stàvə

Meaning: 
become
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where stàvə appears

Kozičino 2: 4 - i sɑ̀čkə či gu bujəd’ìsvəme vɑ̀pcwəme gu də stàvə č’è̟rən
Kozičino 1: 9 - bez čìft bez čìft ne stàvə
Kozičino 1: 10 - b’ez čìht ne stàvə
Kozičino 1: 11 - bez čìft ne stàvə štòtu
Markovo: 147 - mi kvò stàvə rəbòtim ràbutə du du šèjə
Malevo/Xsk 1: 223 - i tugàvə stàvə gutòvu zə hərmàn’
Kruševo 4: 61 - turòt nìvite stàvə mnògu ž’ità t’à kət ìde də ž’ɤ̀ne
Kruševo 4: 120 - əmi dənò stàvə
Leštak 3: 212 - i stàvə čurbʌ̀
Vŭglarovo 2: 84 - s’àku m’àstu ni stàvə
Vŭglarovo 2: 85 - a ne stàvə
Vŭglarovo 1: 129 - sàmu càrəvičnu bràšnu stàvə mnògu blàk
Malevo/Asg 1: 31 - i tugàvə si stàvə čʌ̀stu
Pavelsko 1: 28 - rəstrɤ̀s’uvət rəstrɤ̀s’uvət’ i stàvə nə slàmə i tugà izvàd’im mùl’enu
Sŭrnica 2: 199 - inàče stàvə rɤ̀b’əstə stàvə nə gɤ̀nki
Sŭrnica 2: 199 - inàče stàvə rɤ̀b’əstə stàvə nə gɤ̀nki
Trjavna: 90 - zə sìčku stàvə tò stìgə də gu ìməmi
Trjavna: 92 - sìčku stàvə əmə
Trjavna: 103 - i slàgəmi pu màlku məìčkə i tò si stàvə sìrincitu
Trjavna: 132 - esentɤ̀ stàvə gɤ̀stu v’èči kətu nəməl’àvə hrənɤ̀tə
Trjavna: 135 - i stàvə vèči gɤ̀stu ml’àkutu
Trjavna: 168 - i stàvə dvà čàsə kət stuì i tò sə zgəst’àvə
Sveta Petka 1: 25 - ә tò nìsku e tәkà i rič’èš’ tәkà i tәkà i stàvә
Sveta Petka 3: 109 - čenìcətà e ud bèlutu dètu stàvə bèlutu brəšnò
Iskrica 2: 36 - pàk pu dv’è trì licà ùž də stàvə pò xùbəf
Iskrica 2: 47 - də gu pràəm kətu vìdim če stàvəme zəpòčvəme də gu pràəm
Iskrica 3: 112 - tìə b’àə vàl’əni tugàvə i vàl’əə i stàvə dibèl plətɤ̀

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut