t’à

Case: 
nom
Gender: 
f
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where t’à appears

Kruševo 3: 31 - t’à tùk si a pred’èf sè nèə gudìni əmə vèk’e
Kruševo 1: 39 - t’à wòt nə m’ène kumš’ìkə dùmə nə mène əsib’è e
Kruševo 1: 45 - nèšto decàta isplàšət sə t’à im
Kruševo 1: 50 - i t’à jàs vəv grədìnətə fl’èzəli b’èrəli dumàti imàš’e mlògu
Kruševo 1: 53 - sè še i zbìrəm nàj ùbəfkìte nəli t’à dùmə
Kruševo 1: 69 - z bàbətə ùbəfkè li e i t’à kàzvə əmi t’à e dubrè
Kruševo 1: 69 - z bàbətə ùbəfkè li e i t’à kàzvə əmi t’à e dubrè
Kruševo 1: 72 - pə t’à kàzvə à sìč’ki kàzvə dùməm puupràvi lì sə màlku
Kruševo 1: 91 - kòj ə gl’èdə kòj jə gl’edə kàko l’ènko pə t’à kàzvə
Kruševo 3: 141 - i jə kùtniš’ i t’à še sidì mirnu
Kruševo 3: 145 - t’à mìrno li še sedì
Prestoj: 17 - prài sə c’àlu ugnìšti zə təvɤ̀tə t’à sə slàgə təvɤ̀tə udgòri
Drjanovec 2: 51 - dɤ kàžiš tə t’à šə kài kɤlìnke kɤžì mɤ
Drjanovec 2: 59 - t’à u kɤncilàrijətȁ ràpt’eše i ràwutta mi punɤpr’èdnə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut