tɤ̀j

Meaning: 
thus
Lexeme: 
Lexical variation: 
така
Other: 
adv

Lines where tɤ̀j appears

: 60 - i sigà i šìpuv'e mi sə pudm'èstiə i mnògu ràbuti i tɤ̀j
Kolju Marinovo 4: 9 - nelì sə mùət pək vulòviti ta tɤ̀j natàtəka
Kolju Marinovo 4: 10 - d’è tə harmàn’ə tɤ̀j gu pribìvəmi səs ə tòjə kàmək
Kolju Marinovo 2: 16 - tɤ̀j žə jə nəmùšiš
Kolju Marinovo 1: 37 - nuškovì tɤ̀j i pòsle
Kolju Marinovo 1: 63 - i kakvò znàči pu nàj naprèt xl’àba go zamìsəš tɤ̀j li
Kolju Marinovo 6: 63 - ni jè mòžəl pɤ̀k tɤ̀j də si pruizved’è ud gorɤ̀tə
Kozičino 1: 57 - [cough] gəgrìci li kəkòtu i rɛ̀s’et žitàta s’è sɤs utròwə i tɤ̀j
Kozičino 1: 144 - tɤ̀j
Kozičino 1: 146 - tɤ̀j
Kozičino 1: 160 - kət pàlto tò du təd’às tɤ̀j
Rakovski: 16 - i nìa sə učùdijme kətu z'ɤ̀ də rəs rəskàzvə tɤ̀j zə nàm
Trŭnčovica 2: 43 - ne smèe də i ubàdi dnè̟s tɤ̀j ùtre tɤ̀j pu ednò vrème
Trŭnčovica 2: 43 - ne smèe də i ubàdi dnè̟s tɤ̀j ùtre tɤ̀j pu ednò vrème
Trŭnčovica 1: 47 - pənɨ̀cə li bɨlò čùpət nə vrətàtə tɤ̀j e bilò zəkònə [laughter]
Trŭnčovica 2: 48 - tɤ̀j mu bèše ìmetu nə čìči nə bràta nèču žə dɨ̀gneš
Trŭnčovica 2: 70 - i tɤ̀j ukàl’ɤni bɨ̀ulete kət vərɤ̀t àz kət da ti kaa
Trŭnčovica 2: 79 - i tɤ̀j səm prekàrvələ živòtə nàj nə sè̟tne
Trŭnčovica 2: 97 - dù segà kàk me e zəbul’àlə tɤ̀j še me dubulèj
Srebŭrna 2: 41 - ə či tɤ̀j təkòs pràim’e
Srebŭrna 2: 48 - nəpràim zàsefki tr’àə də ìmə jurgàn’ tàm pu dèsi̥t jurgàn’ə tɤ̀j jà
Srebŭrna 2: 50 - i pumiždù pu inɤ̀ vlɤ̀zgəncə slàgəmi tɤ̀j i tì kət ìdiš
Srebŭrna 1: 66 - i ə pək tìj swàdbit’ȅ b’àwə tugàwə tɤ̀j m bùlkata si dərì
Srebŭrna 2: 67 - na fùrkə slàgəmi tɤ̀j na fùrkətə
Srebŭrna 1: 79 - i tɤ̀j b’ù̟wəše enò wr’ème
Srebŭrna 1: 86 - zàsefki zàsefkit’ȅ b’ù̟əwə tɤ̀j pu̥kànvə n’àkuj drùgu mumìči
Srebŭrna 1: 114 - garderòpi ama ràkla sɤndɤ̀k tɤ̀j kàktu̥ e
Srebŭrna 1: 117 - sè gi drɤ̀šɤt prəbìrəm tɤ̀j prədin’à
Srebŭrna 1: 118 - inò drùgu sə prəbìrə i zàsefkit’ȅ tɤ̀j
Srebŭrna 2: 118 - tɤ̀j kɤ̀ktu i stənɤ̀ sigà ìmə təkòs kɤ̀k mu kàzvəə tè
Srebŭrna 2: 131 - či tɤ̀s gləvɤ̀ inòtu̥ tɤ̀j drùgutu nədòlu inòt nagòr’e
Srebŭrna 2: 132 - i tès trɤ̀stuw’e tɤ̀j stàwət jà tùkətɤ̀jk’i i ud n’ègu gu udbìrəmi
Srebŭrna 2: 138 - nə tòs stàn tòs stàn tɤ̀j si je te tòlkus tɤ̀j jə šəròk
Srebŭrna 2: 138 - nə tòs stàn tòs stàn tɤ̀j si je te tòlkus tɤ̀j jə šəròk
Srebŭrna 2: 145 - i či ìmə i čumbàr’ mu kàzvəmi čumbàr’ i tɤ̀j gu slàgəš
Srebŭrna 2: 148 - a pək kət gu upən’èš i tò stàwə tɤ̀j kək ìkət
Srebŭrna 2: 152 - i tɤ̀j živèjmi nìj nə sèlu
Srebŭrna 2: 166 - tès rəgòski i səs tès rəgòski̥ tɤ̀j sme žuv’èli
Srebŭrna 2: 177 - pu pu dɤ̀skit’ȅ č’i tɤ̀j bèši inò wrèmi tɤ̀j tɤ̀j sne živèli
Srebŭrna 2: 177 - pu pu dɤ̀skit’ȅ č’i tɤ̀j bèši inò wrèmi tɤ̀j tɤ̀j sne živèli
Srebŭrna 2: 177 - pu pu dɤ̀skit’ȅ č’i tɤ̀j bèši inò wrèmi tɤ̀j tɤ̀j sne živèli
Srebŭrna 2: 183 - əmə mlàttȅ s’a pək òšte pò iznèžini i tɤ̀j təkòs b’èš’i
Garvan 2: 6 - tɤ̀j udgòr'ə i r'àkətə sə istìč'əš'i̥ nətàtək
Garvan 1: 19 - tɤ̀j b'èš'i̥ ubl'àkənu i tùkə udòlu putplət'ènu
Garvan 1: 23 - è tɤ̀j jnè kòž'ički ùbəvi tɤ̀j ùkuləwrɤ̀s
Garvan 1: 25 - blànə sə kàzvə tɤ̀ e tò tɤ̀j kòžə pàk amə
Garvan 1: 25 - blànə sə kàzvə tɤ̀ e tò tɤ̀j kòžə pàk amə
Garvan 1: 26 - tɤ̀j dɤ̀lgu sədì səmìti kusməlàci səmàtə kòžə
Garvan 1: 27 - tɤ̀j dɤ̀lgə b'àlə s nəkràjə səs č'èrnu pàk tɤ̀j
Garvan 1: 27 - tɤ̀j dɤ̀lgə b'àlə s nəkràjə səs č'èrnu pàk tɤ̀j
Garvan 1: 28 - znàš kò ùbəu tɤ̀j ùkuluwrɤ̀s
Garvan 1: 31 - gləvɤ̀tə pàk è tɤ̀j ìmə bəjrìš' sə təkòzvə
Garvan 1: 37 - səz zəbràtkətə tɤ̀j i səz bəj səz zəbràtkə
Garvan 1: 45 - tò tɤ̀j e ut ə ləmər
Garvan 1: 48 - b'èl'i nəpràu tɤ̀j səmòtu pɤ̀sro čərkòwnu təkwòs tukə ùkuluwrɤ̀s
Garvan 1: 50 - tò nəpràv'enu mnògu xùbavu à tɤ̀j idìn pɤ̀t nə tɤ̀j
Garvan 1: 51 - ìmə idìn pɤ̀t nə tɤ̀j
Garvan 1: 52 - tɤ̀j
Garvan 1: 55 - i tukə ìmə krɤ̀š'č'i tɤ̀j
Garvan 1: 60 - tə prɤ̀steni ìməš sə m'enì səs tòju s mòju tɤ̀j təkòzwəš
Garvan 1: 65 - i tì pudèr'e i tɤ̀j krɤ̀sniku i krɤ̀snicətə i i nìj dvàmə
Garvan 1: 66 - č'itìrmə ubikàl'əš màsətə tɤ̀j kɤ̀ktu j màs:tə tùkə̥tɤ̀j ìmə bìblijə tàm
Garvan 1: 67 - nèguit'ȅ dètu č'i̥t'è knìgi pòpo i ubikàl'əš ut tri pɤ̀t'ə tɤ̀j
Garvan 1: 80 - à e tɤ̀j kət pòčniš əltàru dètu izlìzə pòpu əltàr sə kàzvə
Garvan 1: 84 - i s'etn'e tò nəl'ì ìmə svitìci tɤ̀j ùkuluwrɤ̀s
Garvan 1: 90 - ikòntȅ a tɤ̀j ikònite
Garvan 1: 99 - tò dərvò è tɤ̀j è gul'èmi ikòn' təkvìsə
Garvan 1: 121 - ut dərwò nəpràenu i ut ə kurì tɤ̀j upl'èt'eni
Garvan 1: 139 - à tɤ̀j
Garvan 1: 160 - əmɤ̀ səm čùlə dàže às pòmn'ə tɤ̀j b'àw pò màlkə tɤ̀j
Garvan 1: 160 - əmɤ̀ səm čùlə dàže às pòmn'ə tɤ̀j b'àw pò màlkə tɤ̀j
Garvan 1: 161 - u nàštu s'èlu inɤ̀ tɤ̀j jə vɤ̀rnələ ut ə ut svàdbətə
Garvan 1: 164 - emì tɤ̀j əmi
Garvan 1: 178 - e tɤ̀j d'è ìstinski tùj ìstinsku kəd'è igràjət nə urò tò
Garvan 1: 181 - i tɤ̀j i s'ètn'e v'èk'i š'ə j nɤ̀l' ti kàəm
Bansko: 264 - xè tɤ̀j
Markovo: 47 - tɤ̀j usɤmdesè i òsem si godìšna
Markovo: 49 - tɤ̀j ə i bàbo mìlke tì u xòdila li si nə učìlište
Markovo: 52 - tɤ̀j trèti klàs ili trèto uddelènie
Markovo: 55 - pək sià nəlì mu kàzvət tɤ̀j
Markovo: 60 - tɤ̀j
Markovo: 116 - tɤ̀j dobrè i kət se arèsat dvàmə mlàdi kakvò stàva pòsle
Markovo: 146 - tɤ̀j znàči xarèsvat se dvàmata mlàdi i pòsle kakvò stàva
Markovo: 199 - i nàs tɤ̀j pəzərùvaa [laughter]
Eremija 3: 47 - kàk se mèsi tɤ̀j otnačàlo da ni raskàžeš
Kovačevo 1: 12 - tɤ̀j tɤ̀j
Kovačevo 1: 12 - tɤ̀j tɤ̀j
Kralevo 2: 8 - ili ednò kurìtu tɤ̀j
Kralevo 2: 20 - tɤ̀j si tr’àbuvə rəstòkuvə si sə n’àkəvə
Leštak 3: 14 - tɤ̀j dobrè e kvò predstavl’àvə harmànə
Leštak 2: 44 - e tɤ̀j fàtəš e tvà nìvətə i svà gu rèžeš səs sɤ̀rpəs
Leštak 3: 185 - əmhəm əmhəm tɤ̀j i pòsle kato go zanesète vəf plèvnikə
Leštak 3: 227 - tɤ̀j
Leštak 3: 247 - ud ednò dərvò ednò odgòre dərvò tɤ̀j li
Leštak 3: 251 - tɤ̀j
Leštak 3: 256 - tɤ̀j
Leštak 3: 264 - tɤ̀j i pòsle oddòlu kàk se svɤ̀rzvət
Leštak 3: 275 - tɤ̀j
Leštak 3: 282 - əhə tɤ̀j segà tuvà dèto flàz’a i otprède kvò se
Leštak 3: 290 - tɤ̀j tovà e čuvìja
Leštak 3: 311 - əmhəm tɤ̀j znàči
Leštak 3: 330 - tɤ̀j tovà sa ùši dobrè tìja ùši
Leštak 3: 335 - tɤ̀j s kàk se vìka raspɤ̀nka
Leštak 3: 339 - də ne sɤ̀ spl’èskvət tɤ̀j i ottùkə tovà nàči tovà
Leštak 3: 359 - tɤ̀j
Stalevo 4: 1 - n’àkoja smèšna slùčka sèštaš li se ut tɤ̀j
Stalevo 1: 12 - tɤ̀j znàči vɤ̀lnata kato ja ustrižète tì si strìgala òfci
Stalevo 1: 16 - tɤ̀j kato e e ostrìgana vɤ̀lnata zèmeš inò
Stalevo 3: 21 - əm tò gol’àm majstorlɤ̀k e tr’àbvalo də se oderè tɤ̀j če
Stalevo 1: 22 - tɤ̀j
Stalevo 1: 24 - tɤ̀j kàk se čèpkə nə nə nə
Stalevo 1: 27 - tɤ̀j i pòsle
Stalevo 3: 43 - tɤ̀j li nàj gɤ̀sto nə tovà
Stalevo 2: 47 - kɤ̀k tɤ̀j cèli kàkto sə
Stalevo 1: 63 - tɤ̀j
Stalevo 1: 81 - tɤ̀j
Stalevo 1: 82 - snuvàlkə spec’àlnə təkɤ̀və̥ i vɤ̀tr’e ìmə tɤ̀j i mùšneš məsùr’e
Stalevo 1: 124 - tɤ̀j i navìvaš na krosnòto tɤ̀j li
Stalevo 1: 124 - tɤ̀j i navìvaš na krosnòto tɤ̀j li
Vŭglarovo 1: 2 - vəv hambàr’a tɤ̀j li vəv g’ò g’òz
Vŭglarevo 1: 53 - tɤ̀j
Vŭglarevo 1: 85 - tɤ̀j
Vŭglarovo 1: 94 - i kɤ̀k gu razbìrate hlàbə kugà e šùpnəl tɤ̀j
Bangejci 2: 18 - xm i tɤ̀j tɤ̀j stàvəši ràbutə̥tə̥ sə kàzvə pràexmi sid'ànkə
Bangejci 2: 18 - xm i tɤ̀j tɤ̀j stàvəši ràbutə̥tə̥ sə kàzvə pràexmi sid'ànkə
Bangejci 1: 23 - i òrətə i stàriti izmr'àə i tɤ̀j
Bangejci 2: 25 - də plit'è kòj kəkòtu si ìmə ràbutə nòsi si jə i tɤ̀j
Bangejci 2: 36 - əmə às ni sɤ̀m slàgələ às si gu pridɤ̀ tɤ̀j
Bangejci 2: 40 - è tɤ̀j kət bəstùn'enu səs vìluškə tùkə udòlu s vìluškə
Bangejci 1: 41 - devedes'è gudìni də ne è krəkɤ̀ sigà də mə bulì tɤ̀j
Bangejci 2: 41 - tùkə ìmə ràvnu tɤ̀j d'èt sə slàgə pr'èždətə
Bangejci 2: 42 - i tɤ̀j gu pràvim nə grànici pòsli gu putup'àəmi fəf vudɤ̀
Bangejci 2: 58 - [laughter] i tɤ̀j s iglì sə plit'è
Bangejci 1: 60 - i sigà i šìpuv'e mi sə pudm’èstiə i mnògu ràbuti i tɤ̀j
Bangejci 1: 66 - i tɤ̀j s'è ràbut'ehme tàm dòkəto sə pinsiunìrəm
Bangejci 1: 85 - nìj òd'exm'e s'è də kupàim də žènim kət pus'èjəd žitàta i tɤ̀j
Brŭšljan 1: 55 - òx mi tɤ̀j səs svìrki i s kəvàl':i svìrehne
Černovrŭx: 23 - ə tɤ̀j gurɤ̀tə kàktu i str'èl'ət də predizvest'ɤ̀t či ìdi tùkə
Gela 2: 34 - sə iskàrə ot vugenìca tɤ̀j vèke i vartɛ̀ ta si stòriš
Stikŭl 2: 57 - i tɤ̀j
Graševo: 80 - tɤ̀j
Stoilovo 2: 15 - tɤ̀j li mu vìkate
Stoilovo 2: 33 - tɤ̀j
Stoilovo 2: 45 - tɤ̀j
Stoilovo 2: 51 - tɤ̀j sɤz dvà zɤ̀bә
Stoilovo 2: 70 - i fɤ̀rl’әme v’ɛ̀eme z bɤ̀ndrәkә tɤ̀j
Stoilovo 2: 80 - tɤ̀j
Prestoj: 79 - i tɤ̀j si sidì mòž də sidì i p’èd gudìni
Stančov Han 1: 32 - kàktu si i tɤ̀j sә ublìčәmi
Stančov Han 1: 36 - әmi tɤ̀j sәs vɤ̀lnenu c’àlutu vɤ̀lnenu tәkànu dumàšnu i
Stančov Han 1: 38 - i tùkә tɤ̀j sәs pùluve i tùkә pu inɤ̀ upàški
Stančov Han 3: 38 - às ìməm idnò mumčènci tɤ̀j kətu vàs sigà zəvɤ̀rši
Stančov Han 1: 60 - dà tɤ̀j b’èši i sìčku i sigà i pàk pridɤ̀t dè
Stančov Han 1: 71 - i m’àtәš nә tɤ̀j m’àtәš nә tɤ̀j krә
Stančov Han 1: 71 - i m’àtәš nә tɤ̀j m’àtәš nә tɤ̀j krә
Stančov Han 1: 76 - nә tɤ̀j i nә tɤ̀j i stàvә plat čùdu
Stančov Han 1: 76 - nә tɤ̀j i nә tɤ̀j i stàvә plat čùdu
Stančov Han 1: 81 - utvàr’ә zə pr’èždәtә kàzvә s è tɤ̀j sә utvàr’ә i sәs
Stančov Han 1: 82 - m’ètniš sәs suvàlkәtә istɤ̀k təčèš nә tɤ̀j i sәz drùgijә kràk
Stančov Han 1: 83 - kәt stɤ̀piš pәk nә tɤ̀j i sәs čètiri kràkә sə tə tәčèxmi
Stančov Han 1: 109 - tùj zә svikɤ̀rvәtә tàm i tɤ̀j tè tuvà živòtә b’èši tugàs
Sŭrnica 2: 186 - tɤ̀j
Sŭrnica 2: 190 - tɤ̀j
Trjavna: 114 - mnògu màlku tɤ̀j mu slàgəmi za fkùs sòl i gu jədɤ̀t
Trjavna: 183 - i tɤ̀j gu pràət
Belica 3: 26 - tɤ̀j
Sveta Petka 2: 10 - tɤ̀j li
Drjanovec 2: 4 - rèkuw à t’à tɤ̀s ràptɤ n’àɤ a stàni sìn’ tɤ̀j
Drjanovec 1: 13 - i uvɤžàwɤ mɤ obàče tɤ̀j sa pulùči či mòjtɤ màjkɤ umr’à
Drjanovec 1: 17 - nɤ dulàpu tɤ̀j nɤ òdɤro tù tɤkò ɤmɤ ni sɤ̀m rɤzbìrɤlɤ
Drjanovec 1: 19 - tɤ̀j də i àz zimàw d’it’ètu utìduw do nɤ l’ùl’kata
Drjanovec 2: 22 - ud n’ìwɤtɤ nòs’ɤ s’ drèxi̥t’ȅ tɤ̀j nɤ rɤkɤ̀tɤ bùlkɤtɤ s’èd
Drjanovec 2: 24 - zɤmìnɤɤ nɤ mòminɤ b’el’ànkɤ pɤk tò tɤ̀j zɤplàka i kàzɤ
Drjanovec 1: 25 - mɤ ni vìždəm b’èb’i i uluvìw tàt’ɤ tɤ̀j zɤ kul’àntȕ
Drjanovec 1: 29 - t’à sɤ jɤ l’ɤkùvɤlɤ izgl’èždɤ vànɤ tɤ̀j dɤ r’ìtɤ
Drjanovec 2: 30 - kòjtu n’àɤ màjkɤ n’àɤ dɤ ìdi nìjde tɤ̀j mi dužəl’à rèkuw
Drjanovec 2: 65 - i tɤ̀j sètn’e bùlkɤtɤ rud’ì i gu tùrivɤ dònkɤ
Drjanovec 2: 69 - nɤ nèjɤ si iskàzvɤm mɤ̀kɤtɤ i tɤ̀j
Petrov Dol 2: 7 - i e tɤ̀j màj
Petrov Dol 2: 27 - nər’ɛ̀ždə nə ker’em’ìd’it’ȅ udgòr’e tɤ̀j i sutrintà ut’ùwa də gl’èdə
Petrov Dol 2: 32 - bul’edùwə d’et’ètu il’ n’ɛ̀štu š’e e tɤ̀j
Petrov Dol 2: 44 - za àgn’itu i kòl’əvmi vɤfkɤ̀šti n’è e tɤ̀j sə vìkəli
Petrov Dol 1: 49 - tɤ̀j nə d’it’ètu d’èt i nam’ìr’a i tàm ə ə gòsti dər’àvam
Petrov Dol 1: 55 - mòja dɤšter’ә̀ wìkɤ tɤ̀ž žinà i i e tɤ̀j xvɤ̀rl’en’i̥ nə b’èb’i
Petrov Dol 3: 60 - sɤs sɤ̀rpui s pələmàrki sɤ̀rp pələmàrka è tɤ̀j slàgəm’i tùkə pələmàrka
Petrov Dol 2: 77 - i na samàta st’enà pràimi è tɤ̀j krɤ̀s
Petrov Dol 1: 78 - dɤ n’i sè rəzbul’àwə i tɤ̀j
Petrov Dol 1: 79 - ako e georgi kàg gu krɤštàvət gàna tɤ̀j li
Petrov Dol 3: 81 - tò e è tòlkus kət i ž’èn’iš ž’èn’iš slàgəm’i tɤ̀j n’àkolko pɤ̀t’a
Petrov Dol 3: 95 - pr’e pr’ekàrvəd gu tɤ̀j
Petrov Dol 2: 99 - tɤ̀j rɤ̀s’əwmi i id’èm pièm i vìkət v’èsela ràbuta
Petrov Dol 2: 125 - nə vrɤtɤ̀ si dɤ slòži tò àgn’i dɤ m’ètn’i è tɤ̀j
Petrov Dol 3: 137 - səz v’ìl’i v’ìl’i è tɤ̀j istrɤ̀s’əm’i istrɤ̀sk n’in’tìr’i n’in’tìr’ sə kàzvə n’in’t’ìr’
Petrov Dol 3: 139 - istɤ̀rs’əm’i èj tɤ̀j èj tɤ̀j kət z’èim è tɤ̀j istɤ̀rs’əm’i istɤ̀rs’əm’i
Petrov Dol 3: 139 - istɤ̀rs’əm’i èj tɤ̀j èj tɤ̀j kət z’èim è tɤ̀j istɤ̀rs’əm’i istɤ̀rs’əm’i
Petrov Dol 3: 139 - istɤ̀rs’əm’i èj tɤ̀j èj tɤ̀j kət z’èim è tɤ̀j istɤ̀rs’əm’i istɤ̀rs’əm’i
Petrov Dol 3: 142 - m’ɛ̀s’im n’àkolko pɤ̀t’e i tɤ̀j ubikàl’em’i ubikàl’em’i m’ɛ̀si̥
Petrov Dol 3: 158 - i gol’àmu e tɤ̀j e tɤ̀j nə trì kòlə i [unintelligible] i s’ɛ̀im’i
Petrov Dol 3: 158 - i gol’àmu e tɤ̀j e tɤ̀j nə trì kòlə i [unintelligible] i s’ɛ̀im’i
Petrov Dol 3: 161 - nəstrɤnì fɤrč’ì ž’ìttu tɤ̀j bə kəkò j bìlu bə kre’št’ìt
Petrov Dol 3: 162 - n’ìj n’i mòž’im d’ecà n’i mòž’im də vɤ̀rl’em’e tɤ̀j
Petrov Dol 3: 164 - kəkò kàrət nə sa ama tɤ̀j b’ɛ̀š’i inò vr’ɛ̀m’i i t’è pòsl’e wèč’i ̀
Tihomir 2: 46 - tɤ̀j
Tihomir 2: 56 - tɤ̀j
Tihomir 2: 59 - tɤ̀j
Tihomir 1: 60 - tɤ̀j
Tihomir 2: 84 - tɤ̀j
Tihomir 1: 113 - tɤ̀j
Tihomir 1: 127 - tɤ̀j
Tihomir 2: 145 - tɤ̀j tə i kàk se narèždate vɤv nìvata
Tihomir 1: 163 - tɤ̀j
Tihomir 1: 169 - tɤ̀j
Tihomir 2: 173 - tɤ̀j kàk se pràvi xarmàn
Tihomir 2: 205 - tɤ̀j
Tihomir 1: 226 - tɤ̀j
Nasalevci 2: 90 - tɤ̀j pàk u crè
Nasalevci 1: 146 - tɤ̀j i nèšto slàgaha li m i f kakvò go zavìvaxte detèto
Nasalevci 2: 173 - tɤ̀j
Iskrica 2: 5 - i nə làzərcə tɤ̀j sme òd’əli səs cərùlkiti smi ubùti
Iskrica 1: 38 - tugà e às tɤ̀j b’àx əmə pò nəpr’èt ə ne sɤ̀ ìdvəli
Iskrica 2: 43 - idìn du drùk tɤ̀j gi nər’àda:me̝ tugàə enò vr’ème
Baskalci 1: 114 - tɤ̀j i kɤdè gi mɤzète òfcite
Baskalci 1: 128 - tɤ̀j tòj kvò prài
Breste 2: 80 - i pòsle go čàkaš da isɤ̀xne tɤ̀j li
Breste 1: 83 - dà dà i tovà sa navìva tɤ̀j go ponavìem tò sa
Breste 3: 95 - əmhəm po petl’àvoto ama tɤ̀j vèčer kato propèjat

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut