stanà

Meaning: 
become
Aspect: 
P
Verb form: 
aor
Lexeme: 
Person: 
3sg
Linguistic trait: 

Lines where stanà appears

Vŭrbovo 2: 27 - kvò stanà kvì sa rabotìle
Bansko: 226 - nɛ̀štu apandesìt naednàž go zabolɛ̀ ta stanà na peretonìt
Eremija 2: 34 - na gorìdi stanà
Skrŭt 1: 215 - kadè e ràloto ògino go izgorè na pèpel stanà
Gela 3: 86 - i [unintelligible] kət stàna tèkezese i ràbuta nèma tugà
Gorno Vŭršilo 2: 41 - pòsle stanà tèkezesè gledàxme òfci dvàese godìni gledàxme òfci
Belica 1: 136 - sɤm pri štèrka pri zèt zèt'a stanà čèteri gòdin
Oborište 1: 132 - da stoìm ta takà stanà

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut