stuì

Meaning: 
stand
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where stuì appears

Kolju Marinovo 2: 29 - sìčkutu mi stuì
Srebŭrna 1: 48 - ə takòs ì tùka da stuì nə unìjə stuluv’è
Leštak 3: 7 - təkà pòsle kəto stuì nə nìvətə n’àkəde kədètu e
Gela 3: 65 - trì mɛ̀seca ža stuì aku ja udubrì ònija fèrmera mòže da zdì
Hvojna 1: 42 - ə ž’en’ìt’e l’ubopìtsvət də vìd’əd bùlkətə kàk š’e i stuì vàlutu
Trjavna: 168 - i stàvə dvà čàsə kət stuì i tò sə zgəst’àvə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut