stàni

Meaning: 
become
Aspect: 
P
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where stàni appears

Kozičino 1: 82 - d’èt tə u uhɑ̀p’e stà č’èš’iž gu stàni inɛ̀ bùcə izl’ɛ̀z’e kumɑ̀r’i
Kozičino 1: 120 - kəd gì səjdin’ìm č’ètiri plàtə kəd gì uwɑ̀l’əš stàni ubiknuv’ènnu kòzənik

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut