Kralevo 2: 102 - pək ənò vrème sàmu stàrte hòrə pɨ̀ehə [laughter]
Kralevo 2: 106 - à n’àməše təkà sàmu mɤ̀zkit’e hòd’ehə jà
Kralevo 2: 109 - ə v dik’èn’ə kòj hòdehə nəl sàmu mɤ̀škite hòdehə nə dik’èn’ə
Kruševo 4: 21 - fkɤ̀šti nìštu ni bàrəme sàmu šə izmet’èm š’e isč’ìstimè i
Leštak 2: 46 - nə n’è sàmu fàtəš rəkʌ̀tə i
Leštak 1: 81 - è dərvàtə vìš kədè sə sàmu č’everm’ètu
Leštak 3: 222 - səz vòluve sàmu
Leštak 3: 226 - nè sàmu udzàde dèt dərži uràlutu
Leštak 3: 377 - sàmu tvà e ud’èlnu
Stalevo 4: 22 - à jà sàmu jà zapòmnih tàmkənə nè̝ e nàš čìču
Stalevo 4: 41 - kət segɛ̀šnit’ȅ ə nàšte b’àha tkàenu sàmu č’i n’è e kùp’enu
Huhla 1: 3 - kukòt' ìskə də sàmu tr'àvə sə ràbut'i ni štɤ̀d də ràbut'ət
Huhla 3: 24 - t'è sàmu mòjte n'àmə də z'ème utrinɤ̀tə dòjdəhə ə vàj vàj
Vŭglarovo 1: 126 - bəkl’enɨ̀k ut càrəcə sàmu
Vŭglarevo 1: 127 - sàmu càrevicə
Vŭglarovo 1: 128 - sàmu càrvičnu bràšnu
Vŭglarovo 1: 129 - sàmu càrəvičnu bràšnu stàvə mnògu blàk
Brŭšljan 4: 27 - nə drùgu dɤ̀rvu ne hòdi sàmu nə kìselc'i'te
Brŭšljan 4: 33 - dà nə drùgu dɤ̀rvu ne xòdi t'à sàmu nə lìpətə
Černovrŭx: 52 - n'àmə sàmu če si gòtv'ət
Gela 1: 14 - ò tò dvàes pèd gudᶤìni sàmu po vɔ̀rhə tùka bìl
Gela 2: 72 - ud gòspud'a jə dušlò òtɤ aku e sàmu v balgàrija
Stikŭl 3: 107 - zatvà hòd’ət ta sàmu uttùka sàmu uttùka na drùgise nè
Stikŭl 3: 107 - zatvà hòd’ət ta sàmu uttùka sàmu uttùka na drùgise nè
Stikŭl 3: 108 - na drùgise nè nè sàmu atàm
Malevo/Asg 2: 9 - ə ìnəče pugòrckumu sə kàzvə smɤ̀rč sàmu təkɤ̀f məter’àl
Malevo/Asg 1: 46 - čʌ̀rkvətə sàmu ubikàl’ət tàm čùkət jəjcà
Pavelsko 2: 47 - əmi tò l’ʌ̀štətə sə s’àvə pròleteš’nu vr’ème i sàmu sə mʌ̀kni i
Stančov Han 3: 41 - r’èku d’àdo t’è sàmu zə cigàri ni tì stìgət t’è
Stančov Han 3: 42 - sàmu zə cigàri trì ìl’ədi l’èvə tòj pùši mud’èrnɨ cigàri
Sŭrnica 2: 143 - tugàf tràmpite sàmu tùk enì òrə ìməš’e ednòvrɛ̀meš’ni š’ivàč’i
Vŭrbina 4: 17 - ud vɤ̀nkə ne nè ni flìzəše sàmu sə xrànime se
Vŭrbina 4: 75 - sàmu edìn pɤ̀t sə f nàštu ràdəhə jàəncite
Vŭrbina 4: 76 - prez l’ètutu sàmu duìne i ufcète i kàrəme i nə pàše
Sveta Petka 3: 52 - n’àməše sàmu tɛ̀ bɛ sàmo [unintelligible] bɛ̀a mnògu təkòva hòrə nadzàde
Sveta Petka 3: 54 - nemàe prehrànə prehrànə nèma: sàmu bɛ̀a pu vɤ̀
Sveta Petka 3: 87 - tə ustàne sàmu rəštà žitò žitòto nə zem’ètə i stɤ̀puve ìma
Sveta Petka 3: 110 - s’à sàmu edèm vèče ud drùgu n’èmə bèləvìcə hɤ̀
Drjanovec 1: 46 - sàmu dɤ p’ir’è t’èz d’ecà i dɤ im gòtvi sàmu u.kɤ̀šti
Drjanovec 1: 46 - sàmu dɤ p’ir’è t’èz d’ecà i dɤ im gòtvi sàmu u.kɤ̀šti
Petrov Dol 2: 133 - ni pòmn’ә̟ sàmu ə
Petrov Dol 3: 153 - s n’in’t’ìrit’ȅ udn’èməm’i i kɤt ustàni wèči sàmu zɤ̀rnutu
Iskrica 3: 11 - pribirèm gi səs dukàrəme gi du sèlu sàmu màjkiti kətu sùčət àgneatə
Iskrica 3: 19 - nè sàmu ufcèti sìčki živòtni gi ubìčəh mnògu i pòčna:
Iskrica 3: 21 - də də ne sɤ̀ sàmu s nàšti dè i s pəs’àhme gi
Iskrica 3: 46 - i gu nəpɤ̀ln’ət àgnetu kətu gu uderɤ̀t sàmu mu izvàd’əd drebulìiti udvɤ̀tre
Iskrica 3: 59 - tèə ràbuti tànci mànci təkùu n’àmə sàmu xurà rəčinìci prài xurà
Iskrica 3: 78 - dədèm s ləžìčkə ml’àku sàmu i sàmu də gu putsìlim
Iskrica 3: 78 - dədèm s ləžìčkə ml’àku sàmu i sàmu də gu putsìlim
Iskrica 3: 93 - priz denɤ̀ də gi pəsɤ̀t tugàə vèčer sàmu vèčer
Baskalci 2: 75 - nә vrɤ̀u nә ušèncetu saà sàmu tәkà e cèpnenku rәscàpeno
Baskalci 1: 89 - ne mògә dә glèәm à enà kuzà glèdәm sàmu tùka
Baskalci 1: 145 - sèdnɤt abe tòčno tәkà sàmu če stòluvetu kàg dә ti opìsvәm

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut