tì

Case: 
nom
Lexeme: 
Person: 
2sg
Linguistic trait: 

Lines where tì appears

Kolju Marinovo 4: 22 - i gu ut’èsəmi gu tì mutìkə nəlì si čùvəl [laughter]
Kolju Marinovo 4: 50 - à znàjš li tì
Golica 2: 5 - tùka i tì li si ot tùka
Golica 3: 5 - tì kato mlàda predèše li
Golica 3: 126 - a tì wòt' ne sì xòd'la
Golica 3: 133 - i ɑs znɑ̀m molèbijata tì mòž da ne znàš
Golica 3: 154 - tì si zapòwnila
Golica 3: 169 - am n'èka n'e sì s'àla i tì s'estrɑ̀ t'i komš'ùjkata t'i
Kozičino 1: 115 - ə kàk se z tì znàči ə kòz’inicit’è nə tepəvəčàrite gi dàvaxti̥
Trŭnčovica 2: 36 - pə tì se umurɨ̀ be d’àdu tòj pàk žə pòčne
Stakevci 3: 13 - amà ako mòš tì na mèn da odgɤ̀tneš gàtankutu
Stakevci 1: 15 - tì li išlà
Stakevci 3: 18 - a òn rekɤ̀l če ti dadèm belèžnikət kat tì kakò odgɤ̀tneš na mène
Stakevci 2: 21 - sìne onò jà tì me pràti za nèakvo ama nò
Stakevci 2: 36 - tì si pò na blìsko
Stakevci 3: 41 - tì si si vèče zaredìl za tùj rekìju
Stakevci 3: 63 - za tòj tì ne mòš odgɤ̀tneš nìkada
Stakevci 1: 69 - drugàrju jà mi kažì tì kàk se kàzva tovà selò tùka
Stakevci 1: 70 - rèče è jà te poznàvam po prìkaskata tì si severjànka
Repljana 1: 120 - jàganciti bṛ̀ze tì bṛ̀ziš po n’ì
Vŭrbovo 2: 12 - no tì si sèdɤl če ti stàne lòšo na glàvu
Vŭrbovo 2: 18 - a tì bàbo uznì sèn’ku pa sèdni na sèn’k’ə
Vŭrbovo 2: 21 - pa tì kvò pomìsli če e tì dùmaše če če madžìja takà li
Vŭrbovo 2: 21 - pa tì kvò pomìsli če e tì dùmaše če če madžìja takà li
Srebŭrna 2: 50 - i pumiždù pu inɤ̀ vlɤ̀zgəncə slàgəmi tɤ̀j i tì kət ìdiš
Srebŭrna 2: 65 - a tì səs rəkɤ̀tə si e pàriš si e pir’èš
Srebŭrna 2: 77 - znàjət də pridɤ̀t nàšt’e prɤ̀sti a če tì
Srebŭrna 2: 78 - a tì prèla li si
Srebŭrna 2: 91 - vsìčku si tì
Srebŭrna 1: 100 - tì si zgudenìk i šə ti svìr’ə̟t ìma sviràči̥ šə ti svìr’ə̟t
Srebŭrna 2: 101 - a tì si ìmələ stàn
Srebŭrna 1: 102 - tùj nə zàsefki̥t’ȅ dèt tə brɤ̀snət tì ə u četvɤ̀rtək tə brɤ̀snət
Garvan 2: 18 - t'è tì zimì mustòve nər'ed'ènu dž'il'ezà inì dib'èli dž'il'ezà ìməše̥
Garvan 1: 33 - tì n'èməš nìštu ud vàs n'èməš cv'èti sàmu ìməš tùkətɤ̀j
Garvan 1: 65 - i tì pudèr'e i tɤ̀j krɤ̀sniku i krɤ̀snicətə i i nìj dvàmə
Garvan 1: 76 - è à s'ètn'e tə pùštə utìvəš pàk krɤ̀sniku nəprèt' i tì pudèr'e
Babjak 4: 4 - tì si ut pruvìncijàtə i mòže də tè e sràm
Babjak 4: 9 - məgàre tì si sèlski čuvèk znàaš kàk revè məgàre
Markovo: 2 - kak ste jə stroìli kɤ̀štətə tùka li si rodèna tì
Markovo: 45 - kòlko si godìšna tì
Markovo: 49 - tɤ̀j ə i bàbo mìlke tì u xòdila li si nə učìlište
Markovo: 121 - tòj ni è zə t’èbi tì n’àmə də gu z’èmiš
Malevo/Xsk 1: 51 - tì kàza za balkànskətə vojnà baštà ti učàstvəl li e v nèja
Malevo/Xsk 1: 84 - tì kàk si go zapòmnila sèlutu pò màlko li bèše ot segà
Eremija 3: 1 - tì glèdam stòka ni nèmaš
Eremija 6: 12 - tì brè brè gòrčo dòrčo
Eremija 5: 16 - zaštò sa ti takò dète vìkam jà ne sàm sakàla
Eremija 3: 35 - tì si bilà takòva nàči si bilà tàm pastìrka
Eremija 6: 79 - ama tì tì da vìime kakò če vìeš
Eremija 6: 79 - ama tì tì da vìime kakò če vìeš
Eremija 1: 91 - tì səs kozìte tì səs svin'ètu tì səs volòvetu
Eremija 1: 91 - tì səs kozìte tì səs svin'ètu tì səs volòvetu
Eremija 1: 91 - tì səs kozìte tì səs svin'ètu tì səs volòvetu
Eremija 1: 92 - tì səs kon'ètu i tovà e
Eremija 1: 125 - ama tì glèdam pàk tùka si pu posadìla si nèšto
Mogilica 6: 1 - tì pòsle tr'àəše li sə i xl'àp kàk mèsexte ot tvà
Mogilica 5: 38 - glàdnite znàči tì ne učàstvəš
Mogilica 6: 46 - ə [cough] tì si i oràl i kupàl nalì
Mogilica 5: 47 - znàči tì ne učàstvəš əku kàžeš glàdni smè
Dolno Ujno: 38 - tì prèla li si
Dolno Ujno: 42 - kàk se tì kàk od vɤ̀lnata ot ofcàta kə
Dolno Ujno: 107 - [laughter] abe tì tì utkədè [laughter] me najdòxte tùa [laughter]
Dolno Ujno: 107 - [laughter] abe tì tì utkədè [laughter] me najdòxte tùa [laughter]
Dolno Ujno: 112 - nèma tì mnògo interèsni ràboti nèma kòj tùka
Dolno Ujno: 138 - a tì nè da nè pèeš a pròsto
Dolno Ujno: 244 - a tì igràeše li
Dolno Ujno: 310 - stìga vi vèče [laughter] tì tì me iz izləgà
Dolno Ujno: 310 - stìga vi vèče [laughter] tì tì me iz izləgà
Drabišna 2: 67 - kəd'è vər'ìš mumč'è às təd'àvə frɤ̀t mə pìtət i tì mə pìtəš
Drabišna 2: 93 - gà izl'àlə ud jàbəlkətə ubìčəš li m'ène ubìčəm tì mène ubìčəš
Drabišna 2: 112 - aaa òt' vìkə tì ne sì sɤ̀štətə kət gà ìkə mòmə
Drabišna 2: 113 - ìkə tì ìkə mnògu si puč'ern'àlə ìkə mnògu si putəmn'àlə
Drabišna 2: 114 - ìkə kɤ̀və si ìkə tì ne sì ìkə sɤ̀štətə
Kovačevo 1: 42 - tì k’i ìdiš tàm əmə cedìlčinkàtə nə ràmutu
Kovačevo 1: 64 - òu tì mari kàa dvè gudìni k’ì gu čàkəš
Leštak 2: 1 - tì nə drùgo m’àsto hìč ne sì hòdila à
Leštak 1: 23 - dà əmə tì pòmniš li mə às də t gu kàžə jɛ
Leštak 3: 24 - ə tì ednuvr’èmenu i zəpìsvəš
Leštak 1: 25 - à i tì mòe si kàrəl
Leštak 1: 65 - e sedemdesè l’èvə m’ʌ̀su̥ kòlku m’ʌ̀su si zimàl tì zə ədnɤ̀ gudìnə
Leštak 3: 237 - è vìš tì kàg gu znàeš [laughter]
Šumnatica 1: 75 - tì kòlko kòlko si godìšen tà na vojnà si hòdil
Šumnatica 3: 257 - kàži tì kujà e pò kujà e pò gul’àmə
Skrŭt 1: 17 - i tàja ženà vìka de tì štò žìto rasipà kažùva
Skrŭt 1: 19 - i krenàla na nadòle a tì ki iz ki glèaš detèto
Skrŭt 3: 34 - nèkoj òšte pàzet nèkade ama rètko tì ako pàziš drùgio ne pàzi
Skrŭt 1: 43 - tì làžeš vìka če če plačè vìka
Skrŭt 1: 197 - kàži tì du prìkaskata drùga
Stalevo 1: 1 - tì štòm si rabòtila vs’àkva ràbota znàči i i vɤ̀lna si rabòtila
Stalevo 1: 12 - tɤ̀j znàči vɤ̀lnata kato ja ustrižète tì si strìgala òfci
Stalevo 1: 129 - kəzàk udzàt’ ìmə vʌ̀rzən sùrne sə i tì zə gu naỳəš nə
Huhla 2: 11 - kòj gu dukàrə tvà bè tì li gu dukàrə
Huhla 6: 17 - jàs rèkux če ti še če tì še im gi perèš
Huhla 3: 21 - šə zəkàrət òlvetu tì ìməš mnòg òluve i ìd'e ìd'ə inò mòmče̝
Huhla 6: 28 - nìj stòrihne tì i jà
Huhla 6: 30 - tì i jà gi stòrihne
Huhla 3: 37 - tàno tə tì zəštò pùskəš vɤ̀lču hòrətə gl'èdət də sə rəstùri səvà
Huhla 1: 38 - mə tì ednò vrème dròbene si ne id'àla
Huhla 6: 57 - tì də zlàtə vìkə də z'èmə ədnɤ̀ pùškə əm
Huhla 2: 68 - tì do četvɤ̀rtu otdelènie si ùčila
Huhla 6: 94 - əm amà tì s s'èdes'è
Vŭglarovo 2: 32 - tì kòlku gudɨ̀šen si
Vŭglarovo 2: 40 - tì də səbɨ̀rəž kupɤ̀ slàmətə
Gela 1: 12 - tì sìgurno sìgurno si mnògo zdràf
Gela 1: 13 - tì si se kalìl gòre po goràta po planinàta
Gela 3: 22 - e kàžite tò ža kàžem tì pò znàeš àjde
Gela 1: 22 - sèki razlìčno tì kojà godìna si stànal čobànin
Gela 3: 24 - tì pò znàeš tòšo
Gela 3: 26 - à tì si pò takòva
Gela 1: 44 - tì kvò zapìsvaž be
Gela 1: 54 - rèku marìja tì si utkàčena če kək štè də e šušùl'ki
Gela 1: 56 - pə tì vìkəm lədùnkite
Graševo: 1 - a tì kàk se kàzvaš
Graševo: 6 - mi tì pòveče ot šejsè i pèt n'àma da ti dàm
Graševo: 50 - a bàbo atidžè i tì tùka si se ožènila
Graševo: 130 - tì tì čù čùvaš li si st stanɤ̀ čùvaš li go stanɤ̀
Graševo: 130 - tì tì čù čùvaš li si st stanɤ̀ čùvaš li go stanɤ̀
Zabernovo: 14 - də sə izgùbiš də pùsnem segà tì š’e se izgùbiš tùkə n’èmə
Hvojna 1: 48 - ubìč’əš’ li gu tì mumč’ètu i mumč’ètu š’e pìtət
Petŭrnica: 21 - f ednɤ̀ mazɤ̀ da:bòkḁ i tìa blɛ̀at i tì kɤ̀ kazà
Stančov Han 1: 1 - tì ne mì dorazkàza za kòleda tàm minàvaxa li
Stančov Han 2: 4 - tì pletèše li ednò vrème pletèše l’
Stančov Han 2: 25 - na stənɤ̀ t’à kài məri bùlka tì kəd gà či li [laughter]
Stančov Han 1: 42 - tì znàeš li da tәčèš takòva
Sŭrnica 1: 14 - tì iz bɤlgàrija
Sŭrnica 1: 60 - n’èmə ubič’ɛ̀j əmi tì kətu ž’èniš’ dərùvəš’ n’ègu
Sŭrnica 4: 79 - i tàa sv’ɛ̀ti tì vərìš’ bɤ̀rkəš’ zə də svərìš’ jàd’ene də nəpràiš’
Trjavna: 191 - b’èči kəkò ìskəš tì mə bàbo
Vŭrbina 3: 46 - tì si ishòdilə kinànu e tr’èvəlu [laughter]
Vŭrbina 2: 55 - tì n’əmòj gl’ɤ̀dəj s’à mnògu kɤ̀šti nìj behme nè esòlku
Belica 1: 1 - i tì kɤdè si živ'àla s'à
Belica 2: 43 - abe tì nèšto si òpiten
Belica 2: 48 - sèštam se jàze če tì raspìtvaš nèšto za tovà
Belica 1: 76 - a ednà tì a tì a ne znàeš znàeš
Belica 1: 76 - a ednà tì a tì a ne znàeš znàeš
Belica 1: 121 - a be tì segà ne pìeš da vìkaš tòlkova
Belica 3: 127 - kàk mìsliš tì
Belica 3: 129 - tì mìsliš če seà kàk si tì li
Belica 3: 129 - tì mìsliš če seà kàk si tì li
Belica 3: 134 - šte zèmat da ti čorbadžìjstvat tì šte kato rečè
Oborište 1: 10 - tì tì si pə pə pèkla
Oborište 1: 10 - tì tì si pə pə pèkla
Oborište 1: 41 - e tì pòdnica ìmaš li si tùka
Oborište 1: 71 - a tì še ni kàžeš kakvì b’àa i kɤ̀štite ednò vrème
Oborište 1: 177 - da go bìeš tì na rɤ̀ka tàm i da go sìriš
Sveta Petka 1: 84 - znàči tì si rešavaš tòj ti
Sveta Petka 1: 88 - ama tì kàg da tùriš kojà šàrka kɤdè da bɤ̀de
Sveta Petka 1: 129 - tì go popìta mi gr’èben
Sveta Petka 1: 136 - takà i tì mòžeš li da si napràiš
Gradec 1: 2 - tì mi bèše obeštàla nèšto n'àkvi dùmički ə bàsni da kàžeš
Gradec 1: 10 - pa ednà gòdin tì da ta nèma nìgde
Gradec 1: 107 - zaštò mi tegàva tì kazà takà tàa prìkaska kɤdè tavà
Gradec 1: 108 - tì si dòktor tì ne trèbva mène da ma uplàšìš
Gradec 1: 108 - tì si dòktor tì ne trèbva mène da ma uplàšìš
Gradec 1: 110 - àmà tì ne vìdiš če žḷ̀čkata gotòva da sa pùkne
Drjanovec 1: 49 - drùgij akɤ̀l pɤ̀k tì si trìjsi i šèz gudìš’in
Drjanovec 1: 52 - i tr’àva tì də sə užèniš štòt àz aku sɤ ožènɤ
Drjanovec 1: 53 - tì n’e mòež dɤ gu iskàrə tòjtə ž’inà š’ɤ zɤvàri mòjta
Petrov Dol 1: 34 - vìkɤ tì mi dàdi ə jɤvrèn’č’e às ti dàɤm xristijànči tɤrkàl’emi i
Petrov Dol 3: 133 - a sɤs ə č’əkmàci odòlu tì nàje tàm tàm ìməš dikàn’a ìməš
Gorna Krušica 3: 1 - a tì li predèše
Gorna Krušica 2: 26 - tì domà pečèš tì i rabòtiš
Gorna Krušica 1: 116 - jàs ti go dàvam ə ev tì mi go dàvaš xristiènče
Gorna Krušica 1: 120 - tì mi go dàde evrèjče jàs ti go dàvam xristiènče
Gorna Krušica 1: 159 - è i tì si se opravìl i kàk si se tì uda
Gorna Krušica 1: 159 - è i tì si se opravìl i kàk si se tì uda
Tihomir 1: 93 - əm tì tɤčèš li
Iskrica 1: 32 - pìtaə mə tì ìskəš li gu ìskəm gu sètn’a pìtət i n’ègu

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut