təkà

Meaning: 
thus
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where təkà appears

Kolju Marinovo 4: 6 - i dvèti stərnì ž’ulezà sə pɤk nəpràveni təkà vəf kàməka
Kolju Marinovo 6: 9 - kəto pòčnet də zəsvìri i t’à kəto zərečè è təkà krəkàtə pr’èdniti
Kolju Marinovo 4: 14 - səs vulòviti fpr’ègnət vulòviti i ubikàl’ət təkà de ə
Kolju Marinovo 4: 21 - gul’àmə trivɤ̀ təkà lòšə stràšnə i z’èmim s mutìkiti
Kolju Marinovo 3: 22 - ši zèmiš tò je tòl’kəu visòku dlɤ̀gu i təkà nəprìmer
Kolju Marinovo 4: 24 - nə utpàdəci̥ti d’ètu trivɤ̀tə i pàk təkà ftòri pɤ̀t pàk
Kolju Marinovo 4: 28 - dud’è vìdim či sɤ̀ i ul’ègnəlo v’èči təkà sə je pribìlu zim’ɤ̀tə
Kolju Marinovo 4: 38 - i pòsl’e pàk kutu dukàrət ə pàk təkà
Kolju Marinovo 4: 43 - i təkà sɤ̀što sə grədì
Kolju Marinovo 3: 57 - krèmeni uddòlu nəbìti krèməni təkà i tò vəršè
Kolju Marinovo 3: 67 - mòže bì i pò dlɤ̀gi i təkà
Kolju Marinovo 4: 81 - idnɤ̀ tàm drùgə i təkà nə r’èt
Žitnica 1: 3 - vɨ̀kəm be kɤ̀k təkà žə sə umorɨ̀ž be nìj inò vr’ème vɨ̀kəm
Srebŭrna 2: 4 - təkà li
Srebŭrna 2: 94 - a təkà
Garvan 1: 125 - tam edɤ̀t təkà li
Babjak 1: 2 - za brəšnòtu tìe segà kətu tùra: təkà f ednò kurìtce i se
Babjak 1: 4 - i gu pòrəstègl’i nədzà nə təkà nə təkà ustàə
Babjak 1: 4 - i gu pòrəstègl’i nədzà nə təkà nə təkà ustàə
Babjak 1: 12 - də se isk’ìsne màl'ku kətu zème də bùne təkà də
Babjak 2: 13 - bɛ̀ga dùvə vɛ̀terɤ vəf.stranì i təkà gu udvɛ̀eme
Babjak 3: 24 - təkà kugà gu rəzvàla: i slet trìte d'ènə večertà
Babjak 4: 28 - càl živòt k’e stràdəš i təkà si stənà
Babjak 3: 29 - i təkà se rəzvàlijə təka prəznùvaja gerg'èvden
Babjak 3: 29 - i təkà se rəzvàlijə təka prəznùvaja gerg'èvden
Babjak 1: 31 - də nə jè kuràf də se jədè tə təkà
Dolno Draglište 2: 3 - tə òru tə òru təkà se e raptìlu ednò vrème
Dolno Draglište 3: 5 - i nìe təkà pečè:me e tekà mèsimè gu f nuštuvìte
Dolno Draglište 2: 13 - pà se òru ìgrə è təkà bèše
Bansko: 6 - tùra i dvè trì jàjca zabɤ̀rkəm ìzmesà gu təkà ùbavù
Bansko: 51 - i gu nàvia nàvià gu təkà na na rulò
Bansko: 53 - i vìa təkà f tepcìjata tùrem tùrem takà i se navìe i
Markovo: 136 - i gà sə zbìrət èj təkà z drugàri
Markovo: 188 - ku n’è [laughter] n’àmə mi təkà b’èši inò vr’èmi
Malevo/Xsk 1: 19 - ut ə tùrcite nɨ̀vite i təkà
Malevo/Xsk 1: 33 - i dàž’e b’àha ə stàr:te b’àhə təkà m səs tùrci̥t’e bl’ɨ̀ski
Malevo/Xsk 1: 41 - kət dòjdəh ìməh pràd’àdu i tòj təkà si ubɨ̀čəše tùrci̥te
Malevo/Xsk 1: 47 - zbugùvəə sə i si gu ispràtihme təkà bləgupulùčnu n’àmə ni kàrəne
Malevo/Xsk 1: 72 - ne sɤ̀m sə interesùvələ i ne mì e rəskàzvəl i təkà
Malevo/Xsk 1: 75 - tik’è̝k’u: b’èše pò rànu təkà se kàzvəše tik’è̝k’u: i slət tvà màl’evu
Malevo/Xsk 1: 100 - i sɨ̀čkut nə.gutòvu i pòčnəhə də rəbòt’ət i təkà
Malevo/Xsk 1: 120 - təkà de priz l’àtutu priz ə jùni jùl’i i pòčvəmi də ž’èn’em
Malevo/Xsk 1: 167 - təkà b’èše tvà prèdə də fl’èze f t’èk’ees’è
Malevo/Xsk 1: 169 - i kòjtu ìskə də ìde də rəbòti̥ kòt ìskə də prài təkà
Malevo/Xsk 1: 176 - kugàtu uzrè̝e hùbəvu tə gu pribɨ̀rəme i təkà
Malevo/Xsk 1: 213 - kòj kəd’èt nàjde təkà ko nə kògət e pò t’àsnu vəf dvòrə
Malevo/Xsk 1: 240 - i təkà gul’àm trut b’è̝še gul’àm gul’àm
Malevo/Xsk 1: 264 - v’è̝č’er gu zəm’è̝siš l’àtnu vr’è̝me təkà pràehme
Moglica 1: 20 - è təkà
Mogilica 3: 30 - ž'ìtutu gu zberɔ̀t təkà f č'uvàl:e
Mogilica 5: 33 - a ne mòže li də se ub'asnì təkà
Mogilica 5: 95 - às kato b'àx pri ednà baba t'à mi vìka təkà
Kovačevo 1: 33 - ə təkà
Kovačevo 2: 34 - à təkà pu dvà lèvə
Kovačevo 2: 38 - i tùk beše təkà nəprèš pu lèf i usimdisè əmə ut
Kovačevo 1: 46 - i təkà
Kovačevo 1: 51 - [laughter] i təkà təkà bèše kət si dòjde dvè gudìni zə mitròvden’
Kovačevo 1: 51 - [laughter] i təkà təkà bèše kət si dòjde dvè gudìni zə mitròvden’
Kovačevo 1: 60 - [laughter] tə te təkà
Kovačevo 1: 69 - ta təka təkà bèše
Kovačevo 1: 101 - od na nèa k’e otkàrət zatvà təkà
Kovačevo 1: 150 - càl’ki k’i ìma təkà i nəòkulu vɤ̀rzəni
Kovačevo 1: 154 - tvà e na kolàna təkà
Kovačevo 1: 158 - təkà zəkàčə si sə zə
Kovačevo 1: 190 - əm ìn ìnəči əku tòj ku ne mòže də zəspì i nìa təkà
Kralevo 3: 31 - či izlɨ̀zəli təkà tə pràjəli tùkə pənəìr č’e sə burbà
Kruševo 2: 5 - təkà sə zəvɤ̀rzvə
Kruševo 2: 12 - d'ètetu dùmə təkà š'e s ti ustàne krìvu
Kruševo 2: 32 - təkà ž'èno
Leštak 3: 3 - segà znàči snòpi pu dèset bròjə təvà e košìnə təkà li
Leštak 3: 7 - təkà pòsle kəto stuì nə nìvətə n’àkəde kədètu e
Leštak 3: 96 - mu vìkahte a təkà
Leštak 3: 218 - əhə təkà sə kàzvə
Leštak 3: 235 - təkà li mu kàzvaxte
Leštak 3: 249 - nə edìnijə vòl i nə drùgijə e təkà ednò dərvò lèku
Leštak 3: 333 - debèli ne sɤ̀ li potpr’àni tùkə səs nèšto təkà
Leštak 3: 348 - ne sè seštaš ne sè sèštaš drɤ̀škə təkà
Leštak 3: 354 - ili pək cɛ̀lutu nèkugàš izràstvə təkà nə səmòtu dərvò si
Leštak 3: 373 - ə drʌ̀škətə sə nəmìrə cɛ̀lutu izràslu təkà
Šumnatica 3: 215 - əmə təkà po rèt
Stalevo 4: 12 - əm’ɨ təkà
Stalevo 4: 23 - təkà f məhlàtə prəs trì kʌ̀šti sme
Stalevo 1: 25 - təkà č’èpkəj tàə vɤ̀lnə zə ə rəsč’èpkə zə a rəsč’èp
Stalevo 1: 34 - vɤ̀lnətə f rəkʌ̀tə dəržìš i təkà i zə vrʌ̀tkəš i
Stalevo 3: 36 - təkà e
Stalevo 4: 38 - è təkà tò si e nàšte pòrti kɤ̀ktu è i càrigràtskutu šòše
Stalevo 1: 40 - pək tàə d’èt sə zə č’èrgi t’à e təkà dib’èlə
Stalevo 1: 47 - mùcəh təkà
Stalevo 4: 54 - d’au nə d’àdə brətoč’èdə d’è d’àdu gòd’u təkà nə səv’ètvə
Stalevo 1: 86 - təkà e tel’ʌ̀ putʌ̀n’e tùkə tùkə a fn’è̝tre i zə gu zəkò
Stalevo 1: 112 - o ìmə prʌ̀čki kəlàmetu̥ nəvr’èni kəlàmet sə təkà nəv’èždət i
Stalevo 1: 148 - təkà b’èše
Stalevo 1: 156 - da ne sɤ̀ zbìrə platɤ̀ ednì metàlni təkà səs zɤ̀bci sə slàgəhə
Stalevo 1: 160 - gr’èben’ə zə sə strušì̥ təkà ku ustàiš b’èz zʌ̀pci
Huhla 1: 8 - štòtu təkà se kàzva stàrite sɤ pò mɤ̀dri
Huhla 6: 76 - ə ə zəštò təkà
Vŭglarevo 1: 25 - točno kàktu mu vìkəhte təkà tr’àbvə
Vŭglarovo 2: 29 - nè às səvsèm mɤ̀tnu s təkà smɤ̀tno si spòmn’əm
Bangejci 2: 22 - zətovà ste mu vìkəli pr'èdenkə təkà li
Brŭšljan 2: 7 - budèš'e əmə təkà də budèš'e č'e jedɨ̀n də ìd'e
Brŭšljan 1: 77 - kujìtu sə tòpli kujìtu sə təkà duvàdət nə nə zàvet
Černovrŭx: 49 - v bɤlgàrijə təkà li e bilò nəfs'àkədi vìš tùj ni znàm
Graševo: 7 - təkà li
Graševo: 35 - nə nàsᵊ mə kətu stənà təkà s sɤ̀burìə i džəmìjətə
Graševo: 84 - mi kàk mòže təkà mumìče dè si vidèl
Sŭrnica 1: 65 - təkà
Trjavna: 105 - za dvà čàsə slàgəž gu vəf edìn cidàk təkà
Belica 2: 15 - təkà
Belica 3: 32 - a təkà hə̀ a màslo
Belica 3: 85 - təkà li
Belica 1: 130 - da vìdi kòj kàk žɤ̀ne kato zème da plàšta təkà plàštə
Belica 2: 162 - təkà
Sveta Petka 1: 13 - təkà təkà
Sveta Petka 1: 13 - təkà təkà
Sveta Petka 3: 44 - od elèšnicə tɛ̀ sə ot tòo kràj təkà nɛ̀kəde èj
Sveta Petka 3: 60 - əmə pràvea təkà òdeə pu tuvà pazàriž gu i ti̥ pràvi
Sveta Petka 3: 65 - təkà
Sveta Petka 1: 66 - kupùvəme təkà rìzi plətnà təkòvə
Sveta Petka 3: 82 - učèš’am màlku drùgətə slàmə təkà slet tvà gu prevɤ̀rš’em
Sveta Petka 1: 109 - nə stredàtə təkà e vdèvaš
Sveta Petka 1: 115 - təkà dèto fàtəš nəbɤ̀rdilà se kàzuvə
Sveta Petka 3: 117 - təkà i də gu
Sveta Petka 1: 130 - təkà təkà
Sveta Petka 1: 130 - təkà təkà
Gradec 2: 25 - i se razvṛ̀zal təkà i i sɤ vlačìl po zeml'àta
Gradec 2: 36 - ami̥ mislìl təkà də go də da go istègli takò
Petrov Dol 3: 50 - pu tr’inàjs’i snòpə nə krɤ̀š’č’ec pràjm’ә̟ slàgəm’i təkà təkà
Petrov Dol 3: 50 - pu tr’inàjs’i snòpə nə krɤ̀š’č’ec pràjm’ә̟ slàgəm’i təkà təkà
Petrov Dol 3: 51 - i təkà č’ètr’i snòpa i udgòr’ə nà kət sə dvənàjs’i gòr’ə
Iskrica 2: 4 - e n’è təkìvi cərùlki̥ əmi ut svìncki nəpràeni i təkà si ə b’à:mi
Iskrica 3: 5 - xòdeh nə učilìšto ùčeše mi sə mnògo tugàvə bèše təkà
Iskrica 2: 6 - i təkà si n’àma:me nìštu pə čurbədžìiti t’è i sìčku iskupùvaa
Iskrica 3: 8 - òdim də zəbìrəme̝ mərìti màjkiti nə àgneàta də sùčət tugàə təkà bèši̥
Iskrica 1: 16 - uvəžàva:me sə pàk təkà vèseli b’àme sìčku zvenòto
Iskrica 3: 23 - səjà dètu mu vìkəmi nìe eli kušàrə a təkà kušàrə
Iskrica 1: 26 - mə kujàtu i i ni ìskə təkà t’à slùšə kvòtu i kàžət
Iskrica 2: 26 - zè:me nə kàci də slàgəme̝ vudɤ̀ta i təkà si gu zìma:me
Iskrica 2: 45 - i tugàvə təkà b’èše̝ i pòsl’e pək priz zìmata
Iskrica 3: 92 - sə puftàr’ə dè təkà si gi pəs’àhme̝ ufcèti tugàə n’àməši kət sià
Iskrica 3: 104 - cərvùli svìnski cərvùli bèli nàvuštə čèrni vɤrvì nəvìti təkà è tùkə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut