t’à

Case: 
nom
Gender: 
f
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where t’à appears

Kolju Marinovo 6: 9 - kəto pòčnet də zəsvìri i t’à kəto zərečè è təkà krəkàtə pr’èdniti
Kolju Marinovo 4: 20 - t’à punìkni trivɤ̀ punìkni mə ni mòj də punìkni
Kolju Marinovo 4: 70 - amì pəlamàrkə̥tə̥ mi n’àmə t’à i
Kolju Marinovo 4: 73 - t’à i gòri mi tr’àvə
Golica 5: 59 - t’à reklà nìj kaìl snim sàl da sme ž’ùvi
Kozičino 1: 124 - à kəd’à hìč kòj t’à b’èše stàra ràbutə tugàs
Trŭnčovica 2: 84 - t’à ne è prevè̟denə na drùgu m’àstu žè̟netә̥
Srebŭrna 2: 181 - i t’à bəkɤ̀renə tèndžərə c’àlə nd’èl’ə edèm kàzwə nègu bòp
Markovo: 27 - t’à mnògu ni e gul’àmə grədìntə è tàə kɤ̀štə gə nəpràvihmi
Markovo: 28 - fɤ̀rl’əə čòp t’à sə pànnə nə d’èverə
Malevo/Xsk 2: 19 - nɨ̀tu i t’à znàe nɨ̀t də pridè nɨ̀t də təč’è
Malevo/Xsk 2: 26 - t’à nə usəmdesè̝ i dv’è
Malevo/Xsk 2: 29 - t’à nə usemdesè i dv’è gudìni òšte rəbòti ràbuti
Malevo/Xsk 1: 45 - sàmo sekùnda às n’àma da vi tr’àvəm nalì t’à takòva tàm
Malevo/Xsk 2: 76 - màmə gà umr’è svekɤ̀rvətə t’à sə rəzbul’èlə ud ràk
Malevo/Xsk 2: 99 - t’à e nə usəmdesè̝ i dv’è gudɨ̀nɨ rəbòti
Malevo/Xsk 2: 100 - t’à glèdə živòtni
Malevo/Xsk 1: 182 - t’à ìmə pòeče ràbutə i nə kràjə sə prɨbɨ̀rə
Kralevo 2: 57 - pək nìe ìməme kràvə sɛ̀ dè kràvə i t’à sigɛ̀
Kruševo 1: 43 - də si t’à b’èše bəjàčka mlògu uts’èkəde uts’èkəde
Kruševo 4: 61 - turòt nìvite stàvə mnògu ž’ità t’à kət ìde də ž’ɤ̀ne
Kruševo 4: 66 - mnògu i təkɤ̀j kətu zəž’òneme t’à kətu pusəber’è màlku ərgàt’e
Kruševo 4: 73 - t’à càlə nòš’ n’èmə də zəspì š’a gòtvi
Kruševo 4: 116 - sìčku sòlč’inkə grədìnkə əmə t’à ni b’èš’e kət kràvə
Leštak 1: 14 - t’à e mlàdə
Leštak 1: 15 - t’à e mlàdə
Leštak 1: 17 - dà t’à e mlàdə
Leštak 3: 85 - əmi t’à pl’evɤ̀tə si ustàvə udd’èlnu
Leštak 3: 165 - səbìrə pòveče slàmə štòt t’à e səs kùkə e tùkə s ròk
Leštak 3: 171 - ìmə dùpki t’à a dɤ̀rvena
Leštak 3: 386 - t’à si e dopəlnìtelno
Šumnatica 1: 16 - tàa ženà səs nàs e dà t’à e ot amèrika
Skrŭt 2: 115 - u nedèl’a t’à vèče tàm ublèčena sìčku vàlutu tùreno ali nè
Stalevo 4: 10 - t’à mu pristànvə
Stalevo 4: 30 - vìdehme kugàt kugà utìd’e t’à s n’è̝gə gà prɨstànə tòj
Stalevo 1: 37 - n’àmə t’à sə vʌ̀rzvə d’èt sa mùcə
Stalevo 1: 40 - pək tàə d’èt sə zə č’èrgi t’à e təkà dib’èlə
Stalevo 1: 42 - tàə d’è̝t sa mùcə t’à ə nə hùrkə vʌ̀rzənə
Stalevo 1: 114 - i zə gi nəvr’èš əf ədnʌ̀ dʌ̀skə i t’à e z dùpki
Vŭglarovo 2: 133 - dikàn’ətə s t’è̝ə krè̝mene udòlu i t’à vərɨ̀ ubikàl’ə càl’ d’è̝n’
Stikŭl 3: 148 - če t’à segà pò xùbava
Zabernovo: 6 - i t’à e rudènə fəf sled dv’à gudìni slet tvà
Hvojna 2: 11 - kət puisʌ̀hn’e i t’à sɤ̀štu sə vərš’èje ku n
Petŭrnica: 10 - i t’à vìka na stàreca dɛ̀do štò si dovè: tɛ̀a dečìca
Petŭrnica: 11 - tòj vìka tè dovè: sɤn gi dàj t’à glèaše na bɛ̀jek
Petŭrnica: 15 - podàde ednò končè ud nèja i t’à gu spuštì dvà pɤti̥ trì pɤti
Petŭrnica: 25 - i t’à mu vìka dɛ̀do šɤ tɤ nakàži priròdata
Petŭrnica: 53 - t’à ni vìka jàlate si počìvajte zaràn pà ši ìdite
Stančov Han 3: 12 - i kukòščici i tùj unùj t’à zəgùbenə ràbutə
Stančov Han 2: 15 - ə dubr’è əmə svikɤ̀rvətə kàe ɤ t’à utìdi s ufc’èti
Stančov Han 2: 19 - às i gu usnuvàx t’à kət si dud’è mɤ̀ri bùlka
Stančov Han 2: 25 - na stənɤ̀ t’à kài məri bùlka tì kəd gà či li [laughter]
Sŭrnica 3: 16 - t’à opredèl’a kòlko da bɤ̀de širòko
Vasiljovo 1: 61 - oskùbne si t’à pàk drùgata pàk a i pà gu narìčat
Vŭrbina 2: 9 - fəsùl’ən sə pə̥ jədè̝ pò l’èštənə t’à l’èštənə dərž’ì
Vŭrbina 4: 54 - puslè tvà t’à sə pl’əvɨ̀ i se mʌ̀kne t’à sə nè žène
Vŭrbina 4: 54 - puslè tvà t’à sə pl’əvɨ̀ i se mʌ̀kne t’à sə nè žène
Vŭrbina 4: 60 - zə kətɰ̀rite s’ɛ̀jət t’à e pò drèbnə
Vŭrbina 4: 63 - t’à e pò bɤ̀rzu zrèe i zə dubɨ̀təkə ə ispòlzvəme nìe
Oborište 1: 36 - mi t’à mòže i vɤf fùrn’ata ama kato segà f pèčkite
Oborište 1: 98 - i t’à ne sɤ̀m a vidvàla trì čètiri gòdin
Sveta Petka 3: 30 - t’à e vəstanovìta plɛ̀mn’ata vèče n’e e katu pò rànu
Sveta Petka 1: 76 - t’à si gl’èdə ud drùgətà i si gu vèzə tàm po tàmcək
Sveta Petka 2: 76 - e če kòlko vrème gi e pràvila t’à
Drjanovec 1: 15 - i t’à m kàzwɤ dònke zimì bràtči̥tu̥ si id’ì nɤ l’ul’kata
Drjanovec 1: 16 - pɤk vìždɤm jɤ t’à sɤ krivì tù nɤ jurgàntȅ sɤ putpìrɤ
Drjanovec 1: 29 - t’à sɤ jɤ l’ɤkùvɤlɤ izgl’èždɤ vànɤ tɤ̀j dɤ r’ìtɤ
Drjanovec 1: 35 - i t’à pu pɤ̀tištɤ kàzala nɤ tàt’ɤ gèrge ìskɤm vudɤ̀
Drjanovec 1: 61 - dàduɤ màlku òwču ml’àku i d’èt’tȕ t’à tàm gu dɤ gu
Drjanovec 1: 64 - n’àmɤ nɤkɤd’è nɤmèr’ tàt’i inɤ̀ ženà dod’ t’à dòd’i z dv’è
Drjanovec 1: 74 - i trùdnu ž’uwòt nɤpràiwmi trùdnu ž’uwòt ubàč’ɤ t’à pàk izl’èzi
Gigen 2: 6 - lègne i f pulɤ̀ta prikàzvat si t’à si predè tòj
Petrov Dol 1: 33 - nɤlì znàjš i tɤrkàl’əmi t’à ìkɤ tɤ̀s ə d’èt i nɤm’ɛ̀ri žinàta
Petrov Dol 1: 41 - tudòrka i t’à màjkətə i z’ìmə vèči i s’àdəmi u kɤ̀š
Petrov Dol 3: 42 - t’à drùgəta pòčwə utàm nətàtək č’ètr’i čuwèkə p’èt’ kòlku̥tu sni
Petrov Dol 1: 43 - màjkata dar’àva krɤ̀snicəta t’à vìka ma às cigà ə i nam’ɛ̀rix
Petrov Dol 1: 46 - š’e mu nakùp’ə drèxi de i obl’àka t’à i d’it’ètu də ubličè
Petrov Dol 1: 50 - pòčnuvəmi də id’èm àd’i sigà zə d’ət’ètu zə zdràv’i i t’à vìka
Petrov Dol 3: 62 - t’à ìma i sɤ̀rp ìma i palamàrka
Petrov Dol 1: 93 - i màjkətə iskàčə t’à sə skrìwə
Vladimirovo 2: 72 - e nèka t’à da go kàzva
Gorna Krušica 1: 136 - t’à kòlko e godìšna
Tihomir 2: 111 - i t’à kùpena
Tihomir 2: 112 - i t’à kùpeta tò ifkɔ̀ varìmen si agà tr’èva issùč’eme kòrᵊi

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut