sti

Clitic: 
clt
Particle: 
aux
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
2pl

Lines where sti appears

Kolju Marinovo 4: 5 - dəlì sti vìždəli tuvà èj tòl’kəvi sə dlɤ̀gi èj takɤ̀vu dib’èlu
Golica 3: 167 - da ukwɑ̀si mamùl':t'ȅ vèči̥ zə kəkvò sti s'ɛ̀li kɛ̀k
Garvan 1: 78 - wòd'il'i l'i sti znàjti li č'èrkvə kəkò j

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut