sme

Clitic: 
clt
Particle: 
cop
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
1pl

Lines where sme appears

Kolju Marinovo 1: 2 - nə pol’è nə pul’ètu̥ sme
Kolju Marinovo 3: 11 - s’èjm si žìto pruizv’èždəmi sə pruizvudìteli sme
Kolju Marinovo 5: 46 - štòtu nìj sme è tùkə priz dv’è trì kɤ̀šti e
Golica 2: 6 - ot tùka sme
Golica 2: 20 - ə nè nìe sme ot sòfia ama dnès dnèska sutrintà
Golica 3: 56 - tvà sme vsìčkite à
Golica 5: 59 - t’à reklà nìj kaìl snim sàl da sme ž’ùvi
Rakovski: 26 - ùs'em d'əcà sme nə màjkə i nə tèjkə sɨruməšìjə nemutìjə
Rakovski: 36 - vəv b'èdnu semèjstvu òs'əm d'əcà sme às səm s'èdməta
Trŭnčovica 2: 92 - səs nə tè̟tkə mi nə lè̟l’ə mi mumčè̟tu̥ sme u ednɤ̀ gudɨ̀nə
Žitnica 3: 17 - bləgudàrni sme mnògu əmə tugàvə də ti kàže gòsput
Srebŭrna 1: 47 - dubrè sme ne sè pritesn’avaj
Garvan 1: 70 - nə krɤ̀sniku nə krɤ̀snictə nə pòpu i v'èč'e̥ sme venč'èni
Garvan 1: 71 - è ə stànə šijsè gudìni kɤ̀ktu sme venč'èni è kɤ̀ktu živèjmi nìj
Dolno Draglište 1: 36 - bèga: si vèče tàm dèkə sme nə sedènkətə
Malevo/Xsk 2: 25 - drùkte mlàtte izòpštu nìe ni mòžem vè̝ke nìj sme
Malevo/Xsk 2: 71 - v’è̝ke sme si živ’èli žəvòt’ə v’è̝ke sme zə tàm [laughter]
Malevo/Xsk 1: 136 - də nəgòtv’ət nɨ̀vɨte nìj tr’àvə də sme gòtuvɨ də sme istəkàl’i
Mogilica 3: 92 - kɔ̀š'ti nəgrədìhə mnògu sme ə zlubèni nìe usòbenu
Mogilica 3: 96 - č'ɛ̀kəme nìštu ne stàvə kək jɛ̀ ti kàzvəm uzlubèni sme mnògu
Godeševo 1: 9 - səbàjle ut p'èt čəsò pà sme nə nug'ìte
Godeševo 3: 20 - seà sme fəf sàə kulìbə f sàə kulɤ̀jbə
Kovačevo 2: 22 - də ìmə ədnà kukòščinkə kət sme k’i si zèmə budnà kukòhčinkə
Leštak 1: 7 - də dukàrəš ədìn l’ɛ̀kər tùkə sme nə kilum’ètri
Leštak 1: 19 - è segà sme pàk dubrè nə vrèmetu stàrite hòrə nàšte
Šumnatica 1: 1 - nìe tùkə sme bɤ̀lgərumuəmedàni nəlì
Šumnatica 3: 252 - ut ednà məəlà sme
Stalevo 4: 21 - nìj sìčkite tùka sme pristanùši
Stalevo 4: 23 - təkà f məhlàtə prəs trì kʌ̀šti sme
Huhla 2: 18 - pedesè i òsma godìnə sme rodèni i dvàmata
Huhla 2: 21 - màlki sme nìe
Oreše: 43 - kujè e mur’ètu n’è sme nəròdə naš’ š’e utròvi
Oreše: 56 - vəv dž’əhn’èmə sme ə tè samu zbɤ̀rkəə ədnò
Čokmanovo 1: 4 - n'èmə nì nì svir'àn nìtu igràjət nìtu nìštu nìe si sme bàbise nəuč'èni
Gela 3: 2 - bɤ̀lgari sme
Gela 3: 19 - ut pedesè ut pedesè i òsma devèta gudìna sme f smòl'an
Gela 3: 20 - lɛ̀tnu vrɛ̀me sme v gelà zìmata sme f smòl'an
Gela 3: 20 - lɛ̀tnu vrɛ̀me sme v gelà zìmata sme f smòl'an
Gela 3: 84 - nìe smɤ sɨ svìknɤli be nìe sme rudèni ut tùka
Gela 3: 88 - pustruìme si ednà kɤ̀štička i dɤšter'àta i sinɤ̀ sìčki sme
Gela 3: 89 - f ednà kɤ̀šta ta sme dubrè zasegà žìvɤ zdràvɤ
Stikŭl 1: 1 - zdravèj, nìe sme ot
Stikŭl 3: 150 - ufč’ɛ̀re tùva sme nìe na ràbuta e tɛ̀a sa bəlì fruntuvàcɨ
Malevo/Asg 3: 46 - d’èt sme
Sŭrnica 1: 44 - i v’èč’e mlògu blìski i du d’èn’ dnèš’en sì sme təkà
Sŭrnica 1: 54 - blìsku prijàtelstvu i kàzvət pubrətèni sme
Sŭrnica 1: 59 - od dnèska sme pobratèni
Sŭrnica 3: 87 - nə visòku sme hil’àdə i dvèstə
Sŭrnica 1: 96 - à nàš’ijə vìkə n’è nè tòlku blìski sme prijàteli
Sŭrnica 1: 100 - nì č’ìstu i pròstu sme vìkə bràt’ə s t’èp
Sŭrnica 1: 134 - nìj sme vìkə krɤ̀vni bràt’ə s krɤ̀f sə smɤ pubrətìli
Vasiljovo 2: 22 - sas ribàrčanete da sme pòveče če beme màlko
Vŭrbina 3: 40 - d’èt nìe sme ot tvà səkìvə ustànəli geter’ùne [laughter] kàk
Vŭrbina 2: 43 - ur’ɛ̀hme səs vòl’ve sèj kinàtu sme to nè e səs s ejnəkvì
Vŭrbina 3: 74 - ut č’è̝tiri ut p’ɤ̀d dèkərə tə se tə səs wòsem istìfə sme
Belica 1: 72 - emi kòlko sme čovècite tòlkova kàram às drùgia kàra do mèn
Sveta Petka 3: 97 - n’è sme sè pu bəìretu əku nèmə vèter ustàvəž zə səbəlentà
Drjanovec 2: 20 - prəz inɤ̀ kɤ̀štɤ smi na n’èe kumšìe sme pustujànnu sm’ә̟ tìj
Petrov Dol 2: 70 - è dobrè sme blagodar’ɤ̀ da
Iskrica 3: 39 - pòčvəd də sə àgn’ət pàk sme nə kušàrətə gi iskàrvəme tàm
Baskalci 1: 22 - dokɤm šeesè sedemdesè kɤ̀šti a saà sme trìese semèjsva
Salaš: 170 - dàj da si govòrimo če sme
Glavanovci 1: 58 - tovà se kàzva pòstat kɤdè sme
Bosnek 1: 5 - nìe sme čètiri sestrì i edìn bràt takà i ama
Bosnek 1: 95 - tàmoka nèma xlepᵊ nìe sme si tùka bɤ̀lgarite na xlèp
Bosnek 1: 102 - i na mèso nìe ne smè s takà sviknàli a onì kato dojdòa

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut