ste

Clitic: 
clt
Particle: 
cop
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
2pl

Lines where ste appears

Golica 2: 19 - ud d'è ste hòra sìčkitɛ̏ ud' enò s'èlo li ste
Golica 2: 19 - ud d'è ste hòra sìčkitɛ̏ ud' enò s'èlo li ste
Rakovski: 14 - če vɨ̀e kətulɨ̀ci̥te ste slùšəl səm zə vàs če jədìte
Šumnatica 2: 1 - vìe ste tùka blìzu do grànicata predì ako bèše
Šumnatica 1: 44 - ednò še zàpitam jà vàs vì ste pò ùčeni pò təkòvu
Huhla 2: 16 - vìe ut kujà gudìnə ste ràdəni gol'ami mòmčetə li ste̥
Huhla 2: 19 - m vìe ste ut mòjte pò màl'ki mòjtu unùj gul'àmutu e
Huhla 2: 26 - vìe ste màl'ki mòmčetə m èj təkàvə
Gela 3: 1 - əmə ut kədɛ̀ ste ìnače be bɤ̀lgari li ste
Gela 3: 1 - əmə ut kədɛ̀ ste ìnače be bɤ̀lgari li ste
Stikŭl 2: 114 - ta vì ut kutrì ste gràt səgà
Graševo: 45 - sè sa si znàči tùka ste si
Trjavna: 1 - vìe od gradɤ̀ li ste tr’àvna
Oborište 1: 130 - à postòj kàkto èto tòj vìe ste mladì a nìe mòem
Vladimirovo 1: 106 - s trì kràka ako ste stàri
Tihomir 1: 46 - da ste žìvɯ i zdràvɯ vòlum da id’ème hazɤ̀r l’ɛ̀p na vratàta

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut